Do Narodu Polskiego List otwarty

AS: Uważam za PROWOKACJE punkt: Stopniowe, systematyczne i sukcesywne aż do obalenia okupanta realizowanie “dożynanie watahy” np. i najlepiej metodą “seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu.
Jest to jawne nawoływanie do przemocy, a nawet dozabijania. Za coś  takiego idzie się pod “sond”. Okupant chętnie to wykorzysta! Po co mu idiotycznie się podkładać. Ja do czegoś takiego nigdy nie nawoływałem a i tak ABW uznała mnie za “terrorystę”. Takich rzeczy poważna osoba nie pisze!
PB: Waadza wykorzysta samą zapowiedź na dokręcenie śruby “antyterrorystycznej” =  jak w USraelu.
…………………………………

Piaseczno, dn. 27 lipca 2013 r.

Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1
05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41
Tel.: 728-203-767
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl
Do Narodu Polskiego
List otwarty
W nawišzaniu do listu otwartego “Zamach stanu w Polsce” z dn. 25 kwietnia 2013 r.
(dostępny na http://www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf) informuję:
– Sšd Najwyższy i Prokuratura Generalna potwierdziły jego odbiór w dniu 30.04.2013 r.
– Sšd Najwyższy do dnia dzisiejszego nie udzielił żadnej odpowiedzi (!).
– Prokuratura Rejonowa Warszawa-Œródmieœcie odmówiła wszczęcia œledztwa oraz
przyjęcia zażalenia (!).
– Dnia 31.07.2013 r. w Sšdzie Rejonowym dla Warszawy-Œródmieœcia odbędzie się
posiedzenie Sšdu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Œródmieœcie o odmowie przyjęcia zażalenia.
– Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota jest w trakcie rozpatrywania sprawy.
Suweren, jako władza zwierzchnia w Polsce (Art.4, ust. 1 obowišzujšcej Konstytucji
RP) ma niepodważalne prawo żšdać dowodów na potwierdzenie zgodnoœci oficjalnych
wyników wyborów powszechnych, uchwał Sšdu Najwyższego w sprawach ważnoœci
wyborów i protokołów Komisji Wyborczych z wolš większoœci wyborców bioršcych udział
w wyborach. Obowišzkiem Sšdu Najwyższego i innych organów było, więc ich dostarczenie.
Pomimo wystosowanych przeze mnie wezwań i upłynięcia wskazanych terminów do chwili
obecnej nie dostarczono ich suwerenowi ani nie udzielono jakiejkolwiek odpowiedzi(!).
W tej sytuacji należy stwierdzić, że:
1. Uchwały Sšdu Najwyższego stwierdzajšce ważnoœć wyborów podjęte zostały w
sposób bezpodstawny (!!).
2. Suweren nie ma podstaw do uznawania oficjalnych wyników wyborów za zgodne
z prawdš – wolš wyborców i prawem – Art. 4, ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 r.
3. Wszystkie organa władzy w Polsce funkcjonujš w sposób nielegalny (!!).
Skoro niedozwolone jest kierowanie pojazdem mechanicznym bez odpowiednich
uprawnień to w żadnym przypadku nie można tolerować kierowania państwem –
reprezentowania Narodu Polskiego bez okazania legitymacji społecznej – udokumentowanej
zgody wyborców.
Uzurpatorzy urzędujšcy w konstytucyjnych organach władzy prawdopodobnie celowo
ignorujš wezwania, nie podejmujš merytorycznego dialogu i okazujš bezczynnoœć w sprawie
proponowanej przeze mnie nowelizacji prawa wyborczego z nadziejš, że:
4. Przeprowadzanie wyborów powszechnych, których wyniki byłyby w sposób
udokumentowany zgodne z wolš suwerena nie będzie możliwe również w przyszłoœci
(!!!).
Ze względu na fakty: obsadzenie wszystkich decyzyjnych stanowisk w najwyższych
organach, urzędach, sšdach, resortach siłowych, …, przez ludzi nielegalnie sprawujšcych
władzę, ignorowanie wszelkich inicjatyw społecznych oraz wezwań do dymisji stwierdzić
trzeba, że:
5. Suweren pozbawiony został realnych, możliwoœci odsunięcia od władzy wrogich
Narodowi Polskiemu i działajšcych na jego szkodę uzurpatorów w sposób pokojowy.
6. Jedynš możliwoœciš, jakš uzurpatorzy pozostawili Polakom na przywrócenie
normalnych warunków życia i funkcjonowania państwa jest ich fizyczne unicestwienie
oraz powołanie nowych, legalnych władz. Koniecznie na bazie nowej i właœciwej
ordynacji wyborczej.
W normalnych warunkach jestem obrońcš prawa człowieka do życia. Dlatego też
wielokrotnie próbowałem doprowadzić do reform drogami pokojowymi. Niestety
bezskutecznie, bo byłem ignorowany. Podobnie zresztš jak wiele innych osób, organizacji,
Zwišzków Zawodowych, ….  Dziœ nie żyjemy w normalnych warunkach. Jesteœmy w stanie
niewypowiedzianej wojny i podstępnej okupacji realizowanej przez uzurpatorów a
polegajšcej na niewolniczym eksploatowaniu Narodu Polskiego oraz rozgrabianiu i
unicestwianiu Polski.
W zwišzku z powyższym a także ze względu na przedagonalny stan państwa, bardzo
złe i cišgle pogarszajšce się warunki życia przeważajšcej częœci Polaków, bezczynnoœć lub
brak efektywnego przeciwdziałania odpowiednich organów państwa oraz brak perspektyw na
poprawę sytuacji, działajšc w interesie społecznym Narodu Polskiego oraz na podstawie
Art.4, ust. 1 i 2 obowišzujšcej Konstytucji RP
WZYWAM
Polki i Polaków, którzy przyszłoœć swojš i swych potomków upatrujš w wolnej,
suwerennej, bezpiecznej, sprawiedliwej, dostatniej i gwarantujšcej perspektywy rozwoju
Polsce do przejęcia bezpoœredniego sprawowania władzy oraz obrony swoich
konstytucyjnych i naturalnych praw a także żywotnych interesów Polski.
Korzystajšc z prawa do bezpoœredniego sprawowania władzy (Art.4, ust. 2
Konstytucji RP) oraz w zwišzku z istniejšcymi obecnie okolicznoœciami (bezprawnym
przejęciem i sprawowaniem władzy przez uzurpatorów, ich bezpoœrednimi i rzeczywistymi,
różnymi działaniami na szkodę Narodu Polskiego, ignorowaniem wszelkich pokojowych
inicjatyw społecznych zmierzajšcych do naprawy państwa, bardzo złš sytuacjš Polski oraz
brakiem innych, efektywnych możliwoœci jej poprawy) suweren może i powinien podjšć
decyzję oraz wprowadzić w życie niezbędne działania obrony koniecznej poprzez:
1. Uznanie wszystkich osób, które nielegalnie, bo bez okazania legitymacji
społecznej i wbrew wezwaniom suwerena do ustšpienia z pełnionych funkcji nadal
uzurpujš sobie prawo do sprawowania władzy za zdrajców, wrogów Narodu Polskiego i
okupantów Polski.
2. Uznanie wszystkich osób współpracujšcych z okupantami i działajšcych w
jakikolwiek sposób na szkodę Narodu Polskiego lub Polski za ich kolaborantów i
zdrajców – wrogów Narodu Polskiego.
3. Uznanie prawa (w częœci działajšcej na szkodę Polski i Narodu Polskiego) za
nielegalne.
4. Skazanie wszystkich okupantów i ich kolaborantów na karę œmierci za dokonanie
podstępnego zamachu stanu, nielegalne sprawowanie władzy, ignorowanie władzy
zwierzchniej m.in. jej wezwań do ustšpienia z pełnionych funkcji i działanie na szkodę
Narodu Polskiego oraz w celu powstrzymania destrukcji Polski.
5. Stworzenie w celu realizowania egzekucji możliwie jak największej liczby
zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie organizowanych i zarzšdzanych oddziałów
Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu
najlepiej znanych sobie zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpoœrednich
oraz osoby starsze schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji
monitoringu,….
6. Staranne, samodzielne i niezależne przygotowywanie przez każdy z oddziałów
OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstszych różnych działań przeciwko
wrogom – przedstawicielom władzy okupacyjnej i ich kolaborantom. Ewentualnš
współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny (niebezpieczeństwo
inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.
7. Stopniowe, systematyczne i sukcesywne aż do obalenia okupanta realizowanie
„dożynanie watahy” np. i najlepiej metodš „seryjnego samobójcy”, atakujšc całš grupš
pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosujšc podstęp, zaskoczenie i dostępne
œrodki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody
usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.
Realizowanie tego punktu podejmowane powinno być bez dodatkowych wezwań.
Każdy z oddziałów OKNP powinien samodzielnie podejmować wszelkie decyzje. Również o
optymalnym momencie rozpoczęcia działań. Sugeruję jednak, aby pierwsze działania
przeprowadzać po 30 wrzeœnia b.r. oraz po upewnieniu się, że do tej pory działania
Prokuratury, Zwišzków Zawodowych i ewentualnie jakieœ inne nie przyniosš oczekiwanych
skutków: obalenia władzy uzurpatorów i okupantów – wrogów Polski oraz co równie ważne –
umożliwienia zgodnego z wolš Polaków i udokumentowanego powołania nowej władzy (w
pierwszym rzędzie Prezydenta RP, jako głowy państwa). Okres do wskazanej daty powinien
być wykorzystany na tworzenie zakonspirowanych oddziałów OKNP i rzetelne, samodzielne
przygotowania do akcji.
8. Powołanie, po obaleniu okupanta, Konwentu Narodowego (w jego skład
dopuszczać jedynie rodowitych Polaków o nieposzlakowanej przeszłoœci) w celu
ustanowienia nowego prawa wyborczego (np. wprowadzajšcego jawnoœć wyborów,
likwidujšcego obowišzek zebrania 100 000 podpisów osób popierajšcych kandydatów na
urzšd Prezydenta RP, zakaz udziału w wyborach obcokrajowców, …) oraz Narodowej
Komisji Wyborczej w celu przygotowania i przeprowadzenia prawdziwie demokratycznych
wyborów głowy państwa.
9. Wybranie najlepszego z dostępnych kandydatów na Urzšd Prezydenta RP. On
powinien zaproponować nowelizację Konstytucji RP oraz kolejne reformy i sposoby ich
realizacji. Powinny one podlegać ocenie suwerena w ogólnonarodowym referendum.
W moim przekonaniu nie należy stawiać na partie polityczne, lecz na konkretne osoby.
Uważam, że to wybrany w prawdziwie demokratycznych wyborach przez Naród Polski
Prezydent RP powinien (na podstawie zapisów nowej Konstytucji) wyłaniać w trybie
konkursu ofert i powoływać Prezesa Rady Ministrów. On zaœ w ten sam sposób powinien
wyłaniać i powoływać poszczególnych ministrów. Przy ich wyborach decydować powinny
kompetencje i predyspozycje a nie przynależnoœć partyjna.
10. Nadzorowanie Prezydenta RP oraz reform realizowanych przez ustanowionš
władzę.
Wzywam również:
– Wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro ich
Ojczyzny i którzy z różnych powodów pracujš w urzędach, policji, sšdach, straży miejskiej,
…, do rezygnacji (na czas obalania uzurpatorów) z pracy/służby i zaniechania wszelkich
kontaktów z władzami okupacyjnymi. Niestety istnieje ryzyko, że w sposób niezamierzony
mogliby zostać uznani za kolaborantów.
– Wszystkich zmuszonych do emigracji patriotów polskich do udzielania wszelkiej
możliwej pomocy oddziałom OKNP.
Ponadto informuję Ambasady innych państw, że wszelkie zobowišzania i decyzje
obecnych władz okupacyjnych w Polsce sš sprzeczne z wolš suwerena – Narodu Polskiego i z
tego powodu nielegalne.
UZASADNIENIE
Naród Polski ma prawo i obowišzek obrony swojej Ojczyzny przed grupš ludzi, którzy
nielegalnie przejęli władzę i sprawujšc jš działajš na jego szkodę oraz nie zamierzajš
zaprzestać pomimo wezwań. Nikt za nas nie obroni naszych słusznych praw ani żywotnych
interesów Polski. Stoimy przed kolejnš szansš naprawy Polski. To od naszej postawy zależeć
będzie czy jej nie zaprzepaœcimy.
Realizacja w/w propozycji jest w moim przekonaniu jedynš drogš umożliwiajšcš suwerenowi
skuteczne odsunięcie od władzy obłudnych i aroganckich uzurpatorów/agentów,
wprowadzenie nowej i właœciwej ordynacji wyborczej, powołanie legalnej władzy oraz
wdrożenie niezbędnych reform.
Zaniechanie ich realizacji pogršżyłoby Polskę, bo nadal umożliwiałoby wrogom
Polski „przemycanie” swoich agentów/marionetek do najwyższych organów władzy na
podstawie pseudo demokratycznej ordynacji wyborczej i działanie na szkodę Polaków. W
żadnym przypadku nie można tolerować bezkarnoœci ludzi działajšcych na naszš szkodę.
Również ze względu na demoralizujšcy wpływ takiej sytuacji na kolejne ekipy rzšdzšce,
składy sędziowskie, ….
Niestety nawet gdyby œledztwo prowadzone przez Prokuraturę powierzone było
obiektywnym i kompetentnym prokuratorom to wydaje się, że postawienie przed wymiarem
sprawiedliwoœci zespołu sędziów Sšdu Najwyższego, którzy w sposób bezpodstawny, (bo
niepotwierdzony dowodami na zgodnoœć z wolš wyborców) uznawali ważnoœć wyborów
(przez co narazili Naród Polski na destrukcyjne działania ludzi rzekomo wybranych) i
sprawiedliwe ich osšdzenie jest w obecnych realiach znikomo prawdopodobne ze względu na
„układy” ludzi „władzy”. To samo dotyczy „przedstawicieli” innych najwyższych,
konstytucyjnych organów władzy i partii politycznych.
Na podstawie dotychczasowych doœwiadczeń (upodobań „władzy”/uzurpatorów do łamania
prawa – ignorowania woli władzy zwierzchniej w Polsce i chowania się za plecami
policjantów) nie należy też oczekiwać skutecznoœci planowanych na wrzesień przez Zwišzki
Zawodowe zgodnych z „prawem” strajków i demonstracji, choć życzę im jak najlepiej i będę
ich wspierać na miarę swoich możliwoœci.
ZAKOŃCZENIE
Rodacy nadchodzi czas rozliczenia wszystkich uzurpatorów, zdrajców, sprzedawczyków,
sabotażystów i kolaborantów często ukrywajšcych się pod polsko brzmišcymi nazwiskami i
fałszywymi życiorysami, którzy obłudnie pod płaszczykiem polityki miłoœci z uœmiechem na
twarzach i w pięknych, nowiutkich, skrojonych za nasze pienišdze garniturkach działajš na
naszš szkodę w każdy możliwy sposób.
Pora skończyć z samo podpaleniami, petycjami, marszami protestacyjnymi, strajkami i
wszelkimi innymi zgodnymi z „prawem”, ale niestety nieskutecznymi próbami naprawy
Polski. Uzurpatorzy łamišc zapisy obowišzujšcej Ustawy Zasadniczej nie respektujš
zwierzchnoœci Narodu Polskiego. To, dlatego lekceważš petycje, strajki i protesty oraz tworzš
ustawy niezgodne z wolš suwerena. Dlatego wbrew woli suwerena ratyfikujšc Traktat
Lizboński zniewalajš Polaków, za bezcen wyprzedajš majštek narodowy zamiast go
pomnażać, w sposób niczym nieuzasadniony zadłużajš Polaków, wydłużajš wiek emerytalny,
odmawiajš dymisji i nowelizacji prawa wyborczego, chcieli wprowadzić ACTA, planujš
likwidację naszej waluty, …, itd., itp. W tej sytuacji jedynie radykalne, zdecydowane i
konsekwentne działania mogš przynieœć oczekiwane efekty. Mam nadzieję, że wzorem
naszych przodków nie zabraknie nam odwagi oraz determinacji.
Być może niektórzy z nas oddadzš życie podobnie jak uczyniło to wczeœniej bardzo
wielu szlachetnych i wielkich Polaków. Myœlę jednak, że lepiej zginšć z honorem w słusznej
sprawie niż żyć jak niewolnik „wybrańców” Boga we własnym kraju.
W chwilach zagrożenia Polacy zawsze potrafili wykrzesać z siebie heroizm, rozwagę,
konsekwencję i potrafili… działać. Wierzę, że i tym razem tak będzie. Wierzę, że
zwyciężymy i tym razem zaprowadzimy porzšdek w naszej OjczyŸnie oraz wycišgniemy
właœciwe wnioski wynikajšce z doœwiadczeń. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie damy się
oszukiwać ewentualnym, kolejnym złotoustym obłudnikom. Tego z całego serca Wam i sobie
życzę.
Tadeusz CICHOCKI
P.S. Wszystkich Polaków, którzy zgadzajš się z treœciš mojego listu proszę o pomoc w jego
rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami.
Do wiadomoœci:
Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Zwišzki Zawodowe, Media, Prokuratura
Generalna, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Œledcze,
Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwoœci,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sšd Najwyższy, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.
Begin forwarded message:
From: “Tadeusz Cichocki” <tcichocki@tcichocki.pl>
Date: July 31, 2013 9:39:38 AM PDT (CA)
To: <Undisclosed-Recipient:;>
Subject: List otwarty
Wiadomoœć jest gotowa do wysłania wraz z następujšcymi załšcznikami (plikami lub łšczami):

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/