Papież zadowala ADL: Żydzi nie są winni ukrzyżowania

Będą patrzeć na Tego, którego przebili i będą opłakiwać … jak opłakuje się jedynego syna [Zach. 12:10]

Papież zadowala ADL: Żydzi nie są winni ukrzyżowania

Pastor Ted Pike 6.3.2011, tłumaczenie Ola Gordon, korekta i wytłuszczenia Piotr Bein

W swej ostatniej książce, Papież Benedykt XXVI usiłuje położyć kres antysemityzmowi i uspokoić Żydów, poprzez dosłownie “upontyfikowanie” tego, że naród żydowski w czasie ukrzyżowania, jak i teraz, nie ponosi winy za śmierć Chrystusa. Tylko nieznaczna mniejszość przywódców żydowskich i głośna mniejszość, twierdzi Benedykt, kiedykolwiek była obwiniana. Abe Foxman z ADL gratuluje Papieżowi: Papież Benedykt XVI odrzucił poprzednie nauki i zakłamania, które przyczyniły się do rozwoju i umacniania antysemityzmu na przestrzeni wieków. Że ten Papież jest teologiem, służył jako obrońca wiary i wydaje to oświadczenie ze Stolicy Apostolskiej, jest tym ważniejsze dla współczesności, jak i dla przyszłych pokoleń… Jaka jest prawdziwa biblijna i etyczna odpowiedź w kwestii żydowskiego współudziału w śmierci Chrystusa? Dowiedz się z mego poniższego artykułu z 5.8.2010 r.

Czy współcześni Żydzi winni są ukrzyżowania Chrystusa?

Abraham Foxman z ADL niedawno orzekł, że akceptacja zapisów w Nowym Testamencie, że Żydzi zabili Chrystusa, to antysemityzm. To dotyczy dziesiątków mln  wierzących Biblii chrześcijan na całym świecie. Z zarzutem ADL przychodzi konieczność, zwłaszcza dla chrześcijan, ponownego zbadania kwestii, kto jest winien ukrzyżowania.

Pismo Święte mówi, że nikogo nie obwinia się za grzechy innych. Każdy z nas przychodzi na świat niewinny występków naszych rodziców. Dotyczy to każdego żydowskiego dziecka.

Ale Biblia uczy również, że możemy stać się winni czyjegoś grzechu, jeśli z nim sympatyzujemy. Chrystus powiedział, że faryzeusze byli winni zabójstwa Abla i krwi wszystkich sprawiedliwych od początku świata. (Mt 23:35) Dlaczego? Ponieważ faryzeusze prześladowali sprawiedliwych. Gdyby byli obecni w czasie Abla, zamordowaliby Abla. Tak więc, wg Chrystusa, możliwe jest stać się duchowo winnym grzechu, takiego jak morderstwo czy cudzołóstwo, nawet jeśli fizycznie nie popełni się tego czynu. Jest tam wola. Wszystko czego brakuje to okazja.

Nowoczesny czy rabiniczny judaizm jest produktem tych właśnie faryzeuszy, których Chrystus ostro krytykował, i którzy ostatecznie postarali się, by Go ukrzyżowano. Wg wiarygodnej Powszechnej Encyklopedii Żydowskiej: Religia żydowska jaka jest dzisiaj pochodzi od faryzeuszów i trwa bez przerwy przez wszystkie wieki. Ich wiodące idee i metody znalazły wyraz w literaturze o ogromnym zasięgu, z których wiele wciąż istnieje .. Talmud jest największą i najważniejszą częścią tej literatury [artykuł o faryzeizmie pt. Pharisaism,  w: Universal Jewish Encyclopedia s. 474].

Kiedy w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej rodzi się żydowskie dziecko, ono niewinnie wchodzi w system religijny całkowicie posłuszny tym, którzy opracowali ukrzyżowanie Jezusa. Faryzeusze i ich ogromna, chaotyczna “anty-biblia” Talmud, posiada większy autorytet dla religijnych Żydów, niż Stary Testament. Universal Jewish Encyclopedia potwierdza to na s. 637: Ostatecznym autorytetem dla ortodoksji jest Talmud Babiloński. Sama Biblia w rzeczywistości, jeśli nie w teorii, zajmuje drugie miejsce.

Co Talmud naucza o Jezusie? Mówi, że zbałamucił i oszukał naród [Git. 56b-57a]. Był bękartem, Jego Matka, Maryja była ladacznicą [San. 106b]. Praktykował czary i zachęcał swoją rasę do apostazji [San. 43a]. Był głupcem [San. 67a]. Był ukamienowany, spalony, ścięto Mu głowę i uduszono Go pośmiertnie [San. 106b, Git. 57a]. Był ekskomunikowany za myślenie o uwiedzeniu kobiety i ze wstydu upadł i czcił cegłę [San. 107b]. Teraz w piekle, pokutuje we wrzącym nasieniu [Git.56a]. Talmud jest stanowczy, że trzeba było zabić Jezusa, gdyż On był jednym z trzech największych wrogów judaizmu [Git. 56a]. Był  fałszywym prorokiem, który zbałamucił i oszukał ludzi [Git. 56b-57a].

Czy współczesny Żyd jest winien śmierci Chrystusa? Odpowiedź jest prosta. Jeśli zgadza się z Talmudem, że faryzeusze postąpili słusznie doprowadzając do ukrzyżowania Jezusa, to dzisiaj Żyd jest winny, tak jak żydowski tłum, który stanął po stronie faryzeuszy 2000 lat temu, krzycząc Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go [Mk. 15:13]. Jeśli jednak współczesny Żyd odcina się od lojalności faryzeuszom i ich twierdzeń w stosunku do Chrystusa, to jest wolny od winy.

Ewangelie Nowego Testamentu najwyraźniej opisują udane wysiłki faryzeuszy, aby przekonać Rzymian do ukrzyżowania Chrystusa. W Dziejach Apostolskich, uczniowie otwarcie ganią  faryzeuszy, usilnie określają ich jako winowajców: Bóg naszych ojców wyniósł Jezusa, którego wy wydaliście na śmierć przez powieszenie Go na krzyżu. [Dzieje 5:30, porównaj Dz 2:22, 36; 3:13-15; 04:10].

Niestety, pośród silnych uczuć na skutek filmu Pasja Mela Gibsona, wielu chrześcijańskich przywódców ewangelicznych rzuciło się do zwalniania wszystkich Żydów z wszelkiej duchowej winy za Ukrzyżowanie. Zgodnie z wiarą wielu ewangelizujących zadeklarowali, że wszyscy jesteśmy winni ukrzyżowania. Pomysł zbiorowej winy za śmierć Chrystusa nie występuje w Piśmie Świętym. Chociaż wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej [Rz 3,23], nie wszyscy ukrzyżowaliśmy Jezusa. Takie podejście nie tylko sprawia, że prawo Boże nie wywołuje skutku, a próbuje uwolnić Żydów od ciężaru własnej winy. Aby przyspieszyć ukrzyżowanie Chrystusa, żydowscy przywódcy powiedzieli: Krew Jego na nas i na dzieci nasze [Mk. 27:25]. Wszyscy dorośli Żydzi nadal popierający faryzejski system, który ukrzyżował Chrystusa, włączają się w duchową winę tych, którzy aktywnie dokonali tego czynu.

Oczywiście każdy, np. gojowski satanista, który aprobuje ukrzyżowanie, czy chrześcijanin, który staje się apostatą [Hbr 6:6], jest duchowo winny ukrzyżowania Chrystusa. Ale judaizm rabiniczny, synagoga szatana (Ap 2,9), jednoznacznie bierze odpowiedzialność za śmierć Chrystusa na wszystkich Żydów, którzy oddają się temu judaizmowi.

Żydowscy apologeci ostatniego stulecia, dla ekumenicznej harmonii z chrześcijanami mówili o Jezusie wielki nauczyciel. Takiego opisu nie ma nigdzie w najcenniejszej skarbnicy władzy judaizmu rabinicznego – Talmudzie Babilońskim. Wśród wszystkich wielkich religii (łącznie z islamem), mimo prób wybielania judaizm rabiniczny pozostaje najbardziej stanowczo przeciwny twierdzeniom Chrystusa. Religijny, pobożny Żyd musi przyjąć Talmud i jego bluźniercze opinie o Chrystusie.

Pewnego dnia, jak uczy Biblia, Żydzi ocalali po Wielkiej Męce uwierzą w Tego, którego ich ojcowie ukrzyżowali. Jednak na dziś, kościół musi słuchać ostrzeżenia Chrystusa Strzeżcie się kwasu (nauczania) faryzeuszy [Mat. 16:6], czyli strzeżcie się judaizmu. Paweł również ostrzega kościół, odnosząc się do niewierzących Żydów jako wrogów [Rz. 11,28], którzy zarówno zabili Pana Jezusa i proroków, i wypędzili nas. Oni nie są mili Bogu, ale wrogo nastawieni do wszystkich ludzi [I Tes. 02:15].

Żydzi otrzymali transcendentne, duchowe światło, najpierw na Synaju, a potem przez proroków. Gdy odrzucili światło, pogrążyli się w niesamowitą ciemność. Chociaż poszczególni Żydzi nie muszą być uznani za winnych takiego odstępstwa, jest faktem, że żydowskie przywództwo i instytucje pozostają w strasznym przeciwieństwie do chrześcijaństwa. Mojżesz ostrzegał, że gdyby Żydzi odrzucili prawo Boże, zostaną przeklęci ponad wszystkie narody [Wyj. 28:15]. Oni nie tylko odrzucili prawo Boże, ale ukrzyżowali jego dawcę, Jezusa Chrystusa. Chrystus powiedział, że Dom Izraela, po odrzuceniu Go, pozostanie pusty [Łk.13: 35].

Dziś żaden z ewangelicznych przywódców nie ma przywileju zdejmowania winy z Żydów, którzy nadal odrzucają ich Mesjasza i przyjmują nauczania Jego morderców. Chrystus ma zarówno dawny romans i waśń z narodem żydowskim. On rozstrzygnie tę waśń pewnego dnia na własnych warunkach, w końcu otrzyma wiarę, posłuszeństwo i sprawiedliwość od, jak wielokrotnie mówi Pismo, ludu o twardym karku.

Tacy ludzie kontrolują obecnie Hollywood i amerykańskie media, dominują Kongres USA, dyktują politykę zagraniczną Ameryki na Bliskim Wschodzie. Oni są źródłem antychrześcijańskiej działalności oraz przepisów, łącznie z prawem przeciw nienawiści, które pozbawia chrześcijan wolności słowa. Krótko mówiąc, oni są bardziej zdeterminowani niż kiedykolwiek, by Chrystus nigdy nie zwyciężył. Jednak w końcu Chrystus dostanie sprawiedliwość od Jego ludu, Żydów. Będą patrzeć na Tego, którego przebili i będą opłakiwać … jak opłakuje się jedynego syna [Zach. 12:10]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/