ODEZWA DONIECKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ DO OLIGARCHY ACHMETOWA

………………

ODEZWA DRL (DONIECKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ)

DO RINATA ACHMETOWA (WIDEO)

By on 23/05/2014 in Multimedia, NWO

http://3rm.info/47053-obraschenie-dnr-k-rinatu-ahmetovu-video.html

 

Dzisiaj, 22.5.2014r., 07:54

dll

Szanowny Rinacie Leonidowiczu, my, zwykli obywatele Republiki Donieckiej nie mogliśmy nie odpowiedzieć na Pana apel, przecież od 23 lat, Pan i Pana koledzy – oligarchowie przyzwyczaili się do tego, że zwykli ludzie są tak zastraszeni przez Was, że nigdy nie odważą się żądać swoich praw.

 

I dlatego wtedy, gdy na Donbasie wreszcie zaczęło się rodzić społeczeństwo obywatelskie, kiedy zdecydowaliśmy się walczyć o swoją wolność, o swoje ideały, swoja kulturę, swoich bohaterów, swój język – Panowie bezczelnie i cynicznie postanowiliście się przeciwstawić większości. Zastraszając robotników swoich przedsiębiorstw zwolnieniami, staracie się pokazać, że mieszkańcy Donbasu popierają państwo, które rzuciło armię i czołgi przeciwko ludności cywilnej? Spróbujmy więc zobaczyć, co mamy popierać.

Mówicie, że mieszkańcy Mariupola chcieli zorganizować marsz pokoju – dziwna nazwa dla przedsięwzięcia, do którego współpracowników zbiera się siłą pod groźbą zwolnienia z pracy. Mieszkańcy Mariupola już wychodzili na marsz pokoju w dniu 9 maja, który z powodu wynajętych przez Was bojowników gwardii narodowej i Prawego Sektora, zakończył się tragicznie. Według różnych źródeł zginęło i zostało rannych kilkaset osób, a wiele z nich zostało spalonych żywcem, tak jak w Odessie 2 maja.

Mówicie, że ludzie są zmęczeni żyć w strachu, a po Donbasie chodzą z automatami i granatnikami. Ale przecież to właśnie „Wy” żyjecie w strachu, bojąc się utracić nawet niewielką część swoich nadzwyczajnych dochodów. Przecież Pan jest jednym z tych, który opłaca dostawy całych pociągów sprzętu wojskowego i oddziałów uzbrojonych żołnierzy ekspedycji  karnych na ziemi Donbasu, zabierając pieniądze od zwykłych ludzi .

Demonstrując ogromny wpływ na losy Donbasu, w powiązaniu z dyrektorami kontrolowanych przez Pana przedsiębiorstw, Pan stwierdza prawidłowo, że ludzkie życie – to jest wartość największa. Ale z jaką lekkością pozwala Pan, aby lała się ludzka krew w Sławiańsku, Kramatorsku, Mariupolu, Krasnoarmiejsku, Doniecku, absolutnie nie robiąc nic dla zakończenia karnych ekspedycji Pańskich gospodarzy w Kijowie, którzy dali Panu rozkaz – Stłumić pokojowy protest w miastach Republiki Donieckiej.

Pyta Pan: ” Kto w Donbasie zna przedstawicieli Donieckiej Republiki Ludowej?” Więc może nadszedł czas, aby zejść z nieba na ziemię. Proszę wyjść za bramę swojej rezydencji i Pan zobaczy tam przedstawicieli Donieckiej Republiki Ludowej – to jest prosty naród. Pyta Pan, jakie miejsca pracy oni stworzyli? A więc to właśnie my – mieszkańcy Donbasu budowaliśmy huty, budowaliśmy  i odbudowywaliśmy po wojnie huty, kopalnie węgla. Budowaliśmy fabryki i przedsiębiorstwa, które ukradliście u nas w latach 90-tych, w drodze nieuczciwej prywatyzacji. Większość z nich doprowadziliście do bankructwa i pocięliście na złom, pozostawiając tysiące rodzin bez środków do życia. Przecież to właśnie przy Pańskim udziale populacja Donbasu zmniejszyła się z 5,5 do 4 mln ludzi. Właśnie tej walki przeciwko mieszkańcom naszego kraju, właśnie tej walki przeciwko Donbasowi, właśnie tego ludobójstwa w Donbasie, Pan nie zamierza zatrzymać.

Mówi Pan, że tutaj się urodził i tutaj mieszka, i nie pozwoli Pan zniszczyć Donbasu. W takim razie dlaczego milczy Pan o tym, że wydobycie gazu łupkowego zniszczy całą ekologię Donbasu w ciągu najbliższych 15 lat? Że Kijów planuje urządzić w zamkniętych przez Pana kopalniach składowiska chemicznych i radioaktywnych odpadów. Właśnie dlatego nie mówi Pan o tym, że planuje Pan żyć w przyszłości w Donbasie i że już dawno przygotowywał dla siebie i swojej rodziny schroniska w Londynie i innych miastach Europy. Przecież dla Pana Donbas – to źródło bogacenia się, a dla nas – to jest Ojczyzna, z którą nierozerwalnie łączymy swoją przyszłość.

Kłamie Pan, twierdząc, że biorąc pod kontrolę kolej, chcemy zatrzymać serce Donbasu. A przecież Pan dobrze wie, że nasz jedyny cel – to powstrzymanie transportu sprzętu wojskowego, który dostarcza się do niszczenia cywilnych mieszkańców Sławiańska, Kramatorska i innych miast Republiki Donieckiej.

Na jakiej podstawie Pan w ogóle zdecydował, że może mówić w imieniu mieszkańców Donbasu? Czy Pan już ostatecznie porozumiał się ze swoimi wspólnikami, złodziejami – oligarchami, o wprowadzeniu pańszczyzny, kiedy zwykli ludzie nie mają nawet najmniejszej możliwości wyrażenia swojej opinii?. Kiedy za punkt widzenia, odmienny od Pańskiego, oddziały ekspedycji karnych otrzymują prawo strzelać i palić bezbronnych ludzi. Kiedy za jakiekolwiek inne niż Pańskie myślenie, grozi się karami więzienia, kiedy za ludzi wyznacza się wynagrodzenie pieniężne. Pan już dawno zdecydował, że za ​​pieniądze można kupić wszystko. Przecież Pański majątek, tylko za rok, zwiększył się dwukrotnie. A płace zwykłych ludzi w tym czasie tylko się zmniejszały. I Pan znajduje w sobie moralne prawo, aby zmuszać ich do ostentacyjnych manifestacji, które Pan organizuje, aby zdać sprawozdanie gospodarzom w Kijowie? Czy nie ma u Pana absolutnie żadnej odwagi, aby pójść  przeciwko bandyckiemu klanowi Kołomojskiego – Tymoszenko – Poroszenko?

W swoich scenariuszach rozwoju Donbasu, stwierdzał Pan, że nie jesteśmy potrzebni Rosji. Ale dlaczego przemilczał Pan o tym, że Rosji nie jest potrzebny właśnie Pan. Przecież w Rosji, biznesmeni i przemysłowcy zobowiązani są rozwijać regiony, w których prowadzą swój biznes. Biznesmeni w Rosji, muszą wypełniać wszystkie zobowiązania socjalne. Właśnie dlatego majątek najbogatszych ludzi w Rosji, otrzymujących dochody z zasobów naturalnych, jest kilkakrotnie mniejszy od majątku, który Pan zbił na brutalnym wyzysku pracy mieszkańców Donbasu.

Pan ma jeszcze szansę uniknąć błędów przemysłowców, popełnionych w 1917 roku. Może Pan poprzeć Republikę Doniecką i rozpocząć konstruktywną pracę dla dobra wszystkich jej mieszkańców. Ma Pan siły, aby zapobiec dalszemu rozlewowi krwi i zatrzymać karne oddziały, skierowane z Kijowa  do zniszczenia pokojowych miast i ludzi pracy Donbasu.

Jesteśmy głęboko przekonani, że może Pan jeszcze zrobić odważny krok i przejść do historii Donbasu, ale nie jako złodziej, zdrajca i mecenas morderców z oddziałów karnych, a jako patriota ojczystego kraju, który odważnie stanął ramię w ramię z prostym ludem.

Tłumaczył Janusz Sielicki

23.5.2014 r.

 

Tekst w języku rosyjskim:

 

ОБРАЩЕНИЕ ДНР К РИНАТУ АХМЕТОВУ (ВИДЕО)

 

http://3rm.info/47053-obraschenie-dnr-k-rinatu-ahmetovu-video.html

 

Сегодня, 22.5., 07:54

 

Уважаемый Ринат Леонидович, мы простые граждане Донецкой Республики не могли не ответить на ваше обращение, ведь за 23 года вы и ваши соратники олигархи привыкли к тому, что простой народ настолько запуган вами, что никогда не решиться требовать своих законных прав.

 

И поэтому тогда, когда на Донбассе наконец начало зарождаться гражданское общество, когда мы решили бороться за свою свободу, свои идеалы, свою культуру, своих героев, свой язык – вы нагло и цинично решили противопоставить себя большинству. Вы, запугивая работников своих предприятий увольнениями, пытаетесь показать, что дончане поддерживают государство, бросившее армию и танки против мирных граждан? Так давайте разберемся, что же нам поддержать.

 

 

Вы говорите, что мариупольцы хотели провести марш мира – странное название для мероприятия, куда сотрудников собирают силой под угрозой увольнения. Жители Мариуполя уже выходили на марш мира 9 мая, который из-за нанятых вами боевиков нацгвардии и правого сектора, закончился трагедией. По разным данным погибли и были ранены нескольких сотен человек, многие из них были сожжены заживо, как в Одессе 2 мая.

 

Вы говорите, что люди устали жить в страхе, а по Донбассу ходят с автоматами и гранатомётами. Но ведь именно “вы” живёте в страхе, боясь потерять даже малую часть своих сверхприбылей. Ведь вы один из тех, кто оплачивает доставку эшелонов военной техники и отрядов вооружённых карателей на земли Донбасса, забирая деньги у простых людей.

 

Вы, демонстрируя огромное влияние на судьбу Донбасса, связываясь с директорами, подконтрольных вам предприятий, правильно утверждаете, что человеческая жизнь – это главная ценность. Но с лёгкостью позволяете литься человеческой крови в Славянске, Краматорске, Мариуполе, Красноармейске, Донецке, абсолютно ничего не делая для прекращения карательной операции ваших киевских хозяев, давших вам команду – Подавить мирный протест в городах Донецкой Республики.

 

Вы спрашиваете: “Кто в Донбассе знает представителей Донецкой Народной Республики?” Так может пора спуститься с небес на землю. Выйдите за ворота своей резиденции и вы увидите там представителей Донецкой Народной Республики – это простой народ. Вы спрашиваете, какие рабочие места они создали? Так вот именно мы – жители Донбасса стоили металлургические заводы, строили и восстанавливали, после войны, угольные шахты. Мы строили фабрики и предприятия, которые вы украли у нас в 90-е, путём нечестной приватизации. Большую часть которых вы обанкротили и порезали на металлолом, оставив тысячи семей без средств к существованию. Ведь именно при вашем участии численность населения Донбасса уменьшилась с 5,5 до 4 млн человек. Именно это борьба против жителей нашего края, именно это борьба против Донбасса, именно это геноцид Донбасса, останавливать который вы не собираетесь.

 

Вы говорите, что здесь родились и здесь живёте, что не позволите уничтожить Донбасс. Тогда, почему молчите о том, что добыча сланцевого газа уничтожит всю экологию Донбасса, в ближайшие, 15 лет? Что Киев планирует устроить, в закрытых вами шахтах, хранилище химических и ядерных отходов. Именно поэтому вы не говорите о том, что планируете жить на Донбассе в будущем, а давно приготовили себе и своей семье убежища в Лондоне и других городах Европы. Ведь для вас Донбасс источник обогащения, а для нас это Родина, с которой мы неразрывно связываем своё будущее.

 

Вы лжете, утверждая, что взяв под контроль железную дорогу, мы хотим остановить сердце Донбасса. Хотя прекрасно знаете, что наша единственная цель – остановить транспортировку военной техники, идущей на уничтожение мирных жителей Славянска, Краматорска и других городов Донецкой Республики.

 

На каком основании, вы вообще решили, что можете говорить от имени жителей Донбасса? Или вы уже окончательно договорились со своими подельниками, ворами-олигархами, о введении крепостного права, когда простые люди не имеют даже малейшей возможности высказывать своё мнение. Когда за точку зрения, отличную от вашей, карательные отряды получают право стрелять и жечь безоружных людей. Когда, за любое инакомыслие угрожают тюремными сроками, когда за людей назначают денежное вознаграждение. Вы давно решили, что за деньги можно купить всё. Ведь ваше состояние, всего за год, увеличилось в два раза. А зарплаты простых людей в это время только уменьшились. И вы, находите в себе моральное право заставлять их выходить на показушные митинги, проводимые вами, для отчёта перед киевскими хозяевами? Неужели у вас, абсолютно нет мужества, пойти против бандитского клана Коломойского-Тимошенко-Порошенко?

 

В своих сценариях развития Донбасса, вы утверждали, что мы не нужны России. Но почему умолчали о том, что России не нужны именно вы. Ведь в России, бизнесмены и промышленники обязаны развивать регионы, в которых ведут свой бизнес. Бизнесмены в России, обязаны выполнять все социальные обязательства. Именно поэтому состояние самых богатых людей России, получающих свои доходы из природных ресурсов, в разы меньше состояния, которое вы сколотили на жестокой эксплуатации труда жителей Донбасса.

 

У вас ещё есть шанс не допустить ошибок промышленников, совершенных в 1917 году. Вы можете поддержать Донецкую Республику и начать конструктивную работу на благо всех её жителей. В ваших силах предотвратить дальнейшее кровопролитие и остановить отряды карателей, направленных из Киева на уничтожение мирных городов Трудового Донбасса.

 

 

Мы глубоко убеждены, что вы ещё можете сделать мужественный шаг и войти в историю Донбасса, не как вор, предатель и покровитель карателей-убийц, а как патриот родного края, мужественно ставший плечом к плечу с простым народом.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/