KLONOWANE ZWIERZĘTA W HODOWLI , WPROWADZENIA DO OBROTU ŻYWNOŚCI POCHODZĄCEJ OD KLONOWANYCH ZWIERZAT

KLONOWANE ZWIERZĘTA W HODOWLI , WPROWADZENIA DO OBROTU ŻYWNOŚCI POCHODZĄCEJ OD KLONOWANYCH ZWIERZAT

From: “Polska Wolna od GMO” <biuro@polskawolnaodgmo.pl>
Date: May 8, 2014 6:06:12 AM PDT (CA)
To: <piotr.bein@imag.net>
Subject: KLONOWANE ZWIERZĘTA W HODOWLI , WPROWADZENIA DO OBROTU ŻWYWNOŚCI POCHODZĄCEJ OD KLONOWANYCH ZWIERZAT

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o nadsyłanie uwag na adres sekretariatzw@minrol.gov.pl do 12.05 poniedziałek
do następujących projektów dyrektyw opracowanych przez Komisję Europejską:

1)  Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu  (.pdf 215,49 kB) 2)  Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wprowadzania do obrotu żywności pochodzącej od klonów zwierząt  (.pdf 221,01 kB) .
http://www.minrol.gov.pl/pol/layout/set/print/content/view/full/45591

Projekt dyrektywy w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu (COM(2013) 892) – konsultacje społeczne

1)  Wniosek DYREKTYWA   PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie klonowania zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec, kóz i koni utrzymywanych i rozmnażanych do celów chowu  (.pdf 215,49 kB) 2)  Wniosek DYREKTYWA RADY w sprawie wprowadzania do obrotu żywności pochodzącej od klonów zwierząt  (.pdf 221,01 kB) .

PROJEKT DYREKTYWY W SPRAWIE WPROWADZENIA DO OBROTU ŻWYWNOŚCI POCHODZĄCEJ OD KLONOWANYCH ZWIERZAT
(COM(2013) 893) – konsultacje społeczne

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Projekt-dyrektywy-w-sprawie-wprowadzania-do-obrotu-zywnosci-pochodzacej-od-klonow-zwierzat-COM-2013-893-konsultacje-spoleczne

Fragmenty dyrektywy parlamentu europejskiego  Cele wniosku Celem niniejszego wniosku jest zapewnienie jednolitych warunków produkcji dla rolników, przy jednoczesnej ochronie zdrowia i dobrostanu zwierząt.
Ramy prawne W dyrektywie 98/58/WE6 dotyczącej ochrony zwierząt gospodarskich ustanowiono bardzo ogólne minimalne standardy dobrostanu zwierząt wykorzystywanych w rolnictwie. Dyrektywa ta nie odnosi się bezpośrednio do klonowania, ale wzywa państwa członkowskie do unikania narażania zwierząt gospodarskich na niepotrzebne cierpienie, ból lub zranienie. Jeżeli klonowanie powoduje niepotrzebne cierpienie, ból lub zranienie państwa członkowskie muszą na szczeblu krajowym podjąć działania, aby go uniknąć.
Pomoc ekspertów zewnętrznych W 2008 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię w sprawie klonowania. W opinii skoncentrowano się na klonach zwierząt, ich potomstwie i produktach otrzymanych z tych zwierząt. Opinia ta została zaktualizowana trzykrotnie oświadczeniami z lat 2009, 2010 i 201211. W oparciu o dostępne dane EFSA odnotowano problemy dotyczące dobrostanu zwierząt związane ze zdrowiem matek zastępczych (dla klonów) oraz samych klonów. Matki zastępcze doświadczają w szczególności dysfunkcji łożyska przyczyniających się do zwiększenia liczby poronień. Powoduje to m.in. niską efektywność techniki (6–15 % w przypadku bydła i 6 % w przypadku świń) oraz potrzebę wszczepiania zarodków klonalnych kilku matkom, aby uzyskać jeden klon. Ponadto występujące u klonów wady rozwojowe i wyjątkowo duże potomstwo skutkują trudnymi porodami i zgonem neonatalnym. Wysoki współczynnik umieralności jest charakterystyczny dla techniki klonowania. Z drugiej strony EFSA stwierdzał wielokrotnie, że klonowanie nie ma wpływu na bezpieczeństwo mięsa i mleka uzyskanego od klonów.

informacje o klonowaniu

Klonowaniem określa się proces tworzenia dokładnych kopii organizmu macierzystego, czyli osobników zawierających identyczną informację genetyczną .
Z klonowanego zwierzęcia pobiera się na przykład komórkę skóry czy wymienia. Wyjmuje się z niej jądro zawierające materiał genetyczny i wkłada je do komórki jajowej, z której wcześniej usunięto DNA, a następnie doprowadza się do ich połączenia. Jeśli uda się w ten oszukańczy sposób doprowadzić do rozwoju embrionu, będzie on genetyczną kopią tylko jednej osoby – tej, od której pobrano komórkę z materiałem genetycznym.
W naturze nie występują osobniki identyczne – poza bliźniakami jednojajowymi.
Ryuzo Yanagimachi, jeden ze sławnych genetyków japońskich, pracujący w amerykańskim uniwersytecie na Hawajach, podkreślał, że klonowane zwierzęta mają liczne zdeformowane geny.
Klony zwierząt chorują, cierpią, wcześniej umierają.

Sklonowane embriony wykazują rozwojowe anomalie, takie jak np. nadmierny rozrost, czyli tzw. syndrom dużego potomstwa (ang. large-offspring syndrome – LOS). Wiele organizmów jest również dotkniętych otyłością oraz wrodzonymi defektami wątroby i układu immunologicznego. Ich komórki posiadają telomery o zmienionej długości, odziedziczonej najprawdopodobniej po dorosłej komórce dawcy. Zmniejsza to w znaczący sposób żywotność klonów.
Klonowania nie można również wykorzystać do ratowania zagrożonych gatunków, gdyż groziłoby to wystąpieniem jednolitości genetycznej. Klonowanie w zasadzie wyklucza tę wymianę, bo bazuje na [jej] powielaniu [tejże jednolitości? Czy wymiany?]. Dzisiejszy stan wiedzy jednoznacznie wskazuje, że niewielka wymienność wiadomości genetycznej skutkuje wieloma defektami genetycznymi i słabszym przystosowaniem do środowiska naturalnego. Osłabia to zatem te gatunki, które są klonowane.

Można za to powielać zwierzęta transgeniczne, produkujące cenne substancje lub farmaceutyki.

750 tys. dolarów – to koszt sklonowania owcy Dolly,
4 mln dolarów – to koszt sklonowania krowy Rosie, której mleko zawierało laktoalbuminę (ludzkie białko).

Klonowanie  może nieść za sobą wiele negatywnych skutków biologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych. Ze względów biologicznych klonowanie ogranicza wymianę informacji genetycznej oraz wyklucza procesy rekombinacji i mutacji, które są podstawą dziedziczenia i zmienności. Następstwem tego jest brak zmienności i zdolności przystosowania się organizmu do warunków środowiska oraz mniejsza żywotność takiego osobnika.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/