Ukraine 16 August – most important items / Najważniejsze 16.8

BREAKING Kiev has officially recognized Russian convoy as humanitarian / Kijów uznał rosuyjski konwój za pomoc humanitarną

Each truck in Russian humanitarian convoy to be escorted by Red Cross functionary, still no guarantees of safe passage / W każdej ciężarówce konwoju humanitarnego z Rosji będzie funkcjonariusz Czerwonego Krzyża, wciąż brak gwarancji bezpieczeństwa przejazdu

VIDEO Brainwashing useful idiots and kids: not Jew bankster and oligarch but Putin’s effigy burned to the tune of Ukrainian patriotic songs / Pranie mózgów użytecznym durakom i dzieciarni: podpalona kukła Putina, a nie srulo-banksterów i oliparchów

16.8.2014: Battles go on at Yenakiyevo, Zhdanowka, Saur-Mogila, junta force and equipment losses, junta food supply captured and distributed among civilians / Trwają bitwy o Jenakijewo, Żdanowkę i Saur-Mogiłę, junta traci wojsko i sprzęt, zdobyte zaopatrzenie w żywność rozdzielone między cywili

Paris urges Kiev restrain ‘antiterrorist operation’ / Paryż nagli Kijów do umiaru w ‘operacji antyterrorystycznej’

480 Ukrainian soldiers indicted, for defection among others / 480 wojskowych Ukrainy pozwanych, m.in. za dezercję

Civilian victims of junta attacks on Lugansk / Ofiary cywilne ataków junty na Lugańsk

Insurgents found start section of ballistic missile n. Lugansk / Powstańcy znaleźli część startową rakiety balistycznej pod Lugańskiem

VIDEO 30th brigade troops: abandoned in Donbass, abandoned after return to W. Ukraine /Wojsko 30. brygady: porzucone w Donbasie, porzucone po poddaniu się i powrocie na Zach. Ukrainę

2 battalions of 30th brigade practically eliminated / 2 bataliony 30. brygady praktycznie zlikwidowane

W. Ukraine protests in face of war and imminent cold season / Bukowina demonstruje wobec wojny i nadchodzących chłodów

3 defectors to D0nbass insurgents sentenced to 7 years’ prison in Odessa region / 3 dezerterów do powstańców skazano na karę 7 lat więxienia w odesskiem

Sanctions on Russia impoverish EU, enrich Belarus / Sankcje na Rosję zubożają UE, wzbogacają Białoruś

VIDEO PICS Makeyevka under fire / Makiejewka bombardowana

Junta sabotage units terrorise civilians in the rear of Ukrainian force positions / Oddziały dywersyjne junty terroryzują cywili na tyłach pozycji sił junty

Junta forces would lose 10-20k men in case of attack on Donetsk and Lugansk / Siły junty straciłyby 10-20 tys. wojsk w przypadku ataku na Donieck i Lugańsk

In the service of J-banksters: Ukrainian occupiers of Kosovo transfer to Donbass war / W służbie srulo-banksterii: ukraińscy wojacy okupujący Kosowo przechodzą na wojnę w Donbasie

Cyber-Berkut hit Polish pro-Kiev websites / Cyber-Berkut uderzył w pro-kijowskie portale Polin

After well-deserved break, Igor Strelkov will build Novorussia army / Po zasłużonym odpoczynku, Igor Striełkow zbuduje armię Noworosji

Insurgents caught Kiev’s 3  of 7 false-flag sabotage groups intended to attack humanitarian convoy from Russia / Powstańcy nakryli 3 z 7 grup sabotażu Kijowa mających zaatakować pod fałszywą flagą konwój humanitarny z Rosji

Мoscow blames Kiev for distortion of facts on humanitarian convoy / Moskwa wini Kijów za mataczenie o konwoju humanitarnym

Russian Defense Ministry denies reports military column crossed into Ukraine / Moskwa zaprzecza, jakoby jej kolumna wojskowa weszła na Ukrainę

London shipped helmets and bulletproof vests to Kiev / Londyn przekazał Kijowowi chełmy i kamizelki kulooodporne

17 troops from 72nd brigade went over to Russia / 17 wojaków 72. brygady przeszło do Rosji

Insurgent chief-of-staff morning report: enemy’s attack attempts fail, insurgents continue to punch / Poranny raport sztabu powstańców; nieudane próby ataków sił junty, powstańcy nadal  biją we wroga

 

 

 

Ukrainian troops, officers from units surrounded at Russia border join insurgents / Ukraińskie wojska, oficerowie okrążeni przy granicy Rosji dołączają do powstańców

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/