Dr Kękuś: Rządzenie się Żydów w Polsce – czyli jak Donald Tusk osobiście wygasił stocznie w Gdyni i Szczecinie

„-Takie było moje chłopięce marzenie, zejść ze sceny niepokonanym”  Donald Tusk, listopad 2014

„DEZERTER” – «osoba uchylająca się od wykonania zadań, spełnienia obowiązków; kapitulant, kunktator»

Słownik Języka Polskiego PWN

„Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy.”
Piotr Skarga

Szanowni Państwo,

Premier Ewa Kopacz nie ustaje w przekonywaniu nas, że jedynym sposobem na uratowanie polskiego górnictwa jest wygaszenie nierentownych kopalń.

To przemysł na południu Polski.

Niewielu wie, że przemysł na północy, stocznie w Gdyni i Szczecinie, osobiście „wygasił” jej poprzednik na urzędzie premiera Donald Tusk.

Tylko Bronisław Komorowski oraz Główny Specjalista z Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdalena Kycia i ja wiemy, że to Pani M. Kycia uratowała Donalda Tuska przed postawieniem go przed Trybunałem Stanu za konsekwencje ich „wygaszenia”, tj. doprowadzenia – przez osobiste naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) – do ich likwidacji, a przez to do utraty pracy przez łącznie ok. 100 tys. osób i upadku przemysłu stoczniowego w Polsce.

Jeśli po pokonaniu stoczniowców z Gdyni i Szczecina, czyli po pozbawieniu ich pracy, Donald Tusk zrealizował chłopięce marzenie i zszedł ze sceny – jak on uważa, ja uważam, że dezerterując pokonał się sam – niepokonany, to zawdzięcza to wyłącznie litości okazanej mu przez Panią Magdalenę Kycię lub jej strachowi przed gniewem Bronisława Komorowskiego, gdyby odmówiła rozpoznania wniosku, którego adresatem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i tylko on posiadał uprawnienia, żeby go rozpoznać.

Póki co Donald Tusk okazał się bardziej skutecznym „wygaszczaczem” od jego spadkobierczyni. Być może za to – między innymi – jakiś „komitet nominacyjny” w Unii Europejskiej obdarował go synekurą, dla której wbrew buńczucznym zapowiedziom z początka czerwca 2014 r.: „Nie oddam Polski bez walki”, już pod koniec sierpnia 2014 r. oddał… Być może zawalczył wcześniej o jak najwyższe dla siebie honorarium. Ile by mu nie płacili, „spłacił „awansem.

xxx

W wydaniu tygodnika „Polityka” z dnia 8 sierpnia 2009 r. zamieszczono artykuł Wawrzyńca Smoczyńskiego pt. „Emirat na gazie”, w którym autor podał w nim między innymi – Załącznik 1:

„Po południu 16 maja w Kancelarii Premiera panowała nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwała licytacja polskich stoczni. Uczestnicy składali oferty za pośrednictwem Internetu, pozostając dla siebie anonimowi, ale rząd wiedział, kto bierze udział w przetargu. Godzinę przed zamknięciem wciąż brakowało najbardziej wyczekiwanej oferty. W końcu Donald Tusk kazał połączyć się z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dżasimem Al-Sanim. Kilkanaście minut później w systemie pojawiła się oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights, spółki z Antyli Holenderskich, która ostatecznie wygrała przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.”

Źródło: Wawrzyniec Smoczyński, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34 – Załącznik 1

Jak wiadomo przetarg ostatecznie zakończył się fiaskiem.

Mając za sobą setki przetargów zorganizowanych w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych – Ahold Polska Sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A, DTZ Management Sp. z o.o. – oraz w PLL LOT S.A., w których pracowałem w latach 1995-2009, pismem z dnia 10 maja 2012 r. skierowanym do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego złożyłem: „Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o doręczenie mi Procedury, według której Ministerstwo Skarbu Państwa prowadziło w 2009 r. zakończoną niepowodzeniem sprzedaż stoczni w Gdyni i w Szczecinie.”

W odpowiedzi otrzymałem sporządzone w dniu 24 maja 2012 r. przez Dyrektora Biura Kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa Irminę Jabłońską pismo, którego Autorka poinformowała mnie – Załącznik 2: „Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Kontroli Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12Zbigniew Kękuś

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 maja 2012 r., w którym zwraca się Pan z wnioskiem o udostępnienie procedury, według której Ministerstwo Skarbu Państwa prowadziło w 2009 r. sprzedaż stoczni w Gdyni i Szczecinie informuję co następuje: Sprzedaż stoczni była i jest prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569).

Kompensacja następuje w drodze postępowania wszczętego pod nadzorem ministra właściwego od spraw Skarbu Państwa przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., realizowanegoprzez niezależnego zarządcę kompensacji (art. 2 uust. 1 w.w. ustawy). Przebieg postępowania kompensacyjnego jest monitorowany przez obserwatorów powołanych przez Ministra Skarbu Państwa w uzgodnieniu z Komisją Europejską (art. 10 w.w. ustawy).

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu wydał postanowienia o wszczęciu postępowań kompensacyjnych w obu stoczniach. Wstępne zgromadzenie wierzycieli podjęło uchwały w sprawie ustanowienia zarządcy kompensacyjnego (art. 24 ust. 3 ustawy).

Wykonując postanowienie w.w. ustawy Zarządca Kompensacji przekazał do zatwierdzenia Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. plany sprzedaży. Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., wydał postanowienia o zatwierdzeniu planów sprzedaży składników majątkowych obejmujące określenie trybu i oznaczenie terminów ich sprzedaży (art. 79 ustawy).

Sprzedaż składników majątku stoczni uregulowana jest w rozdziale 9 ustawy. Zgodnie z postanowieniami tego rozdziału zarządca kompensacji dokonuje sprzedaży składników majątku stoczni wyodrębnionych w planie sprzedaży, na rzecz kupującego wyłonionego w otwartym, przejrzystym, bezwarunkowym, niedyskryminacyjnym przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym (art. 82 ustawy).

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu wydaje decyzję o zakończeniu postępowania kompensacyjnego, jeżeli został wykonany zatwierdzony plan podziału (art. 130 ustawy). Prawomocna decyzja o zakończeniu postępowania kompensacyjnego wywołuje takie skutki jak wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku (art. 138 ustawy).

Wraz z odpowiedzią przesyłam tekst opisywanej ustawy. Jednocześnie informuję, iż szczegółowe informacje o przeprowadzonych postępowaniach kompensacyjnych publikowane są na stronie internetowej zarządcy kompensacyjnego – Bud-Bank Leasing sp. z o.o. http://www.bbl.com.pl/. Dyrektor Biura Kontroli Irmina Jabłońska”

Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Kontroli Warszawa, Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12, pismo z dnia 24 maja 2012 r. Dyrektora Biura Kontroli Irminy Jabłońskiej – Załącznik 2

Do odpowiedzi, jak wyżej Dyrektor Irmina Jabłońska załączyła kopię ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.). Przepisy tej ustawy stanowią między innymi – Załącznik 3, Załącznik 4:

Artykuł 2.1:
„Kompensacja następuje w drodze postępowania wszczętego pod nadzorem ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., realizowanego przez niezależnego zarządcę kompensacji, zwanego dalej „zarządcą kompensacji”.
Artykuł 7:
„Organami właściwymi w sprawach kompensacji są: minister właściwy do spraw Skarbu Państwa oraz Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zwany dalej „Prezesem Agencji”.
Artykuł 82.1:
„Zarządca kompensacji dokonuje sprzedaży składników majątku stoczni wyodrębnionych w planie sprzedaży, na rzecz kupującego wyłonionegow otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. Do przetargu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z tym że:
1) szczegółową procedurę przetargu oraz wysokość wadium określa Prezes Agencji w postanowieniu, o którym mowa w art. 79:
2) o przetargu należy zawiadomić przez ogłoszenie o zasięgu ogólnokrajowym i w prasie o zasięgu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie, a jeżeli przetarg dotyczy składników majątkowych stanowiących nieruchomości – co najmniej na osiem tygodni przed jego terminem,
3) przetarg prowadzi zarządca kompensacji,
4) otwarcia ofert dokonuje zarządca kompensacji,
5) wyboru oferty dokonuje zarządca kompensacji,
6) postanowienie o zakończeniu procedury przetargowej wydaje Prezes Agencji, w terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia wyboru ofert.”

Prezes Rady Ministrów nie był był członkiem „zarządcy kompensacji” ani organem właściwym w sprawach

Nawet gdyby był którymkolwiek nieuprawniona była jego opisana przez red. W. Smoczyńskiego ingerencja w przetarg na godzinę przed jego zakończeniem. Przetarg był, zgodnie z wolą ustawodawcy: otwarty, przejrzysty, niedyskryminacyjny, przeprowadzony z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji,

Donald Tusk uczynił goniejasnym, nieuczciwym, dyskryminującym wszystkich pozostałych jego uczestników, poza firmą preferowaną przez niego, beztroskiego tumana lub „kręcącego lody” premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

Za takie zachowanie kupiec junior w średnio dobrze zarządzanej korporacji wyleciałby z hukiem z pracy.

Jak się okazało ignorant – albo „kręcący lody”, każde podejrzenie jest uprawnione – Donald Tusk wybrał na zwycięzcę libańskiego handlarza bronią.

Media informowały:

„W zeszłym tygodniu Polsat News podał, że kontrahentem skrywającym się za katarskim funduszem inwestycyjnym jest libański handlarz bronią. Abdul Rahman el-Assir, związany rosyjskimi koncernami zbrojeniowymi i wywiadem.

Jacek Klein, „Nadzieja w Katarze” ; „Polska”, 19.08.2009r., s. 1

Zapewne z tej przyczyny szef gabinetu politycznego D. Tuska, Sławomir Nowak zbywał media budzącym grozę komentarzem::

„Wczoraj minister Sławomir Nowak zapytany przez nas o sprawę stoczni odparł, że nie będzie się wypowiadał, bo „tak będzie dla wszystkich bezpieczniej”.

Jacek Klein, „Nadzieja w Katarze” ; „Polska”, 19.08.2009r., s. 1

Pod pojęciem„wszyscy”miał zapewne na myśli Sławomir Nowak – wśród przedstawicieli klasy, elity politycznej powszechnie znany jako Lolo Pindoloi- premiera Donalda Tuska.

Z Donalda Tuska kpił minister Skarbu Państwa, przez wszystkich obwiniany wtedy niesłusznie jako jedyny za problemy ze sprzedażą stoczni. Gdy Donald Tusk mu groził dymisją:

„Nie będzie tragedii, jeśli arabski inwestor się wycofa. Rozpoczniemy grę od nowa.

Ale już bez Grada – zapowiada D. Tusk.”

Źródło: Marcin Graczyk, Mikołaj Wójcik, „Gradowi grozi dymisja”, „Dziennik Polska Europa Świat”, 25-26.07.2009r.

„zagrożony” minister ripostował ironicznie:

„Pan premier ma dobry sposób hartowania swoich ministrów – powiedział wczoraj Aleksander Grad. To reakcja ministra skarbu na piątkową zapowiedź Donalda Tuska, że jeśli do końca sierpnia nie zamknie z sukcesem sprawy sprzedaży stoczni, pożegna się ze stanowiskiem.”
Źródło: „Minister skarbu dymisji się nie boi”, „Dziennik Polska Europa Świat”, 27.07.2009r.,s. 6

Skąd ten spokój ministra Skarbu Państwa i lekceważenie okazywane Prezesowi Rady Ministrów?

Stąd, że A. Grad wiedział, że to nie on, ale Donald Tusk w okolicznościach opisanych przez red. W. Smoczyńskiego wybrał zwycięzcę przetargu.

Aleksander Grad zawinił tylko zawarciem umowy sprzedaży stoczni zawierającej wady prawne.

Skąd wiadomo, że umowa zawarta przez A. Grada była wadliwa?

Z zachowania Donalda Tuska oraz z efektów jego wyprawy w sobotę 8 sierpnia 2009 r. do Nicei na spotkanie z premierem Kataru.

Całą pierwszą stronę „Faktu” z poniedziałku 10 sierpnia 2009 r. wypełniało zdjęcie D. Tuska pchającego wózek. Zdjęciu towarzyszył podpis:

„Donald Tusk (52 l.) dzielnie pcha wózek z wnukiem, półrocznym Mikołajem. W takiej roli premiera nikt jeszcze nie widział – w końcu wolnego czasu praktycznie nie ma. Jeszcze w sobotę oficjalnie odwiedził Francję, ale wczoraj w Sopocie był zwykłym polskim dziadkiem, którego rozpiera duma z wnuka”.

Źródło: „Oto Dziadzio Donald”; „Fakt”, 10.,08.2009r., s. 1

Cel wyprawy D. Tuska do Francji w sobotę 8 sierpnia 2009 r. ujawnił „Dziennik Polska Europa Świat:

„Na dziewięć dni przed terminem zapłaty za zakłady w Gdyni i Szczecinie przez katarski QInwestDonald Tusk poleciał w sobotę do Nicei, aby prosić przebywającego na wakacjach premiera Kataru Hamada bin Jassima bin Jabera Al Thaniego o interwencję w sprawie transakcji. (…) Na razie udało się ich jedynie przekonać do niewycofania wadium (…)”.

Źródło: Jędrzej Bielecki: „Tusk poleciał przekonać szejka z Kataru” ; „Dziennik Polska Europa Świat”, 10.08.2009 r., s. 3 – Załącznik 7

Donald Tusk przerwał urlop premierowi Kataru i poleciał na spotkanie z nim… ze strachu przed gniewem stoczniowców, w obawie o swoją karierę polityczną.

Na 17 sierpnia 2009 r. wyznaczony był drugi termin zapłaty. Pierwszym był 21 lipca 2009 r.

Red. W. Smoczyński pisał, gdy jeszcze wszyscy wierzyli Donaldowi Tuskowi i Aleksandrowi Gradowi, że stocznie mają kupić Katarczycy:

„Premier Kataru miał prawo zapomnieć o zapłacie za stocznie. Gdy 21 lipca mijał termin przesłania 120 mln dol. na konto polskiego rządu, Al.—Sani dopinał właśnie zakup udziałów w Porsche za 5 mld dol.”

Źródło: Wawrzyniec Smoczyński, „Emirat na gazie”; Polityka” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34 – Załącznik 1

Gdyby umowa zawarta przez Aleksandra Grada pozbawiona była wad prawnych, to po tym gdy kontrahent wybrany przez D. Tuska na zwycięzcę przetargu nie przelał w dniu 21 lipca 2009 r. kwoty 381 mln zł na konto Agencji Rozwoju Przemysłu, wadium w kwocie 8 mln euro należałoby do Polski.

To „ABC biznesu”.

Ponieważ A. Grad podpisał wadliwy kontrakt z kontrahentem wybranym przez D. Tuska w okolicznościach opisanych przez red. W. Smoczyńskiego, to obaj polecieli w sobotę 8 sierpnia 2009 r. żebrać o litość dla siebie u premiera Kataru.

W tej – na koszt podatnika – podróży farsie, nie brak groteskowego akcentu. Rzecznik rządu Paweł Graś wróżył z fusów, a dokładnie z… dań katarskich. Informował media w Polsce o wyprawie męża stanu:

„Dobrym sygnałem jest także to, że poświęcił Donaldowi Tuskowi wiele godzin i podjął go obiadem

złożonym z tradycyjnych dań katarskich. Do spotkania doszło nie w luksusowej wilii szejka na

Lazurowym Wybrzeżu, ale „ma mieście”.

Źródło: Jędrzej Bielecki: „Tusk poleciał przekonać szejka z Kataru” ; „Dziennik Polska Europa Świat”, 10.08.2009 r., s. 3 – Załącznik 7

Premier Kataru potraktował intruzów z Polski tak jak sobie na to zasłużyli przerywając mu urlop. Wziął ich „na miasto”. Dla rzecznika rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Grasia powodem do dumy było, że nie do pizzerii, czy też do Mc Donalda.

Ciekawe byłoby się dowiedzieć, ile ostatecznie Polskę kosztować będzie zaangażowanie przez Donalda Tuska Katarczyków w zakup stoczni w Gdyni i Szczecinie. „Dziennik Polska Europa Świat” informował:

„Zachętą do zaangażowania się w deficytowe stocznie już wcześniej miał być wieloletni kontrakt na zakup skroplonego gazu.”

Źródło: Jędrzej Bielecki: „Tusk poleciał przekonać szejka z Kataru” ; „Dziennik Polska Europa Świat”, 10.08.2009 r., s. 3 – Załącznik 7

Katarczycy swojego biznesu dopięli. Korzystając z nieudolności D. Tuska i A. Grada, zwodząc nas od opisanej wyżej w dniu 16 maja 2009 roku ingerencji Donalda Tuska w przetarg na sprzedaż stoczni, zanim okazało się, że reprezentowali libańskiego handlarza bronią, który stoczni nie kupił, sfinalizowali ich „deal” na sprzedaż Polsce skroplonego gazu.

W dniu 30 czerwca 2009 r. Aleksander Grad podpisał 20-letni kontrakt z Katarem na dostawę do Polski skroplonego gazu w ilości 1 mln ton rocznie. Media – w tym „Gazeta Wyborcza” – podawały, że będzie go Polska kupowała w cenie o… 100 dol. za tonę wyższej od tej, którą dostawcy z Kataru oferowali innym odbiorcom.
Gdyby tak było, to wadium w kwocie 8 mln euro, którego niewycofanie udało się „wynegocjować” Donaldowi Tuskowi podczas jego „oficjalnych odwiedzin Francji” w dniu 8 sierpnia 2009 r., byłoby nic nie znaczącym dodatkiem do kosztu obiadu, którym premier Kataru podjął go „na mieście”.

Jak wiadomo przetarg na sprzedaż stoczni w Gdyni i Szczecinie zakończył się fiaskiem. Wybrany przez Donalda Tuska na zwycięzcę libański handlarz bronią nie uiścił opłaty także w drugim terminie, tj. 17 sierpnia 2009 r.

Przetarg powtórzono, ale nie było już zainteresowanych zakupem stoczni.

Trudno się dziwić, że nawet wcześniej zainteresowani zrezygnowali.

Bez potrzeby angażowania wywiadowni gospodarczych, po wydaniu kilku złotych na zakup tygodnika „Polityka” z dnia 8 sierpnia 2009 r. dowiedzieli się, że premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk to „drukarz”, który osobiście wybrał zwycięzcę pierwszego przetargu. Dowiedzieli się, że premier Polski naruszył ustanowione przez ustawodawcę warunki przetargu, w którym uczestniczyli, i na godzinę przed zakończeniem trwającego cztery dni przetargu, skontaktował się z osobą bardzo blisko związaną z firmą, która dopiero po tym kontakcie, tuż przed zakończeniem przetargu, jako ostatnia złożyła ofertę. Żeby ostatecznie wygrać.

Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk wykazał wszystkim, poza preferowaną przez niego firmą, uczestnikom przetargu, że lekceważy ich wysiłek oraz zasoby włożone w przygotowanie oferty.

Sam Donald Tusk ukrył przed opinią publiczną jego osobistą ingerencję w przetarg prowadzony z mocy ustawy przez niezależnego zarządcę kompensacji. Przez kilka tygodni obwiniał przed mediami za niepowodzenie przetargu ministra Aleksandra Grada. Groził mu dymisją.

Jak wspomniałem Aleksander Grad kpił z niego. Na koniec Donald Tusk… przeprosił Aleksandra Grada za to, że mu powierzył… za trudne zadanie do wykonania.

Było rzeczywiście trudne z winy samego D. Tuska, który osobiście wybrał zwycięzcę przetargu.

Gdyby nie informacja podana przez W. Smoczyńskiego nikt by się o naruszeniu przez D. Tuska ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. nie dowiedział. Dowodem słuszności mojego stanowiska wypowiedź przedstawiciela koalicjanta PO, Stanisława Żelichowskiego podana w dniu 18 sierpnia 2009 r. przez „Dziennik Gazetę Prawną”:

„Zdaniem Żelichowskiego przetarg został przeprowadzony prawidłowo: został rozpisany konkurs,katarski inwestor zaproponował najlepszą ofertę, wpłacił wadium.”

Źródło: „Przetarg został przeprowadzony prawidłowo”,„Dziennik Gazeta Prawna”, 18 sierpnia 2009 r.

Ten inwestor – jak się okazało wcale okazało nie katarski, jak myślał S. Żelichowski i śledzący sprawę, oszukiwani przez Donalda Tuska i Aleksandra Grada Polacy, lecz libański – złożył ofertę w dyskryminujących wszystkich pozostałych uczestników przetargu okolicznościach stworzonych przez premiera Donalda Tuska i opisanych przez W. Smoczyńskiego.

Donald Tusk naruszył ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.

Przekroczył uprawnienia i działał na szkodę interesu publicznego oraz na szkodę interesu prywatnego pracowników stoczni w Gdyni i Szczecinie i firm z nimi powiązanych /art. 231 § 1 k.k./.

Nawet, gdyby był członkiem niezależnego zarządcy kompensacji – nie był takowym – nie wolno mu było kontaktować się sprawie przetargu z którymkolwiek z jego uczestników. A już na godzinę przed zakończeniem przetargu w szczególności.

Jak podawały media, z powodu upadku stoczni w Gdyni i w Szczecinie pracę straciło około 100 tys. osób.

Pracowników stoczni oraz firm połączonych z nimi łańcuchami kooperacyjnymi.

To łącznie setki tysięcy dramatów nie tylko ludzi, którzy utracili pracę, ale także członków ich rodzin

Upadł ostatecznie przemysł stoczniowy w Polsce.

Kierowałem wielokrotnie wnioski do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, jaką przekazał po południu 16 maja 2009 r. informację premierowi Kataru szejkowi Hamadowi Bin Dżasimowi Al-Saniemu, ale mi za każdym razem jego podwładni odmawiali.

xxx

W związku z powyższym, tj. ponieważ Prezes Rady Ministrów Donald Tusk naruszył ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, pismem z dnia 5 grudnia 2012 r. skierowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożyłem: „Kraków, dnia 5 grudnia 2012 r. Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dotyczy:

Wniosek – na podstawie art. 6.2, art. 1.1, art. 2.4, art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu – o złożenie przez Prezydenta wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).”

W uzasadnieniu podałem prawo określone w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu:

Artykuł 1.1:
„Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: (…) 2. Prezes Rady Ministrów.”
Artykuł 2.4:
„Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.”
Artykuł 3:
„Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny, którymi osoby wymienione w art. 1 ust. 1, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, chociażby nieumyślnie, naruszyły Konstytucję lub ustawę.”
Artykuł 6.2:
„Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7, może być złożony Marszałkowi Sejmu przez: 1) Prezydenta, (…).”

W odpowiedzi otrzymałem sporządzone w dniu 10 grudnia 2012 r. przez Głównego Specjalistę w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdalenę Kycia pismo o treści – Załącznik 5:

„Warszawa, 10 grudnia 2012 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /adres – ZKE/ Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Nr BLO – 060/3370/54/12/KM/GW Pan Zbigniew Kękuś Szanowny Panie, Potwierdzamy wpływ Pana kolejnego listu z dnia 4 grudnia 2012 roku skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, a przekazanego do Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej celem udzielenia odpowiedzi. Odnosząc się do Pana postulatu wyjaśniamy, że zgodnie z art. 144 ust. 3 pkt 13 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada uprawnienie skierowania wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów. Jednakże możliwości tej nie rozważa na skutek indywidualnych ocen i próśb obywateli. Jednocześnie należy dodać, że uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów podejmuje Sejm większością 3/5 ustawowej liczby posłów (art. 156 Konstytucji). Z poważaniem, Magdalena Kycia Główny Specjalista”
Źródło: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich, sygn.

060/3370/54/12/KM/GW, pismo z dnia 10.12.2012 roku Głównego Specjalisty M. Kyci – Załącznik 5

Taka Pani Kycia to skarb dla takich polityków, jak Donald Tusk.

Gdybym nie wiedział, że Prezydent może złożyć wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów, to bym nie skierował wniosku w tej sprawie do B. Komorowskiego.

Pani M. Kycia wyjaśniła mi wszak, że Bronisław Komorowski: „Jednakże możliwości tej nie rozważa na skutek indywidualnych ocen i próśb obywateli.”

Nie wyjaśniła, dlaczego…

Wskazać zatem należy, że ta sama M. Kycia, jeszcze jako Starszy Specjalista, wyjaśniła mi pismem z dnia 10 czerwca 2012 r. – Załącznik 6: „Warszawa, 10 sierpnia 2012 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /adres – ZKE/ Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Nr BLO – 060/3370/42/12/KMPan Zbigniew Kękuś Szanowny Panie, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza odbiór Pana kolejnego listu – wniosku z dnia 8 sierpnia 2012 roku skierowanego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Uprzejmie informujemy, że Prezydent RP nie posiada kompetencji do rozpoznania Pana wniosku.Jak już był Pan wielokrotnie informowany uprawnienia Prezydenta RP ściśle określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy. Prezydent RP z racji pełnionej funkcji jest szczególnie zobowiązany do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego i podejmowane przez Niego działania mogą dotyczyć jedynie spraw należących do Jego kompetencji. Z poważaniem Starszy Specjalista Magdalena Kycia”
Źródło: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich, sygn.

060/3370/42/12/KM, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Starszego Specjalisty Magdaleny Kyci – Załącznik 6

Skoro zatem „Prezydent RP z racji pełnionej funkcji jest szczególnie zobowiązany do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego i podejmowane przez Niego działania mogą dotyczyć jedynie spraw należących do Jego kompetencji.”, a w ramach jego ustawowych /art. 6.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu/ i konstytucyjnych /art. 144 ust. 3 pkt 13 Konstytucji/ kompetencji jest złożyć wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrów, to Bronisław Komorowski, który ślubował przed Zgromadzeniem Narodowym:

„Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

powinien złożyć wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Przecież Donald Tusk naruszył ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).

czym spowodował likwidacje stoczni w Gdyni i Szczecinie, utratę pracy przez ok. 100 osób i upadek przemysłu stoczniowego w Polsce.

Pani Kycia z Bronisławem Komorowskim uznali jednak, że skoro to ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, o tym naruszeniu poinformowałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to oni nie rozważą nawet … możliwości rozpoznania mojego wniosku.

W efekcie Donald Tusk, jeden z całą pewnością najgłupszych Żydów w polityce europejskiej, nieudacznik, nie tylko nie stanął przed Trybunałem Stanu – ani przed prokuratorem za popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k.ii – ale go jakiś „komitet nominacyjny” ceniący takich jak on, Żydów z Polski, zdrajców interesu narodowego i tumanów polonofobów wypromował na przewodniczącego Rady Europejskiej.

W nagrodę, za – między innymi – wygaszenie stoczni w Gdyni i Szczecinie, przemysłu stoczniowego w Polsce?

Niewiele po 25 latach „wolności” pozostało już do wygaszenia…

xxx

W ostatnich dniach oburzenie wywołał komentarz Filipa Chajzera, który porównując pracę górników z pracą „białych kołnierzyków” napisał na Facebooku: „ – (…) Tylko że w Warszawie w korpo nikt się nad nikim nie użala. Twój dział nie zarabia, więc się go likwiduje”.

Mam za sobą prawie 20-letni staż na kierowniczych stanowiskach w różnych korporacjach. Ma rację F. Chajzer. Tam się nikt nad nikim nie użala. Jeśli spowodujesz straty, musisz mieć dużo szczęścia, żeby ci pozwolili wybrać pomiędzy „dyscyplinarką” a „dobrowolnie” złożoną prośbą o rozwiązanie umowy o pracę.

A w „Firmie” Rzeczpospolita Polska?

À rebours… „Prezesa zarządu”, aroganckiego ignoranta, nieudacznika, który spowodował niepowetowane dla Firmy i jej pracowników straty, ratuje przed końcem kariery zawodowej… specjalista w kancelarii szefa „rady nadzorczej”. Sam szef „rady” rżnie nieświadomego, udaje, że o niczym nie wie. Gdyby okazał, że wie, z lica musiałby zniknąć rozlewający się na nim bezmiar artykułowanego przy każdej po temu okazji szczęścia.

W Unii Europejskiej też sami swoi… Fanklub „wygaszacza”.

Gdy Donalda Tuska witał w Brukseli, Herman Van Rompuy prezentował go ponad 500 milionom Europejczyków jako człowieka o… wielkich horyzontach i wielkim sercu.

Aż się wierzyć nie chce.

Nie wiem, z kim Van Rompuy rozmawiał na temat Donalda Tuska. Chyba wyłącznie z Donaldem Tuskiem.

Jakie, „horyzonty” Donalda Tuska, wie od lat 38 milionów Polaków. Jakie jego serce, też wiedzą niektórzy Polacy. Gdyby skonsultował Van Rompuy stanowisko w sprawie serca Donalda Tuska z jego małżonką Małgorzatą, ta opowiedziała by mu zapewne i tę historię o swoim mężu:

«Kiedyś przygotowałam jajka w sosie musztardowym – wspomina pani Małgorzata. – Kładę więc na talerzu te jajka i chcę polewać sosem, a tu, niestety, leci jakaś papka. Spojrzał wściekły, chwycił jajka i rzucił o ścianę».

Pani Małgorzata w ogóle musi pilnować męża. «Niezachwiana pewność siebie to niedobra cecha. W razie potrzeby wyprowadzam więc męża ze stanu zadowolenia. Udowadniam mu, jaki jest nędzny». Mimo to «on bywa mendowaty», czyli «chodzi i mendzi: masło znowu nie wyjęte z lodówki. Albo, taki zniechęcony, patrzy na mnie i mówi: Ale ty masz grube nogi»”. W dodatku mąż pani Małgorzaty «kiedyś lubił wypić». Robił się wtedy marudny. Wciąż pytał: Czy mnie kochasz? Albo płakał, że nikt go nie kocha. Teraz się pilnuje» – oddycha z ulgą

pani Małgorzata. Po czym konstatuje: «Mąż nie jest opiekuńczy.Raczej sam wymaga opieki»”.

Źródło – http://wiadomosci.onet.pl/prasa/daleko-od-milosci/0exs1

Przecież to – Donald Tusk – postać psychopatyczna.

Skąd wziął Van Rompuy „wielkie serce” Donalda Tuska skoro chłopina w opisany wyżej sposób nawet własną żonę traktował?

Na szczęście dla DonaldaTuska kanclerz Niemiec Angela Merkel rozpoznała jego potrzeby.

Jej protegowany został przewodniczącym Rady Europejskiej.

Zanim to się stało obecny prezydent Europy ujawnił jego kulinarne horyzonty. Sięgały hen poza żony Małgorzaty jaja w sosie musztardowym… Ośmiorniczki, czarny kawior, kabanosy z łososia itp.

Na koszt podatnika.

Serce też ma wielkie…

Polska w kryzysie, 500 tys. dzieci głoduje dzień w dzień, a Donald „wielkie serce”… na koszt podatnika: garnitury, krawaty, wyjazdy małżonki Małgorzaty samochodem służbowym na zajęcia z tenisa, ochrona córki przez funkcjonariuszy BOR po tym, gdy osobliwie, bo od prezentacji… pupy w Internecie – „Nie posiadam Photoshopa. Ale bardzo się cieszę, że zdjęcia wyglądają na obrabiane, potraktuję to więc jako naprawdę miły komplement” (…) „Dla jednych będę za chudą szkapą, dla innych Kasią, która ma kawał pupy, szerokie biodra i duże uda.” /Źródło: „Naga prawda o Kasi Tusk!” Gorąca dyskusja w sieci o pupie córki premiera.”; „Fakt”, 18 czerwca 2012 r., s. 8/ – rozpoczęła promocję modowego bloga itp. itd.

Gdyby w taki sposób zachowywał się za poprzedniej żydokomuny kacyk PZPR, to by go z partii wyrzucili, żeby jej nie kompromitował. A Donald Tusk …? Bożyszczem Ewy Kopacz, Hanny Gronkiewicz-Waltz, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i im podobnych.

Gdy w „wolnej” – co nam wmawia przy każdej okazji szczęśliwy Bronisław Komorowski – Polsce Polak napisze prawdę o Żydzie, to go natychmiast kierują na badania psychiatryczne. Prokurator wydaje Policji nakaz zatrzymania „przestępcy” o godz. 6-ej rano i z nałożonymi na ręce kajdankami doprowadzenia pod przymusem na badania.

Donalda Tuska, który zachowywał się jak ujawniła znająca go, jak nikt jego małżonka, nie badano przed tym zanim objął urząd premiera Rzeczypospolitej Polskiej, zanim mu powierzono losy Narodu Polski.

Potem, gdy miał zasiąść na fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej też go zapewne nie poddano badaniom. Wszak „wywiad środowiskowy” wykazał wielkie serce i horyzonty… gnuśnego okrutnika.

Niemieccy dziennikarze tak widzieli „człowieka o wielkich horyzontach” jako kandydata Berlina na synekurę w strukturach UE:

„Dziennik „Die Welt” napisał, że Tusk nadaje się – z punktu widzenia Berlina – na szefa KE,

bo „je z ręki”, „jest oswojony” (w oryginale „Handzahm”). (…) „Der Spiegel” określił główną cechę

Tuska mianem „pflegeleicht”, czyli „wytresowany”, „łatwy w hodowli”.
Źródło: Sławomir Sieradzki, „Niemiecki Kompleks Tuska – stan podległości politycznej szefa polskiego rządu wobec Berlina często osiąga stan krytyczny dla polskich interesów”; „w Sieci”, Nr 17/18 2014, 22 kwietnia – 4 maja, str. 27 – 29

Myślę, że już tylko jego ortodoksyjni fani nie zgodzą się ze mną, że o Donaldzie Tusku, iż to „człowiek o wielkich horyzontach i wielkim sercu”, to… wielka, ogromna przesada.

Gnuśny z Donalda Tuska typ, zapatrzony w siebie li tylko i swoją karierę, beztroski, bezmyślny, chciwy, pazerny łajdak, okrutnik i hipokryta. Groźny dla Polaków polonofob. Wzorcowy „produkt” „cywilizacji szwindla”.

Obawiam się, że „komitet nominacyjny” z Unii Europejskiej, który obdarowawszy Donalda – „Polskość to nienormalność” – Tuska synekurą przewodniczącego Rady Europejskiej, uratował nie tylko w mojej opinii kłamcę i tchórzaiii przed konsekwencjami w Polsce nieudolności i zdrady interesu narodowego, może mieć dla niego jakieś specjalne wobec nas zadania. Ten Żyd miernota polonofob nie raz dowiódł, że przed żadną go destrukcyjną działalnością wobec Polaków jego próżność i żądza władzy nie powstrzymają.

W jaki sposób robi z niej użytek doświadczyli, między innymi „wygaszeni” przez niego w opisany wyżej sposób stoczniowcy z Gdyni i Szczecina.

Tym ze stoczni w innych państwach dał, beztroski, bezmyślny, bezrefleksyjny, uchroniony przed Trybunałem Stanu przez Specjalistę z Biura Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Bronisława Komorowskiego Magdalenę Kycię dureńiv, kłamca i tchórz lansowany przez ferajnę z UE na człowieka o wielkich horyzontach i wielkim sercu, ogromny powód do radości…

Pracę.

Ponad 100 tys. zł miesięcznego wynagrodzenia za synekurę, na którą go – zdaniem niemieckich nawet dziennikarzy „jedzącego z ręki”, „oswojonego”, „łatwego w hodowli” i „wytresowanego” – wypromował jakiś „komitet nominacyjny” z Unii Europejskiej, „spłacił” Donald -„Nie oddam Polski bez walki” v-Tusk z wyprzedzeniem i… wielkim przebiciem.

Jak to Donald Tusk… kosztem Polaków. Jak to Donald Tusk… z naruszeniem polskiego prawa. Wszak zdaniem Donalda Tuska:

„Polskość to nienormalność”

Donald Tusk

W załączeniu przesyłam skany dokumentów poświadczających fakty przedstawione przeze mnie w niniejszym piśmie:

Załącznik 1: Wawrzyniec Smoczyński, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34
Załącznik 2: Ministerstwo Skarbu Państwa Biuro Kontroli Warszawa, Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12, pismo z dnia 24 maja 2012 r. Dyrektora Biura Kontroli Irminy Jabłońskiej
Załącznik 3: Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.)
Załącznik 4: j.w.
Załącznik 5: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/54/12/KM/GW, pismo z dnia 10.12.2012 roku Głównego Specjalisty Magdaleny Kyci
Załącznik 6: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listów i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/42/12/KM, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Starszego Specjalisty Magdaleny Kyci
Załącznik 7: Jędrzej Bielecki: „Tusk poleciał przekonać szejka z Kataru” ; „Dziennik Polska Europa Świat”, 10.08.2009 r., s. 3

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

i„LOLO PINDOLO” – «Sławomir Nowak, który jako minister transportu nie był „piz…ą”. Bytuje – zazwyczaj stadnie, w towarzystwie „Wawrzyna, Siwego i trenera od siłowni” – w okolicach Charlotte’y, czyli modnej wśród młodzieży kawiarni na warszawskim placu Zbawiciela. Etymologia terminu: „Fakt”, skąd określenie przeszło do kręgów biznesowo-politycznych. patrz też: zamknąć ryja»
„ZAMKNĄĆ RYJA” -«Socjotechniczne metody zarządzania sytuacją kryzysową. Zalecane Lolo Pindolo, który nie potrafi się zdecydować, skąd ma szwajcarski zegarek za 20 500 zł, przez co „ludziom się już zupełnie popier…liło»
„WSADZĄ MNIE DO WIĘZIENIA, K…!”- «Sankcja prawna, związana ze zmianą miejsca zamieszkania, której obawia się żona Lolo Pindolo. patrz też: trzepanie żony, rutynówka i zadaniówka»
„TRZEPANIE ŻONY” – «Kontrola skarbowa u Moniki, czyli małżonki Lolo Pindolo. Blokuje ją młody chłopak. patrz też: wsadzą mnie do więzienia, k…!, rutynówka i zadaniówka»
„RUTYNÓWKA I ZADANIÓWKA” – «Rodzaje kontroli skarbowej. Ta druga przychodzi „z intencją, żeby doje…ać”. Środki zaradcze: „Gośka” ze skarbówki, znajoma młodego chłopaka. patrz też: trzepać żonę, wsadzą mnie do więzienia, k…!»
„CZYŻEŚCIE OCHU…LI?!” – «Względnie: Poje…ło was?! Rodzaj nieformalnej apelacji podejmowanej przez młodego chłopaka w sprawie Lolo Pindolo. patrz też: trzepanie żony, zamknąć ryja, spod dużego palca»
„SPOD DUŻEGO PALCA” – «Uproszczona metoda wpisywania danych w oświadczeniu majątkowym Lolo Pindolo. patrz też: trzepanie żony, zamknąć ryja»
„WALENIE NA SIŁOWNIĘ” – «Termin medyczny. Sposób na pokonanie depresji przez Lolo Pindolo, dopóki nie zostanie stylistą Jacykowem»
Źródło: „Słownik afery taśmowej”; „Fakt”, 28-29.06.2014, s. 5, 6

ii Artykuł 231 § 1 Kodeksu karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

iii„Donald Tusk jest kłamcą i tchórzem” – Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, w: TVN 24, 13 stycznia 2015 r., godz. 19:35

iv„Nazwanie kogoś durniem, nie jest obelgą, lecz diagnozą” Julian Tuwim

vŹródło: Donald Tusk:„Nie oddam Polski bez walki”; „Polityka”, Nr 23, 5-6 czerwca 2013, s. 1

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/