What after ceasefire? / Co po rozejmie?

[English at the bottom]

Tłumaczenie dedykuję mentorowi SSkurwySSyna SSikorSSky’ego, SSkurwySSynowei żydogeoSStrategowi BrzezinsSSky’emu, próchnie ludzkości podtrzymywanemu organami z poległych w wojnach z jego planuOby wyzwoleńcza armia Noworosji doszła do waszych drzwi, a Smersz dokończył dzieła…

Prezydęty USraela i SSekretary SStanu zmieniają się, a krytpto-SSrul BrzezinSSky trwa jak nieśmiertelne SScierwo.  Licząc tylko od wojen bałkańskich, jego żydo-wojny — podjazdowe, kontraktowe, zastępcze, dronowe, alkaidowe teraz takfirskie — zakatrupiły miliony gojów wszystkich  wyznań, wyrządziły szkód na tyle, że ofiarom możnaby zafundować wille… Piotr Bein

Co po rozejmie?

Roman Wasilyszyn 29.6.2014, przekład-skrót Piotr Bein

[…] Przedstawiany w merdiach jako gest dobrej woli nowego prezydenta Ukrainy, ‘rozejm’ miał faktycznie szereg powodów w kijowskiej ambasadzie USA, która nie pyta Waltzmana o zdanie:

1. „Karna operacja” ugrzęzła we własnej krwi. Lawina strat wojsk i sprzętu przeszła wszelkie prognozy, upadło morale wojsk. Siły junty potrzebowały odsapnąć i poreperować sprzęt.

2. Planiści USA od blitzkriegu w Donbasie zrozumieli konieczność korekty strategii. Elity rosyjskie nie uległy presji sankcji ani dyplomacji. Rosja nie wprowadziła wojsk do Donbasu, pomimo masakr cywilów, ale i nieprzeszkodziła powstańcom: granica pozostaje otwarta po stronie Rosji i Rosja nie wzięła udziału w wymaganej przez Zachód fizycznej likwidacji przywództwa republik Donieck i Ługańsk.

3. Doradcy z USA przechodzą olśnienie po tym, jak wszystkie ukraińskie siły wojskowe, wspierane przez setki zachodnich najemników rozbiły się o tysiąc powstańców ze sztandarem zwycięstwa, podniesionym na wzór swych ojców i dziadów w II wś. Tego przywódcy Majdanu nie mogą pojąć, bo oczekiwali wojny z armią Rosji lub jej spec-służbami. Amerykanie wiedzą, że w Donbasie nie znajdą żołnierza armii Rosji, a tzw. rosyjska pomoc informacyjna, humanitarna i symboliczna nie ma statusu państwa Rosja, ani nie jest systematyczna.

4. Doradcy z USA musieli więc przed wznowieniem wojny uwzględnić scenariusze nowych zagrożeń:

4.1. Częściowe fiasko operacji karnej, negocjacje i kompromis dla przyszłości Ukrainy, uwzględniający interesy Rosji i Rosjan na Płd.-wsch. Ukrainie.

4.2. Fiasko wojny w Donbasie, wycofanie sił junty poza region.

4.3. Fiasko kampanii „Majdan” także poza Donbasem, w tym obalenie junty w Kijowie. Scenariusz b. nieprzyjemny dla USA, z perspektywą wyjścia USA z działań na Ukrainie, z problemami wycofania jej uczestników i odcięciem wszystkich politycznych i prawnych powiązań.

Rozważmy każdy z ww. scenariuszy.

А. Fiasko operacji karnej, status quo na froncie donbaskim

Negocjacje z udziałem ciemnych typów ze wszystkich ston, tylko nie powstańców. Tylko jeśli Rosja wykręci ręce powstaniu i pomoże juncie. Utworzy się pseudo-federację, skazującą Ukrainę na powolną śmierć i wyniszczenie pod wodzą junty.

W 4.2 i 4.3 następstwa znacznie bardziej ekstremalne. Samo to, że Waltzman przedłużył rozejm o 3 dni wskazuje, że status karnej operacji jeszcze gorszy. Cały tydzień rozejmu niewystarczył juncie i USA, by zamknąć wszystkie luki operacji.

B. Szturm na republiki Donieck i Ługańsk za wszelką cenę

Nieprawdopodobny scenariusz. 100-krotna przewaga junty w sprzęcie conajwyżej zlikwiduje najmniej umocnione węzły oporu, pozbawi powstańców łączności i uzupełniania sił, amunicji, leków i żywności. Wg doradców USA, ma to być metodyczne i systematyczne. Pamiętajmy jednak o “wadliwym wdrożeniu” ze strony sił Ukrainy , a “bohaterstwie i cudzie” po stronie powstańców.

Przy tym szwadrony śmierci oligarchów pokażą okrutne czystki etniczne zdobytych miejscowości, nieuczestniczących nawet w oporze. Merdia junty pokażą masowe egzekucje cywili – „separatystów, terrorystów i ich wspólników”, by zastraszyć najodleglejsze zakątki Donbasu, zmuszając do masowej ucieczki do Rosji, co wywoła korek humanitarny w Doniecku i przygraniczu w Rosji. Idealnie dla Waltzmana i sponsorów w USA, jeśli powstańcy szybko nie zareagują, to junta spróbuje przejąć Donieck. Zajęcie miasta postawi powstańców w beznadziejnej walce o fizyczne przetrwanie, może i latami, bezpowrotnie tracąc perspektywę powstania Donbasu.

Jeśli uda się odeprzeć ciosy na Słowiańsk, Donieck i Ługańsk oraz lokalnie zadać poważne straty siłom junty, to armia Ukrainy może spanikować albo się masowo poddać, zmieniając sytuację na ofensywę sił unii republik Donieck i Ługańsk. Na to Amerykanie mają Plan B: zorganizowany odwrót z Donbasu, obrona regionów Chersoń, Mikołajów, Zaporoże i Charków, by nieprzenikło powstanie donbaskie. Junta zbudowała te linie obrony w ostatnich kilku tygodniach, nawet obronę w regionach Dniepropietrowsk, Odessa i wokół Kijowa.

Na zielone światło USA, rozpocznie się całkowite zniszczenie infrastruktury, przemysłu i miast republik Donieck i Ługańsk przez samoloty i artylerię wycofujących się sił junty, by wyprzeć miliony mieszkańców do Rosji, przyparzając Rosji wydatki na uchodźców i odbudowę Donbasu.

C. Przełom przez powstańców, dojście do zach. granicy Ukrainy

Tylko, jeśli Rosja skutecznie wesprze powstanie poprzez:

1. Utworzenie sztabu generalnego z rosyjskich specjalistów doświadczonych w podobmnych działaniach w Afganistanie i Czeczeni.

2. Przekaz globalnych i lokalnych danych wywiadowczych przywództwu powstania.

3. Dostawy karabinów, moździeży i miotaczy ognia (dziesiątki tys. sztuk).

4. Dostawa pojazdów opancerzonych (setki szt.).

5. Dostawa przenośnych systemów przeciwczołgowychych “Fagot”, “Metys” i “Hornet” (kilkaset szt.).

6. Dostawa przenośnych zestawów rakietowych p-lot “Strieła” i “Igła” (kilkaset szt.).

7. Dostawa samobieżnych systemów p-lot “Szyłka” i kompleksów rakietowych p-lot “Tunguska” (kilkadziesiąt szt.).

8. Dostawa samobieżnej artylerii rakietowej (kilkadziesiąt szt.).

9. Organizacja szpitali polowych.

10. Dostawy pomocy humanitarnej dla ludności.

11. Szpitale i miasteczka ewakuacyjne na terenach wyzwolonych w gestii ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Rosja do tak głębokiego zaangażowania niegotowa. Ale ludzie i okoliczności ulegają zmianom, np. gdy armia powstańcza z marszu na Kijów nieoczekiwane zajmie Charków czy Zaporoże, powodując panikę w Kijowie i masową ucieczkę elity na całej Ukrainie.

Wtedy Amerykanie postarają się przedłużać odwrót sił junty i niszczyć Ukrainę artylerią i nalotami (jw. dla Donbasu). Zaś w Kijowie i w ogóle na Ukrainie nastąpią masowe likwidacje niewygodnych świadków i wspólników nielegalnych działań antypaństwowych Majdanu, także organizatorów i uczestników masakr, jak w Odessie i Mariupolu.

Najcenniejszych sługusów (Naliwajczenko, Jaceniuk, Waltzman…) Amerykanie spróbują ewakuować na Zachód. Tacy jak Kolomojski uciekną wcześniej do Izraela lub USA, jeśli te w ogóle pozwolą wobec wzajemnych stosunków z Rosją, gdy ta pójdzie na całego.

W każdym z ww. scenariuszy, jesień 2014 to bieda na całej Ukrainie, systemowe załamanie gospodarki, handel wymienny, kryzys energetyczny i masowy pomór ludności. Jeśli Rosja nie przeszkodzi w planie zniszczenia, to Ukraina bardzo szybko się podzieli na lokalne piekła z masowym zdziczeniem.

Ww. scenariusze 2 i 3 są bardziej prawdopodobne niż federalizacja. Nawet nie rozpatruję szansy sukcesu wojny karnej, bo już dziś wygląda na niemożliwą. Chyba, że Rosja pod presją Zachodu nagle postanowi wziąć bezpośredni udział w tłumieniu powstańców Striełkowa i Mozgowego. Może to wydawać się bzdurą, jeśli nie znać elit globalnych, gdzie elity Rosji mają skromne miejsce.

Faktem jest, że nasza najbliższa przyszłość wygląda b. ponuro, nawet jeśli większość wciąż w to niewierzy. Czas przywyknąć do faktu, że na niepodległej Ukrainie, ze wszystkich możliwych alternatyw realizuje się zawsze najgorszą.

/////////////////////////

I dedicate this translation to the mentor of “Polish” FM  SSon of a bitch SSikorSSky, SSob Jew-geo-SStrategiSSt BrzezinsSSky, the worm-eaten bane of humanity, kept alive with organs torn out of victims of his bloody Jew  ‘proxy-wars’. Let Donbass liberation army reach your doors, and Smersh  finish off the work…

USrael presi-dents and SState SSekretaries come and go, while   crypto-Jew BrzezinSSky persiSStSS like immortal SStinking SShit.  Counting just since the Balkan wars, his Jew-schemes — proxy. contractor, drone, Al Qaeda now Takfiri psychos… — butchered millions goys of all faiths, ruined countries to the tune of amounts that would buy villas for all victims… Piotr Bein

What after ceasefire?

Roman Vasilishin 29.6.2014, abbreviated translation Piotr Bein

[…] Presented in merdia as a token of Poroshenko’s goodwill, ‘ceasefire’ had a number of reasons in US embassy in Kiev that does not ask hom for an opinion:

1. ‘Antiterrorist campaign’ got stuck in the blood it spilled. Great losses in men and equipmentexceeded all expectations. Junta forces’ morale fell, they needed to take a break and repair damaged war machinery.

2. US planners realized after their blitzkrieg in Donbass: the strategy must be altered. Russian elites didn’t yield to sanctions nor to diplomacy. Russia didn’t invade despite massacres in Donbass, and did not interfere with insurgents, either. The border remains open on Russia side and the country did not participate in physical liquidation of Doneck and Lugansk leaders so wanted by the West.

3. US aids undergo enlightement after all Ukrainian forces with hundredss of Western mercenaries crushed on a thousand insurgents flying the flag of their fathers and grandfathers from WW2. Maidan leaders can’t fathom this, since they have expected a war with Russian army and special squads. Americans know they would not find one Russia army soldier in Donbass, while s.c. Russian help — information, humanitarian and symbolic – is neither officially sanctioned by Moscow nor systematic.

4. Before re-newing the war, US aids had to consider new risk scenarios:

4.1. Partial failure of junta’s military operation, negotiations and compromise for future Ukraine, taking into account Russia’s interest and that of Russians in S.E. Ukraine.

4.2. Failure of war in Donbass, withdrawal of forces out of the region.

4.3. Failure of Maidan campaign alaso outside Donbass, incl. overthrow of Kiev junta. Scenario very unpleasent for US, involving withdrawal from Ukraine with its political and judicial problems.

А. Failure of ‘antiterrorist operation’, status quo on Donbass fronyt

Negotiaitions with participation of suspect guys from all sides, except the insurgents. Possible only if Russia wrestles the rebel and helps the junta. A pseudo-federation would be born, convicting Ukraine for slow death and destruction under junta.

Under 4.2 and 4.3, much more extreme consequences. The fact that Poroshenko extended the ceasefire by 3 days shows that circumstances of the military operation could be even worse. A whole week of ceasefire wasn’t enough for junta and USA to close all holes for insurgents.

B. Storm Donetsk and Lugansk republics at any cost

Senario unlikely. Junta’s 100-fold advantage in military h/w could at most wipe out the weakest points of resistance, eliminate insurgents’ communications and re-supply of men, arms, medication and food. US advisors want to do it gradually. But keep in mind “flawed implementation” by Ukrainian forces and “heroism and miracles” with insurgents.

Oligarchs’ death squads would show atrocius etnic cleansing in defeated towns and villages, even those non-participating in resistance. Junta merdia will feature mass executions of civilians (“separatists, terrorists and collaborators”), to scare the rest of Donbass into mass exodus to Russia, causing humanitarian catastrophe in Donetsk region and transborder area in Russia. Ideally for Poroshenko and US sponsors, should insurgents not react in time, junta would try to siege Donetsk, which would put insurgents in hopeless war for physical survival, perhaps years-long, irretrievably losing the chance for Donbass freedom.

Should insurgents succeed in fending off storms on Slaviansk, Donetsk and Lugansk, and locally inflict serious losses on junta forces, then Ukrainian amrmy could panick or massively surrender, changing from insurgent defence to an offensive. Us has Plan B for that: orderly withdrawal to defend Kherson, Mikolayow, Zaporozhe and Kharkov regions from spreading Donbass rebellion. Junta built these defense lines in recent weeks, even in Dnepropetrovsk, Odessa regions and around Kiev capital.

On US signal, total destruction of Donbass infrastructure, industry and cities by retreating junta force air-raids and artillery bombardments will commence, aiming at expulsion of millions of residents to Russia, inflicting to her expenses on refugees and re=construction of Donbass.

C. Insurgent break-thru, march all the way to Ukraine’s western borders

Only if Russia effectively supports the rebellion thru:

1. Creation of centralcpmmand consisying of Russian specialists experienced in similar operations in Afghanistan and Chechnya.

2. Communication of local and global intelligence to the command.

3. Supply guns, mortars and flame-throwers (tens of thousands).

4. Supply armoured vehicles (hundreds).

5. Supply h systemów przeciwczołgowychych “Fagot”, “Metys” i “Hornet” (hundreds).

6. Supply MANPADS “Strela” and “Igla” (a few hundred).

7. Supply mobile anti-aircraft systems “Shilka” and “Tunguska” (a few dozen).

8. Supply mobile rocket artillery (a few dozen).

9. Organize field hospitals.

10. Humanitarian aid for civilians.

11. Hospitals and tent cities for refugees on liberated territory, under ministry of emergrncies of Russian Federation.

Russia is not yet ready for such deep involvement. But time changes people and circumstances, e.g. when in march on Kiev the liberation army unexpectedly seizes Kharkov or Zaporozhe, causing Kiev’s panic and elite’s mass exodus all over Ukraine.

Then US would try to extend junta force retreat for as long as possible, to destroy the country (as for Donbass above). In Kiev and in Ukraine in general, mass executions would ensue of unwanted witnesses and colaborators of Maidan illegal anti-state operations, incl. organizers and villains of massacres, such as those in Odessa and Mariupol.

US would try to evacuate the priciest lackeys (Nalivaychenko, Yatsenyuk, Poroshenko…). Kolomoyski and such would flee earlier to Izrael and US, if at all those countries would let them, in view of good relations with radicalized Russia. All of the above scenarios foresee in the Fall 2014: pauperisation of all of Ukrainie, systemic economic collapse, barter, energy crisis and mass population die-out. Unless Russia does not step in to disruot the destruction plan, Ukraine will fast divide into local hells with mass barbarisation.

Scenarios 2 and 3 are more likely than federalisation. I do not even go into the chance of success of the ‘antiterrorist operation’ as it looks undoable even today. Unless Russia under Western pressure suddenly decides to directly participate in subdueing Strelkov and Mozgowoy’s unsurgents. It may sound crazy, but among the globalists, Russian elites have their place.

In fact, our near future looks very bleak, even though most people still can’t grasp it. It’s time to get used to the fact that in sovereign Ukraine always the worst alternative comes real of all possible ones.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/