Krótka latencja między ekspozycją na siłownie A a rakiem u małych dzieci

Krótka latencja między ekspozycją na siłownie A a rakiem u małych dzieci

Joseph J. Mangano, International Journal of Health Services, March 2006, tłumaczył  Piotr Bein

Streszczenie

Poprzednie raporty dokumentują krótką latencję raka u małych dzieci wystawionych na małe dawki radioaktywności. Standardowy Ułamek Śmiertelności  (SMR) dla raka u dzieci umierających w wieku do 10 lat wzrósł  w ciągu 6-10 lat po Three Mile Island i Czarnobylu w populacjach najbardziej wystawionych na opady peomieniotwórcze. SMR k. większości siłowni A wzrósł 6-10 lat po rozruchu, zwłaszcza dla białaczki. Występowanie raka wzrosło u dzieci poniżej wieku 10 lat, mieszkających k. siłowni A w Nowym Jorku i New Jersey, 4-5 lat po wzroście przeciętnej strontu-90 w zębach małych dzieci, a zmalało 4-5 lat po spadku przeciętnej strontu-90. Założenie o korelacji strontu-90 z rakiem u dzieci potwierdza najlepiej hipoteza supra-liniowej zależności dawka-reakcja, tj. największe ryzyko stanowią najniższe dawki. Wnioski świadczą, że najmniejsze dzieci są szczególnie wrażliwe na negatywne skutki napromieniowania, nawet przez względnia małe dawki.

Wstęp

Czas latencji między ekspozycją na radiację i początkiem raka udokumentowano jako trwający do kilkudziesięciu lat. Niektóre rodzaje raka od napromieniowania zaczynają się jednak znacznie szybciej. Być może 1-sze dowody krótkiej latencji udokumentowano w l. 1950-ych przy częstym występowaniu raka tarczycy i innych, typowo do 10 lat po napromieniowqniu rtg niemowląt i małych dzieci. [1-3] Białaczka wśród ocalałych z Hiroszimy i Nagasaki wzrosła 5 lat po bombach w 1945 r., ze szczytem w 1955 r. [4-6] Dorośli leczeni radiacją terapeutyczną na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa mieli wzrost śmiertelności od białaczki w ciągu 2 lat, a od prostaty, raka trzustki i guzów pozaczaszkowych – po 5 latach. [7] Rak płuc po takimże leczeniu wzrósł 9lat po ekspozycji. [8] Lecznicze napromieniowanie na raka szyjki macicy spowodowało wzrost raka trzustki i białaczki 1-4 lat po ekspozycji. [9-11] Szczyt raka kości po zastrzykach radu-224 wystąpił 8 lat po leczeniu. [12]

[…] Płód rozwijający się i niemowlaki  mają predyspozycje do raka do okresu 10 lat od rozmaitych dawek promieniowania o niskim natężeniu. Rtg miednicy ciężarnych w l. 1950-ych początkowo powiązano z niemal podwojeniem ryzyka zgonu na raka przed osiągnięciu przez dziecko wieku 10 lat. [17-18] Późniejsze badania większych populacji potwierdziły podwojenie dla białaczki i in. raków u dzieci. [19-21]

Udokumentowano też podwyższone poziomy raka u dzieci, z powodu promieniotwórczych opadów wkrótce po atmosferycznych próbach broni A. Szczyty (1962 i 1968) zgonów na ostrą białaczkę szpikową w USA, dzieci  w wieku 5-9 lat, wystąpiły ok. 5 lat po szczycie prób broni A pod koniec l. 1950-ych i na początku 1960-ych. [22] Od l. 1948-1952 do 1958-1862, liczba mieszkanców Utah w wieku poniżej 30 lat, którym usunięto chirurgicznie tarczycę, wzrosła z 6 do 30, znacznie więcej niż przeciętny wzrost krajowy. [23] W 5 krajach skandynawskich, białaczka szczytowała u dzieci w wieku poniżej 5 lat podczas okresu największuych opadów po próbach broni A. [24]

Ostatnio, więcej białaczki wykryto w 1-ym roku życia u dzieci ur. w 1986 t 1987, po Czarnobylu, co jest latencją poniżej 2 lat między ekspozycją płodu i diagnozą, co stwierdzono w wielu krajach, w tym Białoruś [25], Grecja [26], Szkocja [27], USA [28], Walia [29], i Niemcy Zach. [30] oraz grupa krajów Europy. [31] Latencję zaledwie 4 lata między Czarnobylem a wzrostem przypadków raka tarczycy u dzieci za notowano na Białoruis i Ukrainie. [32-34] Podobnie, po 10 latach zanotowano wzrost raka tarczycy w niewiele napromieniowanej Belgii [35], na wsch. Węgrzech [36] i w płn. Anglii [37]. Choć niektore raporty nie znalazły dodatkowych przypadków raka in. niż tarczycy u dzieci napromieniowanych do 10 lat po Czarnobylu, podwyższone liczby przypadków były na Ukrainie [38] i w Turcji. [39]

Inni znaleźli niespodzianie wysoką zachorowalność na raka u dzieci k. obiektów nuklearnych, często białaczkę i typowo wykryte przez wiekiem 10 lat. Wczesny rak u dzieci k. siłowni A prawdopodobnie jest skutkiem ekspozycji płodu i w wieku niemowlęcym. Tylko w W. Brytanii jest co najmniej 11 takich przypadków k. różnych siłowni A. [40-50] Ppodobne wyniki zaobserwowano w Kanadzie [51], Francji [52], Niemczech [53] i b. ZSRR [54]. Raporty na ten temat z USA ograniczają się do kilku badających populacje k. pojedynczego obiektu co najmniej 20 lat temu. [55-59] Wg danych z Narodowego Instytutu Raka (1990, National Cancer Institute), zachorowalność na raka u dzieci w wieku 0-9 lat k. każdej z 4 siłowni A w USA przewyżaszała średnią krajową. [60] Wg niedawnej analizy 3669 przypadków, zachorowalnośc dla wieku 0-9 lat w promieniu do 50 km od każdej z 14 siłowni A w USA przewyższa średnią krajową z l. 1988-1997. [61]

Liczne raporty dokumentujące latancję 5-10 lat między ekspozycją na radiację a początkiem raka wskazują na podwyższoną wrażliwość płodu i niemowląt na toksyny. Niniejszy raport głębiej zbada tę wrażliwość, poprzez analizę trendów w czasie raka u dzieci w populacjach wystawionych na emisje o niskim natężeniu z siłowni A, 5-10 lat po ekspozycji.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/