Ukraine 7.9.2014 Junta forces shell civilians and insurgent positions / Siły junty bombardują ludność i pozycje powstańców

Expert: Impossible to stop war with terrorist junta force, stronger side will win/ Ekspert: Nie da się zatrzymać wojny z terrorystycznymi siłami junty, silniejszy wygra

Minsk agreement: free illegally held persons, protect insurgents legally, withdraw illegal armed groups and mercenaries, decentralize Donetsk and Lugansk regional governments thru early elections, improve humanitarian situation, rebuild Donbass / Umowa mińska: zwolnić osoby zatrzymane nielegalnie, ochrona prawna powstańcow, wycofać nielegalne grupy zbrojne i najemników, zdecenralizować władzę w regionach Donieck i Lugańsk poprzez wybory lokalne, polepszyć sytuację humanitarną, odbudować Donbas

Donetsk and Lugansk republics still open to dialogue, want special status in Ukraine, Russian language guarantees, ties with Russia / Republiki Donieck i Lugańsk wciąż otwarte na dialog, chcą specjalnego statusu na Ukrainie, gwarancji praw językowych, więzi z Rosją 

Donetsk republic defense  minister promises fire, should junta continue ceasefire provocations / Minister obrony republiki Donieck obiecuje ogień jeśli junta nadal będzie łamać rozejm

7.9.2014 Novorussia army info bureau: enemy failed to cease fire, tried to break thru from Donetsk airport / Info-biuro armii Noworosji: wróg nie zaprzestał ognia, próbował wyrwać się z lotniska Donieck

Solemn swearing of Lugansk republic border guard troops / Uroczysta przysięga WOP republiki Lugańsk

Village near Donetsk on fire after junta artillery shelling at night / Wieś k. Doniecka płonie po nocnym bombardowaniu przez artylerię junty

Donetsk insurgents morning report: enemy shells concentrations of civilians and insurgent positions

Insurgent commander Motorola: Ukrainian forces exhausted, we’ll continue fighting, Ukraine’s remaining regions will join Novorussia / Dowódca powstańców Motorola: siły junty wyczerpane, będziemy nadal walczyć, pozostałe regiony przyłączą się do Noworosji

Insurgent commande Bezler: junta resumes military operations, leaving us no option but to march on Kiev / Dowódca powstańców Biezler: junta wznowiła działania wojenne, nie zostawiając nam wyboru, tylko iść na Kijów

Lvov, W. Ukraine: 150 junta soldiers return from war — defectors? / 150 żołnierzy junty wróciło do Lwowa – dezerterzy?

‘Donbass” battalion soldiers want to overthrow junta for betrayal at Ilovaysk / Żołnierze batalionu ‘Donbas’ chcą obalić juntę za zdradę pod Ilowajskiem

At Telmanovo, insurgents inflicted large losses on junta force reinforcements, destroyed and captured weapons that paraded in Kiev on August 24 / Telmanowo: powstańcy zadali duże straty posiłkom sił junty, zniszczyli i wzięli broń paradującą w Kijowie 24.8

US, France, Italy, Poland and Norway will supply weapons to Ukraine / USA, Francja, Italia, Norwegia i Polska dostarczą broń Ukrainie

Kiev: US and EU will supply weapons to Ukraine / Kijów: USA i UE dostawią broń Ukrainie

Amnesty International accuses Kiev for war crimes / Amnesty International oskarża juntę o zbrodnie wojenne

VIDEO 18+ Routed junta forces thru Western reporter eyes / Rozgromione siły junty oczyma zach. reportera

Venice film festival: demonstration against war in Ukraine / Festiwal filmów w Wenecji: demonstracja przeciw wojnie na Ukrainie

VIDEO Tel Aviv: exhibition on war in Donbass / Tel Awiw: wystawa o wojnie w Donbasie

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/