Der Spiegel: “Ciemny Kontynent: Europejscy pomocnicy w hitlerowskim Holokauście”

Piotr Bein 27.05.2009
(Z angielskiego tlumaczyl Stanley Sas, korekta Piotr Bein 29.12.2009 i i 5.1.2019)

Czy niezależni, międzynarodowi dziennikarze zareagują na kolejną manipulacje przez judeocentryczny konglomerat władzy?

Artykul w Der Spiegel  robi wrażenie judeocentrycznej kampanii propagandowej w dużej skali, która przypomina  inną akcję dotyczącą polskiej “współodpowiedzialności”  za Szoa i pogromy II wś.  Oczywiste jest, że dobrowolny udział w Holokauście był różny wśród narodów Europy, ale wybór czasu, w jakim propagandyści Spiegla zdecydowali się na manipulację jest nieprzypadkowy.
Ujawnienie tych faktów powinno było mieć miejsce dziesięciolecia wcześniej.  Zastosowano taką samą taktykę, jak w przypadku “polskich”  pogromów Żydów w Jedwabnem i w Kielcach.  Tym razem mówi się o odpowiedzialności poszczególnych narodów: Ukraińcy, Węgrzy, Rumuni, Słowacy i narody bałtyckie. Zasugerowano odpowiedzialność grupową, oskarżając wspólnie Europejczyków (chrześcijan?). Europę nazwano ciemnym kontynentem, jakby ośrodki wpływów żydowskich nie miały udziału w sprowokowaniu obydwu wojen światowych, nienawiści i Holokaustu.

Anty-polonizm, podobnie jak demonizowanie Serbów przez media i polityków, bedących pod wpływem ww. konglomeratu władzy, wskazuje, że  judeocentryczne fałszowanie historii i faktów poprzedza generalny atak na naród. Serbia  uległa czystkom etnicznym oraz podziałowi pomiędzy kilka państw, a ziemię rdzennie serbską zabrano przemocą militarną.  Dla Polaków obecna judeocentryczna kampania propagandowa oznacza oszukańcze wielomiliardowe roszczenia grup reprezentujących Przemysł Holokaust. Oznacza też bezpośrednią inwazję nacjonalizmu izraelskiego na polskie suwerenne terytorium (coroczne Marsze Żywych do miejsca upamiętnienia hitlerowskiego obozu śmierci Auschwitz – Birkenau) oraz fałszowanie historii Polski dla obniżenia poczucia dumy narodowej i tożsamości Polaków, dalszą judaizację społeczeństwa polskiego oraz w rezultacie znaczne obniżenie wpływów ośrodków narodowo-katolicko-patriotycznych.

Strategia przyjęta w artykule Spiegla może wskazywać na służenie wielu celom judeocentrycznym:

  1. Nieustannie przypominać cierpienia Żydów, przy równoczesnym ukrywaniu roli syjonistów w Szoa.
  2. Przygotować opinię światową do zaakceptowania roszczeń Przemysłu Holokaust oraz prawdopodobnej rekolonizacji państw wsch.-europejskich w stylu Judeo-Polonii. Od ponad wieku istnieje jej koncepcja jako państwa żydowskiego we Wsch. Europie, od Bałtyku po M. Czarne.
  3. Wzmacniać UE, przy równoczesnym osłabianiu państw narodowych.
  4. Rozkładając winę ciążącą na Niemcach na inne narody Europy, kontynuować judeocentryczną manipulację niemieckim ekspansjonizmem, rewanżyzmem i rewizjonizmem.
  5. Rozmiękczyć światową opinię publiczną wobec spodziewanych ataków Izraela na Arabów i muzułmanów.
  6. Dalej podważyć chrześcijaństwo poprzez prezentowanie go jako przyczyny antysemityzmu i trwającej nienawiści do Żydów, prowadzących do Holokaustu.
  7. Kontrolować “prawdę” o Holokauście we Wsch. Europie, celem manipulacji narodami i podziałami dla osiągnięcia judeocentrycznych,
    antyrosyjskich celów w tym regionie.

Artykuł Spiegla może więc sygnalizować wiele działań, które mogą przynieść niepożądane rezultaty dla bezpieczeństwa i pokoju, nie tylko w Europie. Niezależne organizacje polonijne (są jeszcze takie?), we współpracy z ośrodkami patriotycznymi w Polsce i w in. krajach regionu, powinny opracować strategie zaradcze, np. w niezależnych mediach międzynarodowych demaskować kłamstwa, zainicjować badania porównawcze oraz sympozja niezależnych historyków międzynarodowych i badaczy ludobójstwa.

Chciałbym polecić sprawdzoną, niezależną instytucję międzynarodową International Comparative Genocide Research (ICGR) pod kierownictwem Profesora Christiana Scherrera przy Uniwersytecie w Hiroszimie. Głównym celem ICGR jest zapobieganie zbrodniom masowym. Mimo oczywistych dowodów na propagandę  judeocentrycznych mediów glównego nurtu,  które demonizowały Serbów od końca lat 1980., nie zdołano zapobiec powtarzającym się falom przemocy skierowanej przeciwko rozmaitym bałkańskim grupom etnicznym. Nie dało się również zapobiec  upokarzaniu i obrażaniu narodu polskiego w światowych mediach ww. kliki wladzy judeocentrycznej, czemu towarzyszyło przejmowanie majątku narodowego przez obce ośrodki tejże kliki władzy.

Na początek proponowałym wspólna akcje naszych najlepszych, niezależnych historyków i badaczy (J.R.Nowak, I.C.Pogonowski, S.Pągowski, J.Peczkis i in.),
którzy przygotowaliby wspólnie artykuł polemizujacy ze Spieglem  ws. jak: fałszowanie historii w celu uzyskania materialnych i/lub moralnych korzyści;  narodowy a judeocentryczny interes w czasie II wś.; współpraca syjonistów z nazistami i poświęcenie mas żydowskich; denuncjowanie ŻydĻw przez Żydów;  działania Einsatzgruppen, zmuszających miejscową ludność do współpracy;  kamuflowanie masowych zbrodni hitlerowskich na Żydach i przedstawianie ich jako skutków rewanżu lokalnej ludności za kolaborację Żydów z sowieckim okupantem; prowokacje i rządy władz komunistycznych, zlożonych głównie z Żydów po II wś.

Polecam referat wspólny ze Stefanem Pągowskim na sympozjum naukowe, zorganizowane przez ICGR: Revisionism, Role Reversal and Restitutions: The Polish-Jewish Case. Wykorzystaliśmy w nim opracowania ww. polskich autorów. Od s. 25 można przeczytać o judeocentrycznej propagandzie nt. pogromów  w Jedwabnem i Kielcach. Np. po inwazji armii hitlerowskiej na wschodnie tereny Polski w czerwcu 1941 r. przypisano polskiej ludności masowe niemieckie mordy na miejscowych komunistach i Żydach; Polacy mieli się w ten sposób mścić za zbrodnie NKWD (zdominowany przez Żydów komunistyczny aparat bezpieczeństwa wewnętrznego) popełnione przy współpracy z miejscowymi Żydami na ludności polskiej po wkroczeniu armii sowieckiej na te tereny po 17 września 1939 r.

Niemiecka zmyłka była skuteczna, bo Polacy nienawidzili komunizmu, natomiast wielu Żydów współpracowało z sowieckim okupantem (Ben-Cion Pinchuk Shtetl Jews under Soviet Rule, Blackwell Publishers 1990;  Eva Hoffman Shtetl, Mariner Books 1998). Referat również porusza prowokację NKWD, które zorganizowało “pogrom” w Kielcach w 1946 r., w ramach szerszego programu, którego celem było nastraszyć Żydów i skłonić ich do wyjazdu do Palestyny, wg planu syjonistów utworzenia państwa Izrael. Zdominowany przez Żydów komunistyczny rząd polski po II wś. brał udział w tej akcji, organizując “pogromy” i prezentując je światowej opinii publicznej jako przejaw polskiego antysemityzmu.

W artykule Spiegla czuć wpływy judeocentryzmu, np.

1.  Zupełnie przemilcza rolę międzynarodowego syjonizmu w ramach ówczesnego kompleksu judeocentycznej władzy światowej, w tym bankierów, w dojściu do władzy nazistów oraz w Szoa. Kompleks ten nadal finasuje i manipuluje rządami dla swych celów podburzania jednego narodu przeciw drugiemu oraz stworzenia eksluzywnej żydowskiej martyrologii (Szoa) jako podstawy moralnej dla utworzenia i istnienia państwa Izrael w Palestynie. Zgodnie z koncepcją takich przywodców ruchu syjonistycznego jak Herzl, dla tego celu należało użyć antysemityzmu oraz poświęcić wielu Żydów. Natomiast Spiegel przypisuje eksterminację Żydów klęsce armii Hitlera w ZSRR, dwa lata po jego najeździe na Polskę.

2. Artykuł ogranicza pojęcie Holokaust do Żydów, zgodnie z nową judeocentryczną “religią” holokaustianizmu, wykorzystywaną przez Przemysł Holokaust; ustanawianie rasistowskich praw godzących w nie-Żydów; konsolidacja działań żydowskich, przy stałym ostrzeganiu przed grożącym niebezpieczeństwem (zgodnie z zasadami talmudycznego rabinizmu) oraz uciszaniu jakiejkolwiek krytyki.

3. Sprowadzono żydowską dominację w totalitarnej machinie sowieckiej do ich wpływu w niektórych obszarach sowieckiej biurokracji.

4. Przypisano antysemityzm międzywojenny wyłącznie motywom rasistowskim. W rzeczywistości, wszystkie ugrupowania żydowskie w Polsce, jak również miedzynarodowe organizacje syjonistyczne były przeciwne utworzeniu niepodległej Polski po I wś. Czy Żydzi oczekiwali, że Polacy będą ich za to kochać? Poza tym, Żydzi zdominowali handel, wiele profesji i innych sfer w czasach trudnych dla gospodarki. Rząd polski podjął pewne restrykcyjne kroki jak np. kwoty na uniwersytetach, biorąc pod uwagę procentowy udział Żydów wśród ludności Polski. Czy można się mu dziwić? Tymczasem, fakty te przedstawia się jako przykład ślepego, irracjonalnego polskiego antysemityzmu.

5. Artykuł porównuje Polaków do patologicznych morderców Żydów. Tymczasem Polacy byli, poza Serbami, jedynym narodem, któremu za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. Mimo to wielu Polaków ukrywało Żydów narażając życie swoje i swoich rodzin a nawet całych wsi, ratując setki tys. Żydów przed niechybną śmiercią. Tymczasem artykuł Spiegla chwali jedynie Duńczyków, którzy bez żadnego ryzyka przerzucili 5 tys. swoich Żydów w bezpieczne miejsca. Redaktorów Spiegla można zapytać: Dlaczego Polacy stanowią najliczniejszą grupę wymienioną przez izraelski Jad Waszem, poświęcony tym, którzy ratowali Żydów podczas II wś.? Faktycznie takich Polaków było znacznie więcej.

6. Artykuł podkreśla denuncjowanie Żydów w Holandii i Francji (naprawdę,  marginalne zjawisko), lecz przemilczano ratowanie Żydów w tych państwach. W Polsce sami Żydzi syjoniści donosili na innych Żydów hitlerowcom, z którymi współpracowali na ulicach, w Judenratach i w Judenpolizei.  Spiegel o tym ani słowa.

7. Przypisano powojenne pogromy (naprawdę, miały na celu skłonić Żydów do wyjazdu do Palestyny) ambicjom tworzenia państw narodowych. Naprawdę, reżimy judeocentryczne (np. w Polsce i na Węgrzech) tłumily jakiekolwiek przejawy patriotyzmu wyjątkowo brutalnie i systematycznie, dbając jedynie o pasożytnicze interesy żydowskie.

8. Celowo użyto określenia państwa bałkańskie. Przy obecnej demonizacji Serbów, judeocentryczne media nie mogą oskarżać chorwackich i albańskich ekstremistów. Toteż niedouczony czytelnik (czyli większość) pomyśli o Serbach jako oczywistych winowajcach. Obecna judeocentryczna, antyserbska kampania propagandowa ma na celu wybielić albańskich ekstremistów, którzy mordowali Żydów, oraz pomóc oczyścić sumienie chorwackich nacjonalistów z winy wymordowania setek tys. Serbów podczas II wś., nie zmieniając liczby Żydów zabitych przez ustaszy.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/