Ukraine 26.8.2014 E. Ukrainians bury dead in backyards / W Donbasie, zabitych grzebią na podwórkach

VIDEO-MAP Summary 26.8.2014: Novorussia army presses southwards, lesser north &  west, junta forces in several encirclements, Saur-Mogila and Starobeshevo taken, enemy counter-attacks unsuccessful, Metalist encirclement next / Armia Noworosji prze na płd., mniej na płn. i zachód, siły junty w kilku kotłach, Saur-Mogiła i Starobieszewo wzięte,  kontr-ataki wroga nadaremne, kocioł Metalist następny

‘Donbass’ battalion commander asks Red Cross for help / Dowódca batalionu ‘Donbas” prosi o pomoc Czerwony Krzyż

Russian Red Cross to discuss White Convoy.2 / Rosyjski Czerwony Krzyż  omówi Biały Konwój Bis

Donbass Russians call the world to help / Rosjanie donbascy proszą świat o pomoc

Amvrosiyevka encirclement: junta force company surrenders near Kuteynikovo / Kocioł Amwrosijewka: kompania sił junty poddała się k. Kutejnikowa

Donetsk republic army took Starobeshevo, pressed junta forces out from Ilovaysk / Armia repiubliki Donieck wzięła Starobieszewo, wyparła siły junty z Iłowajska

Donetsk republic doesn’t want federalized Ukraine nor Ukraine as is / Republika Donieck nie chce federalizacji ani Ukrainy jaka jest

US “aid” to Donbass: White Convoy.2 would be a provocation / “Pomoc” USraela dla Donbasu: Biały Konwój Bis byłby prowokacją

VIDEO Kherson region: Hitler-fan, Russia-hater  governor ousted, wives demand husbands back from war alive  / Region Chersoń: miłośnik Hitlera, nienawistnik Rosji zdjęty z gubernatora, żony żądają powrotu mężów z frontu żywymi

Zbrodniarze wojenni: 2 mieszkanki Doniecka naprowadzały ogień junty na skupiska cywili za zapłatą / War criminals: For pay, 2 female residents of Donetsk  guided junta shelling onto concentrations of civilians

Donetsk republic forces re-took Saur-Mogila height, junta losses being counted / Siły republiki Donieck odbiły wzgórze Saur-Mogiła, straty junty w toku zliczania

Defenders of Donbass: 7k junta troops encircled in 3 groups have till tomorrow to surrender / Obrońcy Donbasu: 7 tys. wojsk juntu w 3 kotłach mają do jutra poddać się

Donetsk republic army chief of staff: “We guarantee to all officers and soldiers to save their lives and protect them upon ceasing to resist? / Szef sztabu armii republiki Donieck: “Gwarantujemy wszystkim oficerom i żolnierzom chronić ich życie i bezpieczeństwo po zaprzestaniu oporu”

Polish general: Without NATO, Russia will defeat Poland over 3 days / Gen. Skrzypek, bez NATO, Rosja pokona Polskę w ciągu 3 dni

Losses of Ukrainian Orthodox Church in present war / Straty Cerkwi Ukraińskiej w bieżącej wojnie

ЕU prepares for no gas from Russia /UE gotowi się na wypadek zamknięcia gazu z Rosji

Insurgents continue to press towards Mariupol, reconnaissance-sabotage units effective, large losses of junta’s national guard / Powstańcy prą na Mariupol, grupy razwiedkowo-sabotażowe skuteczne, duże straty gwardii narodowej junty

Powstańcy: prawie cały odcinek granicy od Saur-Mogiły do M. Azowskiego – nasz / Insurgents: almost the whole border section between Saur-Mogila and Azov Sea under our control

VIDEO Under insurgent attacks, junta forces retreat, leaving  weapons and ammo behind. Donetsk under fire. 10 cars w. civilians barbarically destroyed by junta forces / Pod presją powstańców, siły junty wycofują się, zostawiając broń i amunicję. Donieck bombardowany. 10 aut z cywilami barbarzyńsko zniszczyły siły junty

Ukrainian army units fully retreated from Ilovaysk, leaving pacification battalions encircled by insurgents / Jednostki armii Ukrainy odeszły z Iłowajska, zostawiając bataliony pacyfikacyjne w okrążeniu powstańców

Russian reporters held by Right Sector – freed / Zatrzymani przez prawosieków reporterzy z Rosji – uwolnieni

Donetsk: second church destroyed in the last 3 days, no casualties /Donieck: 2-ga cerkiew zniszczona a ciągu 3 dób, nie ma ofiar

VIDEO [en] E. Ukrainians bury dead in backyards, roads to cemetery dangerous / W Donbasie, zabitych grzebią na podwórkach, droga na cmentarz niebezpieczna

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/