Związkowy rokosz szabas-gojów

http://nikander.neon24.pl/post/118738,zwiazkowy-rokosz-szabas-gojow

11 komentarzy

Związkowy rokosz szabas-gojów

Panowie bonzowie związkowi. To już przerabialiśmy za sprawą Wałęsy i Wojtyły.

 

Jestem ostatnim, który mógłby stwierdzić, że Polakom wiedzie się dobrze, i że protesty są jakąś tam niezrozumiałą fanaberią. Ponieważ jednak dane mi było obserwować atak na polską walutę zorganizowany rękami Wałęsy i Wojtyły – na słowa ekonomicznych przygłupów z NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych zareagowałem wyjątkowo nerwowo.

Bonzowie związkowi muszą dbać o swoją dupę. To rozumiem. Zdarzyła się stosowna sytuacją więc powyłazili ze swoich nor i zaczynają brylować w mediach. Uszczęśliwią wszystkich. Każdemu podwyższą pensję, wzrośnie popyt i wszyscy będziemy żyli długo i szczęśliwie a na cześć bonzów związkowych niejedna wzniesie się hosanna.

Piotr Duda wielki tropiciel bogactwa przedsiębiorców wie, że mają oni 160 mld na kontach i, że jeśli im trochę ubędzie to nic się nie stanie , a wręcz przeciwnie. Gdyby ten ekonomiczny matoł zerknął do oficjalnych danych NBP to zobaczyłby, że przedsiębiorcy na koniec grudnia mieli 225 845 mln depozytów i 298 827 mln kredytów, czyli per saldo 73 mld zł deficytu. Jest to niepokojąca sytuacja dla banksterów, bo na koniec listopada deficyt wynosił prawie 90 mld zł. Tak duży spadek potrzeb kredytowych może niepokoić naszego międzynarodowego żyda, zwłaszcza, że mogą wystąpić dodatkowe efekty obniżenia potrzeb kredytowych poprzez redukcję zatorów płatniczych.

Wynajął więc związkowych użytecznych idiotów. Dobrze wie, że po takiej akcji roszczeniowej gospodarka odzyska punkt równowagi, tylko przy znacznie wyższych cenach. Co związkowcy prawą ręką „wywalczą” z wielkim hałasem , to inflacja lewą ręką im zabierze zupełnie bezszelestnie. Jednak co przy tym rzyt zarobi to jego.

Panowie bonzowie związkowi. Dajcie sobie siana. Wasz czas już minął. Owszem, pieniądze na poprawę naszego losu są, ale żyd nie powie wam gdzie one leżą!!!! No to posłuchajcie matoły popieprzone. Poprzez zabranie nam suwerenności w zakresie emisji pieniądza tracimy rocznie, jako społeczeństwo, kwotę szacowaną na około 130 mld zł !! Nie wiecie, bo mózgowia wam brakuje. Jeśli sięgniecie po te pieniądze to w stosunku do was nie będę używał słów powszechnie uważanych za nieprzyzwoite. A teraz WON!!! To już przerabialiśmy.

 

Tymczasem do Polaków przytomnych kieruję zadanie do wykonania.

Pierwszy Kongres Funduszu Reform Ustrojowych

Proponowana tematyka:

1. Koncepcja systemu utrzymywania równowagi towarowo – pieniężnej przy stałych cenach w warunkach pełzającej inflacji i wzrostu gospodarczego.

Zaprezentowanie systemu monetarnego reagującego inteligentnie na zaburzenia zewnętrzne jakimi są inflacja, wzrost gospodarczyoraz ataki na walutę. Opisać mechanizmy samoregulacji i sprzężeń zwrotnych stabilizujących system w obszarze neutralnym pomiędzy rynkiem producenta a rynkiem konsumenta przy zachowaniu w miarę stałych cen.Sprecyzowanie ogólnych zaleceń co do sposobu rozpraszania emisji (włączania emisji pieniądza do obrotu gospodarczego).

2. Pakiet gospodarczy – założenia legislacyjne

a) Ustawa o Narodowym Banku Polskim i prawa pokrewne

Doprowadzenie do zgodności art. 4 ustawy o NBP z art. 227 Konstytucji RP. Zaproponować formę operacji dostrajających (formuły emisyjne, pomiar wskaźników) i aprecjacyjnych (manipulacja zdolnością kredytowa). Zaproponować rozwiązanie dla okresu przejściowego związanego z wygaszaniem kreacji pieniądza dłużnego i zastępowaniem jej emisją pełnowartościowego pieniądza fiducjarnego.

b) Spółka właścicielsko-pracownicza.

Zaproponować sposób przekształcania przedsiębiorstw imiennych, spółek osobowych i prawnych w spółki właścicielsko-pracownicze a w szczególności:

– zaproponować sposób tworzenia się własności pracowniczej drogą kapitalizacji na imiennych kontach pracowniczych przyrostu aktywów przedsiębiorstwa finansowanych drogą inwestycji odtworzeniowych w ciężar kosztów operacyjnych i z podziału zysku.

– zaproponować organizację organów przedsiębiorstwa chroniących zarówno prawo do zarządu dla wspólników założycieli jak i udział we współzarządzaniu załogi przedsiębiorstwa.

– zaproponować rozwiązanie problemów pojawiających się w przypadkach upadłości i układu.

– zaproponować zasady dokapitalizowywania udziałów członków założycieli i własności pracowniczej kwotami emisji pieniądza.

c) Umowy wspólnie kontrolowane.

Zaproponować rozporządzenia wykonawcze do pełnego wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 11 – wspólne ustalenia umowne, zarówno dla umów wspólnego działania jak i umów wspólnego przedsięwzięcia.

d) Ustawa o konglomeratach (związkach gospodarczych o integracji produktowej/pionowej)

Zaproponować unormowania prawne dla związków gospodarczych o integracji produktowej (pionowej) działających w sposób trwały i zorganizowany na zasadach prawa o wspólnych ustaleniach umownych poprzez zawarcie umów ramowych.

3. Pakiet naprawy sposobu uprawiania polityki – założenia legislacyjne.

a) Kodeks wyborczy włączający obligatoryjność kontraktów wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu oraz na urząd Prezydenta RP.

Zaproponować wymogi uznania programu wyborczego za kontrakt wyborczy zawarty zgodnie z przepisami regulującymi przyrzeczenia publiczne pomiędzy kandydatami/partiami a wyborcami. Zaproponować tryb odwoływania posłów/senatorów/prezydenta za brak realizacji obietnic wyborczych drogą referendalną i/lub sądowa.

b) Finansowania ugrupowań politycznych subwencją obywatelska.

Zaproponować sposób zastąpienia subwencji budżetowej na działalność partii politycznych subwencją obywatelska polegającą na kwotowym odpisie (5-10 zł) na działalność wybranego ugrupowania politycznego w deklaracji podatkowej.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/