BREAKING Insurgents left Slaviansk and Kramatorsk in 200 vehicles to Donetsk and Gorlovka / Powstańcy wycofali się ze Słowiańska i Kramatorska 200 pojazdami do Doniecka i Gorłowki

………………..

[English translation at the bottom]

Powstańcy Striełkowa wycofali się ze Słowiańska – „Kutuzow także wycofał się”

Roman Kriecuł 5.7.2014, przekład Piotr Bein i Roman Kafel

Wydaje się, punkt zwrotny na froncie Płd.-wsch. Ukrainy: ukraińska armia wzięła Słowiańsk, symbol oporu Noworosji, broniony pod dowództwem Igora Striełkowa (Girkina), którego powstańcy wyrwali się bez strat. Nad miastem powiewa ukraińska flaga, a powstańcy wybrali inne miasto na następny etap obrony. Wg Moskwy, konflikt wchodzi w ostatnie tygodnie. Ale są i inne opinie.

W sobotę wieczór, net i ukraińskie media cytowały świadków, że ze Słowiańska na Kramatorsk jedzie konwój liczący do 50 pojazdów. Rano MSW (Arsen Awakow) radośnie ogłosił na pejsbóku: UCIEKAJĄ! Wg porannych raportów wywiadowczych, Girkin z licznymi bojownikami uciekli ze Słowiańska, siejąc zamieszanie wśród niewielu pozostałych. Jadą do Gorłowki, po drodze ich “witają” nasze wojska. Terroryści ponoszą straty, poddają się. Później dodał: Nowe wiadomości potwierdzają, Cywile przynoszą do punktów kontrolnych broń i kamizelki kuloodporne, porzucone przez bojowników. Pracujemy. Awakow nie wyjaśnia, jak powstańcy mogli wyjść z okrążonego miasta.

Prezydent Ukrainy też pisał na pejsbóku: Poleciłem szefowi sztabu podnieść flagę państwową nad Słowiańskiem. Szef sztabu Ukrainy Wiktor Mużenko powiedział, że ostatniej nocy próbowali wyjść ze Słowiańska bojownicy, którzy wpadli pod ogień moździerzy ukraińskiej armii. W rezultacie trafiono 1 czołg, 2 wozy piechoty i 2 desantowe.

Ludowy gubernator Donbasu, Paweł Gubariew potwierdził: Striełkow zdecydował opuścić Słowiańsk. Dokonano tego w nocy, przy minimalnych stratach. W sposób zorganizowany i zwarty, siły powstańcze wyszły na Kramatorsk, do oczywistego dalszego przemieszczenia na Gorłowkę i Donieck. Kiedy wróg musi przemieścić wojska, i artylerię (“wojują” bombardowaniem cywilnych miast), zyskujemy na czasie, by zakończyć łączenie sił powstańczych, zcentralizować pod jedno dowództwo, poprawić łączność i wyposażenie, zwłascza w broń ciężką (artyleria i pojazdy opancerzone). Kutuzow też wycofał się, planowo. W ogóle, Rosjanie wycofują się przed decydującą zwycięską bitwą.

Kolumna ponad 200 pojazdów z oddziałów Kramatorska i Słowiańska udała się do Doniecka. Niektóre z nich już przybyły, część pozostała w Gorłowce na płn.-wsch. od Doniecka. Reporter RIA Nowosti doniósł, że widział Striełkowa w jednym z budynków administracyjnych, a sytuacja w mieście jest spokojna. Portal mera Doniecka, Aleksandra Lukjanczenko: Potwierdzono, że do miasta przybyli powstańcy ze Słowiańska i Kramatorska […] W rejonie lotniska Donieck jest strzelanina. Prosi się mieszkańców zachować spokój, nie poruszać się po mieście, chyba że absolutnie konieczne.

Przedstawiciel premiera republiki donieckiej, Aleksandra Borodaja: Byliśmy przygotowani na taką opcję, skoro musimy zmierzyć się z kilkudziesięciu tys. wojsk i setkami pojazdów bojowych – czyli prawie całą zdolną do boju armią Ukrainy.

W Kijowie — radość z ucieczki powstańców od pogromu w okrążeniu i z koncentracji w milionowym Doniecku i okolicach. Przedstawiciel Wierchownej Rady, Turczynow nazywa wejście ukraińskich sił do Słowiańska momentem zwrotnym. Entuzjazmu niepodzielają niektórzy. Jeden z uczestników kampanii junty: Ostatniej nocy bojownicy Słowiańska na czele ze Striełkowem wyrwali się do Kramatorska. Połączuwszy się, obie grupy utworzyły konwój ponad 2 km dłg., z pojazdami opancerzonymi na czele, jadąc na Donieck przez Drużkowkę i Konstantinowkę. Obserwowaliśmy konwój, przez ponad 2,5 godz., był w strefie obstrzału wolnego od ludności cywilnej. Pomijając ciągłe raporty i skandale dot. MSW i bezpieki SBU, ponad tysiąc bojowników (!) bez przeszkód przejechało do Doniecka, chociaż wyleciały samoloty i wycelowano artylerię. […] Bojownicy wyszli wielką kolumną na 2 jezdniach setek pojazdów, z opancerzonymi na przodzie i wewnątrz konwoju. Na trasie Kramatorsk – Donieck byli idealnym celem przez ponad 3 godz. Fakt, że zostali przepuszczeni to nie “decyzja”, a służbowe zaniedbanie na kolosalną skalę (w najlepszym wypadku), wyglądające na zdradę. Wg niektórych danych, ataku na kolumnę zabronił osobiście gen. Mużenko.

Po tryumfalnych raportach Kijów przyznał, że w Słowiańsku trwają walki z powstańcami pozostawionymi dla krycia wyjścia głównych sił.

Wg najnowszych doniesień od mera Doniecka, sytuacja w mieście jest ustabilizowana, ustała strzelanina na lotnisku. Część powstańców rozkwaterowała się w mieście, część pojechała w nieznanym kierunku.

B. mer Słowiańska, Wjaczesław Ponomariow opuścił miasto z powstańcami. Przedtem był aresztowany z rozkazu Striełkowa. Wg informacji sztabu, wstąpił do powstańców.

Wejście sił junty do Słowiańska wzbudza emocje na necie po obu stronach. Jedni cieszą się, że “ruskich” wkrótce zabiją, a ich przeciwnicy alarmują, czemu Rosja nie wprowadza wojsk.

MSZ Rosji wydaje się jasno przedstawia stanowisko Moskwy. Przedstawiciel MSZ w kwestiach praw człowieka, demokracji i praworządności, Konstantin Dołgow odpowiedział w wywiadzie na pytanie, jak długo potrwa militarna kampania Kijowa: Myślę, że gorąca faza – jest to kwestia tygodni.

Reporter Komskomolskiej Prawdy Dmitrij Stieszin od kwietnia do połowy czerwca pracował w Słowiańsku; wyjaśnia wyjście formacji Striełkowa tym, że bastion spełnił swą misję, skupiając główne siły junty, a podtrzymać oblężone miasto bez odpowiednich posiłków stało się niepraktyczne: Los miasta rozstrzygnął się na przełomie kwietnia i maja, kiedy siły junty zajęły wzgórza Karaczun. Niemożliwe dostatecznie bronić miasto, nad którym o kilka kilometrów dalej dominuje wróga z zestawem artylerii. Walczyć z tym bez przeciw-artylerii jest niemożliwe, a jednak powstańcy Igora zdołali, wyparłszy artylerię wroga 1 czy 2 haubicami Nona na odwrotny stok Karaczuna. Do tego obrońcy Słowiańska wybili u wroga całą chęć bezpośredniej walki. Do połowy czerwca Słowiańsk przeszedł sam siebie. Skupiwszy ogromne siły powstańcze, miasto potrzebowało jeszcze większego garnizonu, zaczynając wymagać nie kończących się zasobów ludzkich i technicznych zasobów z Armii Ludowej Donbasu. Poza tym, będąc prawnie głównodowodzącym powstania, Igor nie może w pełni kierować całą swą armią z oblężonego miasta. […] Potrzebuje on przestrzeni operacyjnej i dziś w nocy wyszedł na nią […] co najważniejsze — nie z pustymi rękoma. Przybył do Słowiańska ze starymi automatami, a nawet gladkolufowymi strzelbami i sztucerami myśliwskimi, a wyjechał kolumną ciężkiego sprzętu bojowego.

/////////////////////////

Strelkov’s insurgents withdraw from Slaviansk

Roman Kretsul 5.7.2014, translation Piotr Bein, w. help from Roman Kafel

It seems a turning point came to S. E. Ukrainian front: junta army took Slaviansk, the symbol of Novorussia’s resistance, defended by Igor Strelkov’s (real name Girkin), insurgents, who broke through the siege w/o losses. Now the city flies Ukraine flag, while the insurgents chose another city for the next stage of resistance. Moscow sees the conflict enter its final weeks. There are other opinions, too.

Saturday night, the web and Ukraine’s media quoted witnesses as saying that a column of 50 vehicles from Slaviansk went to Kramatorsk. Next morning, Ukraine FM Avakov rejoiced in facebook: THEY FLEE! According to morning intelligence reports, Girkin with numerous fighters fled Slaviansk, confusing the few remaining in town. On the way to Gorlovka, our troops “greet ” them. The terrorists suffer losses, surrender. Avakov added later: New info confirms. Civilians bring to our control posts weapons and bulletproof vests left behind by the fighters. We are working. Avakov failed to explain, how the insurgents could break thru the siege.

Ukraine president facebooked: I ordered the chief of staff to raise state flag over Slaviansk. The chief, Victor Muzhenko said that last night the fighters left Slaviansk, having taken Ukrainian army mortar fire. The shelling hit 1 tank, 2 armoured transporters and 2 assault vehicles.

Donbass people’s governor Pavel Gubarev confirmed: Strelkov decided to leave Slaviansk. Ot was done at night, with minimal losses. In an orderly, compact manner, insurgent forces left for Kramatorsk, obviously to continue transit to Gorlovka and Donetsk. The time the enemy will need to re-locate troops and artiullery (they ‘fight’ by shelling population centres), is a gain for us to consolidate of our troops, centralize under one command, improve communications and equipment, especually the heavy weapons (artillery and armoured vehicles). Kutuzov also withdrew, but plan-wise. In general, Russians withdraw before a decisive defeat of the enemy.

A column of more than 200 vehicles from Kramatorsk and Slaviansk proceeded to Donetsk. Some troops already arrived, while others stayed in Gorlovka, north-east of Donetsk. RIA Novosti reporter wrote he saw Strelkov in an administration building., while the situation in the city is calm. Donetsk mayor Alexandr Lukyanchenko‘s website: Confirmed that Slaviansk and Kramatorsk insurgents arrived at Donetsk. […] At the airport, shootinig goes on. Residents are being asked to remain calm, avoid moving arpund the city, unless absolutely necessary.

Donetsk republic prime minister Alexandr Boroday’s rep: We were prepared for this option, as we had to face with junta’s scores of thousands troops and hundreds of military vehicles – Ukraine’s almost the whole comba-ready army.

Kiev rejoices at insurgent flight out of a pogrom by surrounding army and cocentration in big city Donetsk and environs. Ukrainian parliament rep, Turchinov calls junta force takeover of Slaviansk a turning moment. But not everyone shares the enthusiasm. A participant in junta military campaign: Last night Slaviansk fighters headed by Strelkov broke thru to Kramatorsk. Jointly, both groups formed a convoy over 2 km long, armoured vehicles in the front, heading for Donetsk via Druzhkovka and Konstantinovka. We watched the convoy for over 2.5 hrs. in potential target areas free of civilian population. Apart from constant reports and scandals re internal security ministry and its service SBU, more than 1000 fighters (!) went to Donetsk w/o obstacles, even though our aviation met them while our artillery was trained on them. […] The fighters drove in one big column 2 lanes wide, 2 km long, hundreds of vehicles — armoured ones in the front and within the column. It was an ideal target on Kramatorsk – Donetsk road for more than 3 hrs. The fact they passed thru is not a result of a “decision”, but a professional negligence on a colossal scale (in the best case), perhaps a treason. According to some data, Gen. Muzhenko personally forbid to attack the column.

Following the triumphant reports, Kiev admitted that street fights go on in Slaviansk with insurgents who have stayed behind to cover the exit of the main force.

Newest info from Donetsk mayor: situation on the city is stable, shooting at the airport ceased. Some of the insurgent troops took lodging in the city, others left in unspecified direction.

Former Slaviank mayor, Ponomaryow left with the insurgents. He was arrested previously in Strelkov’s orders. According to info from the command, he joined the insurgents thereafter.

Junta force entry into Slaviansk arouses emotions on both sides. While some internauts rejoice that “russkies” are nearly finished off, others raise an alarm why Russian military does not enter Ukraine.

Russia FM presents Moscow’s position clearly, it seems. Asked in an interview about the projected duration of Kiev’s military campaign, the FM rep for human rights, democracy and rule of law, Dolgov replied: I think the hot phase of it is a matter of weeks.

Komskomolskaya Pravda’s Dmitri Steshin reported from Slaviansk April to mid-June; he explains the exit of Strelkov’s forces: the stronghold filled its mission, attracting junta’s main forces, while it’s not pragmatic to hold on to besieged city w/o necessary means: The city’s fate was decided April/May when junta forces took Karachun heights. It’s impossible to effectively defend the city dominated by enemy’s artillery a few km away. It’s impossible to defeat it w/o anti-artillery, yet Igor’s insurgents succeeded, by pushing junta artillery onto the opposite slope, using only 1 or 2 Nona howitzers. Also, the insurgents killed enemy’s will to fight directly. Up to mid-June, Slaviansk excceded itself. Having assembled huge insurgent force, the city required so much larger garrison, putting growing demands on more volunteers and equipment from Donbass People’s Army. Legally, insurgent commander-in-chief, Igor cannot fully direct the whole army while besieged in a city […] He needs an operations theatre and today he broke thru into it […] and not empty-handed. He came to Slaviansk w. old machine guns, even hunter gun, and left with a column of heavy military vehicles.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/