Dr Kękuś: Jak Polacy pracują na dodatki do emerytur dla Żydów nie mieszkających w Polsce

Kraków, dnia 18 lutego 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Pan
Mateusz Szczurek
Minister Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Dotyczy:
Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji:
jaką kwotę wypłacono w 2014 r. obywatelom innych państw z tytułu ustawy z dnia 14 marca 2014 r. „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.”
jaka kwota została umieszczona w budżecie państwa na 2015 r. na poczet wypłat obywatelom innych państw z tytułu ustawy, jak w pkt. I.1.
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Wypłacane obecnie świadczenia /niemieszkającym w Polsce Żydom, w kwocie ok. 400 zł miesięcznie – ZKE/Mają natomiast na celu wyrażenie gestu solidarności polskiego ustawodawcy, by uczynić życie choć trochę łatwiejsze tym, którzy cierpieli w latach 1939 – 1956 represje za to tylko, że byli polskimi obywatelami lub za to, że nie chcieli pogodzić się z utratą przez Polskę niepodległości. specjalista Jan Lis Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Prawny””
Źródło: Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Dyrektora Generalnego BD1-K0846-056-47/14, pismo Specjalisty Wydziału Prawnego Jana Lisa z dnia 19 listopada 2014 r. – Załącznik x

„Minister finansów Mateusz Szczurek emerytom każe płacić wyższe podatki!
Skandal jakich mało!
Najpierw ZUS wstrzymał pracującym emerytom wypłatę świadczeń. Potem pieniądze zaczął oddawać. Ale o ekstrawypłaty upomniał się fiskus i emerytom każe płacić zamiar 18 aż 32-proc. podatek! (…) Minister finansów Mateusz Szczurek (40 l.) nie przewiduje zwolnienia z podatków emerytów.”
Źródło: „Minister finansów Mateusz Szczurek emerytom każe płacić wyższe podatki!”; „Fakt”, 10.02.2015, s. 2 – Załącznik x

„Każdą decyzję, którą podejmuje, rozważa na kilka sposobów, przelicza, liczy, nie śpi po nocach,
ale zawsze rzetelnie informuje Polaków.”
Premier Ewa Kopacz o ministrze finansówMateuszu Szczurku, w: Magdalena Rubaj, Michał Piasecki, „Oni będą nami rządzić”;
„Fakt, 20-21.09.2014, s. 2

Część I Przepisy prawa

Artykuł 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”

Część II Uzasadnienie

Gdy nam 19 września 2014 r. prezentowała swój rząd, zachwalając go jako merytoryczny, Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz powiedziała o Panu:

„Każdą decyzję, którą podejmuje, rozważa na kilka sposobów, przelicza, liczy, nie śpi po nocach,
ale zawsze rzetelnie informuje Polaków.”
Premier Ewa Kopacz o ministrze finansówMateuszu Szczurku, w: Magdalena Rubaj, Michał Piasecki, „Oni będą nami rządzić”;
„Fakt, 20-21.09.2014, s. 2
Taka opinia zobowiązuje. Wydawałoby się…
xxx

Media światowe, w tym „The Times of Israel”,podały w zeszłym roku, że znowelizowana na wniosek premiera Donalda Tuska ustawa o „kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”nakłada na Polaków obowiązek wypłacania emerytur w kwocie 100 euro miesięcznie niemieszkającym w Polsce Żydom – lub ich małżonkom i dzieciom – dotkniętym przemocą nazistowską lub sowiecką do roku 1956. Informowano, że świadczenia będą wypłacane na wniosek Żyda zamieszkałego w kraju, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer pieniędzy oraz, że uzgodniono, iż Polski Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych zobowiązany będzie do akceptacji każdego świadectwa prześladowania, nawet ustnego, w tym dostarczanych przez izraelskie Muzeum Holokaustu w Yad Vashem.
To kreuje warunki do oszustw…
Ustawa weszła w życie w dniu 18 maja 2014 r. Od października 2014 r. objęła swoim działaniem mieszkańców Unii Europejskiej. Obywatele innych państw będą z niej korzystać od kwietnia 2015 roku.
Bobby Brown, kierownik projektu HEART /Holocaust Era Asset Restitution Taskforce/, zajmującego się pomocą poszkodowanym w Holokauście mówi:

„- Mam wrażenie, że Holokaust jest pod wieloma względami wspólnym doświadczeniem.
Chociaż Polacy nie są odpowiedzialni za to, co się stało, mają obowiązek dbać o tych, którzy cierpieli w ich kraju”
Bobby Brown, http://www.fronda.pl/a/polska-sfinansuje-emerytury-tysiecy-zagranicznych-zydow-w-opracowaniu,38322.html

To wielce wymowna reakcja kierownika Browna na pomoc udzielaną Żydom przez Polakom podczas drugiej wojny światowej… Podziękowania i… lekcja.
Wydawałoby się, że Bobby Brown jest idiotą.
Okazało się jednak, że tę samą linię rozumowania prezentuje… 434 posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Oto wyniki głosowania w Sejmie:

Klub/Koło
Liczba czł.
Głosowało
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Nie głosowało
PO
203
196
196


7
PiS
136
127
126
1

9
TR
36
34
34


2
PSL
33
32
32


1
SLD
26
24
24


2
SP
17
16
16


1
niez.
9
7
6
1

2
Źródło: Wyniki indywidualne  http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/59_79/$file/glos_59_79.pdf

Sporo … Przeciw ustawie byli – spośród obecnych – jedynie: Wojciech Szarama (PiS) i Przemysław Wipler (niezrzeszony).
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to już pełną gębą filia Knesetu.
Nawiasem mówiąc z całą pewnością więcej w Polskim Parlamencie Żydów niż w Knesecie Polaków. To znaczy… w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej aż roi się od Żydów polonofobów. Ciekawe, czy w Knesecie jest choćby jeden Polak…1

Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach.
Według szacunków jej beneficjentami będzie ok. 50.000 Żydów. Skutkować to będzie wypłatami dla nich emerytur w kwocie 240.000.000,00 zł rocznie. Emerytury wypłacane obywatelom innych państw będą dodatkowym obciążeniem dla zadłużonej na kwotę ponad 1 bln – według licznych źródeł ponad 4… bln – zł Polski.
W Konstytucji nie ma przepisu prawa, z mocy którego władzom Rzeczypospolitej Polskiej wolno było zmusić Polaków do wypłacania emerytur obywatelom państw trzecich. Wręcz przeciwnie, art. 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:
„W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:
(…) 4/ chroni interesy Skarbu Państwa”.
Artykuł 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Po tym, gdy zapoznałem się z informacjami o ustawie z dnia 14 marca 2014 r., a „namaszczona” na premiera przez inicjatora w.w. ustawy Ewa Kopacz rozpoczęła sprawowanie urzędu, skierowałem pismo do Pana z dnia 24 września 2014 r. zawierające – Załącznik 1: „Kraków, dnia 24 września 2014 r. Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów /adres – ZKE/ Dotyczy:
Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: (…) – o sporządzenie i doręczenie mi informacji publicznej w postaci informacji:
jaka kwota została umieszczona w budżecie państwa na 2014 r. na poczet wypłat emerytur w kwocie 100 euro miesięcznie niemieszkającym w Polsce Żydom, z tytułu nowelizacji ustawy o „kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”
jaka kwota zostanie umieszczona w budżecie państwa na 2015 r. na poczet wypłat, jak w pkt. I.1
Wniosek – na podstawie art. 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o skierowanie przez ministra finansów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji ustawy o „kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”, w tej jej części, na podstawie której Rzeczpospolita Polska będzie wypłacała emerytury obywatelom państw trzecich.”
Źródło: Ministerstwo Finansów, pismo Z. Kękusia z dnia 24 września 2014 r. do ministra Mateusza Szczurka –
Załącznik 1

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 9 października 2014 r. dyrektora Biura Ministra Sławomira Żałobka o treści – Załącznik 2: „Warszawa, 9 października 2014 r. Ministerstwo Finansów Biuro Ministra BMI1/016/81/POI/2014/RD – 91993 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 24 września br. uprzejmie informuję, co następuje:
Ad. pkt I: Ministerstwo Finansów nie posiada ww. informacji
Ad. pkt II: Trybunał Konstytucyjny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://trybuna.gov.pl/podstawowe-informacje,najczesciej-zadawane-pytania/art.3302/) wyjaśnia sposób procedowania wniosków w zakresie zgodności ustaw z Konstytucją. Kwestię tę, reguluje art. 191 Konstytucji RP, gdzie wymienione są podmioty właściwe do wystąpienia z takim wnioskiem do Trybunału (np. Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Rzecznik Praw Obywatelskich). Jak wynika z ww. przepisu prawa Minister Finansów nie jest uprawniony do wystąpienia w tej sprawie.
Data udostępnienia 9 października 2014 r. Podmiot udostępniający informację: Minister Finansów. Osoba, która wytworzyła informację oraz odpowiada za treść informacji: Danuta Grabowiecka, Radca Ministra w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Agnieszka Jednoróg, Naczelnik w Departamencie Budżetu Państwa, Robert Woroniecki, Specjalista w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej, Izabela Podsiadły-Gronow, Główny Specjalista w Biurze Ministra. Informację udostępnił/a niżej podpisany/a. Łączę wyrazy szacunku. Sławomir Żałobka DYREKTOR Biura Ministra”
Źródło: Ministerstwo Finansów Biuro Ministra, pismo dyrektora Biura Ministra Sławomira Żałobka z dnia 9
października 2014 r., sygn. BMI1/016/81/POI/2014/RD – 91993 – Załącznik 2

Jak minister finansów może nie posiadać informacji o znaczącej do wypłaty z budżetu państwa kwocie?!
Jedynym usprawiedliwieniem Pana ignorancji może być, że wywodzi się Pan z ING Banku Śląskiego S.A., a tam, jak od lat wiadomo… im większy ignorant, tym większa kariera.
Mam na myśli głównie – bo nie tylko – Żyda Brunona Bartkiewicza, odpowiedzialnego za jeden z największych skandali w historii bankowości polskiej, który dla niego okazał się początkiem wielkiej kariery2.
Obecna prezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A., a Pana przez kilka lat szefowa Żydówka Małgorzata Kołakowska też oszustka.

„Niedaleko pada jabłko od jabłoni” mówi przysłowie…
Pan upoważnił dyrektora Biura Ministra Sławomira Żałobka, żeby mnie poinformował – Załącznik 2: „Ad. pkt II: Trybunał Konstytucyjny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://trybuna.gov.pl/podstawowe-informacje,najczesciej-zadawane-pytania/art.3302/) wyjaśnia sposób procedowania wniosków w zakresie zgodności ustaw z Konstytucją. Kwestię tę, reguluje art. 191 Konstytucji RP, gdzie wymienione są podmioty właściwe do wystąpienia z takim wnioskiem do Trybunału (np. Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Rzecznik Praw Obywatelskich).”

Zapomniał Pan o swojej przełożonej, premier Ewie Kopacz … Podany przez Pana podwładnego art. 191 Konstytucji stanowi:
„Z wnioskiem w sprawach, o których mowa ww art. 188, do Trybunału wystąpić mogą (…)
Prezes Rady Ministrów (…).”
Artykuł 191 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Nie chciał Pan, żebym kłopotał moim wnioskiem Ewę Kopacz, która jako marszałek Sejmu poddała pod głosowanie ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach?

Pragnę poinformować, że pismem do mnie z dnia 19 listopada 2014 r. Specjalista Wydziału Prawnego Biura Dyrektora Generalnego Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Lis potwierdził informacje podane przez media światowe i… generalnie przemilczane przez media w Polsce. Podał – Załącznik 3:

„Wypłacane obecnie świadczenia /niemieszkającym w Polsce Żydom, w kwocie ok. 400 zł miesięcznie – ZKE/Mają natomiast na celu wyrażenie gestu solidarności polskiego ustawodawcy, by uczynić życie choć trochę łatwiejsze tym, którzy cierpieli w latach 1939 – 1956 represje za to tylko, że byli polskimi obywatelami lub za to, że nie chcieli pogodzić się z utratą przez Polskę niepodległości.
(…) Natomiast wprowadzona ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustawa (Dz. U. poz. 496) procedura transferu świadczeń kombatanckich należnych kombatantom mieszkającym za granicą (dodatek kombatancki, kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny, razem ok. 400 zł miesięcznie) spowoduje, iż świadczenia te będą mogły zostać przelane bezpośrednio na ich rachunki bankowe w kraju zamieszkania wraz z emeryturą, rentą, uposażeniem w stanie spoczynku lub innymi świadczeniami. (…) specjalista Jan Lis Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Prawny”
Źródło: Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Dyrektora Generalnego BD1-K0846-056-47/14, pismo Specjalisty Wydziału Prawnego Jana Lisa z dnia 19 listopada 2014 r. – Załącznik 3

Przed tygodniem „Fakt” podał – Załącznik 4:

„Minister finansów Mateusz Szczurek emerytom każe płacić wyższe podatki!
Skandal jakich mało! Najpierw ZUS wstrzymał pracującym emerytom wypłatę świadczeń. Potem pieniądze zaczął oddawać. Ale o ekstrawypłaty upomniał się fiskus i emerytom każe płacić zamiar 18 aż 32-proc. podatek! (…) Minister finansów Mateusz Szczurek (40 l.) nie przewiduje zwolnienia z podatków emerytów.
Około 40 tysiącom pracującym emerytom ZUS zawiesił w 2011 roku świadczenia. Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy za krzywdzące i kazał zwrócić emerytom pieniądze razem z odsetkami.
ZUS odwiesił więc emerytury. Przeciętnie wypłata za 26 miesięcy zawieszenia wynosi 43 tys. zł. Jeśli emeryt wystąpił z wnioskiem o wypłatę, nadal dostaje emeryturę i jeszcze sobie do niej dorabia, może się okazać, że łatwo przekroczy II próg podatkowy, który w zeszłym roku wynosił 85.528 zł. Efekt? Zamiast 18 proc. podatku, musi zapłacić 32 proc.! W wielu przypadkach oznacza to, że państwu trzeba oddać po kilka tysięcy złotych! Minister finansów Mateusz Szczurek (40 l.) nie przewiduje zwolnienia z podatków emerytów. Cała nadzieja w posłach. – Postaramy się pomóc emerytom – mówi Stanisław Szwed (60 l.), wiceszef sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w „Rzeczpospolitej”
Źródło: „Minister finansów Mateusz Szczurek emerytom każe płacić wyższe podatki!”; „Fakt”, 10.02.2015, s. 2 – Załącznik 4

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach dotyczy – jak podawały media izraelskie – około 50.000 Żydów, a jej wymiar finansowy to około 240.000.000,00 złrocznie.
Zaangażowani w jej przygotowanie i wprowadzenie w życie byli:
inicjator Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z marszałkiem Ewą Kopacz
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wraz z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem
Bronisław Komorowski

Postanowili, że Polacy będą dotować wiekowych Żydów niemieszkających w Polsce.

Sytuacja, której skutki dotknęły ok. 40.000 emerytów Polaków, żyjących w Polsce została spowodowana sprzecznym z prawem – co potwierdził Trybunał Konstytucyjny – działaniem ZUS.
Jak wynika z zacytowanej wyżej informacji podanej przez „Fakt”, jej jednorazowe skutki finansowe powinny być bliskie kwocie, którą Polacy będą rok w rok dotować Żydów obcokrajowców.
W obronie emerytów Polaków nie stają:
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz
marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski
marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz
Bronisław Komorowski

A Pan, minister finansów Rzeczypospolitej Polskiej, chce finansowymi skutkami naruszenia prawa przez prezesa ZUS obciążyć… emerytów.
Pewno dlatego, że Pan wyliczył po nocach, że Polacy muszą „zaciskać pasa”.

W podsumowaniu podanych wyżej informacji wskazać należy, że według najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej:
Polskę stać na to, żeby corocznie wypłacać ok. 50.000 Żydom obywatelom innych państw kwotę łączną ok. 240.000.000,00 zł
Polski nie stać na to, żeby zwolnić 40.000 emerytów Polaków żyjących w Polsce z poniesienia jednorazowo w kwocie być może bliskiej 240.000.000,00 zł kosztów pomyłki prezesa ZUS.

Ergo… w 2015 roku Naród Polski wypłaci – według danych podanych przez media izraelskie – 50.000 nie mieszkającym w Polsce Żydom kwotę ok. 240.000.000,00 zł, a zarazem 40.000 Polaków emerytów wpłaci do budżetu państwa kwotę być może bliską 240.000.000,00 zł z powodu pomyłki prezesa ZUS.
Przypadkiem, ale… ładnie się bilansuje.

Niech mi ktoś powie, że to już nie jest Judeopolonia…
Praca Polaków na Żydów nie mieszkających w Polsce doskonale wkomponowuje się w „przypowieść” rabina Josefa Owadii „o Żydach-ludziach i gojach-osłach”:

„Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie – powiedział Josef podczas wystąpienia w synagodze. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – podkreślił. Potem porównał nie-Żydów do zwierząt pociągowych. – Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność – stwierdził 90-letni Owadia Josef. Dlaczego? – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda.”
Źródło: Piotr Zychowicz, „Rabin: goje żyją po to, by usługiwać Żydom”; Rzeczpospolita, 22 października 2010r., s. A 13

Nam Donald Tusk razem z Sejmem pod kierownictwem Ewy Kopacz, Senatem kierowanym przez Bogdana Borusewicza oraz Bronisławem Komorowskim wydłużyli wiek emerytalny…

xxx

W związku z wejściem w życie ustawy „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.” wnoszę jak na wstępie.

Ponieważ premier Ewa Kopacz twierdzi, że Pan nie sypia po nocach, żeby liczyć i przeliczać, a potem rzetelnie informować Polaków, nie chcąc Pana narazić na kolejne ewentualnie nieprzespane noce, gdy będzie Pan przeliczał… czego Pan, minister finansów nie wiedział, gdy po raz pierwszy, we wrześniu 2014 r. skierowałem do Pana pismo w niniejszym zgłoszonej sprawie, nie nalegam na niezwłoczne sporządzenie odpowiedzi.
Niech Pan policzy, proszę, za dnia, a następnie sporządzi i doręczy mi – w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma – merytoryczną odpowiedź.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:
Ministerstwo Finansów, pismo Z. Kękusia z dnia 24 września 2014 r. do ministra Mateusza Szczurka
Ministerstwo Finansów Biuro Ministra, pismo dyrektora Biura Ministra Sławomira Żałobka z dnia 9 października 2014 r., sygn. BMI1/016/81/POI/2014/RD – 91993
Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Dyrektora Generalnego BD1-K0846-056-47/14, pismo Specjalisty Wydziału Prawnego Jana Lisa z dnia 19 listopada 2014 r.
„Minister finansów Mateusz Szczurek emerytom każe płacić wyższe podatki!”; „Fakt”, 10.02.2015, s. 2

Wykaz Adresatów kopii niniejszego e-mail’a:
abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, afery <afery@poczta.fm>, aferyprawa <aferyprawa@gmail.com>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej M. Czyzewski <andrzej.m.czyzewski@gmx.de>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Andrzej.Adamczyk <Andrzej.Adamczyk@sejm.pl>, Andrzej.Halicki <Andrzej.Halicki@sejm.pl>, Anna.Grodzka <Anna.Grodzka@sejm.pl>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, Antoni.Mezydlo <Antoni.Mezydlo@sejm.pl>, Arkadiusz.Mularczyk <Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Barbara.Bubula <Barbara.Bubula@sejm.pl>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, Bartłomiej Szaciłło <bartek@nowekroje.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Beata.Kempa <Beata.Kempa@sejm.pl>, biuro <biuro@annagrodzka.pl>, biuro <biuro@biurosenatorskie.pl>, biuro <biuro@palikot.pl>, biuro <biuro@cimoszewicz.eu>, biuro <biuro@klich.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Biuro Prasowe <biuro-media.press@prokonto.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, biurosenatorskie.st <biurosenatorskie.st@interia.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Bogdan.Borusewicz <Bogdan.Borusewicz@senat.gov.pl>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, bogusrap <bogusrap@gmail.com>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bs.sekretariat <bs.sekretariat@umwm.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, grzegorzpioterek2 <grzegorzpioterek2@gmail.com>, as_krakow <as_krakow@sw.gov.pl>, rejestracja <rejestracja@psychemed.pl>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, informacja <informacja@krakow.so.gov.pl>, edgp <edgp@gazetaprawna.pl>, <junosza11@wp.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, <srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl>, Cezary.Grabarczyk <Cezary.Grabarczyk@sejm.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, Dionizy.pietron <Dionizy.pietron@gmail.com>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dobrepanstwo <dobrepanstwo@gmail.com>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>, edo200 <edo200@interia.pl>, edyta.stanek <edyta.stanek@fakt.pl>, Elzbieta.Achinger <Elzbieta.Achinger@sejm.pl>, Elzbieta.Radziszewska <Elzbieta.Radziszewska@sejm.pl>, Eugeniusz.Klopotek <Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl>, Ewa Gutek <egutek@interia.pl>, ewa jacewicz <ewa305@yahoo.ca>, Ewa Małysiak <ewateresa.m@gmail.com>, Ewa.Zmuda-Trzebiatowska <Ewa.Zmuda-Trzebiatowska@sejm.pl>, fakty <fakty@rmf.fm>, falconmillenium <falconmilleniumster@gmail.com>, forsycja <forsycja@s-o-d.pl>, Forum – Forumowisko.pl <admin_noreply@forumowisko.pl>, fundacja <fundacja@lexnostra.pl>, Fundator Bogusław Michał Rapczyński <pflegemichael24eu@gmail.com>, Gabriel Janowski <biuro.pdp@wp.pl>, gaszewski <gaszewski@poczta.fm>, Gazeta GAZETA <newsletter@gazetagazeta.com>, Goska <maryla@iinet.net.au>, Grażyna Mally <grazyna@mally.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, Grzegorz.Schetyna <Grzegorz.Schetyna@sejm.pl>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, M <M@drypiotr.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, grzegorz.osowski.b <grzegorz.osowski.b@gmail.com>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, Henryk Swół <biuro@kursy.com.pl>, HS <hs421@wp.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, hulk1811 <hulk1811@wp.pl>, husarz33 <husarz33@wp.pl>, info <info@aferyibezprawie.org>, info <info@nasznowyjork.org>, info <info@tokarstwoautomatowe.com>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, jansaski <jansaski@wp.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz7 <janusz7@o2.pl>, januszsanocki <januszsanocki@nowinynyskie.com.pl>, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jdstogi <jdstogi@gmail.com>, Jerzy Nowakowski dom-e <biuro@dom-e.pl>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Drogoń <jdstogi@gmail.com>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, redakcja <redakcja@fakt.pl>, redakcja <redakcja@dziennik.krakow.pl>, redakcja <redakcja@angora.com.pl>, redakcja <redakcja@fratria.pl>, redakcja <redakcja@krakow.agora.pl>, redakcja <redakcja@3obieg.pl>, renata beata <renata_sonia@yahoo.co.uk>, Robert.Kropiwnicki <Robert.Kropiwnicki@sejm.pl>, robert_bryk <robert_bryk@go2.pl>, robert_bryk@o2.pl <robert_bryk@o2.pl>, rulewski <rulewski@janrulewski.pl>, Ryszard.Terlecki <Ryszard.Terlecki@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, rzecznikkgp <rzecznikkgp@policja.gov.pl>, S SALOMON <salomonpoland@gmail.com>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@gk.pl>, sekretariat.krakow <sekretariat.krakow@tvp.pl>, sekretariat.naczelnych <sekretariat.naczelnych@agora.pl>, sekretariat.prezesa <sekretariat.prezesa@krakow.sa.gov.pl>, sekretariatkmp <sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl>, serwisprasowy <serwisprasowy@brpo.gov.pl>, siwam9 <siwam9@interia.pl>, skargi <skargi@ms.gov.pl>, slawomir.m <slawomir.m@poczta.onet.pl>, Stanislaw.Piotrowicz <Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl>, Stanislaw.Zelichowski <Stanislaw.Zelichowski@sejm.pl>, Stanislawa.Przadka <Stanislawa.Przadka@sejm.pl>, Stefan.Niesiolowski <Stefan.Niesiolowski@sejm.pl>, stowarzyszenie.oburzeni2 <stowarzyszenie.oburzeni2@gmail.com>, stowarzyszeniedemokracjausa <stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com>, Tadeusz Chołda <tadcho@gmail.com>, Tadeusz.Iwinski <Tadeusz.Iwinski@sejm.pl>, Tomasz.Kaczmarek <Tomasz.Kaczmarek@sejm.pl>, Tomasz.Tomczykiewicz <Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl>, tomekparol <tomekparol@yahoo.pl>, videopolonia <videopolonia@wp.pl>, w.oslonski <w.oslonski@gmail.com>, w.stechnij <w.stechnij@gmail.com>, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>, Wanda.Nowicka <Wanda.Nowicka@sejm.pl>, warzechabogdan <warzechabogdan@gmail.com>, Jac64 <Jac64@o2.pl>, Witold.Waszczykowski <Witold.Waszczykowski@sejm.pl>, biuro <biuro@andrzejduda.pl>, witoldkotulski <witoldkotulski@op.pl>, wnek <wnek@interia.pl>, wojewoda <wojewoda@malopolska.uw.gov.pl>, wojsat <wojsat@poczta.onet.pl>, wsx4 <wsx4@wp.pl>, Zbigniew Romanski <zr@dr.pl>, zbigniewdrobniak7 <zbigniewdrobniak7@gmail.com>, ziris <ziris@interia.eu>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, ora.krakow <ora.krakow@adwokatura.pl>, januszsanocki <januszsanocki@nowinynyskie.com.pl>, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, Jaroslaw.Gowin <Jaroslaw.Gowin@sejm.pl>, Jaroslaw.Kaczynski <Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jasnywiktor <jasnywiktor@wp.pl>, jdstogi <jdstogi@gmail.com>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, Jerzy.Fedorowicz <Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl>, Jerzy.Wenderlich <Jerzy.Wenderlich@sejm.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, Joachim.Brudzinski <Joachim.Brudzinski@sejm.pl>, joannafrydrych <joannafrydrych@wp.pl>, Jolanta.Szczypinska <Jolanta.Szczypinska@sejm.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, Jozef.Lassota <Jozef.Lassota@sejm.pl>, Jozef.Zych <Jozef.Zych@sejm.pl>, jpiekar <jpiekar@jpiekar.pl>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kancelariaslabosz <kancelariaslabosz@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, Krystyna.Pawlowicz <Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl>, krystynagorzynska <krystynagorzynska@wp.pl>, krzysiek.paleczek <krzysiek.paleczek@gmail.com>, Krzysztof.Szczerski <Krzysztof.Szczerski@sejm.pl>, LENA <lenafleszar@poczta.fm>, Leszek.Miller <Leszek.Miller@sejm.pl>, lew1 <lew1@poczta.fm>, lorenzfreimann <lorenzfreimann@interia.pl>, Lukasz.Gibala <Lukasz.Gibala@sejm.pl>, M.Kaminski <M.Kaminski@sejm.pl>, Malgorzata.Gosiewska <Malgorzata.Gosiewska@sejm.pl>, Malgorzata.Kidawa-Blonska <Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl>, Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska <Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska@sejm.pl>, Marek.Kuchcinski <Marek.Kuchcinski@sejm.pl>, Marek.Suski <Marek.Suski@sejm.pl>, maria.j.michta <maria.j.michta@gmail.com>, Mariusz.Blaszczak <Mariusz.Blaszczak@sejm.pl>, Marzena.Machalek <Marzena.Machalek@sejm.pl>, Michal.Kabacinski <Michal.Kabacinski@sejm.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, nie.spopielarni <nie.spopielarni@gmail.com>, oficer.prasowy <oficer.prasowy@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl>, pek.biuro <pek.biuro@gmail.com>, PflegeMichael24 <biuro@pflegemichael24.eu>, pioterekg <pioterekg@yahoo.con>, Piotr Bein <piotr.bein@imag.net>, PIOTR KOWALSKI <amadeusz2006@yahoo.com>, Piotr.Naimski <Piotr.Naimski@sejm.pl>, piotr.utrata <piotr.utrata@ingbank.pl>, Piotrek orgonitowy <hydropurepolska@wp.pl>, piotrowiczkw <piotrowiczkw@gmail.com>, pisupisu <pisupisu@interia.pl>, poczta <poczta@malopolska.policja.gov.pl>, pomoc <pomoc@itvp.pl>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, prasa <prasa@krakow.sa.gov.pl>, President Founders Convention <bmr@pflegemichael24eu.com>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, prezydent <prezydent@um.krakow.pl>, Przemyslaw.Wipler <Przemyslaw.Wipler@sejm.pl>, pz <pz@krakow.pa.gov.pl>, r__opara <r__opara@hotmail.com>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, rafal-gawronski <rafal-gawronski@wp.pl>, Rafal.Grupinski <Rafal.Grupinski@sejm.pl>, rbekier <rbekier@poczta.onet.pl>, red.wisniowski <red.wisniowski@gmail.com>, redakcja <redakcja@newsweek.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, senat <senat@senat.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, grodzki <grodzki@gupkrakow.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, bpr <bpr@sejm.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, kontakt <kontakt@gdansk.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@prokuratura.katowice.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, pa.lublin <pa.lublin@ms.gov.pl>, prokuratura <prokuratura@lodz.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@poznan.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@parz.pl>, pa.szczecin <pa.szczecin@ms.gov.pl>, pawroclaw <pawroclaw@wroclaw.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@bialystok.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@warszawa.pa.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, mampytanie <mampytanie@ingbank.pl>, Polak Andrzej <andrzej@hdsnet.hu>, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Ireneusz.Ras <Ireneusz.Ras@sejm.pl>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, Iwona.Arent <Iwona.Arent@sejm.pl>, Iwona.Sledzinska-Katarasinska <Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl>, iwona5001 <iwona5001@o2.pl>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, jadwiga <jadwiga@icppc.pl>, jadwigarykala <jadwigarykala@gmail.com>, jagadud <jagadud@gmail.com>, Jagna.Marczulajtis-Walczak <Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl>, biuro <biuro@kancelaria-wassermann.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, Jan.Tomaszewski <Jan.Tomaszewski@sejm.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, Janina N <janina.niedzwiedz@interia.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz <janusz@sepiol.pl>, janusz <krakjanusz@wp.pl>, Janusz.Piechocinski <Janusz.Piechocinski@sejm.pl>, Janusz.Sniadek <Janusz.Sniadek@sejm.pl>, admin <admin@diecezja.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, prezes <prezes@debica.sr.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@debica.sr.gov.pl>, prezes <prezes@rzeszow.so.gov.pl>, administracja <administracja@rzeszow.sa.gov.pl>, bm <bm@ms.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, eudajmonista <eudajmonista@o2.pl>, a.czachor <a.czachor@cyf.gov.pl>, abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, adamusik8 <adamusik8@wp.pl>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, andkoch23 <andkoch23@wp.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, Boguś Maśliński <hulk1811@wp.pl>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, buben3 <buben3@wp.pl>, centrum informacji <hs421@wp.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>,

1 Pragnącym zrobić ewentualnie użytek z użytego przeze mnie określenia w postaci – na przykład – złożenia zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie jakiegoś przestępstwa, pragnę przypomnieć, że po tym, gdy rozczarowany tym, że „zaledwie” 178 posłów głosowało za dopuszczeniem w Polsce do rytualnego uboju zwierząt, tj. gdy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie uchwalił tej ustawy, naczelny rabin Polski Mordechal Yosef Schudrich wydał oświadczenie, w którym porównał decyzję Sejmu z tymi sprzed lat władz innych państw podejmowanymi pod wpływem hitlerowskiej propagandy: „Wynik głosowania w Sejmu odnośnie dopuszczalności uboju rytualnego był dla nas szokiem. Zwyciężył całkowicie nieprawdziwy pogląd, jakoby ubój taki był okrutny, czy wręcz intencjonalnie okrutny. Pogląd ten zyskał na popularności w Europie w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy to pod wpływem hitlerowskiej propagandy zakaz uboju wprowadziły Norwegia i Szwecja.”
– Źródło: „Oświadczenie naczelnego rabina Polski”, „Fakt” 16.07.2013 r., s. 7
Aż dziw, że nie zaprotestowali wtedy – choćby nieśmiało, tak … dla zachowania pozorów – prezydent Bronisław Komorowski i/lub marszałek Sejmu Ewa Kopacz i/lub premier Donald Tusk.
Rabin Schudrich odgrażał się: „Michael Schudrich (58 l.), naczelny rabin Polski jest zawiedziony decyzją Sejmu o zakazie uboju rytualnego. – Nie widzę możliwości, żebym był naczelnym rabinem w kraju, gdzie nasza wolność nie jest pełna
– stwierdził w radiu Zet.” – Źródło: „Rabin grozi, że opuści Polskę”; „Fakt”, 15.07.2013 r., s. 4
Czyli – jak to często Żydzi – „na huki”. Chyba jednak dobrze w Polsce M. Schudrichowi, bo nie słyszałem, żeby wyjechał…

2 Tak szwindel Brunona Bartkiewicza opisałą „Gazeta Wyborcza: „W 1990r. został dyrektorem w Banku Śląskim. Miał zbudować biuro maklerskie i razem z prezesem Marianem Rajczykiem przygotować bank do wejścia na warszawską giełdę. Szybko awansował do zarządu, o czym – zdaniem jego ówczesnych współpracowników – zdecydowała głównie znajomość angielskiego.
Wszystko szło dobrze aż do debiutu. Potem rozpętała się nawałnica – chętni na akcje banku drobni inwestorzy ustawiali się w kolejkach, żeby za 50 zł kupić akcje. I mieli nosa – już pierwszego dnia notowań kurs wzrósł 13,5-krotnie w stosunku do ceny emisyjnej. Problem w tym, że nie mogli swoich papierów sprzedać – okazało się, że świadectwa depozytowe 800 tys. drobnych akcjonariuszy potwierdzające, że wpłacili pieniądze na zakup akcji, nie zostały zarejestrowane w biurze maklerskim. Za to najmniejszych problemów ze sprzedażą papierów nie mieli pracownicy biura ani szefostwo baku – zadbali, żeby ich akcje zostały na czas zarejestrowane na rachunkach.
Drobni akcjonariusze wpadli we wściekłość – chcieli, żeby Rajczyk i Bartkiewicz stanęli przed sądem i z własnej kieszeni zapłacili za ich straty. Prywatyzację badała sejmowa komisja, a oskarżenia sięgały najważniejszych osób w państwie. Kariery Rajczaka i wiceprezesa Bartkiewicza zawisły na włosku. Rajczak rzeczywiście odszedł. Ale dla Brunona to był punkt zwrotny – rada nadzorcza powierzyła mu kierowanie bankiem najpierw jako p.o. prezesa, a po kilkunastu miesiącach był już pełnoprawnym szefem banku.”
Źródło: Nina Hałabuz, „Bartkiewicz awansuje do pierwszej ligi”; „Gazeta Wyborcza”, 2 listopada 2009r., s. 23.
Gdyby opisane przez „GW” zdarzenie było spowodowane ignorancją B. Bartkiewicza, to by go za straty wizerunkowe, jakie spowodował zwolniono z pracy. Szefowie ING uznali jednak, że trzeba go za nie… nagrodzić. Został prezesem zarządu ING Banku Śląskiego. Obecnie jest dyrektorem ING Direct w centrali Grupy ING i jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/