Pope's secretary — what does he do we don't know? / Co robi sekretarz Papieża?

[Po polsku ma dole / Polish Below]

Pope’s secretary

Piotr Bein 18.3.2013
Having seen yahoo gallery with Pope Benedict’s secretary, Archbishop George Clooney di San Pietro, I have a premonition. Clooney said his job was to protect the Holy Father from an avalanche of correspondence, papers and bureaucracy.The sceretary position would be ideal spot for PsyOp to tell the Pope their own version of the world. E.g. US Department of Defense (DoD) targets foreign nations and groups, including foreign governments. DoD actions convey and/or deny selected information and indicators to foreign audiences to influence their emotions, motives,
and objective reasoning; and to intelligence systems and leaders at all levels. DoD management of the foreign perceptions combines truth projection, operation security, cover and deception, and psychological operations. [Joint Chiefs of Staff, Department of Defense, JCS Publication 1 Glossary Department of Defense
Military and Associated Terms 1987;
Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 3-53 Joint Doctrine for
Psychological Operations USGPO, Washington DC, 10 July 1996 ]
It has puzzled me that Pope John Paul II has not condemned NATO attack on and partition of Yugoslavia; he has also  approved of the Croat neo-fascist government and,  to add insult to injury of Serbs, beatified Ustasha’s cardinal Stepinac (3.10.1998). Pope John Paul’s secretary and aide was cardinal Stanisław Dziwisz:…a longtime and influential aide to Pope John Paul II……He was best known as a member of the Prefecture of the Papal Household and for his nearly forty years of papal service as private secretary to Pope John Paul II. John Paul and Dziwisz were said to have a father-son like relationship. Dziwisz slept in a bedroom next to that of John Paul’s, was always near him during Mass, and was with him almost every waking moment. During John Paul’s papacy, he became one of the most influential voices in the Vatican. Both Dziwisz and Clooney were in a perfect spot to influence the Popes’ decision: convey and/or deny selected information and indicators […] to influence their emotions, motives, and objective reasoning… Am I outrageous?Yahoo slide show selection, note Clooney’s sporty “James Bond” look, unbecoming of an archbishop, in my opinion:

  1. Reverend Georg Gaenswein  the private secretary to Benedict XVI
Secretary’s typical day: Ganswein once said in a Vatican radio interview that his job was to “protect the Holy Father from an avalanche of correspondence, papers and bureaucracy.” A typical day began with a 7 a.m. Mass, a recitation and a period of silent adoration—all before breakfast. He would then review mail, escort his boss to private audiences, and then have lunch, a walk before siesta and more mail. In other words, to get to the pope, …
  1. Pope Benedict XVI and Georg Ganswein
Papal valet: Besides being a fashion inspiration, Ganswein has also been credited—or blamed—for getting the pope into designer duds, like a Nike hat, Serengeti sunglasses and a Cartier watch. “This is Ganswein’s style. It’s his handwriting,” one religion writer said. “This is something I don’t understand.”
………………….

Co robi sekretarz Papieża?

Piotr Bein 20.3.2013
Przejrzawsz galerię zdjęć na yahoo mam przeczucie. Abp George Clooney di San Pietro powiedxział, że jego praca dla Papieża Benedykta ma chronić Ojca Sw. od lawiny korespondencji, papierów i biurokracji. Pozycja sekretaeza byłaby idealna dla PsuOp do podawania agenturalnej wersji świata. Np. Pentagon uskutecznia PsyOp m.in. na obcych rządach. Działania PsyOp Pentagonu przekazują i/lub ukrywają niektóre informacje i wskaźniki obcym odbiorcom, by wpływnąć na ich emocje, motywację i obiektywne rozumowania. Kierowanie obcymi percepcjami przez Pentagon wykorzystuje kombinację projekcji prawdy, bezpieczeństwa operacji, tajności, zmyłek i PsyOp. [Joint Chiefs of Staff, Department of Defense, JCS Publication 1 Glossary Department of Defense Military and Associated Terms 1987;
Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 3-53 Joint Doctrine for
Psychological Operations USGPO, Washington DC, 10 July 1996 ]
Zastanawiam się od lat, czemu Jan Paweł II  niepotępił ataku NATO na Jugosławię  i jej rozbiorów; zatwierdził też chorwacki rząd neo-faszystowski oraz, jakby mało tego było Serbom, beatyfikował kardynała ustaszy, Stepinaca (3.10.1998).
Sekretarzem i doradcą JP2 był kardynał Stanisław Dziwiszdługoletni i wpływowy doradca Jana Pawla II […] Był najlepiej znany jako członek Prefektury Gospodarstwa Paieskiego i za swą prawie 40-letnią służbę jako prywatny sekretarz JP2. O Papieżu i Dziwiszu mówiono, że mieli relację jak ojciec-syn. Dziwisz spał w sypialni sąsiadującej z sypialnią JP2, był zawsze blisko JP2 podczas Mszy i w każdej chwili roboczej. Podczas papiestwa JP2,  stał się jednym z najbardziej wpływowych głosów Watykanu.
Dziwisz i Clooney mieli idealne stanowiska, by wpływać na decyzje Papieża.wgpowyższego przepisu PsyOp. Z pakietu działań towarzyszących  widać, że PsyOp to robota CIA — agendy żydobanksterskiej.
Na zdjęciach yahoo, zauważ sportowy, playboyski wygląd a la James Bond. To nieprzystoi arcybiskupowi.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/