Skarga do Prokuratora MTK: Dawcy organów oskarżają zza grobu

Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Dawcy organów oskarżają zza grobu.
Stop cywilizacji śmierci !

Łowicz, 06.05.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
99­400 Łowicz  os. Kostka 12/9
Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Luis Moreno­Ocampo
Główny Prokurator
Międzynarodowego Trybunału Karnego

W związku z brakiem reakcji na naszą skargę z 26.03.2014r. “na agresję na Polskę, debelację
terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”, wysłaną drogą emailową jak też pocztową, z
opłaconym żądaniem potwierdzenia  odbioru, dołączamy kolejne dowody w sprawie.
Dowód nadania korespondencji z 27.03.2014r., link :
https://docs.google.com/file/d/0B7YNx9BTgQp4aGpzTWFQM0lFWWtKS3Q5NWJFOExMd09qWm80/edit

“W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów,
które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko  powstrzymania
ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy ponownie o :

● likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend
● niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców
● zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.
● konfiskatę mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.
● niezwłoczne skierowanie aktu oskarżenia do Trybunału Karnego
● ściganie innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.
● zwrot zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków
oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,
2

● odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka  w Polsce za cierpienia, za utratę
zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też  za wyzysk kolonialny,
niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).
● odszkodowania i ukarania winnych  za niemiecko­żydowską kampanię szkalowania
dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski  poprzez  obarczanie winą i nazywanie
“polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu  II wojny światowej,
podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy
Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.”

Sprawcy agresji  na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie
Polskim dopuszczają się stopniowej, fizycznej likwidacji przedstawicieli Narodu
Polskiego poprzez m.in.  przepisy prawne sankcjonujące handel organami i
tkankami ludzkimi od osób uśmiercanych przez służby medyczne.
Proceder pobierania narządów i tkanek od żywych ludzi, bo tylko od żywych są
przydatne w transpalantologii jest zamierzonym międzynarodowym, mafijnym
działaniem ludobójczym.

Według obecnie obowiązującego w Polsce prawa brak zastrzeżenia w banku sprzeciwów
równoznaczny jest z uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów do przeszczepów.
Sprawcy agresji, debelacji i ludobojstwa na Narodzie Polskim   korzystają z niewiedzy Polaków
na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów a
więc spowodowali że Polacy narażeni są na ryzyko wykorzystania ich organów do
przeszczepów wbrew ich woli.
Dowód nr.1;
link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, http://www.poltransplant.org.pl/crs1.html

Ustanowienie tej kwestii na zasadzie konieczności dokonania wpisu do rejestru sprzeciwów albo
posiadania przy sobie oświadczenia sprzeciwu lub ustne oświadczenie złożone w obecności
dwóch świadków przez nich pisemnie potwierdzone, jest działaniem wymierzonym przeciwko
obywatelom nieświadomym podstępu.

Istnienie specjalnego, centralnego urzędu rejestracji  sprzeciwów, powołanego przez okupanta,
niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu
swojego ciała, umysłu i duszy do dyspozycji transplantologii.

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie
sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb
medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów
leczonych w placówkach medycznych.

3

Nawet posiadnie przy sobie oświadczenia, czy dowodu wpisu do rejestru sprzeciwów nie daje
żadnych gwarancji na uszanowanie woli pacjenta ze względu  na niską etykę służb medycznych
jak też związany z tym lukratywny biznes.

Paradoksem jest, że osoba udzielająca pierwszej pomocy, ze względu na ochronę danych
osobowych, nie ma prawa wiedzieć kogo uratowała i śledzić losu potencjalnego dawcy
organów, tkanek, co utwierdza służby medyczne w swobodzie decydowania o losie, życiu czy
śmierci bezbronnego człowieka.

W Polsce prowadzona jest nachalna promocja transplantologii wśród społeczeństwa z
udziałem młodzieży szkół ponadgminazjalnych poprzez organizowanie nawet konkursów w
ramach kampanii  “Drugie życie”.
Wykorzystuje się młodzież do  informowania wyłącznie o korzyściach dla biorców a całkowicie
pomija fakt, że darowanie drugiego życia oznacza pozbawianie w okrutnych okolicznościach
życia ciała, ducha i umysłu dawcy organów i tkanek a przy tym odbierane jest dawcy prawo do
godnego umierania, pożegnania się z bliskimi. Jest to podstępne włączenie młodzieży do
tworzenia cywilizacji śmierci, wprowadzanej przez sprawców agresji  na Polskę, debelacji jej
terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.
Pobieranie organów jest mordem, ubojem  rytualnym i zawsze wiąże się z ogromnym
cierpieniem ciała, rozumu i duszy dawcy.
Dowód nr.2:
link; “Kampania drugie życie, transplantacja, masz dar uzdrawiania”. http://drugiezycie.org.pl/

W Polsce dokonuje się skrytej eutanazji osób w podeszłym wieku poprzez m.in. celowe
stawianie fałszywej diagnozy np. choroby parkinsona poprzez podawanie leków powodujących
ostatnie stadium tej choroby, polegające na m.in trudnościach z przełykaniem i mówieniem. Taki
pacjent umiera straszliwą śmiecią głodową. Osobiście znane są nam dwa przypadki
postawienia takich diagnoz. W jednym przypadku dzięki naszemu ostrzeżeniu pacjent powrócił
do zdrowia i sprawności. Lekarz domowy spodziewał się śmierci pacjenta, czego nie ukrywał
przed jego żoną, gdy ta zjawiła się  po receptę na cewnik. Stwierdził że się nie opłaca zmieniać
cewnika, bo pacjent  lada dzień umrze.
Dowód nr.3
(Tłumaczenie z j.niem. M.Bejda)
“ Dawstwo organów ­ tak czy nie? O czym lekarze, firmy farmaceutyczne, politycy i media nie
informują:  Przedłużanie życia innym poprzez  cierpienie mordowanych dawców? Dawstwo
narządów to  niegodny, brutalny, lukratywny biznes”, dr. jur.. George Meinecke, Nestor
niemieckich rzeczników pacjentów.”
http://chemtrails­info.de/tod/sterben/organspende.htm
“Organspende ­ ja oder nein? Worüber Ärzte, Pharmakonzerne, Politiker und Medien nicht informieren: Noch Lebende unter
Schmerzen töten, um anderes Leben zu verlängern?Das würdelose, brutale und lukrative Geschäft mit der Organspende, von Dr.
jur. Georg Meinecke, Nestor der deutschen Patienten­Anwälte”
Cyt.:
“Narządy nadają się tylko do przeszczepu, gdy ciało naprawdę jeszcze nie
umarło, ale jako żywe, świeże narządy pobrane od osoby mającej “martwy” mózg!
4

Naprawdę umiera człowiek tylko wtedy, gdy oddychanie i  serce całkowicie
zaprzestały działalności .. Narządy z naprawdę martwego ciała, tj. umarłego, nie
nadają się do przeszczepu!!”
“Organe sind zur Übertragung nur geeignet, wenn sie dem Körper eines noch nicht wirklich Verstorbenen,
sondern als noch lebend-frische Organe von einem nur ‘Hirntoten’ entnommen werden!! Wirklich tot ist ein
Mensch aber erst, wenn Atmung und Herz völlig ihre Tätigkeit eingestellt haben.. Organe von einem wirklich
leblosen Körper, also einer Leiche, sind nicht mehr zur Transplantation geeignet!!”
Cyt.:
“Usunięcie narządu powoduje w rzeczywistości śmierć = morderstwo !
Dla celów deportacji organowej leżące na stole operacyjnym ciało z “umarłym pniem
mózgowym ” jest cięte piłą od  gardła do kości łonowej. Z tak otwartego ciała, polewanego
lodowatą wodą zostają wycięte poszczególne organy wewnętrzne jak nerki, wątroba, płuca,
oczy i wreszcie bijące serce .
Dowód nr.4
link: raport, “Organe spenden? Besser nicht! ,”Organy podarować? Lepiej nie!”
https://www.youtube.com/watch?v=­VKkTzeFHOk&feature=related
Po tym następuje rzeczywista śmierć pozostałej  fizycznej  powłoki pacjenta podczas gdy
pobrane organy dalej żyją.
Dowód nr.5,
link;,  “Zwiefel um Hirntod”, “wątpliwości do śmierci mózgu”
https://www.youtube.com/watch?v=0ghPW­M3GjQ&feature=player_detailpage  )
Pobieranie  narządów jest krwawym, niegodnym zabijaniem i  wypatroszeniem !
Członek SPD Bundestagu dr Wolfgang Wodarg, lekarz z zawodu, (…) obserwator usunięcia
narządów uzasadniał : “takiego widoku pola bitwy, podobnej  sceny, nikt nie miałby odwagi
oglądać.” “Chirurdzy stoją często na matach  lub kocach ze względu na krew i wodę zalewajacą
podłogę. W rzeczywistości: utrata krwi podczas cięcia wciąż żywego organizmu, krążącej od
gardła do kości łonowej  i późniejszego patroszenia narządów prowadzi do niemal całkowitej
utraty krwi pozostałej fizycznej powłoki.”
“Die Organentnahme bewirkt erst den eigentlichen Tod = Mord!
Zu Zwecken der Organentnahme wird der auf dem OP­Tisch liegende Körper des „Hirntoten“ von der Kehle bis zum
Schambein aufgeschnitten bzw. aufgesägt. Nachdem in den dadurch aufgeklappten Körper Eiswasser gegossen worden
ist, werden die einzelnen Organe herausgeschnitten, wie z.B. die Nieren, die Leber, die Lungenflügel, die Augen und zuletzt das
noch schlagende Herz. (s. Videobericht hierzu)
Danach bzw. dadurch tritt der eigentliche wirkliche Tod der ausgewaideten körperlichen Hülle des Patienten ein (s. Video),
während die entnommenen Organe weiter leben.
Organentnahme ist blutiges, unwürdiges Schlachten und Auswaiden!
Dem SPD­Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg, von Beruf Arzt, wurde die Bitte abgelehnt, als Zuschauer einer
Organentnahme beizuwohnen. Begründung: “Die einem Schlachtfeld ähnelnde Szene sei keinem Zuschauer zuzumuten.” Die
Chirurgen stehen wegen der Blut­ und Wasserüberschwemmung des Fußbodens häufig auf Matten oder Tüchern.
In der Tat: Der Blutverlust beim Aufschneiden eines noch von der Blutzirkulation durchpulsten lebenden Körpers von der Kehle
bis zum Schambein und das anschließende Ausschlachten von Organen führt fast zum totalen Blutverlust der
körperlichen verbleibenden Resthülle.”
“Ciała umierających dawców organów i tkanek są bezlitośnie wykorzystywane, podczas gdy dusza drży w
stanie śmiertelnej walki i potrzebuje scalenia swej  substancji z całego ciała  by móc spokojnie odejść. Wtedy
czuje  z przerażeniem, jak ciepłe organy są usuwane z ciała z cząstką jej samej .  (…)”

Die Leiber der Sterbenden werden gnadenlos ausgeschlachtet, während die Seele im Todeskampf zittert und ihre Seelensubstanz
zusammenzuklauben genötigt ist, um ihren Seelenleib im Jenseits wieder voll funktionsfähig in Empfang zu nehmen. Diese Seelen
empfinden mit Schrecken, wie ihrem Leib die warmen Organe entnommen werden.
5

Razem z branżą  farmaceutyczną, która osiąga ogromne zyski z wieloletniego leczenia osób poddanych
transpalantacji organów,  powiązany  cały kartel ((od organizatorów , zamawiających organy , operatorów ,
dystrybutorów , transportu, linie lotnicze, kasy chorych, itp) robi nachalną  kampanie reklamową transplantologii
jako charytatywnego ofiarowywania organów do przeszczepów.
W szczególności  przemysł farmaceutyczny osiąga niebotyczne zyski od biorców narządów. Biorcy narządów
są skazani na ciagłe branie leków przeciwko odrzutom przeszczepów.
Miesięczne koszty medykamentów dla jednego biorcy sięgają od tysiąca do kilku tysięcy euro.
Realizacja idei transplantologów, uczynienia znaczącego kroku w kierunku pokonania śmierci związana jest z
praktykami na granicy prawa lub  wyraźnie nielegalnymi np. przez fundacje.
Viele Profiteure im Transplantations(un)wesen
Zusammen mit der Pharma­Industrie, die an den Transplantierten, die ja lebenslange Dauerpatienten sind,
extrem viel Geld verdient, ist hier ein Kartell (aus Organisatoren, Organbeschaffern, Operateuren, Verteilern,
Transportwesen, Fluggesellschaften, bezahlenden Krankenkassen etc.) entstanden, das Informationen nur dann
fördert, wenn sie Werbung für Organspende darstellen. Sonst tut man alles, um die Öffentlichkeit nur in eine
Richtung zu beeinflussen.”
Vor allem die Pharma­Industrie verdient enorm an Organempfängern. Die monatlichen Medikamentenkosten
betragen tausend, wenn nicht tausende Euro. Hier und da müssen versagende eingesetzte Organe durch
wiederum neu beschaffte Organe ersetzt werden!
Kassierer, Gewinner ist der Transplantationsmediziner, der seinen Traum, den Tod zu besiegen, einen
wesentlichen Schritt näher gekommen ist…
Erg.: Daher verwundern grenzlegale oder klar illegale Praktiken der Organakquise z.B. durch die ‘gemeinnützige’
DOS­Stiftung nicht (s. Bericht über den ‘König der Organakquise”

Wobec powyższego pobieranie organów jest usankcjonowanym prawnie mordem,
ubojem  rytualnym, wspólczesnym kanibalizmem. Uruchomiona została podstępna
machina śmierci w celach depopulacyjnych poprzez żerowanie na szlachetnych
przesłankach ratowania życia ludzkiego lecz kosztem ogromnego cierpienia ciała,
umysłu i duszy dawców.

Poniżej opis zdarzenia, które zainspirowało i zmobilizowało  przedstawicielki
Obywatelskiego Ruchu Oporu do uzupełnienia skargi do Prokuratora
Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

W niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014r. kierowca motocykla zasłabł na drodze z Niedźwiady do Świeryża,
k.Łowicza i znalazł się na polu porośniętym pszenicą. Łagodny zjazd na pobocze, które nie było rowem,
(jak podaje Nowy Łowiczanin) i zatrzymanie motocykla na miedzy, granicy sąsiadujących ze sobą pól,
zamortyzowało siłę uderzenia. Z chwilą dotarcia do miejsca zdarzenia  M.Bejda zobaczyła dwie osoby
leżące na polu w pobliżu motocykla.Podbiegła do nieprzytomnego kierowcy motocykla, który miał na głowie
i szyi kominiarkę. Kaski ochronne motocyklistów były już zdjęte przez osoby, które wcześniej przybyły na
miejsce zdarzenia i zajęły się poszkodowanymi w wypadku. Ostrożnie zdjęła kominiarkę Z pomocą obecnej
tam młodej kobiety ostrożnie zdjęła kominiarkę i przyłożyła swoje  ręce na głowę motocyklisty. Po  około
minucie poszkodowany odzyskał przytomność i  zapytał czy z pasażerką jest wszystko w porządku. Na to
obecni świadkowie potwierdzili, że jest z nią dobrze, jest przytomna. M.Bejda nieustannie  trzymała ręce na
głowie poszkodowanego i podtrzymywała  jego głowę nawet podczas przenoszenia go na nosze przez
dwóch ratowników i lekarza.

6

Na miejsce zdarzenia przyjechały dwie karetki pogotowia ratunkowego, policja, straż pożarna. Jedna
karetka pogotowia zabrała pasażerkę motocykla do szpitala w Łowiczu a na miejscu pozostała karetka w
której znajdował się kierowca motocykla.

M.Bejda opuściła miejsce zdarzenia z przekonaniem, że akcja ratunkowa została zakończona i
poszkodowany również trafi do szpitala w Łowiczu. Przedłużający się postój karetki pogotowia z
poszkodowanym zaniepokoił nie tylko M.Bejda ale również wielu mieszkańców Świeryża, którzy gromadnie
obserwowali bezczynność służb ratowniczych.

Podeszła do kierowcy karetki pogotowia, który poinformował ją że oczekiwany jest przylot helikoptera
ratunkowego z Łodzi. M.Bejda wyraziła obawę o dalszy los poszkodowanego: skoro  poszkodowany jest
przytomny, oddycha prawidłowo to nie pozwoli aby został dawcą organów , bo powszechnie znana jest w
Niemczech afera  z handlem organami ludzkimi z Polski a zwłaszcza od motocyklistów.  Takie
zastrzeżenie i prośbę o dopilnowanie aby nic złego nie stało się z uratowanym przez nią mężczyzną
M.Bejda skierowała również do policjantów siedzących w samochodzie, stojącym tuż za karetką.

Niebawem nadleciał helikopter. Widoczna była nerwowość wszystkich służb, których bezczynność
śledzili zgromadzeni mieszkańcy jak też M. Bejda i T. Wojda, które głośno skandowały: “Nie
damy  Polaka na narządy, “Dość uśmiercania Polaków na narządy!“ M.Bejda dodatkowo posługiwała
się apatatem fotograficznym, zastrzegając że o tej akcji dowie się cały świat ! Mieszkańcy nie kryli swego
oburzenia na przewlekłość akcji a nawet potwierdzali, że w Polsce powszechnie znany jest proceder,
trwający już od ponad 20 lat przeznaczania  ofiar wypadków a zwłaszcza z udziałem motocyklistów na
organy do transplantacji.

W karetce pogotowia trwały jakieś przedłużające się negocjacje z pacjentem, który zapewne  nie
zgadzał się na transport helikopterem, bo słyszał rozmowę M.Bejda z kierowcą karetki jak też
okrzyki obu przedstawicielek Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Policjanci próbowali usprawiedliwiać przestój oczekiwaniem na przyjazd rodziny z pobliskich Zdun. Gdy
T.Wojda zapytała jednego z policjantów, czy już przyjechała rodzina, usłyszała goźbę ukrania mandatem a
inny policjant nakazał odsunięcie się i sięgnął ręką po broń a także straszył wysłaniem do Sochaczewa
(szpital psychiatryczny). W tym momencie T.Wojda oznajmiła zgromodzonym,  że za troskę o
poszkodowanego policjant zastosował bezprawną groźbę karalną.

Poszkodowany nie miał podłączonej żadnej aparatury, żadnej kroplówki, był przytomny, oddychał
normalnie, więc po co przyleciał helikopter? Dla Basi z Kutna nie było helikoptera, bo nie było
zapotrzebowania na organy do przeszczepu a tutaj widać wszystko pasowało ale za dużo było
świadków i widzów.
Dowód nr.6:
link; “Dwoje poszkodowanych w wypadku motocykla”.
http://www.lowiczanin.info/bezpieczenstwo/z­policji/­Dwoje­poszkodowanych­w­wypadku­motocykla/

Dzisiaj, 13 kwietnia, do groźnego wypadku drogowego doszło w Świeryżu II (Gmina Łowicz).

Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, na prostym odcinku drogi wjechał do rowu motocykl

marki Honda, którym jechały dwie osoby, obie są mieszkańcami powiatu łowickiego. Zostały

zabrane do szpitali – kierowca – 41 latek – śmigłowcem LPR “Ratownik 16” do szpitala w

Zgierzu, a jego 26-letnia pasażerka karetką do szpitala w Łowiczu.
Dowód nr.7
7

link; “6­miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich
lekarzy”.
http://kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6­miesieczna­basia­z­kutna­zmarla­po­szczepieniu­ujawniono­ob
urzajace­wytyczne­dla­polskich­lekarzy/

Dodatkowo informujemy:
Po wysłaniu korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora, Urząd Ochrony Niemiec
dopuścił się zastraszania i bezprawnych gróźb wtragnięcia  do mieszkania w Niemczech, jednej
z autorek skargi, Marii Bejda.
Jednocześnie w Polsce, w Łowiczu nastąpiła próba zamachu na dobro chronione prawem,
siedzibę Stowarzyszenia Regionalnego  Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska
Dorzecza Bzury i Słudwi , OBYWATELSKI RUCH OPORU, którym jest mieszkanie Teresy
Wojda, współautorki korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora.

Opisy bezprawnych działań i prób zastraszania M.Bejda oraz skarga na próbę zamachu na
siedzibę naszych organizacji zostały szeroko upublicznione w internecie przez Andrzeja
Szuberta i Piotra Beina oraz na forach społecznościowych.
Dowód nr.8­13
link;  “Szykany dla Polek ­ patriotek za obronę Polski “
http://grypa666.wordpress.com/2014/03/30/szykany-dla-polek-patriotek-za-obro
ne-polski/
Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu,
Odpowiedź Bejdy na szykany kripo
Szykany dla Polki-patriotki w Niemczech za skargę w obronie Polski
Niemiecka policja kryminalna, władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB
Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim
Dowód nr.13­15
link: “Niemiecka policja kryminalna,władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB.”
http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka­policja­kryminalna­wladze­bezpieczenstwa­niemiec­i
­polski­pejsbuk­fb/,
Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim,
Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na FB – pejsbuku

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/