[In Western, Greek and Slavic languages] E. Ukrainian journalist appeal to world journalist community — come to S.E. Ukraine report the truth

[Other languages below Russian text]

Обращение журналиста к журналистам всего мира!

 

 

Обращение журналиста  к журналистам всего мира!
ОБРАЩЕНИЕ

Я, Жилин Александр, журналист, родившийся и выросший на Украине, обращаюсь ко всему мировому журналистскому сообществу, к каждому честному журналисту в отдельности с призывом организоваться под эгидой международных журналистских организаций и приехать на юго-восток Украины, чтобы своими глазами увидеть результат деятельности украинского фашистского правительства, управляемого Вашингтоном. Приехав сюда, вы поймете, что такое ад! Вы увидите, как ежедневно убивают людей от двух месяцев от роду до глубоких беспомощных стариков. Вам станет ясно, что порошенковский фашизм гораздо страшнее гитлеровского.

Почему вы здесь нужны, дорогие мои зарубежные коллеги? Потому что, если мы соберемся тут, на юго-востоке численностью хотя бы 50, а лучше, 100 человек под эгидой наших международных журналистских организаций, Порошенко и другие главари украинского фашистского режима испугаются широкой гласности и остановят тотальное истребление людей! Испугаются и руководители стран ЕС, что народ, увидев, кого они поддерживают на Украине, выкинет их на политическую помойку.

Ситуация сложилась таким образом, что только мы, журналисты, своей честной позицией сможем остановить эту бойню!

#SaveDonbassPeopleFromUkrainianArmy (Rus, En, Ger & other languages) ! ”Dear friends, I am asking for a maximum reposting of this message!” Russian journalist calls on for his collegues around the globe to come to Donbas to put an end to the bloodshed! Alexandre Jillin, a journalist and blogger, called on for the i…

 

English

URGENT!!! Dear friends, I beg maximum others!
I, Alexander Zhilin, journalist, born and raised in Ukraine, appeal to the world journalistic community, to every honest journalist separately with a call to organize under the auspices of the international journalistic organizations and to come to the South-East of Ukraine, in order to see the result of activity of the Ukrainian fascist government, controlled by Washington. Coming here you will understand what the hell! You will see how daily kill people from two months old to deep helpless old people. You will see that poroshinskiy fascism is much worse than Hitler.

Why are you here my dear foreign colleagues? Because if we gather here, in the South-East population of at least 50 and the best 100 people under the auspices of our international journalistic organizations, Poroshenko and other leaders of the Ukrainian fascist regime scared wide publicity and stops total extermination of people! Scared and leaders of the EU countries that the people see who they support Ukraine, throw them on the political garbage.
The situation is such that only we, the journalists, his honest position can stop the slaughter!

Deutsch

DRINGEND!!! Liebe Freunde, bitte ich die maximale Zählung!
Ich Zhilin Alexander, Journalist, geboren und aufgewachsen in der Ukraine, Wende ich mich an der ganzen weltweiten journalistische Gemeinschaft, zu jedem ehrlichen Journalisten einzeln mit der Aufforderung, sich unter der Schirmherrschaft der internationalen journalistische Organisationen und kommen im Süd-Osten der Ukraine, um mit eigenen Augen zu sehen, die das Ergebnis der Tätigkeit der ukrainischen faschistischen Regierung verwalteten Washington. Hierher zu kommen, werden Sie verstehen, was die Hölle! Sie sehen täglich, wie Menschen töten von zwei Monaten von der Familie bis zum tiefen hilflose alte Menschen. Ihnen wird klar, dass порошенковский Faschismus ist viel schlimmer als Hitlers.

Warum Sie hier sind, Liebe meine ausländischen Kollegen? Weil, wenn wir uns hier, im Südosten der Anzahl von mindestens 50, besser 100 Personen hosted by unserer internationalen journalistische Organisationen, Poroschenko und andere Oberhäupter der ukrainischen faschistischen Regimes Angst Breite Publizität und aufhören, totale Vernichtung! Angst und die Leiter der EU-Länder, dass das Volk sah, wen Sie unterstützen in der Ukraine, wirft Sie in die politische Klasse.
Die Situation ist so, dass nur wir, die Journalisten, die Ihre ehrliche Position können wir aufhören, dieses Gemetzel!

Français

URGENT!!! Chers amis, je vous demande maximale instantanée!
Je Zhilin Alexandre, journaliste, est né et a grandi en Ukraine, et je m’adresse à tout le mondial à la communauté de journalistes, à chaque honnête journaliste, individuellement, avec l’appel à s’organiser sous les auspices internationaux de journalisme d’organisations et d’arriver sur la côte Sud-Est de l’Ukraine, pour voir de vos propres yeux le résultat de l’activité de l’ukrainien gouvernement fasciste, géré par Washington. En arrivant ici, vous comprendrez, qu’est-ce que l’enfer! Vous verrez, comme tous les jours, de tuer des gens de deux mois profondes des vieillards sans défense. Il devient clair que порошенковский le fascisme est bien pire que du troisième.

Pourquoi êtes-vous ici besoin, mes chers collègues étrangers? Parce que, si nous nous réunirons ici, dans le Sud-est, comptant au moins 50, et le meilleur de 100 personnes, sous les auspices de nos organisations journalistiques, Porochenko et autres meneurs de l’ukrainien régime fasciste peur d’une large publicité et d’arrêter l’extermination de personnes! Peur et les dirigeants des pays de l’UE, que le peuple, voyant qu’ils prennent en charge à l’Ukraine, la gageure de leur politique poubelle.
La situation est ainsi, que nous, les journalistes, son fair-position serons en mesure d’arrêter ce carnage!

 

Беларускі

ТЭРМІНОВА!!! Дарагія сябры, прашу максімальныя перепост!
Я, Жылін Аляксандр, журналіст, які нарадзіўся і вырас на Украіне, звяртаюся да ўсей сусветнай журналісцкай супольнасці, да кожнаму чэснаму журналісту ў асобнасці з заклікам арганізавацца пад эгідай міжнародных журналісцкіх арганізацый і прыехаць на Паўночна-Ўсход Украіны, каб сваімі вачыма ўбачыць вынік дзейнасці ўкраінскага фашысцкага ўрада, кіраванага Вашынгтонам. Прыехаўшы сюды, вы зразумееце, што такое пекла! Вы ўбачыце, як штодня забіваюць людзей ад двух месяцаў ад роду да глыбокіх бездапаможных старых. Вам стане ясна, што порошенковский фашызм значна страшней гітлераўскага.

Чаму вы тут патрэбныя, дарагія мае замежныя калегі? Таму што, калі мы збярэмся тут, на Паўднева-Усходзе колькасцю хоць бы 50, а лепш за 100 чалавек пад эгідай нашых міжнародных журналісцкіх арганізацый, Парашэнка і іншыя верхаводы ўкраінскага фашысцкага рэжыму спалохаюцца шырокай галоснасці і спыняць татальнае вынішчэньне людзей! Спалохаюцца і кіраўнікі краін ЕС, што народ, убачыўшы, каго яны падтрымліваюць на Украіне, выкіне іх на палітычны сьметнік.
Сітуацыя склалася такім чынам, што толькі мы, журналісты, сваей сумленнай пазіцыяй зможам спыніць гэтую бойню!

Italiano

URGENTE!!! Cari amici, vi chiedo di massimi genere!
Io, Zhilin Alexander, giornalista, nato e cresciuto in Ucraina, parlo a tutto il mondo журналистскому comunità, a ogni onesto giornalista individualmente con l’appello a organizzarsi sotto l’egida internazionali giornalistica di organizzazioni e di arrivare a Sud-Est dell’Ucraina, per vedere con i propri occhi il risultato di attività ucraino fascista del governo, gestito da Washington. Arrivano qui, si capisce che cos’è l’inferno! Si vedrà, come ogni giorno uccidono la gente da due mesi a profondi impotente di anziani. Ti sarà chiaro che порошенковский fascismo di molto più spaventoso di hitler.

Perché è qui bisogno, miei cari colleghi stranieri? Perché, se ci si riunisce qui, a Sud-Est di forza di almeno il 50 e il meglio di 100 persone è ospitato dal nostro internazionali giornalistica organizzazioni, Poroshenko e altri capi ucraino del regime fascista che avranno paura di ampia pubblicità e stop totale sterminio di persone! Sarebbero spaventati e i dirigenti dei paesi UE, che il popolo, vedendo che essi supportano in Ucraina, rotola la loro politica di spazzatura.
La situazione si è evoluta in un modo che solo noi, i giornalisti, la sua integrità posizione in grado di fermare questa carneficina!

Ελληνική

ΕΠΕΙΓΌΝΤΩΣ!!! Αγαπητοί φίλοι, ζητώ μέγιστες перепост!
Εγώ, Жилин Αλέξανδρος, δημοσιογράφος, γεννήθηκε και μεγαλωμένη στην Ουκρανία, απευθύνονται σε όλο το παγκόσμιο журналистскому κοινότητα, σε κάθε ακρίβεια ο δημοσιογράφος ξεχωριστά με το σύνθημα οργανωθούν υπό την αιγίδα διεθνών журналистских οργανώσεις και να έρθει στο Νότιο-Ανατολικά της Ουκρανίας, για να τους τα μάτια για να δουν το αποτέλεσμα της δραστηριότητας της ουκρανίας φασίστα της κυβέρνησης, διαχειρίζεται την Ουάσιγκτον. Φτάνοντας εδώ, θα καταλάβετε τι είναι κόλαση! Θα δείτε πως καθημερινά οι άνθρωποι σκοτώνονται από δύο μήνες από το ειδος μέχρι βαθιά αβοήθητο ηλικιωμένους. Να γίνει σαφές ότι порошенковский ο φασισμός είναι πολύ χειρότερες гитлеровского.
Γιατί εδώ χρειάζεται, αγαπητοί μου ξένοι συνάδελφοι; Γιατί, αν έχουμε πάρει εδώ, στα Νοτιο-Ανατολικά μέχρι τουλάχιστον το 50, και το καλύτερο από 100 άτομα υπό την αιγίδα μας τις журналистских οργανώσεων, Порошенко και άλλα главари ουκρανικής φασίστα λειτουργίας испугаются ευρύτερη δημοσιότητα και να σταματήσει συνολική εξόντωση των ανθρώπων! Испугаются και οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ, ότι ο λαός ιδών, αυτοί που υποστηρίζουν στην Ουκρανία, выкинет τους στην πολιτική πετάξεις στα σκουπίδια.
Η κατάσταση έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε μόνο εμείς, οι δημοσιογράφοι, την ειλικρινή θέση μπορούμε να σταματήσει αυτό το μακελειό!

Norwegian

HASTER!!! Kjære venner, jeg ber maksimal andre!
Jeg, Alexander Zhilin, journalist, født og oppvokst i Ukraina, appellere til verden journalistiske samfunnet, til hver ærlig journalist separat med en samtale for å organisere under ledelse av den internasjonale journalistiske organisasjoner og til å komme til Sør-Øst i Ukraina, for å se resultatet av aktiviteten til den ukrainske fascistiske staten, styrt av Washington. Komme her vil du forstå hva i helvete! Vil du se hvordan daglig drepe mennesker fra to måneder til dyp hjelpeløse gamle mennesker. Du vil se at poroshinskiy fascisme er mye verre enn Hitler.

Hvorfor er du her, min kjære utenlandske kolleger? Fordi hvis vi samles her, i Sør-Øst befolkning på minst 50 og 100 beste folk under ledelse av vår internasjonale journalistiske organisasjoner, Poroshenko og andre ledere av den ukrainske fascistiske regimet redd bred publisitet og stopper total utryddelse av mennesker! Redd og ledere fra EU-landene at folk kan se hvem de støtter Ukraina, kaste dem på den politiske søppel.
Situasjonen er slik at bare vi, journalistene, hans ærlige posisjon kan stoppe slakting!

Dutch

DRINGEND!!! Lieve vrienden, ik smeek maximale anderen!
Ik, Alexander Zhilin, journalist, geboren en getogen in Oekraïne, een beroep op de wereld journalistieke gemeenschap, voor iedere rechtgeaarde journalist apart een gesprek te organiseren onder auspiciën van de internationale journalistieke organisaties en om te komen tot het Zuid-Oosten van Oekraïne, in volgorde ziet u het resultaat van de activiteit van de oekraïense fascistische regering, gecontroleerd door Washington. Komen hier zult u begrijpen wat de hel! Zie je hoe de dagelijkse doden van twee maanden oud, te diep hulpeloze oude mensen. U zult zien dat poroshinskiy fascisme is veel erger dan Hitler.

Waarom ben je hier mijn beste buitenlandse collega ‘ s? Want als wij verzamelen hier, in het Zuid-Oosten populatie van ten minste 50 en de 100 beste mensen onder de auspiciën van onze internationale journalistieke organisaties, Poroshenko en andere leiders van de oekraïense fascistische regime bang brede publiciteit en stopt de totale uitroeiing van mensen! Bang en de leiders van de EU-landen die de mensen zien met wie ze ondersteuning Oekraïne, gooi ze op de politieke afval.
De situatie is nu zo dat alleen wij, de journalisten, zijn eerlijk positie kunt stoppen met het slachten!

Polski

PILNE!!! Drodzy Przyjaciele, proszę jak najszerzej kolportować tę wiadomość!
Ja, Aleksander Żilin, diennikarz, urodzony i wycho wany na Ukrainie, apeluję do świata dziennikarskiego, do każdego uczciwego reportera z osobna: organizujcie się pod egidą międzynarowoych organizacji dziennikarskich i przybywajcie na Płd.-wsch.Ukrainę zobaczyć skutki działania faszystowskiego rządu w Kijowie, kontrolowanego przez Waszyngton. Przyjechawszy tu, pojmiecie co to jest piekło! Zobaczycie codzienne zabijanie cywili — od niemowląt po bezradnych starców. Przekonacie się, że faszyzm Waltzmana o wiele gorszy od hitlerowskiego.
Po co was potrzeba tu, drodzy koledzy z zagranicy… Jeśli zbierze się na Płd.-Wsch. Ukrainie co najmniej nas 50, a jeszcze lepiej 100, pod auspicjami międzynarodowych organizacji dziennikarskich, to Poroszenko i in. przywódcy faszystowskiej junty wystraszą się szerokim nagłośnieniem i zatrzymają eksterminację! Wystraszą się i przywódcy państw UE, że zrozumiawszy kogo popierają na Ukrainie, narody Unii wyrzucą ich na śmietnik polityczny.
Wynikła taka sytuacja, że tylko my, dziennikarze, możemy zatrzymać tę wojnę!

Александр РОСС,
редактор Novorus.info
Центральное информационное агентство Новороссии
Novorus.info

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/