Ukraine 24.8.2014 “Victory” in Kiev, defeats in Donbass / “Zwycięstwo” w Kijowie, klęski w Donbasie

Having seen destruction and crisis of Lugansk, White Convoy drivers will not take pay / Zobaczywszy zniszczenia i kryzys Lugańska, kierowcy Białego Konwoju niewezmą wypłaty

VIDEO Under insurgent cover, via side roads to Lugansk under fire: White Convoy brought nesessities for civilians / Pod ochroną powstańców, bocznymi drogami do Lugańska w ogniu: Biały Konwój dostarczył niezbędności dla cywili

Insurgent commander Mozgovy “greets” junta’s day of independence from everything that would be good for Ukraine / Dowódca powstańców Mozgowy ‘pozdrawia’ święto niezależności od wszystkiego, co dobre dla Ukrainy

Independence Day in Ivano-Frankiysk: under WW2 Ukrainian nazi picture, glorifying past and present murderers / Dzień Niepodległości w Iwano-Frankijsku: pod portretem Bandery, sławiąc preszłych i dzisiejszych morderców

VIDEOS Junta’s Independence Day: Donetsk again shelled, civilian casualties / Dzień Niepodległości junty: Donieck znów zbombardowany, ofiary cywilne

Poroshenko manipulates history: ‘antiterrorist operation’ is WW2, 23rd February liberation day won’t be celebrated / Prosieńko manipuluje historią: ‘operacja antyterrorsytyczna’ to Wojna Ojczyźniana, a obchody dnia wyzwolenia Ukrainy 23 lutego będą zarzucone

PICS from POW parade in Donetsk / Więcej fotek z parady jeńców w Doniecku

VIDEOS PICS  parade of POWs, destroyed junta weapons show in Donetsk / Donieck: parada jeńców, pokaz zniszczonej broni wroga

VIDEO Parade of war criminals for ‘independence’ day in junta’s Kiev / Parada przestępców wojennych na dzień ‘niezawisłości’ w Kijowie junty

Destroyed junta weapons on display in Donetsk / Zniszczona broń junty pokazana w Doniecku

POWs marched in Donetsk, followed by street water-cleaners / Jeńcy przemaszerowali w Doniecju, za nimi polewaczki

Jew oligarch Poroshenko showed in Kiev weapons and goy cannon fodder to be destroyed in Donbass / Oliparcha Walzman pokazał w Kijowie broń i gojowskie mięcho przeznaczone na mielone w Donbasie

Summary 24.8.2014: junta forces attempt to re-group fro defence / Siły junty próbują przegrupować się, przejść do obrony

Battalion ‘Donbass’ decimated, commander Semenchenko switches to partisan warfare / Batalion junty ‘Donbas’ zdziesiątkowany, dowódca Siemienczenko przechodzi do wojny partyzanckiej

Insurgents encircled part of ‘Dnepr-2’ battalion near Ilovaysk, commander calls for help / Powstańcy okrążyli część batalionu ‘Dnieopr-2″ pod Iłowajskiem, dowódca woła o pomoc

VIDEO Mozgovy’s unit takes out enemy block post / Powstańcy Mozgowego zniszczyli punkt kontrolny wroga

VIDEO Donetsk republic prime minister: our army begins counter-offensive / Premier republiki Donieck: nasza armia zaczęła kontr-ofensywę

Insurgent intelligence-sabotage unit at Mariupol airport, enemy’s assault attempt liquidated near Krasnodon, troops at Lugansk airport call for help / Oddział wywiadowczo-dywersyjny powstańców już na lotnisku Mariupol, zlikwidowany desant wroga w Krasnodonie, wojska na lotnisku Lugańsk wołają o pomoc

Insurgents broke thru to Azov Sea coast, Mariupol next? / Powstańcy przerwali się nad M. Azowskie, Mariupol następny?

VIDEO Motorola unit cleans up Ilovaysk of junta troops / Oddział Motoroli oczyszcza Iłowajsk z sił junty

Donetsk republic army chief of staff: 7 towns liberated, 6th army corps & 3 brigades encircled – chiefs of staff, several thousand troops, 50 tanks, over 200 armoured veh., ca. 50 Grad and Uragan, over 100 artillery and mortar pieces. Insurgents destroyed over 150 troops, 4 Smersh, 12 Grad, 17 tanks, over 30 armoured veh., ca. 50 trucks w. ammo / Sztab armii republiki Donieck: 7 miejscowości wyzwolone, korpus 6. armii i 3 brygady w kotle – sztab, kilka tys. wojsk, 50 czołgów, ponad 200 wozów opanc., ok. 50 Grad i Uragan. ponad 100 szt. artylerii i moździerzy. Powstańcy zniszczyli ponad 150 wojsk, 4 Smersz, 12 Grad, 17 czołgów, ponad 30 wozów opanc., ok. 50 ciężarówek z amunicją

Kolomoyski’s deputy asks junta to rescue 25th brigade after large losses in men and weapons / Z-ca Kolomojskiego prosi juntę o ratowanie 25. brygady po ciężkich stratach w ludziach i broni

PICS VIDEO After junta attack on Kirovskoye / Po ataku na Kirowskoje

Kirovskoye: junta missile hits church during service – 3 killed, priest and many parishoners wounded. Another missile hits hospital – 2 killed, many seriously wounded. Junta neonazi troops enter town – at least 19 civilians killed, many wounded in total / Kirowskoje: pocisk junty trafił w cerkiew podczas nabożeństwa – 3 zabitych, batiuszka i wielu parafian cieżko rannych. Drugi pocisk trafił w szpital – 2 zabitych, wielu cieżko rannych. Wojska neonazioli wchodzą do miasta – w sumie co najmniej 19 zabitych cywili, wielu rannych

🙂 🙁 UNBELIEVABLE! Well-paid by Western tax-payer, OSCE observers notice damage and casualties in Donetsk / NIESAMOWITE! / Syto opłacani przez zach. podatnika, obserwatorzy OBWE zauważają szkody fizyczne i ludzkie w Doniecku!

For ‘independence” day, CyberBerkut blocked Ukrainian parliamentarians’ phones / Na święto “niepodległości”, CyberBerkut zablokował telefony posłom Wierchownej Rady

7k troops encircled, insurgents open Azov Sea front, while Jew junta shows ‘muscle’ in Independence Day parade / 7 tys. wojsk w kotłach, powstańcy otwierają front nad M. Azowskim, a srulo-junta urządza defiladę w dzień “niepodległości”

Of all the mercenary firms in Ukraine war, Polish Othago lost most men – 164 contractors / Polskie Othago straciło najwięcej ze wszystkich firm najemniczych – 164 kontraktorów

Junta force losses May 2 – August 23: 22k killed & wounded, 12k defectors & missing in action, 33 planes, 22 choppers, 374 tanks, 628 armoured veh., 152 trucks, 51 howitzers, 36 mortars, 20 Grads, 11 Uragans, 14 other heavy weapons / Straty sił junty 2.5-23.8: 22k zabitych i rannych, 12k dezerterów i przepadłych, 33 samoloty, 22 koptery, 374 czołgi, 628 wozów opanc., 152 ciężarówek, 51 haubic, 36 moździerzy, 20 Grad, 11 Uragan, 14 szt. in. ciężkiej broni

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/