Ukraine 9.9.2014 Insurgents’ mothers receive parcels with chopped off head of their POW son/ Matki jenieckich powstańców dostają paczki z odciętą głową syna

“Ceasefire” Kiev style: Insurgents’ mothers receive parcels with chopped off head of their POW son/ Rozejm po kijowsku: Matki jenieckich powstańców dostają paczki z odciętą głową syna

Russia and China to abandon dollar for half of their settlements / Rosja i Chiny porzucają dolara w 50% swych rozliczeń

9.9.2014:  Blown up bridge n. Mariupol, electric works at Kharkiv station to stop supplies for junta forces. Donetsk shelled at night. Lugansk awaits White Convoy2 /  Wysadzono w powietrze most k. Mariupola, elektrykę kolejową stacji Charków dla wstrzymania transportów dla sił junty. Donieck bombardowany nocą. LugaĶsk oczekuje Białego Konwoju Bis

“Fireworks” near MAriupol — insurgents destroyed enemy’s 2 large columns:  18 tanks, 2 armoured veh., 10 trucks with supplies / “Fajerwerki” pod Mariupolem – powstańcy zniszczyli 2 duże kolumny junty: 18 czołgów, 2 wozy opanc., 10 ciężarówek z zaopatrzeniem

Lavrov: Russia worried about junta’s concentrating heavy weapons near Debalcevo / Lawrow: Rosja zaniepokojona koncentracją ciężkiej broni junty k. Debalcewa

Novorussia’s Tsaryov: free junta’s political prisoners! / Carjow: Uwolnić więźniów politycznych junty!

WHO: Donbass war destroyed 32 hospitals / Wojna donbaska zniszczyła 32 szpitale

Insurgents captured 2 Smerch systems and 5 truckloads of 300 mm rockets for them. In Kharkov, 2 US hercules planes unloaded 3 rocket systems and rockets / Powstańcy schwytali 2 systemy Smiercz z 5 ciężarówkami rakiet do nich. Charków: 2 herkulesy USA wyładowały 3 systemy rakietowe z kompletem rakiet

Kolomoyski took control of Russia’s chief titanium sources in Ukraine / Kolomojski zapanował nad głównymi dla Rosji źródłami tytanu na Ukrainie 

Russia recorded ballistic missile launch from Mediterranean Sea to its east coast / Rosja odnotowała wypuszczenie rakiety balistycznej z M. Sródziemnego na jego wybrzeże wsch. 

Russia tried anti-ship missiles during NATO exercises in Black Sea / Rosja wypróbowała pociski anty-okrętowe w czasie ćwiczeń NATO na M. Czarnym

China to build affordable apartments in Russia / Chiny zbudują Rosji przystępne mieszkania

Multi-billion contracts Russia-Iran / Wielomiliardowe umowy Rosja-Iran

Malaysia’s defense minister wants to meet with Medvedev and Shoygu / Minster obrony Malezji chce spotkać się z Miedwiediewem i Szojgu

Another junta’s battalion refuses to obey orders / Kolejny batalion junty odmawia wykonywania rozkazów

Odessa Massacre: Plenty of falsehood in junta’s version / Masakra Odesska: Morze fałszu w wersji kijowksiej

EU mistaken: sanctions needed against US, not Russia / Pomyłka UE: sankcje przeciw USA zamiast Rosji

VIDEO PICS Donbass celebrates WW2 liberation, also on Saur-Mogila / Donbas świętuje wyzwolenie w II wś., także na Saur-Mogile

saur

 

 

Junta forces failed to break thru from Donetsk airport / Siłom junty nieudało się wyrwać z lotniska Donieck

Junta can only get hundreds of tanks of older vintage, mobilisation unsuccessful / Junta może dodać zaledwie dziesiątki czołgów, a mobilizacja nieudała się

Donbass front by area and population centre / Front donbaski wg rejonów i skupisk ludności

8.9.2014 Donbass front: fierce “ceasefire” goes on / Front donbaski: zaciekły “rozejm” trwa

🙂 Dutch preliminary report on Boeing crash: “fell down from impact of numerous high energy objects” / Holenderski raport wstępny o kraksie Boeinga: “spadł z powodu uderzenia licznych przedmiotów o dużej energii”

High inflation in Ukraine / Wysoka inflacja na Ukrainie

Donetsk in humanitarian crisis: under city stadium, insurgents discover storage of non-military supplies for junta forces / Kryzys humanitarny w Doniecku: pod stadionem, powstańcy odkryli skład zaopatrzenia nie-militarnego dla sił junty

VIDEO 600 Donbass firms destroyed to tens of billion $ / 600 firm w Donbasie zniszczonych na dziesiątki mld $

Analysis of combat readiness of junta forces: most units decimated, short on heavy weapons, voluntary battalions rebel against junta / Analiza gotowości bojowej sił junty: większosć jednostek zdziesiątkowana, brak ciężkiejbroni, bataliony ochotnicze buntują się przeciw juncie

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/