Protest do pracy Komisji Wyborczej w Grajewie

Aleks Kocham Polskę <wiernytradycji [małpa] wp.pl>: Szanowni patrioci! Znam sprawę i dlatego proszę – moze ktoś zna e-mail do pełnomocnika komitetu KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność, do Pana Zbigniewa Antoniego Wrzesińskiego, to proszę o ten adres.

……………………

Grajewo 8 października 2014

Komisarz Wyborczy w Łomży

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego

18-400 Łomża
ul. Nowa 2 pok. 213

Protest

Jako osoba upoważniona Andrzej Kochanowski / upoważnienie do wglądu w aktach Komisji Wyborczej  udzielonym pełnomocnictwem pełnomocnika Zbigniewa Antoniego Wrzesińskiego Wyborczego komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota, Patriotyzm, Solidarność  wnoszę protest na zachowanie się Miejskiej Komisji Wyborczej w Grajewie w zakresie funkcjonowania i odrzucenia z rejestracji listy kandydatów na radnych do Rady Miasta w Grajewie.
Zgłoszenia dokonałem osobiście w dniu 07. 10.2014 w nie przekraczalnym terminie tj w godzinie ok. 23.
Komisja przeglądając dokumenty odrzuciła rejestracje 5 list kandydatów na radnych do Rady miasta argumentując iż zgłoszenie zostało złożone za późno tj. po czasie godz. 24 .00 dnia 07, 10. 2014. oraz  że występowały usterki w zakresie wypełnionych przez kandydujących oświadczeń lustracyjnych typu: skreśleń, pomyłek czy też „niewłaściwego” podkreślenia.
Do Komisji Wyborczej w Grajewie zgłosiłem się przed godziną 23 dnia 07.10.2014 i od razu wyczułem w zachowaniu Przewodniczącej Komisji / Grażyna Rosińska / krytyczne nastawienie jako osoby niepożądanej o tak późnej porze co objawiało się wyrażeniami typu; „szkoda że pan nie przyszedł za 5 dwunasta, komisja pracuje tylko do 24, jak pan nie wstydzi się przynosić tak wypełnionych dokumentacji / oświadczeń lustracyjnych, nie miał pan czasu zarejestrować tego 2 tygodnie wcześniej, ect…”
Najpierw Pani przewodnicząca sama przejrzała kilka dokumentacji zgłoszenia listy kandydatów na radnych odrzucając je kolejno ze względu na występujące usterki w oświadczeniach lustracyjnych zgłaszanych kandydatur. Na moje wyjaśnienia iż na kształt i występujące usterki w osobistych oświadczeniach kandydatów nie miałem żadnego wpływu otrzymałem inwektywy w formie; jak można być tak nierozważnym, przedkładać komisji takie dokumentacje…
Po kilkunastu minutach pani przewodnicząca wespół z 2 innymi członkami komisji zaczęła wybiórczo rejestrować zgłoszenia kandydatów jedynie tych które nie zawierały skreśleń czy niewłaściwych podkreśleń w oświadczeniach kandydatów, które uważała że spełniają wymogi rejestracyjne. Pierwsza rejestracja kandydata została zarejestrowana ok. godz. 23,15.  Tuż przed godziną 24 komisja zarejestrowała jedynie 11 kandydatów a ostatnią dokumentacja którą zainteresowała się pani przewodnicząca były dokumenty kandydata Włodzimierza Szawczuka. Pani przewodnicząca wyraziła się iż zna go osobiście lecz po przejrzeniu dokumentów odrzuciła jego rejestrację i pozostałym członkom komisji poleciła zakończyć pracę komisji wyrażając się iż  „komisja właśnie zakończyła rejestrację”. Na moje zapytanie co mam?, w jaki sposób wyjaśnię” kandydatom nie zarejestrowanie ich, pani przewodnicząca powiedziała ”przekaże pan iż nie wyrobił się pan w określonym czasie rejestracyjnym, to pańska wina…”
Na zwróconych mi dokumentach rejestracyjnych nie odnotowano żadnej adnotacji iż były one przedłożone Komisji, nie mam żadnego protokołu iż dokumentację 5 osób nie zarejestrowała Komisja. Na zwróconą przeze mnie uwagę, prośbę o poświadczenie odrzucenia 5 rejestracji zostałem poinformowany że „Komisja nie ma takiego wymogu…”  i „grzecznie” zostałem „zbyty” i jakoby wyproszony z pomieszczenia Komisji.
Pani przewodnicząca na sam koniec rejestracji oświadczyła iż „zgłoszenie 11 kandydatów wystarczy by zgłosić kandydata na burmistrza Grajewa”.
O sposobie przyjęcia przez Komisję, ustosunkowywania się do mnie i zarzucanych mi błędach dokumentacyjnych bezpośrednio telefonicznie informowałem osoby z prezentowanego Komitetu Wyborczego Wyborców WPS.

Komisja odrzuciła rejestrację następujących kandydatów na radnych z okręgów:
Okręg 1 – Zdzisław Dobrzycki
Okręg 13 – Włodzimierz Szawczuk
Okręg 17 – Elżbieta Szymanowska
Okręg 20 – Alicja Wajs
Okręg 21 – Jan Węgoborski

Praca Komisji i ustosunkowanie się do mnie wywarło na mnie znaczne oburzenie z tak pojmowanego służebnego wykonywania zasadniczej roli dla obywateli, straciłem zaufanie do Urzędu i osób pełniących obowiązki, nie dla obywateli a raczej dla partykularnych interesów.

W załączeniu cytuję :
Warszawa, dnia 1 października 2014 r.
PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-724/14
Dodatkowe wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że dołączenie do zgłoszenia listy kandydatów na radnych lub zgłoszenia kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oświadczenia lustracyjnego złożonego przez kandydata na radnego lub kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), mimo iż uprzednio, po dniu 13 września 2007 r.,  złożył on już takie oświadczenie, stanowi, w związku z art. 426 § 5 i art. 479 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wadę zgłoszenia. W takiej sytuacji bowiem kandydat powinien złożyć informację o złożeniu oświadczenia.
Jednakże, jeżeli załączone do zgłoszenia oświadczenie lustracyjne nie zawiera błędów formalnych (niepodpisane lub złożone na nieprawidłowym druku, albo zawierające sprzeczność w treści, tj. wypełniona i podpisana część negatywna i pozytywna części A oświadczenia), nieusunięcie tej wady nie stanowi podstawy do odmowy rejestracji kandydata.

Z powyższego uznaję iż mój protest jest zasadny i ubiegam się o dokonanie rejestracji ww. kandydatów.

Z poważaniem.

Andrzej Kochanowski
19-200 Grajewo
Oś. Centrum 12/ 13
~600954834.

Powyższy Protest jako podpisany, nadaję z dniem dzisiejszym jako przesyłka priorytetowa, polecona w Urzędzie Pocztowym w Grajewie na adres Komisarza Wyborczego w Łomży.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/