Ukraine 2.9.2014 US state dept. can’t confirm Russian troops presence in Ukraine / Dept stanu USA nie może potwierdzić obecności wojsk Rosji na Ukrainie

VIDEO Lugansk airport ruins / Ruiny lotniska Lugańsk

VIDEOS Families unable to blockade Nikolayev garrison, their sons left for war / Rodziny niezdołały zablokować garnizonu w Nikołajewie, ich synów junta wywiozła na wojnę

Nikolayev, S. Ukraine: recruits’ families block their exit to war / Nikołajew, Płd. Ukraina:  rodziny poborowych zablokowały ich wyjazd na wojnę

Kolomoyski’s islamist battalion “Krym” [Crimea] suffered serious losses near Ilovaysk / Batalion islamistów ‘Krym’ Kolomojskiego poniósł ciężkie straty pod Iłowajskiem

Battalions ‘Aydar’, ‘Azov’ and ‘Dnepr’ to picket Poroshenko’s offices / Bataliony ‘Ajdar’, ‘Azow’ i ‘Dniepr’ będą pikietować biura Prosieńki

VIDEO Turchinov interrupted deputy’s truth on junta gov’t / Turczynow przerwał posłance prawdę o rządzie junty

To avoid senseless loss of life, Lugansk insurgents will provide evac corridor to junta troops at Lugansk airport / By uniknąć bezsensownej śmierci. powstańcy ługańscy dadzą siłom junty na lotnisku Lugańsk korytarz ewakuacyjny

Junta defeat at Volnovata would open way to Kiev, junta forces displaced north of Donetsk and Lugansk / Klęska junty pod Wołnowatą otworzyłaby drogę na Kijów , siły junty wyparte na płn. od Doniecka i Lugańska

Ukrainian activists demand vetting of government/ Ukraińscy aktywiści domagają się lustracji rządu

Latvia not active in sanctions against Russia / Lotwa nieaktywna w sankcjach przeciw Rosji

Moscow wants from Kiev answers re MH17 investigation, junta refuses / Moskwa chce od Kijowa odpowiedzi nt. śledztwa MH17, junta odmawia

Result of Kievian ‘revolution’: GMO and Monsanto in Ukraine / Wynik Majdanu: GMO i Monsanto na Ukrainie

Kolomoyski’s property in Moscow seized / Własność Kolomojskiego w Moskwie skonfiskowana

Novorussia army encircled forces of 2 junta brigades, would provide evac corridor / Armia Noworosji wzięła w kocioł siły 2 brygad junty, gotowa dać korytarz ewakuacyjny

Junta lost 320 fallen & wounded, 28 heavy weapons & armoured veh., 34 trucks in the last 24 hrs. / W ciągu ostatniej doby junta straciła 320 wojsk (polegli i ranni), 28 szt. ciężkiej broni i wozów opanc., 34 ciężarowki

Donetsk republic will mop up its territory of junta troops by December / Republika Donieck oczyści swój teren z sił junty do końca grudnia

Russia’s new military doctrine in face of NATO agressiveness / Nowa doktryna militarna Rosji wobec agresywności NATO

BREAKING Brzezinski plans “Ukrainian” scenario for Baltic states against Russia / Brzezinski planuje “ukraiński” scenariusz dla krajów bałtyckich przeciw Rosji

Kiev changes “anti-terror” into guerilla warfare since there are no terrorists in Donbass / Kijów zmienia “antyterror” na partyzantkę, bo w Donbasie nie ma terrorystów

VIDEO Freed of occupiers, ruined village returns to life / Wyzwolona od okupantów, zrujnowana wioska powraca do życia

PICS Heavy weapons and ammo destroyed & captured near Yelenovka / Ciężka broń i amunicja zdobyta i zniszczona k. Jelenowki

VIDEO POW from ‘Azov’ battalion tells of foreign mercenaries: come as sniper ‘tourists’, never enter close combat, don’t mix with junta troops, go home after a few weeks, fled seeing Ilovaysk battles / Jeniec z batalionu ‘Azow” o obcych najemnikach; przyjeżdżają jako ‘turyści’-snajperzy, nigdy nie wchodzą w bliskie walki, nie mieszają się z wojskami junty, wracają do domu po paru tyg., uciekli z batalionu po laniu w Iłowajsku

OSCE admits its failure in regulating Ukrainian crisis / OBWE przyznaje swą niezdolność uregulowania kryzysu na Ukrainie  

No meetings re Ukraine association with EU before Sep 12 / Żadnych spotkań nt. stowarzyszenia Ukrainy w UE nie będzie przed 12.IX

Le Monde debunks story on Russian troops invasion of Novoazovsk / Le Monde zdementował bujdę o inwazji wojsk rosyjskich w Nopwoazowsku

Ukrainian media: junta troops left 2 localities near Lugansk, 2 more elsewhere / Media ukraińskie: siły junty opuściły 2 miejscowości pod Lugańskiem, dwie gdzie indziej

VIDEO Policemen tried to disarm soldiers of ‘Aydar’ battalion in Kharkov / Policjanci próbowali rozbroić żołnierzy batalionu ‘Ajdar’ w Charkowie

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/