Ukraine 20.8.2014

Poroshenko; E. Ukrainian situation should not be regulated by military means / Prosieńko: sytuacji na Wsch. Ukrainie nie należy regulować środkami wojskowymi

Pairs of lovers, bicyclists – insurgents liquidate sabotage units in Donetsk / Pary kochanków, rowerzyści – powstańcy likwidują grupy sabotażowe w Doniecku

French FM: horror in E. Ukraine, Russia fairly insists on humanitrian aid /  MSZ Francji: horror na Wsch. Ukrainie, Rosja słusznie nalega na pomoc humanitarną

Donetsk republic ministry of defence: insurgents can down OSCE drones / Minister obrony republiki Donieck: powstańcy mogą zestrzelić drony OBWE

Lugansk insurgents downed one fighter jet and 2 choppers / Powstańcy ługańscy zestrzelili myśliwiec i 2 koptery

Oligarch Akhmetov’s circles warn of coal problems in winter due to war in Donbass / Koła oligarchy Achmetowa ostrzegają: problemy z węglem zimą przez wojnę w Donbasie

VIDEOS 18+ PICS Greater Donetsk shelled – blood, bodies, ruins / Aglomeracja Donieck bombardowana: krew, zwłoki, ruiny

VIDEOS Odessa, Khmelnitsky, Zhitomir, Lviv and other cities: families of troops demand stop the war / Odessa, Chmielnicki, Żytomir, Lwów i in. miasta: rodziny wojaków domagają się stop wojnie

PICS 25th brigade troops – dozens killed and wounded / Wojska 25. brygady – dziesiątki zabitych i rannych

Prostests in Khmelnitski region: 51st brigade troops under Grad fire, no food, water from morning dew / Protesty w chmielnickiem: wojska 51. brygady pod ogniem Gradów, brak żarcia, a woda z rosy porannej

VIDEOS Zhitomir: 30th brigade troops rebel against offciers, governor and bureaucrats / Żytomir: bunt wojsk 30. brygady przeciw dowództwu, gubernatorowi i biurokratom

Junta treats its soldiers  like cattle without any rights / Junta traktuje swe wojsko jak bydło bez żadnych praw

Ukrainian customs officers did not show up, Russian humanitarian convoy returned

“Z tobą Bóg, a Bóg w prawdzie” — ikony poświęcone przez starców atoskich przybyły do powstańców / “God with you, and God is in truth” – icons blessed by Holly Mt. Athos elders come to insurgents

Makeyevka: Kindergarten shelled, more than 10 kids killed / Makiejewka: Przedszkole ostrzelane, ponad 10 dzieci zabitych

Polska zaprzecza jakoby najemnicy polscy brali udział w wojnie na Ukrainie / Warsaw denies Polish mercenaries participate in Ukrainian war

120 defectors in Dnepropetrovsk region / 120 dezerterów w regionie Dniepropietrowsk

Only on August 19, 500 junta troops killed, 700 wounded around Donetsk / Tylko 19.8 wokół Doniecka, 500 zabitych, 700 rannych wojaków junty

Ilovaysk: All of ‘Donbass’ battalion flees, open flanks open, ‘Dnepr’ units surrounded / Iłowajsk: cały batalion ‘Donbass’ zmyka, skrzydła otwarte, oddziały ‘Dniepru’ okrążone

 

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/