BREAKING Comprehensive analysis June 25 Ukraine: insurgents grow strong, junta falls w/o Russian invasion / Przednia analiza Ukraina 25 czerwca: powstańcy krzepną, junta upada bez wejścia wojsk Rosji

[English translation at the bottom]

Donbas odbił się i okrzepł: analiza sytuacji w Noworosji 25 czerwca

Przekład Piotr Bein

W wojnie domowej na Ukrainie zmieniło się radykalnie, zmieniając sytuację geopolityczną na całej Płd.-wsch. Ukrainie. Analityczny wydział mediów ANNA-NEWS bada motywy polityczne przywódców Rosji w zw. z “nieingerencją” w wydarzenia na Ukrainie.

Kampania ‘antyterrorystyczna’ junty, wbrew zapowiedziom, nie zmiażdżyła powstańców mimo strat wśród nich:

1. Pojawiły się przenośne zestawy rakietowe p-lot w ilościach wystarczających do zamknięcia przestrzeni powietrznej Donbasu.

2. Samoloty junty lecą nad Donbas ślepo, bo powstańcy zniszczyli lub przejęli kontrolę radiolokacji lotniczej w regionie.

3. Lotnictwo junty poniosło ciężkie straty i musi korzystać z byle czego, nawet śmigłowców z kolorami ONZ.

4. U powstańców jest ciężka broń, zwłaszcza czołgi T-64, mobilne wyrzutnie rakietowe “Grad” i mobilna artyleria w ilościach wystarczających nie tylko do odstraszania, ale i do stopniowego przejścia do ofensywy.

5. Ciężki ostrzał i zniszczenia infrastruktury znacznie zwiększyły napływ ochotników i przyspieszyły tworzenie nowych odziałów powstańczych, w tym z górników z kopalni oligarchy Achmetowa.

6. Niepodzielone dowództwo rodzi się wśród powstańcow, podczas gdy Kijów i jego kaganat dają oznaki rozłamu i wahań.

7. Granica nadal pod kontrolą powstańców.

Kijów wyczerpany

Wykorzystawszy prawie wszystkie rezerwy, kampania militarna junty zaczęła się łamać, powodując niezadowolenie mieszkańców regionów lojalnych juncie.

1. Siły junty doznają ogromnych strat, które trzeba ukryć przed narodem.

2. Rodzice blokują drogi i zakłócają pobór swych dzieci na front.

3. Władze Kijowa nie są w stanie planować działań strategicznych ani taktycznych.

4. W garnizonach podległych juncie naprawia się co tylko można, co wskazuje na wyczerpanie zapasów funkcjonującego sprzętu i broni.

5. Manipulacja zamówieniami wyposażenia wojsk junty, np. dostawa kamizelek kulowych o niedostatecznym stopniu ochrony.

6. Na początku czerwca junta miała szereg spotkań ws. potrzeby wyposażenia wojsk w niezbędny sprzęt, zanim pójdą na front wschodni.

7. Na Ukrainie kontrolowanej przez juntę obudziły się komórki oporu: dystrybucja materiałów agitacyjnych za Noworosją w regionach Chersoń, Charków i Odessa.

8. Junta już niepanuje nad wsch. granicą. Morale pograniczników spadło tak, że opuszczają posterunki graniczne, wycofując się wgłąb Ukrainy, a zbiegając do Rosji. Rosja nijak nie prześladuje ich.

Ukraińskie elity niesprawdziły się

Wyszła niekompetencja junty i absolutna jej niezdolność kierownicza:

1. Poziom życia Ukraińców gwałtownie spadł; zamiast “Europy” – ogromny wzrost cen i opłat za media.

2. Przyspieszone załamanie gospodarcze: zamykanie zakładów produkcyjnych, spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia.

3. Przerwanie negocjacji gazowych wskazuje, że Kijów nie ma pieniędzy.

4. W energetyce wprowadzono stan wyjątkowy z powodu zamknięcia kurka do magazynów i narastających zakłóceń dostaw węgla.

5. Wypełnienie budżetu wykolejone, kredyty zamrożone, junta prosi wierzycieli o restrukturyzację długu.

Pożreć jeden drugiego

Zaostrzyła się walka między frakcją Euromajdana, kaganatem Kolomojskiego i ugrupowaniem Timoszenko.

1. Ukraińska elita poszła na wojnę wszystkich przeciw wszystkim na kilku frontach i na regularne podstawianie nogi.

2. Głowa Euromajdana, Poroszenko przechodzi do otwartej wojny z głową kaganatu chazarskiego, Kolomojskim, o czym świadczy ignorowanie tymczasowego rozejmu w Donbasie przez siły Kolomojskiego i wyciek informacji o zamiarze usunięcia Kolomojskiego i jego protegowanego od władzy.

3. Merem Odessy wybrano Truchanowa, podległego Kolomojskiemu; protegowany Poroszenko, Gurwic żałośnie przegrał.

4. Bataliony Kolomojskiego działają w oderwaniu od junty kijowskiej i nie podlegają jej, robiąc najazdy (batalion “Azow” Bileckiego pod egidą Ljaszko, rozbity przez powstańców batalion “Ajdar”).

5. Poroszenko boryka się z grupą Timoszenko, usuwając ich od władzy i wciskając ideę wczesnych wyborów parlamentarnych.

Europa namyśla się

Czterokrotne przeniesienie terminów przedpłat Kijowa za gaz doprowadził do radykalnej zmiany polityki UE wobec Rosji i dostaw mośników energii.

1. Europa uznała za uczciwą proponowaną przez Moskwę cenę gazu dla Kijowa.

2. Inicjatorem odroczenia przedpłat i przedłużenia negocjacji był komisarz UE, Oettinger, co wskazuje na świadomość elit UE o głębokości problemu energetycznego.

3. Gazprom odmówił użycia ukraińskich podziemnych magazynów gazu, woląc pompować bezpośrednio do magazynów UE.

4. Gazociąg Płn. zamknięty dla planowej konserwacji 24-28 czerwca, a od 28 czerwca do 4 lipca aktywna tylko jedna nitka rurociągu.

5. Przez 1-2 mies. UE dojrzeje do akceptacji niemal każdego wymogu Gazpromu dot. Gazociągu Płd. i dostaw gazu.

6. Elity UE słusznie nie wierzą w realność dostaw gazu łupkowego z USA.

Tak więc myślenie polityków UE przestraja się i trzeba patrzeć na Ukrainę nie ideologicznie a gospodarczo i zdrowo pragmatycznie, co zbliża stanowiska UE i Federacji Rosyjskiej. USA wtedy okazuje się “trzecią, zbędną” stroną.

Trendy w rozwoju wojny domowej na Ukrainie

W oparciu o powyższe, można określić szereg trendów i przewidzieć przyszłe zmiany na Ukrainie, pod warunkiem, że wojska Rosji nie wejdą do Donbasu ani na Ukrainę, co zniszczyłoby postępy w przekierowywaniu UE do Rosji i skłoniło Europę do sankcji i porozumienia z USA ws. transatlantyckiej strefy wolnego handlu. W rezultacie gwałtownie wzmocniłaby się pozycja geopolityczna USA, a szybko osłabiła rosyjska.

Sami wnioskujcie z analizy Iwana Lizana.

///////////////////////////

Donbass got stronger: June 25 analysis

Translation Piotr Bein

Civil war in Ukraine underwent a radical change, altering geopolitics of S.E. Ukraine.

Analysis by ANNA-NEWS explores the motives of the Russian leadership, who recently opted for military “non-interference” in Ukraine.

Novorussia insurgency was not crushed, as announced at the onset of junta’s military campaign, but strengthened, despite losses.

1. Insurgents have MANPADS in sufficient quantities to control Donbass airspace.

2. Junta airplanes fly over Donbas blindly, as insurgents destroyed or took control of the aviation radiolocation systems.

3. Junta airforce suffered heavy losses and was forced to use anything flyable, incl. helicopters in UN colours.

4. Insurgents have heavy weapons, particularly tanks T-64, MLRS “Grad” and mobile artillery sufficient for deterrence and the gradual transition to the offensive.

5. After heavy shelling and destruction of infrastructure, influx of volunteers dramatically increased and new insurgent militias formed, incl. miners from oligarch Akhmetov mines.

6. United command arises among insurgents, while junta and Khazar Khaganate shows signs of disunity and vacillation.

7. Ukraine-Russia border is still under insurgent control.

Kiev exhausted

Kiev’s military punitive machine started to break down, having utilized nearly all reserves, causing dissent among Ukrainians loyal to Kiev.

1. Junta forces suffer huge losses that Kiev tries to hide from the public.

2. Parents block highways and disrupt conscription of their sons.

3. Kiev is not able to plan operations, neither strategically nor tactically.

4. Junta-controlled garrisons repair virtually anything suitable for war, demonstrating exhaustion of workable weapons and equipment stocks.

5. Junta manipulates procurement of equipment, e.g. supply of inadequate bullet vests.

6. Early June, Kiev held meetings re necessary equipment for soldiers before they go to the eastern front.

7. On Kiev-controlled territory, resistance sleeper cells activate: distribution of campaign materials for Novorussia in Kherson, Kharkiv and Odessa regions.

8. Ukraine no longer controls border w. Russia. Morale of junta’s border guards fell to the point that they retreat into Ukraine, or even escape to Russia. Russia does not pursue them.

Decline of Ukrainian elites

Kiev authorities showed incompetence, managerial stupor.

1. Standard of living fell sharply for Ukrainians, who instead of “Europe” got tremendous increases in prices of goods and utility bills.

2. Accelerating economic collapse: closure of production facilities, economic slowdown, rising unemployment.

3. Disruption of gas negotiations indicates Kiev has no money.

4. Cessation of pumping gas into storage, and mounting coal supply problems cause energy sector’s state of emergency.

5. State budget is derailed, foreign credit frozen, forcing Kiev to ask creditors for debt restructuring.

Struggle for survival, primodal-style

Struggle ensued between the Euromaidan faction, Kolomoyski’s Khazar Khaganate and the Timoshenko group.

1. Ukrainian elite chose to wage a war of all against all on several fronts, with regular tripping each other up.

2. Euromaidan chief, Poroshenko wages an open war with Khazaria chief Kolomoyski, as seen in the latter’s open disobedience of Poroshenko’s temporary truce nn the Donbass front and in leaked info on the intention to remove Kolomoyski and proteges from power.

3. Kolomoyski’s protégé Truhanov won Odessa mayoral election, while Poroshenko’s Gurwits failed miserably.

4. Kolomoyski’s battalions raid in isolation from the forces of junta whom they don’t obey (battalion “Azov”, battalion “Aydar” crushed by insurgents).

5. Poroshenko must fight Timoshenko’s people, forcing them out of power and pushing for early parliamentary elections.

Europe re-thinks Ukraine

Fourfold postponement of gas prepayments has radically changed EU policy towards Russia and energy supply.

1. Europe, in fact, acknowledged Moscow-proposed gas price for Kiev to be fair.

2. EU commissioner Oettinger initiated prepayment re-schedule and extension of negotiations, demonstrating EU elite’s awareness of depth of the energy problem.

3. Gazprom refused to use Ukraine’s underground gas storage facilities, preferring to pump directly to EU storage.

4. Nord Stream pipeline is temporarily shut down for scheduled maintenance June 24-28, will reopen till July 4, but only one branch of the pipeline.

5. In 1-2 months’ time, EU will ripen to accept most any of Gazprom’s requirement re South Stream pipeline and gas supply.

6. EU elites do not believe the feasibility of US shale gas supplies (and rightly so).

Thus, EU political thinking morphs, forcing to consider Ukraine from economic and healthy pragmatic point rather than ideologically, which serves to bring EU and Russian Federation positions closer together. USA are then relegated to a tertiary, irrelevant role.

Trends in the development of Ukraine’s civil war

From the above, a number of trends and predictions follow for Ukraine, provided Russia does not introduce troops to Donbass or remaining Ukraine. Deployment of troops would destroy the progress made in re-directing EU towards Russia. It would also make EU push for sanctions and EU-USA agreement on transatlantic free-trade, with buttressing US geopolitical position and rapid weakening of Russia as a result.

Use Ivan Lisan’s analysis to draw your own conclusions.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/