Wizja Imperium od Renu do Władywostoku

Wizja Imperium od Renu do Władywostoku

W Dużej Mierze Wizja Ta Była Skutkiem Zaborów Polski

Iwo Cyprian Pogonowski, korekta Piotr Bein

 

Wizja Imperium od Renu do Władywostoku wiąże się z karierą szwabskiej rodziny von Zollern, która zmieniła nazwisko na von Hohenzollern. Ironią losu jest fakt, że mottem tej rodziny było hasło Nihil Sine Deo czyli Nic Bez Boga,  typowe dla herezji pruskiej zdefiniowanej przez Pawla Włodkowica w 1414 r. na konwencji z Konstancji. Herezja pruska była ideologią, która w praktyce upoważniała niby misjonarzy do rabowania i ludobójstwa, jakiego dokonali Krzyżacy na Bałto-Słowianach w Prusach.

Prototypem herezji pruskiej był Drang nach Osten, czyli podbój ziem na wschód od Renu, począwszy od linii fortyfikacji frankońskich Limes Sobabicus i Limes Saxoniae ukończonych w 880 r. między Marchią Awarską i Marchią Duńską. Podboj ten odbywal się kosztem Lechitów Zachodnich, autochtonów na wschód od tych fortyfikacji. Lechici pozostawili po sobie nazewnictwo miejscowości sięgające od Danii do Szwajcarii.

Fakt, że Lechici Zachodni byli autochtonami tych ziem potwierdzają studia DNA. Polacy są Lechitami Wschodnimi i język polski należy do językowej grupy lechickiej w rodzinie języków słowiańskich. W bardziej sprzyjających warunkach, jako proces naturalnego rozwoju powstałoby państwo lechickie składające się z Lechitów wschodnich i zachodnich. Od dawna Turkmeni nazywają Polskę Lechistanem. Czynią to nadal Turcy.

Frederick I Hohenzollern z jednej z dwu linii frankońskich został Margrabią Brandenburgii w Berlinie w 1412 r. Natomiast w 1525 r. Albrecht Hohenzollern z drugiej linii frankońskiej został Księciem Prus, dokonawszy na kolanach na rynku w Krakowie pierwszego hołdu pruskiego przed królem Polski Zygmuntem Starym. Hołdy Hohenzollernów przed królami polskim trwały od 1525 do 1641 r. Prusy Książęce odpadły od Polski w 1667 r.

Obydwie linie Hohenzollernów otrzymały w 1618 r. od kóla Polski Zygmunta Wazy pozwolenie na wspólne dziedziczenie lenna pruskiego. Był to katastrofalny błąd polityczny dla państwa polskiego, który dał Hohenzollernom możliwość zainicjowania rozbiorów Polski w 1772 r.

Trzeba pamiętac, że złota dekada eksploatacji Ukrainy przez Żydów, skończyła się w 1648 r. pogromami Chmielnickiego na Ukrainie. W pogromach tych zginęły tysiące Żydów. Panika bankierów żydowskich wynikła wówczas z przekonania, ze Żydzi będą wypędzani z Polski tak, jak wcześniej z Hiszpanii i jeszcze wcześniej z Anglii, Francji i państewek niemieckich. Ujawnienie treści Talmudu pogorszyło sytuację Żydów w Europie. Przerażeni pogromami bankierzy żydowscy zaczęli przesyłac swoje kapitały z katolickiej Polski do protestanckiego Berlina raczej niż do katolickiego Wiednia lub prawosławnego Petersburga.

Kapitały żydowskie z Polski pomogły finansować stworzenie w 1701 r. Królestwa Pruskiego ze stolicą w Berlinie, kolebki nowoczesnego militaryzmu niemieckiego oraz źródła planów rozbiorów Polski. Zdobycie ziem polskich zaboru pruskiego dało Hohenzollernom możliwość zdominowania ponad trzystu pięcdziesięciu małych niezależnych państewek niemieckich i w 1871 r. założenia cesarstwa niemieckiego ze stolicą w Berlinie. Stało się to po zwycięstwie Prus nad Francją, dokonanym w dużej mierze dzięki polskim rekrutom z polskich prowincji zaboru pruskiego. Ich los opisuje Bartek Zwycięzca Henryka Sienkiewicza.

Wojnę francusko-pruską sprowokował kanclerz Bismack, który obraził Napoleona III i wywołał wypowiedzenie wojny Prusom przez Francję 19 lipca 1870 r. Francja nie chciała dopuścić do zjednoczenia Niemiec i powstania wielkiego mocarstwa niemieckiego. Tak więc Prusacy uważali, że Francja jest przeszkodą zjednoczenia przez nich państewek niemieckich. Berlin oceniał wojnę przeciwko Francji jako okazję do zjednoczenia małych państw niemieckich i na umocnienie hegemonii Prus nad nimi. W czasie rozbiorów Polski było ich w sumie ponad 350. Po upadku Cesarstwa Francuskiego 4 września 1870 r. Francja proklamowała powstanie III Republiki. Powstał Rząd Obrony Narodowej, a 19 września 1870 r. zakończyła się bitwa o Wersal przegrana przez Francuzów. Nastąpiło okrążenie Paryża. Siły armii niemieckich szybko urosły do ok. 400 tys. żołnierzy. Wojska niemieckie okrążały Paryż, ale nie podejmowały akcji ofensywnych i umacniały swoje pozycje. Niemcy przygotowywali się systematycznie do oblężenia Paryża. Bardzo ważna była kapitulacja miasta Metz, ponieważ wyeliminowała z walki ponad dwukrotnie więcej żolnierzy francuskich niż klęska francuska pod Sedanem. W dniu 31 października 1870 r. mieszkańcy Paryża wzniecili rewoltę, ogłosili republikę i obalili rząd cesarza Napoleona III. Dwa miesiące później, 18 stycznia 1871 r. w Sali Lustrzanej palacu wersalskiego pod Paryzem proklamowano powstanie Cesarstwa Niemieckiego. Dokument tam podpisany zaświadczał zjednoczenie ziem niemieckich z wyjątkiem Austrii. Wilhelm I koronował się na cesarza II Rzeszy. 28 stycznia 1871 r. po prawie czterech miesiącach oblężenia Paryża, wojska niemieckie, wymusiły na Francji podpisanie paktu o zawieszeniu broni. Nowy ugodowy rząd francuski przyjął warunki pokojowe pruskiego kanclerza Bismarcka 10 maja 1871 r. W Frankfurcie nad Menem ratyfikowano ten traktat pokojowy 26 lutego 1871 r. Nowopowstałemu Cesarstwu Niemieckiemu, Francja musiała oddać terytorium Alzacji i część Lotaryngii o łącznej powierzchni 14 508 km2 oraz zapłacić olbrzymią wówczas sumę 5 mld franków w złocie, nie licząc kosztów okupacji i związanych z nią rabunków. Tak więc do czasu spłaty wszystkich tych kontrybucji, okupacyjne wojska niemieckie stacjonowały w płn. Francji na koszt Francuzów. Wygrana Prus w wojnie francusko-pruskiej z l. 1870-1871 doprowadziła do zmiany układu sił w Europie. Powstała po zjednoczeniu państw niemieckich, II Rzesza  stała się nowym, dominującym w Europie mocarstwem. Dzięki wykorzystaniu wysokiej kontrybucji od Francji oraz zdobyciu wiedzy technicznej i naukowej, Niemcy zaczęły przebudowę przemysłu i osiągnęły szybki rozwój gospodarczy tak, że wyprzedziły potencjał gospodarczy W. Brytanii. Niemcy zaczęły powoli opanowywać coraz bardziej handel zamorski, szkodząc tym samym interesom angielskim. Konflikt interesów angielsko-niemieckich zaostrzył się z chwilą, gdy Niemcy rozpoczęły budowę wielkiej floty wojennej. Tymczasem w Berlinie powstała wizja stworzenia imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku. Wizję tą przejął później rząd Hitlera i starał się ją urzeczywistnić w oparciu o stworzenie na trenach od Renu do Dniepru etnicznie czystych Niemiec na następne 1000 lat. Tak więc Cesarstwo Niemieckie powstałe w 1871 r. dążyło do zbudowania mocarstwa światowego i zdobycia nowych kolonii nie tylko w Afryce, ale głównie w Eurazji. Miało się to stać za pomocą skolonizowania Rosji w podobny sposób, w jaki Anglia skolonizowała Indie. Plany Berlina opisał szczegółowo Aleksander Guczkow, minister wojny w rządzie Kiereńskiego. Koniec Cesarstwa Niemieckiego nastąpił, gdy Wilhelm II musiał abdykować w wyniku rewolucji listopadowej w Niemczech. Kanclerz Rzeszy książę Badenski ogłosił rezygnację z tronu Rzeszy i Prus Wilhelma II, jak też następcy tronu, jego syna Wilhelma, wbrew woli cesarza, który chciał pozostać królem pruskim. Nie było to możliwe w ramach konstytucji II Rzeszy, wg której król pruski był automatycznie cesarzem niemieckim.

Wilhelm przeniósł się 10 listopada 1918 r. ze swojej kwatery wojskowej w belgijskim Spa do Holandii, która jako kraj neutralny w czasie wojny udzieliła jemu i jego synowi azylu. Rezygnację z tronu potwierdził on 28 listopada 1918 r. za pomocą specjalnego dokumentu. Władze holenderskie nie zgodziły się na ekstradycję i poddanie pod sąd b. cesarza Wilhelma, który przyczynił się do powstania wizji imperium niemieckiego od Renu do Władywostoku i którego rząd wydał Rosji dwunastogodzinne ultimatum demobilizacji albo natychmiastowych działań wojennych. Tak zaczęto działania wojenne na froncie niemiecko rosyjskim. Były one w 1914 r. początkiem walk w I wojnie światowej.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/