What should Russia do w/o introducing military forces in Ukraine / Co ma zrobić Rosja bez wprowadzania wojsk na Ukrainę

[Po polsku na dole]

What should Russia do without introducing military force in Ukraine

Vitali Tretyakov 26.6.2014, abridged translation Piotr Bein

[…] In order to save Novorussians from genocide and expulsion from their their historical lands, the following should be officially announced:

1. Russia considers that Russians are Europe’s largest divided nation; in 1991 Ukraine there were at least 20 million Russians. All of them are under threat as severe as physical destruction.

2. Russia formally accuses Kiev regime of genocide on the Russian nation. Other nationals in Ukraine, incl. Ukrainians, do not acknowledge present gov’t in Kiev as legitimate. UN predictably would not agree with the genocide claim.

3. Should the s.c. international community not acknowledge the genocide in S.E. Ukraine, Russia would be forced to use all necessary means  to save Russians (not only them) in S.E. Ukraine, with priority on political and diplomatic means, such as…

4. Russia recognizes Novorussia self defense as liberation war.

5. Russia recognizes sovereign republics Donetsk and Lugansk  that already provide a minimum protection of Novorussians against the genocide, thereby proving to be Russia’s natural ally.

6. Russia commits to fulfil all requests from Donetsk and Lugansk republics or from their union, in order to protect their citizens from destruction or expulsion from historical lands.

7. Russia will be prepared to enter a military alliance w. Novorussia, committing to introduction of military contingent to Novorussia as required to fend off any aggression by whatever party to the conflict.

8. Until such alliance is made, Russia will not interfere w. her citizens who want to voluntarily join Novorussia’s self-defence.

9. Russia will state that until she recognizes sovereign republics  Donetsk and Lugansk, or their union, any military action, by any militant group or individual from a third party to the conflict, will be treated as aggression against Russia.

10. Until Novorussia’s foreign ministry is established and at the request of Novorussia gov’t,  Russia will be prepared to represent Novorussia interests internationally.

11. Novorussia permanent residents who wish to emigrate will be able to do so w. compensation (from Novorussia budget, w. Russia’s guarantee) for personal property left behind.

I believe such or similar plan, announced openly and in advance, should be accompanied by deployment of necessary forces on Russia side of the border w. Novorussia, until Russia recognizes Novorussia’s sovereignty, without crossing the border w. Russian military. This will accomplish:

1. Washington would realize what came off their policy for Ukraine,Europe and USA.

2. Ukrainian soldiers would see that, unless they wake up, they will no longer face insurgents (whom they can’t defeat anyway)  but regular, well-trained Russian military.

3. UE member country leaders would finally see, to where their own policy and that imposed by the USA, has led their nations and Europe as a whole.

Needless to say, absolute majority of Novorussians would welcome the plan. I believ absolute majority of states would applaud it, too, be it openly or not.

Should Kiev nevertheless continue their war w. Novorussia and refuse to negotiate w. Donetsk and Lugansk republics reps w/o conditions attached to hopefully keep Ukraine in one piece, the plan would be implemented fast. This is how Russia-Ukraine war could be avoided, counting of course on reasonable people left in Kiev and Washington.

……………..

About the author: Russian journalist, political scientist, anchor in “What to do? Philosophical discussions” on TV channel Kutura, dean of TV dept at Moscow Lomonosov State University, exec. director and chief editor Independent Publisher Group, chief editor Political Class magazine, director-general foundation for education promotion in journalism “Medialogia”.

//////////////////////////////

Co ma zrobić Rosja bez wprowadzania wojsk na Ukrainę

Witalij Trietjakow 26.6.2014, przekład-skrót Piotr Bein

[…] Aby ocalić Noworosjan od fizycznego zniszczenia i wydalenia z historycznych ziem, trzeba oficjalnie ogłosić:

1. Rosja uznaje, że Rosjanie to największy podzielony naród Europy; na Ukrainie w 1991 r. było co najmniej 20 mln Rosjan. Wszyscy oni są teraz zagrożeni, nawet fizycznym zniszczeniem.

2. Rosja formalnie oskarża reżim kijowski o ludobójstwo narodu rosyjskiego. Inne narodowości na Ukrainie, a nawet Ukraińcy, nie uznają obecnych władz w Kijowie za prawomocne. ONZ zapewne nie uzna tego zarzutu.

3. W przypadku nieuznania przez tzw. społeczność międzynarodową ludobójstwa Rosjan na Wsch. Ukrainie, Rosja ogłosi, że będzie musiała podjąć wszelkie niezbędne środki dla ratowania Rosjan (nie tylko ich) na Wsch. Ukrainie, środkami przede wszystkim politycznymi i dyplomatycznymi, mianowicie…

4. Uznanie przez Rosję noworosyjskiej samoobrony jako wojny wyzwoleńczej.

5. Uznanie przez Rosję niepodległych republik Donieck i Ługańsk, które już zapewniają własnymi siłami minimalizację ludobójstwa ludności Noworosji, będać więc naturalnymi sojusznikami Rosji.

6. Rosja zobowiązuje się wypełniać wszystkie wnioski republik Donieck i Ługańsk, lub ich unii, celem ochrony ich obywateli przed zniszczeniem lub eksmisją z historycznych ziem.

7. Rosja będzie gotowy zawrzeć wojskowy sojusz z Noworosją, zobowiązując się do wprowadzenia do Noworosji kontyngentu wojskowego niezbędnego do odparcia jakiejkolwiek agresji jakiejkolwiek strony konfliktu.

8. Do czasu zawarcia ww. sojuszu, Rosja nie będzie przeszkadzać swym obywatelom, chcącym ochotniczo przyłączyć do sił samoobrony Noworosji.

9. Rosja oznajmi, że od momentu uznania przez nią niepodległości republik Donieck i Ługańsk lub ich unii, jakiekolwiek zbrojne działania wszelkich jednostek wojskowych stron trzecich lub poszczególnych osób z tych stron, będzie traktowane jako agresja wojenna przeciw Rosji.

10. Do czasu ustanowienia MSZ Noworosji i na żądanie jej władz, Rosja będzie gotowa reprezentować interesy Noworosji na arenie międzynarodowej.

11. Stali mieszkańcy Noworosji, chcący opuścić miejsce zamieszkania, będą mogli to zrobić za odszkodowaniem (z budżetu Noworosji, ale z gwarancją Rosji) tytułem pozostawionej własności.

Myślę, że temu lub podobnemu planowi, ogłoszonemu z góry i otwarcie, powinno towarzyszyć rozmieszczenie niebędnych wojsk przy granicy Rosja-Noworosja, do czasu uznania przez Rosję niepodległości Noworosji, ale bez wprowadzania wojsk do Noworosji. Da to:

1. Waszyngton uzmysłowi sobie, do czego doprowadził Ukrainę, Europę i USA.

2. Żołnierze Ukrainy zobaczą, że jeśli nie opamiętają się, to spotkają na polu bitwy nie powstańców (choć już ich pokonać nie mogą) a regularne, wyszkolone wojsko Rosji.

3. Przywódcy krajów UE w końcu sami rozpoznają, do czego doprowadziła ich narody i całą Europę polityka własna czy narzucona przez USA.

Nie trzeba dodawać, co spowoduje ujawnienie ww. planu u absolutnej większości Noworosjan.

Myślę, że plan taki pochwali bezwzględną większość państw świata, czy po cichu czy otwarcie.

Jeśli mimo to Kijów nie zatrzyma wojny przeciw Noworosji i nie usiądzie do bezwarunkowych negocjajcji z liderami republik Donieck i Ługańsk, (co nadal może utrzymać Ukrainę w jej obecnych granicach), plan powinien być szybko wdrożony. Tak też można uniknąć wojny Rosja-Ukraina. O ile, oczywiście, w Waszyngtonie i Kijowie są jeszcze choć trochę rozsądni ludzie.

……………..

Witalij Trietjakow – rosyjski dziennikarz, politolog, autor i prezenter programu TV “Co robić? Filozoficzne dyskusje” na kanale Kultura, dziekan Wydziału TV na Uniwersytecie Moskiewskim im. M. Łomonosowa, dyrektor naczelny i naczelny redaktor Niezależnej Grupy Wydawniczej, redaktor naczelny magazynu Klasa Polityczna, dyrektor generalny fundacji na rzecz promowania edukacji w dziedzinie dziennikarstwa “Medialogia”.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/