Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.

From: Maria Bejda
Date: April 2, 2014 5:36:51 PM PDT (CA)
Subject: Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Łowicz, 03.04.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:
www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf
www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
Obywatelskie przesłuchania protestujących:
www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej

Rafał Fronczek
Prezes Krajowej Rady Komorniczej

Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową

Skarga
na zamiar dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, przez komornika sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu,

Żądanie
zaniechania bezprawnych działań egzekucyjnych przez komornika
sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

Dotyczy:
bezprawnej groźby egzekucji komorniczej skierowanej przeciwko osobie prawnej:KRS 0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z artykułów Art. 190§ 1, Art. 212§ 1, Art. 216§ 1 , Art.190§ 1 Kodeksu Karnego.

W dniu 02.04.2014 r. nieznana osoba podrzuciła kartkę pod drzwi siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU z bezpodstawnym wezwaniem do kancelarii Komornika Sądowego pod rygorem : “Stawiennictwo obowiązkowe” w nieokreślonej sprawie, bez podania numeru sprawy.

Informujemy że Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze” Łowiczanie” nie jest stroną w żadnej sprawie sądowej ani  nie zalega z żadnymi płatnościami. Siedzibą Stowarzyszenia jako osoby prawnej, KRS 0000075789,  jest 1- pokojowe ( 26 m2) mieszkanie własnościowe Teresy Wojda, co jest zatwierdzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejsetru Sądowego, decyzją z dnia 23.07.2008r., sygn.akt LDXX NS REJ/KRS/10966/08/272

W pomieszczeniu tym znajduje się wyłącznie biuro tej organizacji. Zgromadzone jest tu bogate archiwum 22 -letniej działalności, dokumenty księgowe, rekwizyty, stroje ludowe, meble biurowe, komputer, drukarka, książki, puchary ,dyplomy itp. Jest to majątek  podlegający  prawnemu obowiązkowi zabezpieczenia za który osobiście prawnie odpowiada prezes Teresa Wojda.

W siedzibie również prowadzona jest  działalność w obronie Narodu Polskiego przed zagrożeniami, zgodnie ze statutowymi zapisami stowarzyszenia pod szyldem  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU. Jest to miejsce przechowywania m.in. oryginałów dowodów na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 r. Polsce.

W związku z powyższym jest to także atak na dorobek intelektualny Teresy Wojda i Marii Bejda, stanowiący spuściznę  Narodu Polskiego. Działania Sądu Rejonowego w Łowiczu jak też  w jego imieniu komornika sądowego uznajemy jako dyskryminację i znieważenie nas jako przedstawicielek Narodu Polskiego, co jest jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 oraz art. 257 k.k.

Bezpodstawne wezwanie egzekucyjne komornika jest groźbą popełnienia przestępstwa przez komornika, jest zamachem na szkodę organizacji prawnej: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i na szkodę prezes tej organizacji Teresy Wojda co wyczeruje znamiona art.190§ 1 k.k. cytat:”
„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Podrzucenie bezpodstawnego wezwania do komornika jest  naruszeniem dóbr osobistych osób  publicznych, prezes stowarzyszenia Teresy Wojda oraz Marii Bejda jak też dobrego imienia organizacji, które one reprezentują a więc podlega  rygorom art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”
Równocześnie kwalifikuje się to pod art. 216 § 1 cytat: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Ponadto podrzucenie bezpostawnego wezwania do komornika jest złamaniem:
art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”
art. 24 § Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”

W związku z powyższym żądamy zaniechania działań egzekucyjnych przez komornika. W  ramach zadośćuczynienia domagamy się od komornika wpłaty  w wysokości 2000 zł na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”.

Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej prawa międzynarodowego w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a przede wszystkim konstytucji RP.

Uznajemy działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i działania Komornika oraz osób z nimi powiązanych jako bezprawny zamach na dobro chronione prawem, co wymusza  zastosowanie obrony koniecznej zgodnie z art. 25 k.k.cyt: “Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.”

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

komornik

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/