Geoinżynieria atmosfery

Geoinżynieria atmosfery

Julian Rose (Międzynarodowa Koalicja dla Obrony Polskiej Wsi), przekład Vismaya i Piotr Bein (wersja poprawiona 17.1.2011), poprawki DzikieŻycie

Przygotowując niniejszy artykuł korzystałem z pracy Atmospheric Geoengineering, Weather Manipulation, Contrails and Chemtrails: A Review of the “Case Orange” report (Geoinżynieria atmosfery, manipulacje pogodą, smugi kondensacyjne i chemoślady: Przegląd raportu pt. Kazus Orange), autor Rady Ananda (30.7.2010, Global Research).

W ostatniej dekadzie wielu ludzi zaintrygowała liczba pojawiających się niezwykłych formacji chmur i nienaturalnych smug, pozostawianych za samolotami na dużych wysokościach. Przez setki dni obserwowałem zjawisko zmiany chmur i formowania rozszerzających się białych śladów za przelatującymi odrzutowcami nad W. Brytanią i Polską. Niezwykle trudne usiłowania wyjaśnienia zjawiska przez źródła oficjalne kończyły się błahym stwierdzeniem nic tutaj nadzwyczajnego. Daleko jednak temu do prawdy, jak pokazują dowody poniżej. Skupiam się na tylko jednym niedawnym przykładzie profesjonalnych badań, lecz są setki oficjalnych i nieoficjalnych dokumentów winiących lotnictwo wojskowe i cywilne za rozsiewanie warstw toksycznych aerozoli (chemośladów) na niebie niemal każdego dnia w ciągu ostatnich 10 lat.

Milczą o tym media i rządy, przeszkadzając opinii publicznej dowiedzieć się, że jesteśmy poddawani wielkiemu eksperymentowi geoinżynierii, który nadszarpuje nasze zdrowie i poważnie zakłóca środowisko naturalne. Tylko dzięki internetowi można wydobyć fakty i uzyskać jakiś dostęp do informacji o ogromnej i w dużej mierze tajnej wojskowej operacji na naszym niebie.

Dzięki belgijskiej Grupie Belfort mamy materiały z ponad 7 lat badań i ustalania stanu faktycznego działań, które stały się szeroko znane jako chemoślady. Na międzynarodowym sympozjum na Uniwersytecie Technologii Delft w Gandawie (29.05.2010), do rozwiązania tej kwestii Grupa Belfort włączyła starszego inżyniera aeronautyki dra Coena Vemeerena. Podstawą jego prezentacji był 300-stronicowy raport Case Orange: Contrail Science, Its Impact on Climate and Weather Manipulation Programs Conducted by the United States and Its Allies (Kazus Orange: nauka o smugach kondensacyjnych, jej wpływ na klimat i programy manipulacji pogodą prowadzone przez USA i sojuszników) [1]. Prezentacja dra Vemeerena szczerze przyznaje istnienie trwałych smug kondensacyjnych: …chemoślady istnieją, bo spryskujemy np. uprawy i wiemy, że są stosowane rozpylania do celów wojskowych. Więc chemoślady to nie nowość. Wiemy o tym.

Raport Case Orange ujawnia istnienie dostępnych publicznie materiałów o stosowaniu różnych form geoinżynierii co najmniej od 60 lat. Wczesne przykłady obejmują zasiewanie chmur: przez W. Brytanię w Niemczech podczas II wojny światowej i przez USA w wojnie w Wietnamie, gdy próbowało wyprzeć Wietnamczyków. Bledną one jednak w porównaniu z ekstensywnym charakterem bieżących działań.

Kontrowersja wokół negatywnych skutków takich działań na środowisko i człowieka doprowadziła w 1987 r. do konwencji ONZ o zakazie broni modyfikującej środowisko (ang. En Mod). Nie jest jasne czy kiedykolwiek w pełni wprowadzono ten zakaz. Jednak zainteresowanie En Mod wzrosło, gdy ostrzeżenia o ociepleniu klimatu i towarzyszące mu kwestie stresu na środowisko naturalne przyciągnęły uwagę naukowców na całym świecie [2].

Case Orange przytacza patenty USA na Specjalne urządzenie do wytwarzania smug z proszku o maksymalnej zdolności rozpraszania promieniowania dla danej masy materiału. Materiał siewny składa się w 85% z drobin metalicznych i w 15% z koloidalnej krzemionki i żelu krzemionkowego w celu stworzenia smug, stabilnych przez 1 do 2 tygodni.

W 2009 r. publikacja raportu Modification of Cirrus Clouds to Reduce Global Warming (Modyfikacja chmur pierzastych do redukcji globalnego ocieplenia) otworzyła drogę do dalszych strategii geoinżynierii [3], celem wytworzenia warstwy chmur odbijających promienie słoneczne, by zapobiec ociepleniu klimatu. Wg raportu, Międzynarodowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC) ustalił to samo, co Patent Hughes Aircraft z 1991 r. Firmę Hughes kupiła później firma Raytheon, prywatny kontrahent militarny rządu USA, która uzyskała kontrakt na budowę HAARP w Gakona na Alasce.

HAARP to duża sieć 180 anten, wysyłających potężny impuls elektromagnetyczny celem ogrzania określonych punktów jonosfery. Elekromagnetyczne częstotliwości można odbić do żądanego miejsca na Ziemi, co powoduje poważne zakłócenie atmosferyczne i geofizyczne, nawet głęboko pod ziemią. HAARP może generować do 3,6 mld W, ogrzewając jonosferę do ponad 50 tys. stopni i podnosząc 30 km2 powierzchni jonosfery, co zmienia system ciśnienia, a nawet trasę prądów strumieniowych [4] [5].

Case Orange przytacza dowody, że Raytheon może opracować zdolność realizacji swego rodzaju całkowitej „kontroli pogody”. Jest to oczywiście podobne do ambicji koncernu Monsanto, by kontrolować „łańcuch pokarmowy”. W Waszyngtonie i Brukseli czeka na zatwierdzenie ponad 500 patentów na rośliny genetycznie zmodyfikowane, o genach przystosowanych do zmienionego klimatu. Wg obietnic ich twórców, te zmodyfikowane nasiona i rośliny mają dawać plony w warunkach powodzi i suszy.

Grupa pilnująca praw człowieka i ochrony środowiska, ETC Group przewiduje nt. rozwoju geoinżynierii atmosfery: Umiejętnie wdraża się Plan B (wykorzystania geoinżynierii, jeśli inne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji okażą się nieskuteczne): wybitne zespoły na wysokim szczeblu sponsorowane przez prestiżowe grupy, fala recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych oraz szereg spanikowanych polityków w krajach północnych, którzy potakują nerwowo naukowcom świadczącym o „potrzebie badań Planu B”.

Autor Rady Ananda stwierdza [6]: Sprawa Orange wiąże się z raportem (1997) wysokiej rangi wojskowych USA pt. Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 (Pogoda jako zwielokrotnienie siły zbrojnej: Zawładnięcie pogodą do 2025 r.) [7] ze szczegółami (rządowy rozkład oprysków, chemiczne zamówienia, prawidłowe nazewnictwo w instrukcjach operacyjnych linii lotniczych, wzywanie do geoinżynierii przez ekonomistów) celem poparcia „dużego zaangażowania rządów na najwyższym poziomie w projektach kontroli klimatu”. […] zawładnięcie pogodą w 2025 r. wyznacza specjalny harmonogram użycia En Mod we współpracy z Weather Modification Association (Zrzeszenie Zmiany Pogody), grupy komercyjno-rządowej lansującej korzystne zastosowania modyfikacji środowiska [8]:

  • 2000 – 2025. Wykorzystanie chemikalii w wysiewie do atmosfery przez lotnictwo cywilne (także wojskowe).
  • 2004 r. Tworzenie inteligentnych chmur przez nanotechnologię z naciskiem na ich wzrost od 2010 r.
  • 2005 r. Wprowadzenie pyłu czarnego węgla.
  • W 2007 r. Światowa Organizacja Meteorologiczna ONZ opublikowała stwierdzenie zawierające Wytyczne planowania działalności modyfikacji pogody (Guidelines for Planning of Weather Modification Activities). Dokument ten wyraźnie włącza ONZ w plany działań rozpylania aerozoli na szeroką skalę.

W rozdziale o podstawowej konieczności geoiżynieryjnej produkcji chmur dla przetrwania planety, autorzy raportu Case Orange piszą: Nasz zespół badawczy wnioskuje, że programy kontroli klimatu sterowane przez wojsko, ale zatwierdzone przez rząd realizuje się po cichu, by uniknąć najgorszego, oczywiście niechcianego scenariusza. Dwa podstawowe instrumenty to kontrola temperatury przez tworzenie sztucznych chmur i manipulacja jonosferą przez jej nagrzewanie. Oba pozostają zasadniczo wojskowymi systemami walki, z opcją przejścia do ofensywy w razie konieczności. Kilka podgrzewaczy jonosfery zainstalowanych w różnych miejscach globu wskazuje na szeroką współpracę między rządami w osiągnięciu celów klimatycznych do 2025 r.: kontrola pogody i planety.

Wydaje się, że schematy oprysków zorganizowano logicznie tak, żeby pokryć całą Europę w ciągu 3 dni, sądząc z kolorowych map. Autorzy raportu piszą w zaleceniach: Trwałe chemoślady wpływają niszczycielsko na ekosystemy naszej planety i na jakość życia w ogólności. Autorzy Case Orange wzywają do pełnego upublicznienia bieżącej działalności En Mod i przestrzegania prawa dotyczącego lotnictwa cywilnego.

W odpowiedzi na polityczne zainteresowanie geoinżynierią jako środkiem kontroli klimatu, podkomisja ONZ Konwencji o Bioróżnorodności zaproponowała (maj 2010) zakaz działań geoinżynierii [9]. Konwencję zapoczątkowano podczas Szczytu Ziemi 1992 w Rio de Janeiro, weszła w życie 29 grudnia 1993 r. Protokół ustalony na konferencji stron Konwencji (Nagoja, Japonia, październik 2010) poparł wniosek nawołujący do międzynarodowego zakazu jakichkolwiek propozycji przeprowadzenia doświadczeń geoinżynieryjnych w atmosferze czy podobnych prób geologicznych. Konwencja stwierdziła, że doświadczenia takie wiążą się ze znacznym ryzykiem o nieznanym poziomie, przez co są one niedoprzyjęcia i dlatego nie powinny być dozwolone.

Brzmi to dobrze w teorii, zaś w praktyce nie ma prac legislacyjnych, żeby to uprawomocnić. Brakuje również przyznania, że doświadczenia takie już trwają. Nie możemy więc liczyć na żadne egzekwowanie prawa w oparciu o Protokół z Nagoji. Na nasze barki spada wyniesienie tej kwestii na pierwszy plan i domaganie się odpowiedzi, dlaczego doświadczenia ciągle trwają w naszej atmosferze.

Wg Case Orange, w USA pozwala się badać broń chemiczną i biologiczną w środowisku naturalnym – wbrew prawu cywilnemu: Sekretarz Obrony może prowadzić badania i eksperymenty z użyciem substancji chemicznych i biologicznych na ludności cywilnej. Wydaje się, że prezydent USA może odsunąć względy ekologiczne i zdrowia publicznego bezpieczeństwem narodowym. Czy to też dotyczy Europy?

Chciałem przedstawić ogólny zarys głównych dowodów w Case Orange, stanowiących ważny wkład do ujawnienia programów, które nie powinny zaistnieć w demokracji. W Global Research jest też doniosły artykuł Ilyi Perlingieri The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human health (Skutki toksycznych metali i chemicznych aerozoli na zdrowie człowieka). Dr Peringieri pisze: W ciągu ostatnich 10 lat, niezależne testy chemośladów w całym kraju wykazały niebezpieczną, niezwykle trującą mieszankę: bar, szklane włókna powlekane nano-glinem (CHAFF), promieniotwórczy tor, kadm, chrom, nikiel, suszona krew, zarodniki pleśni, żółte mykotoksyny grzybni, dwubarek etylenu i włókna polimerowe. Toksycznie, bar jest podobny do arsenu [10]. Znany jest jego negatywny wpływ na serce. Glin uszkadza mózg. Dodam, że dwubarek etylenu to silnie trujący rolniczy pestycyd.

W innym raporcie dr Hildegarde Staninger pisze: Wystawienie na emisje nanomateriałów kompozytowych prowadzi do zahamowania esterazów cholinowych [11]. Przewlekłe hamowanie tego enzymu (zwykle krążącego w krwinkach czerwonych) wskutek rozpylania aerozoli w chemośladach (celem zmiany pogody, lecz także do tępienia komarów i innych owadów) powoduje przewlekłe zatrucia. Taka ekspozycja powoduje poważne zaburzenia neurologiczne, w tym paraliże u ludzi.

Mając te informacje, musimy działać i połączyć siły wzywając do natychmiastowego przerwania bezprecedensowej formy ukrytego ludobójstwa. Pisz do swych posłów, że te globalne działania nie są teorią spiskową tylko odbywają się bez konsultacji i bez żadnej próby ostrzeżenia o możliwych skutkach.

Materiały źródłowe

1. Dr Coen Vermeeren, sympozjum na Delft University of Technology, 29.05.2010 www.ustream.tv/recorded/7299427 (ok. minuty 35).

2. Catherine Brahic Top science body calls for geoengineering ‘plan B’, New Scientist 01.09.2009.

3. David L Mitchell and William Finnegan Modification of Cirrus Clouds to reduce global warming, Environmental Research Letters Vol 4. No 4, 30.10.2009. Tylko na subskrypcję: www.iopscience.iop.org/1748-9326/4/4/045102

4. About HAARP [w:] Belitsos, Radical Wisdom 14.07.2010 www.radwisdom.com/2010/07/14/chemtrails-aerosol-madness-above-the-earth/

5. Więcej o HAARP, patrz Michel Chossudovsky Owning The Weather, 27.9.2004 www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

6. Rady Ananda Atmospheric Geoengineering: Weather manipulation, Contrails and Chemtrails, 30.07.2010 www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20369

7. Col Tamzy J House et al. Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025, Department of Defense U.S. Air Force, 17.6.1996. Ujawnienie w sierpniu 1996 r. Praca reprodukowana na portalu Federation of American Scientists, www.fas.org/spp/military/docops/usaf/2025/v3c15/v3c15-1.htm

8. Portal nt. modyfikacji pogody: www.weathermodification.org/

9. Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice In-Depth Review of the Work on Biodiversity and Climate Change, Draft Recommendations, Convention on Biological Diversity, United Nations Environmental Programme, UNEP/CBD/SBTTA/l.9, 15.05.2010 www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-14/in-session/sbstta-14-L-09-en.pdf

10. Pesticide Action Network North America (PANNA) www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC41174

11. 07.09.2009 www.hildegarde-staninger.com/exposureto-aerial-emissions-html (portal już niedostępny).

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/