The President of Iceland: how to bust the banksters / Prezydent Islandii: jak rozwalić banksterów

Po polsku poniżej / Polish below

Start listening to this December 2011 interview at minute 23:20. Highlights:

  1. Iceland’s economy and finances are doing very well after refusing bailouts of private banks and letting them collapse.
  2. A few hundred thousand Icelanders democratically decided in a referendum on a solution to a problem imposed on them, rather than follow the “standard”: severe austerity measures and debt repayment.
  3. The President vetoed a majority parliamentary bill and resisted pressures by almost every government in the EU (except Ireland and Poland), assuring the success of a truly democratic process against the banksters.
  4. Lesson for other nations, in particular to EU nations in crisis and the USA:

If we start sacrificing democratic elements of our society for financial expediency, we have in my opinion entered a very dangerous journey.

Notes from the interview

By December 2011, the President said EU did not learn from Iceland’s experience: instead of following standard formula of severe austerity measures and debt repayment, the people should decide what to do.

Financial collapse threatened the entire cohesive social fabric and democratic system: continuing protests in the streets, riots in the midst of winter 2008-2009. According to the President, destruction of the social/political/democratic fabric was a bigger threat than the financial collapse itself. The President recalls a turning point: some demonstrators shielded the police from stones thrown by others, who were bound to invade the Premier’s officie. The President realized that banksters’ actions   could break down social, political and democratic systems.

[Citing this seemingly plain episode by the President might mean he was aware of the 5th column; financial crisis was  to destroy Iceland’s strong social, political and democratic fabric to transform the country into an obedient servant of the banksters. After all, numerous historical and present cases prove this – PB.]

In response, the President chose national interest and democracy. Following the crisis, Icelanders instituted a national commission and special prosecution office, examined the Constitution and introduced legislative reforms. In the financial and economic measures, the nation went against prevailing pressures and ‘wisdoms’, e.g. didn’t bail out the banks and protected the poorest from crisis impacts.

IMF admitted afterwards: Iceland was an interesting lesson. Yet, IMF warned Iceland earlier that non-compliance would mean inability to borrow money.

Rating agencies demanded Reykyavik bail out the banks. Yet, in 2008, before the crisis, they rated Iceland high! If they were wrong then, why trust them today?

Using sheer force, UK and Holland declared NATO member Iceland a terrorist entity (like Al Qaeda and Taliban) in order to demand that Iceland reimburse their payment of the banks’ debts. By 2009,  the two countries insisted that Iceland nation was responsible for debts of private Iceland banks’ in their countries. EU pressured Iceland to bow to banker demands regarding the British and Dutch claims.
Beginning in 2010, the President refused to sign a bill (against parliamentary majority and every EU government), and instituted a national referendum, since:
– EU financial system allowed banks to operate Europe-wide, and to privatize profits while demanding that the EU nations cover the losses,
– the above arrangement was fundamentally unclear and was contrary to free market principles, and
– the bailout threatened Iceland’s economic sovereignty.
The President initiated a dialog with China that led to an agreement between the central banks of both countries on investments and loans. He stresses China’s remarkable level of sophistication and good will towards Iceland, while Iceland’s allies were not interested or showed strong hostility.
Asked about possible negative publicity impact of the crisis on foreign investors, President Grimmson replied that, on the contrary, they got too much interested, and hence the indicators in financial markets mid-2010 to end of 2011 have been very positive. The President attributes this to Iceland’s capability to recover and shoulder responsibility.
Also, the banks’ collapse has benefited the hi-tech and IT sectors. Namely, with high wages, the banks had siphoned out highly skilled specialists. They became available for the economy after the banks collapsed. The President draws a conclusion: the banks are a deterrent to economic development in the hi-tech and IT sectors.
Is Iceland’s success applicable to eurozone countries?
Iceland has has its own currency and decided to go against the financial orthodoxies that still prevail in the eurozone. Although a small nation, Iceland is highly advanced. It recovered quickly, but not for its size; on the contrary, it is a case for recovery process more clearly visible than in complicated societies. . So, Iceland’s success should also apply to other countries, according to President Grimmson.
The last question in the interview concerned the way of present-day thinking: market dominance, capital preferred over labour, financial workings more important than productivity. Will the world leave this way of thinking?
I hope so; we have learned many lessons from this difficult experience here in Iceland. […] But it also brought up a fundamental dilemma for the Western countries: is democracy more important for us than financial market? […] If we start sacrificing democratic elements of our society for financial expediency, we have in my opinion entered a very dangerous journey, answered President Grimmson.
Compiled by Piotr Bein 8.7.2012 from CBC Radio programme

…………………………….
Po polsku / In Polish

Zacznij słuchać tego wywiadu z grudnia 2011 r. od minuty 23:20. Najważniejsze punkty:

  1. Gospodarka i finanse Islandii mają się b. dobrze po odmowie ratunku bankom prywatnym i pozwoleniu ich upadku.
  2. Kilkaset tys. Islandczyków demokratycznie zadecydowało w referendum, co zrobić z narzuconym problemem, zamiast poddać się procedurze “standardowej”: poważne cięcia i spłata długów bankowych.
  3. Prezydent zawetował ustawę większości parlamentarnej i oparł się naciskom prawie wszystkich państw UE (za wyjątkiem Irlandii i Polski), zapewniajac tym zwycięstwo prawdziwie demokratycznego procesu nad banksterami.
  4. Lekcja dla innych narodów, zwłaszcza w UE i dla USA:

Jeśli elementy demokracji naszego społeczeństwa zaczniemy poświęcać doraźnym celom finansowym, to moim zdaniem wstępujemy na bardzo niebezpieczną ścieżkę.

Notatki z wywiadu

Prezydent mówi w grudniu 2011 r., że UE nie wyciągnęło wniosku z przypadku Islandii: narod powinien decydować, co zrobić, zamiast przyjąć standardowe rozwiązanie poprzez surowe cięcia i spłatę długów.

Upadek finansowy zagrażał całej spójnej strukturze społeczno-polityczno-demokratycznej kraju: na ulicach ciągłe demonstracje, rozruchy w środku zimy 2008/2009. Wg Prezydent, większym zagrożeniem niż upadek finansowy było zniszczenie ww. struktury Islandii. Prezydent przypomina punkt zwrotny: niektórzy demonstranci osłonili sobą policję przed kamieniami rzucanymi przez innych demonstrantów, gotowych szturmować biuro Premiera. Prezydent zdał sobie sprawę, że dzialania bansterów mogą zniszczyć ww. system.

[Przytoczenie tego pozornie zwykłego epizodu może znaczyć, że Prezydent zdawał sobie sprawę z V kolumny; kryzys finansowy miał za zadanie zniszczyć silne struktury społeczne, polityczne i demokratyczne kraju, celem przekształcenia go w posłusznego sługę banksterów. Przecież świadczy o tym wiele przypadkow historycznych i obecnych  – PB.]

Prezydent odpowiedział przedkładając interes narodowy i demokrację. W wyniku kryzysu, Islandczycy założyli narodową komisję i specjalny urząd prokuratorski oraz zbadali Konstytucję i wprowadzili reformy prawne. W środkach finansowych i gospodarczych, naród poszedł na przekór  przeważającym  presjom i ‘mądrościom’, np. nie wyratował banków, a chronił najbiedniejszą warstwę społeczną. MFW przyznało po fakcie: Islandia była intersującą lekcją. A jednak, to MFW wcześniej ostrzegało Islandię, , że sprzeciw dytktatowi banksterskiemu oznacza odcięcie od pożyczek.

Agencje ratingowe żądały od  Reykyavika ratunku banków. Ale w 2008 r., tj. przed kryzysem, plasowały finanse Islandii wysoko! Jeśli pomyliły się wtedy, to czemu wierzyć im dzisiaj?

Używając siłowego przymusu celem spłaty przez Islandię pokrytych przez te państwa długów bankierskich, W. Brytania i Holandia wpisały Islandię na listę terrorystów (obok Al Kaidy i Talibanu) i domagały się . W 2009 r. oba te państwa nalegały na przyjęcie odpowiedzialności przez naród islandzki za długi prywatnych banków islandzkich wynikłe w tych państwach. UE naciskało na Islandię, by poddała się presjom banksterskim ws. roszczeń brytyjskich i holenderskich.
W 2010 r. Prezydent odmówił podpisania ustawy (popartej przez większość parlamentu Islandii i wszystkich rządów UE) i wprowadził referendum narodowe, ponieważ:
– system finansowy UE pozwalał bankom działać w całej Europie i zbierać profity, ale stratami obarczać narody europejskie,
– układ ten był w zasadzie niejasny i sprzeczny z zasadami wolnego rynku,
– ratowanie banków zagrażało suwerenności gospodarczej Islandii.
Prezydent rozpoczął dialog z Pekinem, ktory doprowadził do umowy między centralnymi bankami obu krajów ws. inwestycji i pożyczek. Prezydent podkreśla w wywiadzie nadzywczajny poziom wyrobienia merytorycznego Pekinu   i jego dobrą wolę wzgl. Islandii, podczas gdy sojusznicy Islandii nie byli zainteresowani lub okazywali silną wrogość.
Na pytanie o możliwe negatywne skutki kryzysu na percepcje o Islandii u zagranicznych inwestorów, Prezydent Grimmson odparł, że wręcz przeciwnie, oni nadto zainteresowali się Islandią i w rezultacie wskaźniki rynku finansowego od połowy 2010 r. do końca 2011 r. są b. pozytywne. Prezydent przypisuje to zdolności Islandczyków do wychodzenia z kryzysów i brania odpowiedzialności.
Poza tym upadek banków wzmocnił sektor nowych technologii i informatyki. Banki wyssały wysokim uposażeniem najlepszych specjalistów. Po upadku banków, stali się znów dostępni na rynku pracy. Prezydent wnioskuje: banki są przeszkodą w rozwoju gospodarczym tych sektorów.
Czy sukces Islandii ma zastosowanie do państw strefy euro?
Islandia ma wlasną walutę i poszła pod prąd finansowym receptom, które ciągle panują w strefie euro. Mimo małego rozmiaru, Islandia jest krajem wysoko zaawansowanym. Szybko wyszła z kryzysu, ale nie z powodu małości; wręcz przeciwnie, jest przypadkiem uzdrowienia klarowniejszym niż w społeczeństwach bardziej skomplikowanych. Więc sukces Islandii powinien mieć zastosowanie w in. krajach, wg Grimmsona.
Ostatnie pytanie w wywiadzie dotyczy współczesnej mentalności: dominacja rynku, kapitał ponad siłą roboczą, machinacje finansowe ważniejsze od produktywności. Czy świat odejdzie od tego?
Taką mam nadzieję; wiele się nauczyliśmy z trudnego doświadczenia kryzysowego w Islandii. […] Ale naznaczylo ono też zsadniczy dylemat dla Zachodu: czy demokracja jest nam ważniejsza niż rynek finasowy? […] Jeśli elementy demokracji naszego społeczeństwa zaczniemy poświęcać doraźnym celom finansowym, to moim zdaniem wstępujemy na bardzo niebezpieczną ścieżkę — odparł Prezydent Grimmson.
Opracował Piotr Bein 8.7.2012 na podst. audycji CBC Radio

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/