Walcz o Polskę: samouwłaszczenie i uwłaszczenie

AS: DA ja dodatkowo postuluję zburzenie/delegalizację dotyczczasowego bandyckiego systemu bankowego. Przypominam cytat bankstera Mayera Amschela Rothschilda:
“Pozwólcie mi emitować i kontrolować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto tworzy jego prawa.”
W przeszłości prawo bicia monet, czyli prawo emisji pieniądza było prawem i przywilejem władców. Banksterom udało się podstępnie zdobyć prawo do emisji pieniądza. Tworzą go z powietrza, głównie przez udzielanie tzw. “kredytów”.
Tworzenie i emisja pieniądza ma podlegać kontroli i być w  gestii państwa, a nie banksterów. Wszystkie banki centralne mają zostać upaństwowione. A prywatne banki mają mieć prawo pożyczania kredytobiorcom tylku tylu pieniędzy, ile mają własnego kapitału. A nie 10-, 20- czy 30-krotnie więcej, niż mają w rzeczywistości pieniędzy. W  obecnym bandyckim systemie banki nie tylko, że “pożyczają” innym pieniądze, których same nie mają, to jeszcze suma udzielanych przez nie “kredytów” jest dodrukowywana przez bank centralny. Banki bowiem, “pożyczając” kredytobiorcom pieniądze w rzeczywistości je tworzą.
Ponadto należy zdelegalizować złodziejską giełdę i prawo banków do spekulacji. Bankier nie powinien mieć prawa wykorzystywania złożonych u niego depozytów do jakichkolwiek spekulacji.

………………………

Email od Gen. Grudniewskiego 19.12.2012

SAMOUWŁASZCZENIE  Narodu Polskiego

jako sposób obrony przed  sabotażem władz państwowych,  bezrobociem, nędzą i brakiem kapitału

(dla Auto Poland Tychy) fabryki samochodów, którą  jako jedną  z pierwszych ukradziono Narodowi Polskiemu.

                     Po 4 czerwca 1989 roku dokonała się w Polsce przemiana ustrojowa z  socjalistyczno-komunistycznego na ustrój kapitalistyczny.  Ustrój  Socjalistyczny charakteryzował  się w miarę równym ubóstwem  wszystkich obywateli  i  bogatą,  monopolistyczną  własnością Państwową –  w imieniu którego występowała jako właściciel władza partii rządzącej PZPR.
W wyniku złodziejskiego przejęcia, przez wąska warstwę społeczną: nomenklaturę krajową i zagraniczną, państwowego majątku- czyli jak mówiła ówczesna konstytucja  Majątku Ogólnonarodowego,  przetworzono socjalizm  w  najgorszą formę ustroju kapitalistycznego,     tzw.  systemem oligarchiczny, cechującym  się tym, że wąska grupa ludzi ( ok. 1,5 %) jest  ponad miarę niewyobrażalnie bogata a większość obywateli jest biednych  lub  żyje na krawędzi ubóstwa większego niż w socjalizmie.
Oligarchę cechuje  brak klasy średniej,  która jest najbardziej patriotyczna i związana z Narodem.
Władza oligarchiczna dla utrzymania w ryzach społeczeństwa, pod pozorem przemian ekonomicznych odbiera ludziom pracę,  likwiduje zakłady przetwórcze a w pozostałych systemowo utrzymuje niski poziom  płac.
Taka  niesprawiedliwa przemiana  ustrojowa  z socjalizmu w oligarchię jest bezprawna i nielegalna.
Jest działalnością kryminalną i przestępczą,  nie powinna być zaakceptowana  przez polskie społeczeństwo. Domaga się  sprzeciwu i obywatelskiego nieposłuszeństwa.
W 1850 r. Frederic  Bastiat w opracowaniu „ Prawo”  ogłosił: Człowiek , aby mógł istnieć i rozwijać się na Ziemi, musi posiadać naturalne prawa nadane nam przez Stwórcę, są to:
1.     Prawo do życia i swobodnego działania dla utrzymania siebie i swojej rodziny.
2.     Prawo do swojej własności –  pod warunkiem, że korzystając z nich nie pozbawia się tych praw innych.
3.     W Obronie tych Praw człowiek ma prawo do użycia siły fizycznej.
Jest to tzw. Prawo do obrony koniecznej, uznane przez wszystkie Kodeksy  demokratycznych państw.
W kapitalizmie kapitałem nie jest tylko pieniądz będący  gotówką ale głównie ziemia i nieruchomości na tej ziemi, zakłady pracy dające zysk.  O jej zdobycie  idzie największa walka pomiędzy uczestnikami gry kapitałowej. Nam  Polakom  odebrano szansę,  bo jako jedyni w Obozie socjalistycznym byliśmy najbardziej praktycznie  przygotowani do kapitalizmu.  Tylko w Polsce była powszechna  prywatna inicjatywa i umieliśmy handlować nawet w czasach  złowrogiej komuny.
Jednak od 1989 roku międzynarodowi kapitaliści i rodzima okrągłostołowa nomenklatura   przebiegle oszukała  nas i  rozgrabili  Państwo Polskie z majątku produkcyjnego a  nas  obywateli z kapitału.  Dopiero teraz rozumiemy co się dzieje, dlaczego jest nam coraz gorzej.
Obecny kapitalizm jest  fałszywym ustrojem demokratycznym w którym ma się tyle praw ile zdoła się siłą  obronić. Jest to demokracja bez solidaryzmu społecznego czyli zaprzeczenie demokracji.      Bronić swoich praw można:
1.  metodami politycznymi,  czyli mieć swoich reprezentantów w Sejmie i Senacie , Naród ich nie ma.
2. bronić można  się fizycznie w Zorganizowanym Związku, zajmując zakłady pracy, aż władza ustąpi   
    i zgodzi się na nasze żądania.   Obecne związki zawodowe  już dawno zdradziły robotników i nie  
    reprezentują interesu pracowniczego.
Każda z tych metod jest legalna jeżeli nie doprowadza do rozlewu krwi.

Powszechne Uwłaszczenie

Uczciwe przejście z socjalizmu w kapitalizm obywatelski powinno się odbyć przez  Powszechne Uwłaszczenie czyli przekazanie społeczeństwu część majątku państwowego, bo  to społeczeństwo go wypracowało. Jest  to dokapitalizowanie społeczeństwa,  dla osiągnięcia Kapitalizmu Obywatelskiego, poprzez przekazanie każdemu obywatelowi w formie aktu własności części majątku ogólnonarodowego,  takiego, który nadaje się do  zarządzania przez obywatela indywidualnie czy rodzinnie jak: mieszkania , lokale usługowe, ziemia itd…  lub nadaje się do zarządzania zespołowego (akcyjnego) jak przedsiębiorstwa , niestrategiczne fabryki , banki , przetwórnie itd.
Należność uwłaszczeniowa na jednego obywatela wg. obliczeń  wynosiła  około 10 000 dolarów  czyli   około 40 000 złotych w latach 1989 – 1995 r. lub  50 000 dolarów na osobę w latach 2005-2012.    
Jednak władze , które rządzą od tego czasu Polską nie chciały się podzielić sprawiedliwie z Narodem Polskim tylko tworzyły zbójeckie prawo pozwalające w jego majestacie Naród ograbić.
Naród więc może korzystając z drugiej formy obrony, czyli obrony fizycznej w zorganizowanym Związku, musi wymusić na władzy ustąpienie z dotychczasowej niszczącej ludzi polityki.
 
 W obecnych warunkach sposobem obrony przed likwidowaniem miejsc pracy i źródeł utrzymania swojej rodziny jest SAMOUWŁASZCZENIE, gdyż inne oddziaływanie na władze nie przyniosło nigdzie skutku.
Polega ono na przejęciu przez zorganizowaną załogę : poza obecnym prawem lub zgodnie z tym prawem albo według prawa naturalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, fabryki , banku czy przetwórni,  jako mienia porzuconego przez państwo i praca na własne konto, tak jak to robi właściciel. Bo tak  można zrozumieć sprzedanie obcym majątku państwowego  za 1.5 % wartości lub jeszcze do majątku dopłacenie.
W samouwłaszczeniu należy wykorzystać  Kodeks handlowy w dziale XII Spółka akcyjna .
Na tej zasadzie wybrać władze spółki i menadżerów.
SAMOUWŁASZCZENIE  jest nośne społecznie dla zdesperowanych już załóg, że spowoduje narastającą lawinę samouwłaszczeń niemożliwą do zatrzymania przez nieprzychylne ludowi władze.
Może to wywołać zgodnie z prawami demokracji wyborcze przejęcie władzy przez siły polityczne działające w interesie Narodu Polskiego.

PORZĄDEK SAMOUWŁASZCZENIA

1.     Podjąć  przez załogę większością głosów decyzję o samodzielnym uwłaszczeniu się załogi na własnym
zakładzie pracy. Głosy poparcia potwierdzić podpisem.
2.     Wybrać spośród załogi uczciwych i mądrych zwolenników uwłaszczenia ,  Samorząd Robotniczy   
           i kilkuosobową  Zakładową Radę  Uwłaszczeniową.
3.     Samorząd Robotniczy  i Rada  Uwłaszczeniowa na podstawie decyzji załogi przejmuje zakład          
            w zarząd komisaryczny i  ustanawia  nową   ochronę zakładu,  Wydaje nowe przepustki usuwa   
            na czas  nieokreślony  osoby mogące szkodzić zakładowi  lub procesowi przemiany własnościowej.   
            Ustanawia nowa Dyrekcję ściągając do zakładu byłych pracowników i specjalistów. Zabezpiecza     
            ciągłość produkcyjną i na stanowiska ustala ludzi odpowiednich do nowej sytuacji.   Wysyła na urlopy
           tę  część   pracowników, którzy działali by szkodliwie dla samouwłaszczenia.
 
    4.    Rada organizuje ogólną wycenę wartości zakładu , inwentaryzuje aktywa i nieruchomości , 
     ujawnia zadłużenia i aktywa zakładu. Negocjuje najpilniejszych wierzycieli jak dostawców  
     prądu,  wody i materiałów produkcyjnych itp. Nowa Dyrekcja   organizuje podtrzymanie  
    produkcji i sposoby utrzymania dochodu.
 
     5.   Na podstawie wyceny i inwentaryzacji Rada wytwarza dokumenty uwłaszczeniowe  
            (właścicielskie)  nadające każdemu pracownikowi udział w zakładzie na  od 40 000  do 100 000  
             zł.   i po 20 000  do 50 000 zł dla członków rodzin,  tak aby zakład stał się  ponad 51 %  
            własnością  załogi.   Dla osób przeciwnych uwłaszczeniu  wyda się akty właścicielskie  o okresie  
            późniejszym i 50  % zmniejszone.
 
6.   Zobowiązania wobec państwa i banków należy podzielić na sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
          W pierwszej kolejności realizować zobowiązania sprawiedliwe. Niesprawiedliwe zadłużenie czyli 
          wywołane przez świadome działania poprzednich władz zakładu będących w zmowie z bankami                  
          czy władzą państwową należy negocjować a nawet  odrzucić.  Nie należy liczyć na  
          sprawiedliwość sądów, bo sąd Okręgowy w Warszawie  dotychczas rozpatrujący zarzuty   
          prywatyzacyjne z założenia umarza sprawy na niekorzyść załogi.
 
     7 . Zachęcić kooperujące zakłady do „ samouwłaszczenia „ aby utworzyć zamknięty łańcuch 
           kooperacyjny i uniezależnić się od złego systemu bankowego.  W początkowym okresie  
           prowadzić rozliczenia towarowo  pieniężne i pensje wypłacać w sprzedawalnym towarze.
 
     8. Podnieść pensje  netto  dla pracowników w przedziałach 2200 zł,   2600 zł,  3000 zł
         i kierownicze maks. 5000 zł. Pensje górne nie mogą być za wysokie, aby nie było to  jak teraz  
         wyprowadzanie  dochodu z kasy zakładu. Pensje podnosić w miarę wzrostu dochodu zakładu.
                        
                                              Za Zarząd Krajowy    Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego
                                                   Przewodniczący    Jan G. Grudniewski (601361962)
Warszawa 18 grudzień 2012 r.           prug@chello.pl, prug@vp.pl

……………………………………………………………………………………………………

Jan Grudniewski
Warszawa 21 październik 1995/2011rok                                               
Tyle Ojczyzny – ile ziemi
Tyle Wolności – ile własności
Ile – majątku – tyle Władzy

Koncepcja Powszechnego Uwłaszczenia

proponowana przez Polski Ruch Uwłaszczeniowy

Polski Ruch Uwłaszczeniowy jest politycznym przedstawicielem 9-ciu milionów Polaków,  którzy 18 lutego 1996 roku w krajowym referendum głosowali za powszechnym uwłaszczeniem. Ruch Uwłaszczeniowy szczerze zatroskany o przyszłość naszej Ojczyzny Polski przygotował szereg praktycznych rozwiązań politycznych, gospodarczych i społecznych, koniecznych do wprowadzenia w życie przez siły polityczne, dla których dobro Narodu i Państwa Polskiego jest dobrem najwyższym.
Proponujemy od 1989 r. taką przemianę ustrojową: aby z minionego totalitarnego socjalizmu, charakteryzującego się potężną własnością państwową i w miarę równym ubóstwem obywateli, przekształcić Polskę

w ustrój demokracji obywatelskiej, tzw. KAPITALIZM OBYWATELSKI wyróżniający się równowagą pomiędzy silną własnością państwową a równie mocną i stabilną pozycję materialną obywateli.
Od 1992 roku staramy się uświadomić siłom politycznym i społeczeństwu konieczność zrealizowania powszechnego uwłaszczenia, jednak nasze działania bardzo niechętnie są przyjmowane przez rządzących gdyż: uważają oni, że „ po co dzielić się własnością z Narodem, jak można go spokojnie okraść” GJG .

 Organizowaliśmy dziesiątki spotkań i SYMPOZJI UWŁASZCZENIOWYCH w Warszawie i innych miastach Polski.       Współorganizowaliśmy w 1994 r.  w Warszawie   MARSZ UWŁASZCZENIOWY  w którym wzięło 3000 osob z całej Polski.               Byliśmy inspiratorami przejęcia  w 1993 r. przez NNZZ Solidarność Uwłaszczenia do swojego programu
a  w 1995 r. Krajowego Referendum Uwłaszczeniowego. Ponad  9 milionów głosujących było za Uwłaszczeniem a 0,5miliona było przeciw. Ze względu na brak frekwencji – 38 % władza to referendum nie uznała za obowiązujące.

Zaczęła się rujnująca państwo i odbierająca pracę Narodowi  przestępcza prywatyzacja będąca bardziej sabotażem niż procesem ekonomicznym.  W wyniku świadomej i wyrachowanej polityki kolejnych liberalnych władz rządzących Polską,  od zmiany ustroju politycznego w 1989 roku do dnia dzisiejszego prowadzony jest proces dywersji wobec państwa polskiego oraz ludności polskiej. Ukrytym celem jest likwidacja suwerennego państwa Polskiego, poprzez wchłonięcie jej terenu pod zarząd Unii Europejskiej przy wcześniejszym pozbawienie polskich władz decyzji nad podstawowymi strukturami państwowymi jak: samodzielnym system obronnym, aparatem porządku wewnętrznego, sądownictwem i prokuraturą, administracją państwową oraz gospodarką wraz z systemem bankowym.

Jednym z sposobów odwrócenia tego niszczącego procesu po przejęcie władzy w Polsce przez patriotyczne siły polityczne, jest przekazanie władzy gospodarczej i praw własności do mienia materialnego w Polsce możliwie najszerszym warstwom społecznym. Ma to na celu uzyskanie powszechnego politycznego poparcia narodu dla nowej władzy, uruchomienie potężnych możliwości samodzielnego zabezpieczenia bytu materialnego przez społeczeństwo a także zapobieżenie sprzeciwom społecznym inspirowanym za pieniądze odsuniętych od władzy sił liberalnych.
Problem ten rozwiązuje upowszechniana przez Polski Ruch Uwłaszczeniowy koncepcja Powszechnego Akcjonariatu opracowana i rozwijana od 1989 roku przez mgr inż. Jana Grudniewskiego, ogłoszona w książce pt. „Uwłaszczenie Narodu Polskiego czyli jak odzyskasz 100 milionów” wyd. POW 1996 r. przyjęta jako część programu ideowego Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego i innych dbających o naród i państwo organizacji. Niektórzy politycy jak Wałęsa , Olechowski, AWS wykorzystało naszą koncepcję jako hasła wyborcze ale były to puste slogany głoszone na czas wyborów dla zwycięskiej kampanii . Jedynie za czasów AWS częściowo zrealizowano cząstkę pierwszego etapu: Uwłaszczenie mieszkań spółdzielczych, komunalnych i zakładowych. Jedynie w dobrze zorganizowanych środowiskach doprowadzono do końca uwłaszczenie mieszkań. Wówczas powstały tzw. Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzane przez mieszkańców, z których każdy jest właścicielem swojego mieszkania i ułamkowej części ziemi pod blokiem i w jego otoczeniu. To uwłaszczenie się sprawdziło bloki mieszkalne Wspólnot  są lepiej zarządzane a czynsze są mniejsze niż w spółdzielniach molochach.  

Definicja i założenia wstępne Powszechnego Uwłaszczenia
Uwłaszczenie jest to ustawowe nadanie aktu własności do części wydzielonego majątku państwowego,
o równej wartości dla każdego uprawnionego obywatela, celem osiągnięcia pozytywnych zmian ustrojowych w kapitalizm obywatelski  oraz osiągnięcia dynamicznego rozwoju gospodarczego obejmującego najszersze kręgi społeczne.
Majątek podlegający uwłaszczeniu
Za majątek podlegający uwłaszczeniu rozumie się państwowy majątek produkcyjny Polski / nie licząc ziemi/ który w 1989 roku był w miarę dokładnie zinwentaryzowany obejmujący ponad 8300 przedsiębiorstw państwowych , miliony mieszkań

i aktywów państwowych. Wyceniony był wg. cen odtworzeniowych w 1992 r. na kwotę ponad 1270 miliardów dolarów .
Dla przykładu wchodziły w to: mieszkania komunalne i zakładowe, terenowe zakłady produkcyjne, usługowe

i handlowe, banki spółdzielcze i inne obiekty państwowe, których wartość wynikała z możliwości wytwarzania nowych wartości i przynoszenia dochodu. 
 Ziemia, dobra naturalne i inne składniki majątkowe będą wyceniona w późniejszym etapie.
Z tego majątku wydzielono:

1. strategiczną część gospodarki produkcyjnej, która w założeniu na stałe pozostanie stałą własnością Skarbu Państwa         
    rzędu 600 mld $ oraz
 2. część podlegającą rozdziałowi między obywateli czyli powszechnemu uwłaszczeniu. Podobnie rzędu 600 mld $
 
Stały Majątek Skarbu Państwa stanowią wybrane dziedziny strategiczne konieczne dla sprawnego wypełniania funkcji państwa w czasie: wojny,  bezpieczeństwa  pokoju i klęsk żywiołowych. Szacunkowo stanowią to blisko 30- do 40 procent wycenionego majątku. Ta część podlega kontrolowanemu zarządowi instytucji Skarbu Państwa i nigdy nie jest zbywalna dla kontrahentów zagranicznych.
Zakłady zajmujące się masowa obsługa ludności jak np. : dostarczające wodę , gaz ,poczta, energia  itp. ze względu na dostęp do ewidencji ludności oraz na dążenie do niskodochodowości( nie podwyższania kosztów utrzymania ) , nie mogą podlegać prywatyzacji obcym kontrahentom, musza pozostać samorządowe lub uwłaszczeniu dla masowych użytkowników.
W przypadku wzrostu tej części majątku ponad poziom 45 % , w wyniku dobrego zarządzania, te ponad 40 procent ogólnego majątku narodowego, nie strategiczna jej część przekazywana jest co kilka lat obywatelom Polski w formie dywidendy narodowej.
Pozostała część gospodarki produkcyjnej / nie strategiczna/ jak: mieszkania, zakłady produkcyjne i handlowe, ziemia rolnicza i budowlana, banki spółdzielcze i inne obiekty gospodarcze będące w zarządzie państwowym podlega wg. logicznej metody powszechnego uwłaszczenia.
Majątek Narodowy nieprodukcyjny, niedochodowy: jak dobra kultury, zabytki ponadregionalne i dziedzictwa narodowego nie podlegają uwłaszczeniu lecz pozostają na stałe w zarządzie Skarbu Państwa jako dziedzictwo narodowe – własność ogólnonarodowa.
Powszechny Akcjonariat opiera się na uwłaszczeniu kwotowym, równym dla każdego uprawnionego obywatela

i  zmieniał się stosownie do wartości złotówki a obecnie  wynoszącym szacunkowo około 50 000 dolarów na osobę.
Po uwzględnieniu częściowym wartości  złóż naturalnych ziemi, możliwych do eksploatacji przez obywateli do 80 000 dolarów na osobę.
Uwłaszczenie polega na przydziale obywatelowi notarialnego aktu własności do fizycznego majątku rzeczowego lub takiego aktu własności do procentowego udziału w akcjach właścicielskich dużych obiektów jak: zakłady produkcyjne, banki, przetwórnie, jednolite zakłady rolnicze itp … Nie jest to nadanie gotówki tej wartości jak wielu zadłużonych sobie wyobraża ale prawa własności do majątku „produkcyjnego”- dającego zysk.
Uwłaszczenie prowadzi się w trzech etapach, rozłożonych na trzy do dziesięciu lat. Rozpoczynając w pierwszym etapie od uwłaszczenia mieszkaniami, lokalami użytkowymi i ziemią, w następnych etapach poprzez tzw. uwłaszczenie pośrednie akcjami właścicielskimi zakładów produkcyjnych, przetwórni, uzdrowisk, kopalń  i banków itp…
Jeżeli uprawnieni obywatele zostali już uwłaszczeni w wyniku dotychczasowych działań prywatyzacyjnych, lub „przewłaszczeni” –(uwłaszczeni ponad miarę) to ich należność uwłaszczeniowa jest wynikiem bilansowania ogólnej należności uwłaszczeniowej i otrzymanych wcześniej przydziałów prywatyzacyjnych.
Dotychczas już uwłaszczeni w wyniku prywatyzacji maja zmniejszona kwotę uwłaszczeniową o wartość dokonanej prywatyzacji.  

                   Nadmiernie / przewłaszczeni / uwłaszczenie nomenklatury/ zwracają do ogólnej puli akcyjny udział przewłaszczenia ponad ich przydział uwłaszczeniowy.  Dotychczasowe nieuczciwe przemiany własnościowe , mające na celu uwłaszczenie nomenklatury, sprzedaż poniżej wartości obcym podmiotom gospodarczym lub prywatyzacja dla usunięcia polskiej konkurencji lub zniszczenia zakładu , nie są akceptowane przez Ustawę Uwłaszczeniową i jako działania przestępcze, będą podlegały procesowi renacjonalizacji, następnie uwłaszczeniu po przejęciu w/w majątku przez Skarb Państwa. Orzeczenia o przestępczym charakterze zakwestionowanej prywatyzacji będzie wydawał specjalnie powołany Majątkowy Trybunał Narodowy na wniosek Prokuratorii Generalnej, Ministerstwa Uwłaszczenia lub na wniosek Organizacji Uwłaszczeniowej.
Majątek sprzedany podmiotom zagranicznym, w wyniku nieuczciwej prywatyzacji będzie ponownie wyceniony

 i renacjonalizowany. Podmiotowi zagranicznemu przekaże się akcje właścicielskie na procentowy udział do rzeczywiście wpłaconej kwoty, co na ogół nie przekroczy kilku procent, lub ten procent przez państwo zostanie wykupiony jeżeli zakład jest strategiczny.
Jeżeli sprywatyzowany majątek został zniszczony lub zlikwidowany sprawca tego procesu i decydent prywatyzacyjny uznany zostanie za przestępcę przeciwko Narodowi  i stosownie obciążony zniszczeniem lub  osądzony. Państwo będzie się domagało zwrotu zniszczonej wartości na majątku przestępcy. Polscy handlarze mieniem narodowym będą sądzeni

w Majątkowym Trybunale Narodowym jako zdrajcy Ojczyzny . Przestępstwa przeciwko Narodowi.
.  O nadużyciach świadczą  steki przykładów: były wiceminister kupił od agencji państwowej ponad 20 000 hektarów płacąc po 20 groszy za m2, czyli 2000 zł za hektar, gdy rolnicy okoliczni nie mogli  dokupić  dla powiększenia swych areałów po kilka hektarów w cenie do 10000 zł za hektar.
W tym czasie w  Warszawie za ziemię związaną z uwłaszczonym  blokiem mieszkalnym płacono miastu po 300 zł za m2., czyli 3 miliony zł za 1 hektar.  Była też zmowy syndyków i sędziów gospodarczych  graniczącą z antypaństwowym  sabotażem .     Np. w warszawskich zakładach metali kolorowych  syndyk sprzedał izraelskiej firmie końcową w procesie produkcji walcarkę folii aluminiowej. Zakład został unieruchomiony mimo dużego pakiety zamówień na folię spożywczą
i kondensatorową. W innym zakładzie metali kolorowych  syndyk  świadomie nie opłacił rachunku za prąd  i odcięto go gdy w  piecu był roztopiony wsad miedzi. Ogromny piec został zagwożdżony. Ale światło w biurowcach było dalej. Zakład stanął a  za kilka dni na rynkach światowych cena kształtowników miedzianych wzrosła dwukrotnie.   Dla przekupienia przywódców zakładowej Solidarności dano im duże bezzwrotne pożyczki pod warunkiem, że  ich zakład zostanie sprywatyzowany. Tacy związkowcy udawali obronę zakładu a w rzeczywistości współpracowali z niszczącymi  zakład.
W kalkulacjach wartościowych majątku  zawsze  przyjmuje się ceny odtworzeniowe, które są realistyczne co  do miejsca
 i warunków w jakich jest majątek.
            Proces uwłaszczania zostanie także wykorzystany do zamiany nadań dzierżaw wieczystych na akty własności na Ziemiach Odzyskanych i ziem nadanych w reformie rolnej.
                                                         …………………………………………………………….
– Zasady uwłaszczenia
Uwłaszczeniu podlegają wszyscy obywatele Polski urodzeni do 4 czerwca 1989 roku
zameldowani w Polsce do tego dnia. W imieniu osób małoletnich przydziałami uwłaszczeniowymi zarządzają rodzice. Przydziały uwłaszczeniowe dla sprawności objęcia większych obiektów mogą być komasowane w linii prostej w rodzinach np., dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki.

Dla Polaków zesłanych na Wschodzie pozostawia się majątek 70 mld dolarów do ich uwłaszczenia w wyniku akcji repatriacyjnej.
Podstawą uwłaszczenia jest inwentaryzacja majątku państwowego na dzień 4 czerwca 1989 roku oraz reprywatyzacja majątku małego i średniego, o ile nie narusza ona podstaw bytu obecnych właścicieli, niejednokrotnie od dwóch pokoleń

 w dobrej wierze zajmujących lokale i ziemię. Majątek  przekazany przez państwo w ramach reformy rolnej czy przydziałów obywatelskich: mieszkania w kamienicach , działki jest uznany przez Uwłaszczenie.
Inwentaryzację majątku państwowego przeprowadzą w ciągu jednego roku 2800 Komisji Inwentaryzacyjnych obejmujących każdą gminę i dzielnicę a ewidencję prowadzić będzie Skarb Państwa i Ministerstwo Uwłaszczenia.
Komisje te oprą się na dorobku Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych dla społecznego nadzoru nad uczciwością inwentaryzacji. Dla sprawnego i nie kosztownego nadawania notarialnych aktów własności oraz uporządkowania ksiąg wieczystych powstanie Informatyczny System Ewidencji Własności oparty na uporządkowanej ewidencji ziemi.
Proces uwłaszczenia rozpocznie się od nadaniu każdemu obywatelowi bankowego Uwłaszczeniowego Konta Własności /UKW/ wg uporządkowanego systemu związanego z systemem PESEL powiększonego o konto rodzinne. Nadanie aktu własności na określoną kwotę wartości będzie ewidencjonowane na tym koncie. UKW mają wspólną numerację rodzinną dla objęcia członków rodzin, w tym osób nie pełnoletnich. Konta Własności otwiera się z równą dla wszystkich ustaloną kwotą Należności Uwłaszczeniowej po stronie „WINIEN” a nadanie aktu własności o określonej wartości powiększa stronę „MA” Proces Uwłaszczenia można uważać za zakończony po zrównoważeniu na szczeblu kraju w Banku Centralnym kont „WINIEN” i „MA” dla wszystkich obywateli. Wówczas Polska stanie się w dominującej części własnością Polaków

i powstanie  masowa/ dominująca/ tak zwana Klasa Średnia, która zapewnia właściwy porządek ustrojowy i harmonię społeczną.
      Administracyjne czynności przydzielania należności uwłaszczeniowych prowadzić będą wytypowane banki państwowe
( narodowe) : centralny, regionalne i dawniejsze wojewódzkie , każdy na swoim poziomie zaczynając od dołu. Uwłaszczanie prowadzi się majątkiem znajdującym się najbliżej miejsca i regionu zameldowania a wszelkie nierówności bilansu majątku państwowego przekazuje wyżej do bilansowania na wyższym poziomie. Na szczeblu centralnym, w skali kraju wartość należności uwłaszczeniowych i potrzeb uwłaszczeniowych się równoważą.
Reforma uwłaszczeniowa jest reformą ustrojową i może się rozpocząć od przejęcia władzy w Polsce przez siły polityczne jednoznacznie związane z interesem Narodu i Państwa Polskiego. Rządu Narodowego, jego  wola polityczna powinna się wyrazić w uchwaleniu Ustawy Uwłaszczeniowej zawierającej w sobie: powołanie Skarbu Państwa jako instytucji gospodarującej mieniem państwowym, Prokuratorii Generalnej jako organu prokuratorskiego nadzorującego uczciwość zarządzania tym majątkiem, Majątkowego Trybunału Narodowego jako organu sądowniczego sprawnie rozstrzygającego sprawy majątku państwowego-narodowego oraz Ministerstwa Uwłaszczenia jako organu reprezentującego interesy społeczeństwa w dokonaniu rzetelnego uwłaszczenia .  Po wprowadzeniu uwłaszczenia ocenia się że średnie dochody ludności wzrosną 3,5 razy.      Przeciętnie można sobie to wyobrazić mnożąc obecne dochody Polaków  przez 3,5, wówczas można to porównać z przeciętnym stanem dochodów ludności Niemiec.

Po powstaniu Rządu Narodowego i uruchomieniu tych instytucji koncepcja uwłaszczenia może zostać wprowadzonaw życie oraz przynieść w pełni oczekiwane pozytywne rezultaty.
Bez przejęcia władzy przez RZĄD NARODOWY powszechne uwłaszczenie jest trudno osiągalną ze względu na brak woli politycznej władz do przeprowadzenia Powszechnego Uwłaszczenia.

Za Zarząd Krajowy POLSKIEGO RUCHU UWŁASZCZENIOWEGO /nr rej. 33/1996 rok/
Przewodniczący (-) Jan G. Grudniewski. 601 361 962 , 2 kwiecień 2010 r.
        KTO NIE WALCZY O WŁADZĘ WE WŁASNYM KRAJU, NIE ZASŁUGUJE NA LEPSZY LOS

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/