To się niedługo może przydać

Tak twierdzi inicjator kampanii przeciw zmyłce pt. Pandemia H1N1 2009 i założyciel Grypa666 w tym celu, Marek Podlecki, podsyłając list do waadz z września 2009 r. Dodaje: Musimy powtórzyć szum, chcą wprowadzić ustawę z przymusem szczepień. I to na dniach! Oby znów Marek nieokazał się “prorokiem” horroru! Zapewniam więc go: Nie boj nic, tym razem dostana w pysk jeszcze mocniej.
Z perspektywy czasu, WHO i kolaborujace agendy rzadowe w poszczegolnych krajach, dopuscili sie zbrodni ludobójstwa (jest nią nawet planowanie uszczerbku zdrowia segmentu grupy ludnościowej), fabrykujac “pandemie”, zeby wprowadzic przymusowe szczepienia bronia biologiczna — nikt sukinsynow za to nie rozliczył! – PB
…………………….
From: ruch obywatelski17 <[email protected]>
To: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]tlen.pl; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Cc: [email protected]; [email protected]
Sent: Friday, September 18, 2009 2:19 PM
Subject: zgłaszamy popełnienie przestępstwa – korespondencja wysłana do posłów RP i biur poselskich
Jako obywatele Rzeczypospolitej, kierując się dobrem narodu polskiego, zgłaszamy popełnienie przestępstwa. Ze względu na swoje bezpieczeństwo pragniemy zachować anonimowość. Taka forma zgłoszenia wynika z konieczności dotarcia do dużej grupy odbiorców i zabezpieczenie się przed wyciszeniem sprawy, jak miało to miejsce do tej pory. Z tego powodu na liście adresowej znajdują się policja, posłowie, senatorowie, kancelaria Premiera, kancelaria Prezydenta, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, inne instytucje państwowe, media oraz prokuratura. Zgłaszane przestępstwo ma międzynarodowy zasięg, i może mieć wpływ na życie i zdrowie milionów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Powołując się na ustawodawstwo polskie przypominamy, że każdy kto znalazł się w posiadaniu informacji na temat przestępstwa musi je zgłosić odpowiednim organom. To właśnie czynimy poprzez ten email. Każdy, kto uchyli się od odpowiedzialności odpowiedniej pełnionej funkcji w społeczeństwie i nie podejmie działań w oparciu o otrzymane informacje, naraża się na konsekwencje prawne, w tym karę pozbawiania wolności.
Przestępstwo przez nas zgłaszane zostało udokumentowane, a dowody przestępstwa zebrane w wyniku rzetelnego dochodzenia przeprowadzonego przez dziennikarkę Jane Burgermeister (adres email: [email protected]). Materiały są dostępne w linkach na końcu listu i należy je traktować jako materiał dowodowy. (wcisnąć ctrl i kliknąć na link). Dokumenty te załączone są również jako oddzielne załączniki.
Przestępstwo dotyczy zmowy pomiędzy koncernami farmaceutycznymi, finansowymi oraz Międzynarodową Organizacją Zdrowia (WHO), w wyniku, której wprowadzane są plany masowych szczepień w wielu krajach, w tym Polski, pod pretekstem pandemii świńskiej grypy. W tym celu już od kilku miesięcy trwa kampania strachu i terroru przed epidemią tegoż wirusa, WHO ogłosiło rozpoczęcie prac nad szczepionką i jasnym jest, że w związku z rzekomym zagrożeniem epidemią skorzysta z możliwości wprowadzenia do obiegu szczepionki, której proces testów będzie skrócony. W wyniku tej propagandy poszczególne kraje przygotowują się do masowych i przymusowych szczepień. Zgromadzone materiały dokumentują szkodliwość szczepionek, mających stanowić antidotum na epidemię świńskiej grypy. Naukowcy po przebadaniu szczepionek, informują, że materiał, w niej zawarty stanowi sztucznie stworzoną kombinację wirusów, która nie mogłaby rozwinąć się w przyrodzie, i opisują ją jako broń biologiczną, która po zaszczepieniu ludzi wywoła ogromną epidemię. Epidemia może więc zagościć w naszym kraju, lecz jako rezultat masowych szczepień. Zlekceważenie tej sprawy może doprowadzić do tragedii, a to zagraża bezpieczeństwu narodowemu i zdrowiu obywateli.
Prawa do wolności obywateli w Polsce gwarantuje konstytucja, jednakże pozostawia ona możliwość ograniczenia tych praw w wyjątkowych przypadkach, np. gdy chodzi o zdrowie obywateli. Polska w tej chwili deklaruje szczepienia dla dzieci powyżej 6 miesiąca oraz młodzieży jako przymusowe. Planowane jest więc ograniczenie konstytucyjnych praw wolności. Ponieważ epidemia jest sztucznie nagłośniona, wprowadzanie przymusowych szczepień jest działaniem jednoznacznie naruszającym naszą konstytucję, oraz podjętym w wyniku międzynarodowego spisku. Istnieje więc domniemanie, że prawa obywateli Polski zostaną ograniczone w wyniku międzynarodowej zmowy korporacji farmaceutycznych, finansowych i WHO.
O wiele ważniejszym zagadnieniem, jest fakt, że szczepionka, którą będziemy szczepili ludzi nie jest odpowiednio przebadana. Istniejący materiał dowodowy w tej sprawie wskazuje na możliwość występowania poważnych powikłań, ze skutkiem śmiertelnym włącznie.
Zwracamy się do Prezydenta i Premiera, Posłów i Senatorów, Ministrów oraz instytucji państwowych sprawujących swój urząd w oparciu o prawa i możliwości otrzymane od Narodu Polskiego, aby rzetelnie wyjaśnili tę sprawę. Przysięgaliście, że będziecie dbać o naród – to jest wasz obowiązek. Odmowa wyjaśnienia tej sprawy lub jej zignorowanie, jest pogwałceniem najważniejszych zasad demokratycznego państwa, gwarantowanych w konstytucji.
Art. 130.
Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:
“Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.
Przysięga może być złożona z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg”.
Art. 151.
Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę:
“Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”
Przysięga może być złożona z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg”.
Art. 104.
Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:
“Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg”.
Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.
Poniżej informujemy, jakie prawa konstytucyjne zostaną złamane, jeżeli zostaną wprowadzone przymusowe szczepienia.
W petycji opieramy się na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odwołując się do Preambuły w KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r, która brzmi:
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za
kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.
Powołując się  na KONSTYTUCJĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Na mocy konstytucji RP i jej Art. 1. który mówi:
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Jako obywatel(e) zwracam(y) się do instytucji państwowych i w oparciu Art. 4.
1.       Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2.       Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Bo zgodnie z Art. 63.
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
Instytucje państwowe zobowiązane są zareagować, gdyż wniosek ten jest wynikiem przysługujących praw konstytucyjnych, w oparciu o Art. 8, który brzmi:
1.       Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
Wniosek musi być rozpatrzony, i należy sprawdzić materiał dowodowy. Nie ma żadnych podstaw do zignorowania tego listu, bez względu na osobiste przekonania dotyczące zawartego materiału w oparciu o Art. 32..
1.       Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Materiał będący wynikiem śledztwa dziennikarskiego informuje o możliwości utraty suwerenności Państwa Polskiego w wyniku międzynarodowego oszustwa. Nie podjęcie przez instytucje państwowe działania w tym zakresie narusza bezpośrednio Art. 5.
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zastosowanie nieodpowiednio przetestowanych szczepionek przeciwko świńskiej grypie, w szczególności plany szczepienia dzieci w szkołach, które nie mają możliwości samostanowienia o swoim losie i zrozumienia konsekwencji wynikające ze szczepienia narusza artykuł 37, 38 oraz 39 Konstytucji:
Art. 37.
Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.
Art. 38.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Art. 39.
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
Art. 39 mówi, że eksperyment medyczny jakim jest podanie nieodpowiednio przetestowanej szczepionki nie może mieć miejsca w przypadku dzieci ponieważ samodzielnie nie mają one możliwości decyzji o swoim życiu. To narusza prawa dziecka i Art. 72.
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
obywatel ma prawo decydować o sobie w oparciu o Art. 47, którego treść jest następująca:
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
Decyzja ta powinna być podjęta na podstawie rzetelnych informacji. Art. 54 wskazuje, że państwo polskie gwarantuje brak cenzury prewencyjnej, ale czy wywiązuje się z tego, czy cenzura nie polega na posiadaniu gazety na własność?
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
Najważniejszym zagrożeniem wynikającym, z materiału zgromadzonego w śledztwie jest możliwość utraty wolności, wynikającej z fałszywych informacji na temat pandemii. I tak Zgodnie z Art. 30, Art. 31 pkt. 1 i 2, każdy obywatel ma prawo do wolności. Art. 31 pkt. 3 mówi o możliwości ustawowego ograniczenia tej wolności również w przypadku ochrony zdrowia. Wprowadzenie stanu epidemii może być podstawą do odebrania części praw przysługujących obywatelom. Skorzystanie z prawa do ograniczenia wolności bez podstaw prawnych, w oparciu o zmowę międzynarodową, stanowi naruszenie podstawowych zasad demokracji i praw konstytucyjnych. W kontekście powyższych informacji świadome wprowadzanie w błąd opinii publicznej jest pogwałceniem zasady wolności i zamachem na demokrację:
Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 31.
1.       Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
O podjętych działaniach opinia publiczna powinna być informowana na podstawie Art. 61.
Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
Art. 79.
Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.
Art. 80.
Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.
Każda próba naruszenia konstytucji zobowiązuje organy państwowe do podjęcia odpowiednich działań. Zgodnie z Art. 87:
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
Poniżej przedstawiamy linki do miejsc o dokumentacji dowodowej, przetłumaczone na język polski, oraz do całości dokumentacji oryginalnej w języku angielskim (linki poniżej)
http://dl.getdropbox.com/u/1573974/t%C5%82umaczenia/Dowody%20bioterroryzmu%20-%20Rozdzia%C5%82%20IX.pdf
http://dl.getdropbox.com/u/1573974/t%C5%82umaczenia/Dowody%20bioterroryzmu%20-%20Rozdzia%C5%82%20X.pdf
http://grypa666.wordpress.com/
dokumentacja oryginalna przestępstwa pod linkami – w wersji anglojęzycznej
– “Criminal charges regarding flu pandemic as a biological weapon with intent to produce genocide” / Kryminalne oskarżenia
http://files.getdropbox.com/u/1573974/17044758-Criminal-Charges-Swine-Flu-Edits-v21.pdf
– “Bioterrorism evidence” / Dowody
http://files.getdropbox.com/u/1573974/17044769-Evidence-of-the-Use-of-Pandemic-Flu-to-Depopulate-USA.pdf
– “Petition for injunctive and declaratory relief and damages” / Wniosek o wydanie nakazu sądowego
http://files.getdropbox.com/u/1573974/17478173-Injunction2.pdf
– Latest criminal charges filed in Austria on July 23 2009 / Najnowsze oskarżenia kryminalne złożone w Austrii 23 lipca 2009
http://files.getdropbox.com/u/1573974/Austria_latest-criminal-charges_090723.pdf
http://files.getdropbox.com/u/1573974/Austria_latest-criminal-charges_090723_with-official-stamp.pdf (First page with official stamp / Pierwsza strona z pieczęcią urzędową)
– Austrian Ministry of Health answers regarding Baxter / Odpowiedzi austriackiego Ministerstwa Zdrowia na pytania dotyczące Baxter
http://files.getdropbox.com/u/1573974/Austrian_Parliamentary_Answers_re_Baxter.pdf
– Questions for Austrian parliament regarding Baxter / Pytania do parlamentu austriackiego dotyczące Baxter
http://files.getdropbox.com/u/1573974/Austrian_Parliamentary_Questions_re_Baxter.pdf
http://files.getdropbox.com/u/1573974/Hinausschrift_BMG-92400_0049-I_B_8_2009_20.05.2009_Burgermeister__Jane.pdf
filmowy komentarz dr Piotra Beina w sprawie pandemii i szczepionek
http://www.youtube.com/watch?v=giqxJOoyg80
http://www.youtube.com/watch?v=g-TGDBvuMmU
http://www.youtube.com/watch?v=PPMLIEgMn5I
http://www.youtube.com/watch?v=7WYzvpM9jCE
wywiad z dziennikarką Jane Burgermeister, która w wyniku śledztwa udokumentowała istnienie zmowy bioterrorystycznej – wersja anglojęzyczna

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/