Should Ukraine be divided or left intact, with extremists destroyed / Podzielić Ukrainę czy zostawić, zniszczywszy banderowszyznę?

Podzielić Ukrainę, czy zostawić, zniszczywszy banderowszyznę?

1. Nie jestem w rządzie Donieckiej Republiki Ludowej ani jego urzędnikiem.
2. My, Narodowy Opór Donbasu (NOD), rekrutujemy i odprawiamy powstańców do miasta-bohatera — Sławiańska. Zbieramy też i tamże dostarczamy pomoc humanitarną.
3. My, “Partia Noworosji”, formułujemy i głosimy ideee utworzenia suwerennego federalnego państwa Noworosja, władzy ludowej i sprawiedliwości społecznej.

Ukrainę trzeba podzielić na federalne jednostki, bo większość w zach. i śr. jej części chce do Unii, a południe i wschód widzą swą przyszłość z Rosją. Rozdział ma podłoże cywilizacyjne, kulturowe i gospodarcze. W zasadzie konflikt donbaski to zderzenie cywilizacji zach. z rosyjską. Jedyną logicznie niekonfliktową formą istnienia ludności b. Ukrainy jest podział na co najmniej 2 części — Noworosję i Ukrainę.

Na zapytanie o ideologię autora:

W młodości 12 lat temu, byłem porywczo w ruchu Narodowa Jedność Rosji (А. Barkaszow).  Dzięki nim mam przysposobienie wojskowe, jakiego nie ma w armii Ukrainy. Uważam się za rosyjskiego nacjonalistę, ale teraz on nie etniczny tylko duchowy, ogólnoludzki. Me poglądy dziś nazwałbym narodowym patriotyzmem z ukłonem  środkowo-lewicy. Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród, tylko że niektórzy Ukraińcy zapomnieli o tym. naropdowym radykałem nie jestem.

Na zapytanie o skargi Striełkowa na mały nabór powstańców:

Z odprawą powstańców w ub. tygodniu były problemy, o których nie mogę powiedzieć… Dziś odprawiliśmy 23 ludzi i ładunek humanitarny. Jutro odprawimy 50 ludzi.

…………………

Многие спорят о том, надо ли делить бывшую Украину или можно оставить, уничтожив бандеро-фашизм?

Многие спорят о том, надо ли делить бывшую Украину или можно оставить, уничтожив бандеро-фашизм? | Русская весна Систематизирую ряд вопросов и буду лично периодически отвечать на самые насущные и распространенные. Хочу сразу сообщить следующее:

 1. Я не вхожу в правительство и не являюсь должностным лицом в ДНР.
2. Мы, Народное ополчение Донбасса, занимаемся набором и отправкой ополченцев в город-герой Славянск. А также собираем и доставляем туда гуманитарную помощь.
3. Мы, ОПД “Партия Новороссия”, создаем и несем в массы идею создания независимого федеративного государства Новороссии, народовластия и социальной справедливости.

Многие спорят о том, надо ли делить бывшую Украину или можно оставить, уничтожив бандеро-фашизм?

Мой ответ таков: Украину нужно разделить на федеративную Новороссию и федеративную Украину. Потому что большинство жителей запада и центра бывшей Украины желают европейского будущего, а юга и востока- видят свое будущее с Россией. И этот раскол имеет в своей основе и цивилизационную, и культурную, и этническую, и в конце концов экономическую составляющие. В своей же основе сегодняшние события на Донбассе- это столкновение цивилизации Запада и Русской цивилизации. Поэтому единственной логически непротиворечивой формой существования населения бывшей Украины является ее разделение на как минимум две части: Новороссию и Украину.

Вопрос: Уважаемый Павел, не могли бы вы раз и навсегда прояснить вопрос о вашей связи (или отсутствия таковой) с РНЕ. Дело в том, что слишком уж много людей опасаются, что вы являетесь приверженцем таких же национал-радикалов, что и ПС, но русской направленности. Спасибо.

Ответ: Я действительно в молодости состоял в движении Русское Национальное Единство (А. Баркашов). Но это было 12 лет назад, а я был молод и горяч. Благодарен этой организации за военную подготовку – в армии Украины такую не дают. Называю себя русским националистом, однако с оговоркой, что настоящий русский национализм не этнический, а духовный, всечеловеческий. Взгляды мои на сей день правильнее назвать национальным патриотизмом с лево-центристским уклоном. Русские и украинцы- это один народ, просто некоторые украинцы об этом забыли. Национал-радикалом я не являюсь.

Вопрос: Стрелков жалуется что мало пополнения до него доходит. Скажите сколько примерно человек вы ему отправили за последние пару недель? Хотя бы приблизительно? Спасибо

Ответ: С отправкой ополченцев последнюю неделю были проблемы, связанные с тем, о чем рассказать пока не могу… Сейчас наладилась отправка- сегодня отправили 23 человека и гуманитарный груз. Завтра отправим 50 человек.

Фотография: Новороссия- наша цель!

Павел Губарев

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/