Ukraine 10.9.2014

VIDEO Families of troops blockade traffic at Ukraine’s chief of staff office / Rodziny wojaków blokują ruch przy biurach sztabu sił Ukrainy

10.9.2014 Novorussia army info bureau: enemy continues provocations, prepares sabotage actions / Info-biuro armii Noworosji: wróg nadal prowokuje, gotowi akcje dywersyjne

VIDEO Putin lit a candle for fallen defenders of Novorussia / Putin zapalił świeczkę za poległych obrońców Noworosji

Junta turkeys form National Front / Srulo-marionetki tworzą Front Narodowy

VIDEO Mozgovy’s ‘Prizrak’ brigade solemnly swears / Brygada ‘Prizrak’ Mozgowego uroczyście przysięga

9.9.2014 Donbass war: enemy continues troops grouping / Wojna donbaska: wróg nadal grupuje wojska

Ukrainian missile nearly sunk Canadian vessel in NATO exercises / Rakieta ukraińska niemal zatopiła jednostkę Kanady w ćwiczeniach NATO

10.9.204 night Novorussia army info bureau: enemy shells insurgent positions and civilians, prepares to resume war / Info-biuro armii Noworosji: wróg bombarduje pozycje powstańców i ludność, gotowi się do wznowienia wojny

Junta troop advantage down to two-fold and keeps falling, Kiev to attack / Przewaga liczebna sił junty spadła do 2-krotnej i nadal spada, Kijów będzie atakować

POW exchange stops because of Kiev / Wymiana jenców zatrzymana przez Kijów

Trouble in the making: Ukrainian troops made over to mercenaries – Donetsk republic head / Coś junta szykuje: wojska ukraińskie przekształcane w najemników – głowa republiki Donieck

VIDEOS SHOCK “Ceasefire” junta-style / “Rozejm” po kijowsku

VIDEO Partisans: we’ll liberate Kharkov of nazis and such / Partyzanci: wyzwolimy Charków od nazioli itp.

🙂 Poroshenko: Russia withdrew 70% troops from Ukraine / Prosieńko: Rosja wycofała 70% wojsk z Ukrainy

Poroshenko: Ukrainian forces re-group in Donbass for defence, not for attack / Prosieńko: przegrupowanie sił Ukrainy dla obrony, nie dla ataku

(Russian rockets would destroy the whole works! / Ruskie rakiety zniszczyłyby cały kram!) Ukraine begins construction of “Israeli wall” on border with Russia – 1.5k km trenches,  8k holes for heavy weapons, 4k bunkers, 60 km blowup-proof fence /  Ukraina zaczyna budowę “izraelskiej” przegrody na granicy z Rosją – 1,5 tys. km rowów, ponad 8 tys. wykopów pod ciężką broń, ponad 4 tys. schronów, 60 km zagrody odpornej na wysadzenie

Israel in Europe: Poroshenko wants to build fortifications along border with Russia / Izrael w Europie: Prosieńko chce budować fortyfikacje wzdłuż granicy z Rosją

OSCE: wait with further sanctions against Russia / OBWE: poczekać z dalszymi sankcjami przeciw Rosji

Shoigu: Kiev bears full reponsibility for MH17 crash / Szojgu: za kraksę MH17 w pełni odpowiada Kijów

Fragments found in bodies of MH17 pilots may explain what happened / Fragmenty znalezione w ciałach pilotów MH17 mogą wyjaśnić co się stało

Amnesty Int’l: Kiev bears responsibility for Aydar battalion’s actions / Amnesty Int’l: za czyny batalionu Ajdar odpowiada junta

EU tries to get oil and gas from US / UE próbuje dostać ropę i gaz z USA

Junta may sell Ukraine’s gas pipeline system / Junta może sprzedać gazociągi kraju

Ukraine’s coal production catastrophically low / Wydobycie węgla na Ukrainie katastrofalnie niskie

Poland stops gas reverse to Ukraine, Russia limits supply /// Polska zatrzymała zwrotne dostawy gazu na Ukrainę, Rosja ogranicza dostawy

Putin: Russia won’t participate in arms race / Rosja nie włączy się w wyścig zbrojeń

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/