Ukraine 5.9.2014

Poroshenko mandated chief of staff to cease fire / Prosieńko nakazał szefowi sztabu przerwać ogień

Kiev and Donbass sign protocol on ceasefire / Kijów i republiki donbaskie podpisali protokół o rozejmie

Demonstration in Odessa for peace, anti-EU / Demonstracja w Odessie: za pokojem, przeciw UE

Last group of men mobilised in Kharkiv left for Donbass front / Ostatnia grupa mobilizowanych w Charkowie odjechała na front donbaski

5.9.2014 Novorussia army info bureau: one locality taken, enemy lost up to 20 heavy weapons & vehicles, up to 80 fallen & wounded, 2 POWs. Ceasefire since 7 pm / Info-biuro armii Noworosji: wzięta 1 miejscowość, wróg stracił do szt. ciężkiej broni i pojazdów, do 80 zabitych i rannych, 2 jeńców 

NATO assures Kiev of aid, Poroshenko announces NATO will provide help / NATO zapewnia Kijów o pomocy, Prosieńko oznajmia pomoc przez NATO

VIDEO Kiev denies mothers compensation for fallen sons – son at military exercices, while Ukrainian media lie: funerals of thousands of fallen Russian troops / Kijów odmawia matkom kompensacj9 za poległych synów, a merdia ukraińskie nadają: pogrzeby tys. poległych rosyjskich wojsk

Insurgents entered Mariupol / Powstańcy weszli do Mariupola

VIDEO Insurgents defeated enemy’s main stronghold in Mariupol / Powstańcy rozbili główne umocnienie wroga w Mariupolu

Chernigorsk: Women demand Poroshenko returns their men / Czernigorsk: Kobiety żądają by Prosieńko zwrócił im mężczyzn

Kiev: Missing-in-action soldiers are found at military exercies / Kijów: “zaginieni bez wieści’ żołnierze są na ćwiczeniach

Warsaw doesn’t comment info on Polish mercenaries taken POW in Donbass / Wszawa niekomentuje info o najemnikach z Polin wziętych do niewoli w Donbasie

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/