Ogłaszać ewakuację Żydów z Ukrainy!

Сенат США откликнулся на призыв еврейской общины Украины
В Кнессете решают: что делать с украинскими антисемитами и как спасти евреев

При использовании материалов ссылка на «IzRus.co.il» обязательна.
1. Объявить эвакуацию для всех евреев с Украины, которые считают нужным эвакуироваться!
2. Прекратить бюрократию в Сохнуте, консульствах и посольстве! Предоставлять право эвакуации каждому человеку который пострадал, или может пострадать от антисемитизма ввиду еврейского происхождения, фамилии, настроений!
3. Прежде всего эвакуировать еврейское население Киева, западной Украины, регионов подвергшихся атакам “мирных манифестантов” из радикальных неонацистских и националистических группировок!
4. Уже сейчас организовать эвакуационные пункты при консульствах, посольстве, еврейских организациях! Дать право легитимного действия инициативным группам добровольцев, курировать которых мы предлагаем со своей стороны. Открыть возможность эвакуации по внутренним документам Украины (любой документ удостоверяющий личность, учитывая вероятность утраты документов в результате массовых беспорядков, погромов и т.п.).
5. Учитывать возможность появления сирот, потерявшихся детей, у которых не может по факту быть никаких документов вообще!
6. Оказывать помощь нашим добровольцам, которые за счёт своих личных средств и времени проводят работу по организации помощи еврейским семьям находящимся в эпицентре событий. Прекратить однобокое сотрудничество с промайдановскими организациями (типа ВААД), которые укрывают факты массовой юдофобии и антисемитизма в рядах Евромайдана!
7. Немедленно потребовать от всех еврейских организаций — полного нейтралитета в противостоянии! Отдать распоряжение о формировании самообороны еврейских общин по всей Украине. Последнее мы готовы взять на себя при поддержке хотя бы части еврейских общин!
1. Ogłaszać ewakuacji wszystkich Żydów z Ukrainy, którzy uznają to za konieczne, aby ewakuować!
2. Przestań biurokracji w suchym, konsulatów i ambasady! Przyznają prawo do każdej osoby, która ewakuacja doznał lub może doznać od antysemityzmu powodu żydowskiego pochodzenia, rodziny, nastroje!
3. Przede wszystkim do ewakuacji ludności żydowskiej w Kijowie, zachodniej Ukrainy, regiony dotknięte atakami “pokojowych demonstrantów” radykalnych grup neonazistowskich i nacjonalistycznych!
4. Już zorganizować centra ewakuacyjne w konsulatach, ambasadach, organizacjach żydowskich! Daje prawo do uzasadnionych grup inicjatywnych działania wolontariuszy do nadzorowania, które oferujemy z ich strony. Otworzyć możliwość ewakuacji przez dokumenty wewnętrzne Ukrainy (dokumenty tożsamości, danych prawdopodobieństwo utraty dokumentów w wyniku zamieszek, pogromów itp.).
5. Rozważyć możliwość sierot, zagubionych dzieci, które nie mogą być w rzeczywistości w ogóle nie ma żadnych dokumentów!
6. Aby pomóc naszym wolontariuszom, którzy przez ich osobistych zasobów i czasu pracy w sprawie organizacji żydowskiej rodzinie znajduje się w epicentrum wydarzeń. Przestań jednostronny współpracy z organizacjami promaydanovskimi (takich Waad), które ukrywają fakty masowego antysemityzmu i antysemityzmu w szeregach Evromaydana!
7. Natychmiast wymagają wszystkie organizacje żydowskie – całkowitą neutralność w konfrontacji! Zamów formacji samoobrony społeczności żydowskich w całej Ukrainie. Ostatnio, jesteśmy gotowi podjąć przy wsparciu co najmniej części społeczności żydowskiej!

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/