Ukraine 29.8.2014 Junta forces refuse to use evacuation corridor / Siły junty odmówiły użyć korytarza ewakuacyjnego

BREAKING: Junta ‘Donbass’ battalion nearly routed, commanders surrender / Batalion junty “Donbas’ blisko rozgromu, dowódcy oddają się w niewolę

Association of European businesses calls to let go with sanctions on Russia / Związek biznesów Europy apeluje o niezwiększanie sankcji na Rosję

Putin: It’s possible to get the message across to Poroshenko / Z Poroszenką można się dogadać

29.8.2014 Novorussia army info bureau: junta forces several breakthru attempts – lost up to 9 tanks, 13 armoured veh., 15 trucks, 1 anti-aircraft gun, 1 fuel & ammo store. Several localities liberated, mopped up / Info-biuro armii Noworosji: nieudane kilka prób wyrwania się sił lunty – stracone do 9 czołgów, 13 wozów opanc., 15 ciężarówek, 1 zenitka, 1 skład paliwa i amunicji. Wyzwolone, wyczyszczone kilka miejscowości

3 more junta’s fighter jets hit, but not downed? / 3 kolejne myśliwce trafione, ale nie strącone?

Insurgents downed 4 Su-25 today /Powstancy zbili dziś 4 Su-25

Czech Republic president: No sense for Russia to occupy Donbass / Prezydent Republiki Czech: Nie ma sensu by Rosja okupowała Donbass

Russian FM blasted Poland for refusing Shoigu’s flight / MSZ Rosji zbeształo Polin za odmowę przelotu Szojgu

Poland refused Russian minister of defense overflight from Slovakia, since it wasn’t reported as military / Polin odmówił przelotu min. obrony Rosji ze Słowacji, bo lotu nie zgłoszono jako wojskowego 

Slovakia against new sanctions on Russia / Słowacja przeciwna nowym sankcjom na Rosję

NАТО decided to finance Ukrainian army / NATO zdecydowało finansować armię Ukrainy

PICS Tochka-U ballistic missiles malfunction against civilians / Pociski balistyczne Toczka-U z felerem przeciw ludności

POWs in public service in Donetsk / Jeńcy w służbie publicznej Doniecka

Novosvetlovka free of narional guard forces / Nowoswietłowka oczyszczona z sił gwardii narodowej

Putin: Russian soldiers held in Kiev soon to be released / Rosyjscy żołnierze zatrzymani przez juntę niedługo będą zwolnieni

Churkin in UN: US must admit it trains and equips Ukrainian troops / Czurkin w ONZ: USA musi przyznać się do szkolenia i wyposażania wojsk Ukrainy

W. Ukraine: commander’s aid bought himself a car for money earmarked for soldiers in the front / Zach. Ukraina: Pomocnik dowódcy kupił sobie auto za pieniądze przeznaczone dla żolnierzy na froncie

Western leaders threaten with new sanctions for “Russia-Ukraine” war, but don’t want to get mixed into it / Zachodni przywódcy grożą dalszymi sankcjami za wojnę “Rosji z Ukrainą” ale nie chcą się w nią mieszać

VIDEO Snezhnoye: residents ‘talk’ to POWs / Snieżnoje: mieszkańcy ‘mówią’ do jeńców

MAPS Mariupol becomes encirclement of junta’s reserve troops / Mariupol staję się kotłem rezerwowych sił junty

VIDEO Ukrainian POW cries upon seeing consequences of junta shelling: “We were told the cities are void of residents” /Jeniec płacze widząc skutki bombardowań; “Powiedzieli nam, że w miastach nie ma mieszkańców”

“We’re one nation” – Putin’s reason for pity over surrounded junta troops / “My jeden naród” – przyczyna litości Putina nad okrążonymi wojskami junty

BREAKING Putin: junta forces command refuse to use evacuation corridor, large losses to follow / Dowództwo sił junty odmówiło użyć korytarza ewakuacyjnego, będą duże straty

BREAKING Insurgents consent to Putin’s plea for a corridor for junta troops, provided they leave unarmed / Powstańcy zgodzili się na prośbę Putina otwarcia korytarza dla wojsk junty, pod warunkiem, że wyjdą bez broni

Groundless accusation of Russian invasion – US and Kiev need another “MH17” lie to excuse junta force defeats, fool Europe into more sanctions, prep for EU and NATO summits / Bezpodstawny zarzut o inwazję rosyjską – USA i Kijów potrzebują kolejnego “MH17” by usprawiedliwić porażki junty, ogłupić Europę do dalszych sankcji, przygotować grunt pod szczyty UE i NATO

Phantom troops in Ukraine: 10 reasons why there’s no Russian invasion / Wojska-widmo na Ukrainie: 10 przyczyn, dlaczego nie mogło być inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainę

EU will not compensate Latvian farmers for losses due to sanctions on Russia / UE nie  zrekompensuje rolnikom Lotwy strat z powodu sankcji na Rosję

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/