Ukraine 25.8.2014 Junta shelled queue for Russian aid, 7-yr old lost leg / Ostrzał poranił kolejkę po pomoc z Rosji, 7-latka straciła nogę

VIDEO Junta shelling ignited coking plant, damaged church in Yasinovka / Bombardowania zapaliły koksownię, uszkodziły cerkiew w Jasinowce

OSCE chief appeals for ‘de-centralisation’ of Ukraine / Szef OBWE apeluje o ‘decentralizację’ Ukrainy

Summary 25.8.2014: insurgents attack on all fronts / Powstańcy atakują na wszystkich frontach

VIDEO [en] French volunteers in Donbass war – interview / Wywiad z Francuzami-ochotnikami w wojnie o Donbas

VIDEO Motorola boys mop up Azov and Donbass-1 battalion in Ilovaysk / Chłopcy Motoroli zamiatają Iłowajsk po batalionach Azov i Donbas-1

Merkel: Ukrainian solution mustn’t harm Russia’s interests / Merkel: rozwiązanie na Ukrainie nie może zaszkodzić interesom Rosji

28th brigade fully routed / 28. brygada w pełni r0zgromiona

CIA Analysts Won’t Support White House Claims of Russian Culpability in MH17 / Analitycy CIA nie popierają oskarżeń Rosji o współudział w zestrzeleniu MH17

VIDEO [en/ru] Muslims Fighting for Donbass Against Fascism / Muzułmanie i Słowianie razem walczą o Donbas przeciw srulom

VIDEOS Junta goes on destroying Greater Donetsk: schools,churches, homes and innocent civilians / Junta nadal niszczy aglomerację Donieck: szkoły, świątynie, mieszkania, ofiary cywilne

Fearing a coup, Poroshenko sends Kolomoyski’s battalions and Right Sector to death in war / Obawiając się przewrotu, Prosieńko posyła bataliony Kolomojskiego i prawosieków na śmierć w wojnie

Kiev’s humanitarian aid: First ballistic missile hits Donetsk; civilian casualties / Pomoc humanitarna junty: 1-sza rakieta balistyczna uderza w Donieck: ofiary cywilne
Insurgent army intends to control Mariupol soon / Armia powstańcza zamierza szybko opanować Mariupol

BREAKING BARBARITY!!! Many wounded after junta forces shelled Lugansk queue for Russian aid, 7-yr old lost leg / W Lugańsku, ostrzał poranił wielu w kolejce po pomoc z Rosji, 7-latka straciła nogę

Donetsk republic starts to publish names of junta’s fallen and POW soldiers and officers / Republika Donieck zaczyna publikować nazwiska poległych i jenieckich żołnierzy i oficerów junty

War reporters: Donetsk begins counter-offensive / Reporterzy wojenni: Donieck zaczyna kontr-ofensywę

Ilovaysk bombed w. phosphorus / Bomby fosforowe na Iłowajsk

🙂 BREAKING White Convoy Bis: Moscow hopes Kiev will not obstruct / Biały Konwój II: Moskwa ma nadzieję, że Kijów nie zrobi przeszkód

White Convoy’s “collateral damage”: 12 out of 37 distribution centres open in Lugansk. Minimum ration 1 kg of roce, cereal and sugar, 3 meat cans, bag of tea, 10 L of water. Insurgents deliver if need be, Red Cross and OSCE observe / “Skutki uboczne” Białego Konwoju: w Lugańsku otwarto 12 z 37 punktów rozdziału pomocy. Minimalna racja 1 kg ryżu, kaszy i cukru, 3 konserwy mięsne, paczka herbaty i 10 L wody. Powstańcy dostawią w razie potrzeby,  Czerwony Krzyż i OSCE obserwują

At Ilovaysk, battalions Dnepr, Aydar & Shakhtersk lost 107 fallen, 78 wounded troops, 28 armoured veh., some of which insurgents will repair. Enemy breakthru at Mnogopolye loses 1 tank, 4 armoured veh., 14 other vehicles. Near Donetsk, 3 localities re-taken fully. 8-truck convoy w. ammo destroyed near Novoivanovka / Bataliony Dniepr, Ajdar i Szachtersk straciły 107 poległych i 78 ranionych, 28 wozów opanc., część do powstańczej reperacji. Przeryw wroga w Mnogopolje stracił 1 czołg, 4 wozy opanc., 14 samochodów. K. Doniecka, powstańcy odebrali w pełni 3 miejscowości. Konwój 8 ciężarówek z amunicją zniszczony k. Nowoiwanowki

Insurgents: In 3 encirclements, at least 7k troops blocked, armed with ca. 120 tanks, over 380 armoured veh., ca. 100 Grad & Uragan / Powstańcy: 3 kotły zablokowały co najmniej 7 tys. wojsk, ok. 120 czołgów, ponad 380 wozów opanc., ok. 100 Grad i Uragan

After yesterday’s encirclement of 5k +2k junta formations, another encirclement today: 40 tanks, 100 armoured veh.,  50 Grad and Uragan, over 60 artillery and mortar pieces / Kolejny kocioł po wczorajszym okrążeniu 5k +2k wojsk junty: 40 czołgów, 100 wozów opanc., 50 Grad i Uragan, ponad 60 dział i moździerzy

Merkel: don’t expect a breakthru at Putin-Poroshenko meeting in Minsk / Merkel: nie spodziewać się przełomu na spotkaniu Putin-Poroszenko w Mińsku

Moscow recognizes president Poroshenko hoping he will end war / Moskwa uznała prezydenta Poroszenko w nadziei, że on zakończy wojnę

Mariupol residents: junta forces leave town / Mieszkańcy Mariupola: siły junty opuszczają miasto

Yesterday’s supporters o Maidan, anti-junta today: Kiev’s “show over dead bodies”. Europe diapproves of Kiev parade, Merkeli insists on federalisation, suggests revision of  Ukraine borders / Wczorajsi majdanowcy przeciw juncie: Pokaz Kijowa “po trupach”. Europa niepochwala parady junty, Merkel nalega na federalizację, sugeruje zmianę granic Ukrainy

Painful critique of junta’s “Independence” Day / Bolesna krytyka Dnia “Niepodległości” junty

🙂 Kiev’s mayor, Klitschko furious at POW parade in Donetsk / Kliczko wściekły na paradę jeńców w Doniecku

Lavrov: POW parade in Donetsk not an abuse / Lawrow: Parada jeńców w Doniecku to nie nadużycie

PICS Donetsk: POWs paraded / Marsz jeńców w Doniecku

VIDEO Donetsk: POWs paraded / Marsz jeńców w Doniecku

Donetsk army re-took junta stronghold near Donetsk, captured POWs and military equipment / Armia doniecka odebrała juncie pozycję k. Doniecka, wzięła jeńców i sprzęt wojskowy

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/