[+ koment PB] Wyzwolenie Polski: O czym bezwstydni chcieliby zapomnieć

Wyzwolenie Polski: O czym bezwstydni chcieliby zapomnieć

Nikolai MALISHEVSKI 16.03.2015, przekład Piotr Bein http://www.strategic-culture.org/news/2015/03/16/liberation-poland-what-people-without-shame-would-like-forget.html

 

Od tłumacza: A. Szubert i E. Zinkiewicz nalegali, że artykuł jest świetny i prosili, bym przetłumaczył. Szkoda mi było czasu, bo był niefaktyczny i nieobiektywny, a publikacja w jęz. polskim wymagałaby komentarza krytycznego, tj. jeszcze więcej czasu. Wyjaśniłem to kolegom, oni nalegali. Zrobiłem więc przekład, wstawiając własne komenty jako wtręty kursywą w klamrach.

70 lat temu, w marcu 1945, 1. Front Ukraiński rozpoczął ofensywę górnośląską, przedłużenie Operacji Wisła-Odra dla wyzwolenia terytorium Polski na zach. od Wisły.

Polskę wyzwoliły Fronty Armii Czerwonej: 1. i 2. Białoruski, 1. i 4. Ukraiński. Wyzwalając Europę od hitleryzmu, fronty te wykonywały szereg powiązanych zadań. Armia Czerwona zadawała końcowe klęski wrogowi w Polsce, by otworzyć drogę ofensywie na Berlin. Musiała też pomagać aliantom błagającym o pomoc po ofensywach w Ardenach i Wogezach, gdzie resztki jednostek SS i „niewydolne” formacje sprowadzone z niemieckich tyłów próbowały przerwać front aliancki. Po powodzeniu na zachodzie, dowództwo Hitlera zdecydowało utrzymać Polskę i Warszawę za wszelką cenę.

30 najlepszych niemieckich dywizji, 2 brygady i potężny garnizon warszawski (4 bataliony piechoty) zgromadzono k. Serocka i Jasła. Gdzie indziej było do 50 batalionów. Między Odrą a Wisłą, Niemcy zbudowali 7 stref fortyfikacji, które uważali za nie do zdobycia. Pierwsza strefa id strony Wisły była najmocniejsza, obsadzona głównymi siłami hitlerowskimi grupy A.

Pomimo to, 1. Front Białoruski złamał przednią linię na początku styczniowej ofensywy. [Sowieci celowo zwlekali, pozwolili Niemcom rozgromić Powstanie Warszawskie. – PB]

W ciągu 5 dni siły sowieckie wyzwoliły stolicę i wyłamały 500 km frontu posuwając się 150 km w głąb pozycji wroga. Brytyjski premier Churchill pisał do Stalina 27.1.1945): „Jesteśmy zachwyceni waszymi chwalebnymi zwycięstwami… Proszę przyjąć nasze najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje z okazji tych historycznych wyczynów.»

[Srulowy lokaj Churchill zadowolony był, że ginęli Słowianie, a nie goje z Zapadu, co by mu zmniejszyło poparcie społeczne. – PB]

Niemiecka grupa A doznała wielkiej porażki. 1-szy Front Ukraiński wyzwolił Kraków i wszedł na terytorium Niemiec. Na pocz. lutego główna ofensywa II wś. była już zakończona.

[Siły sowieckie w pakcie Mołotow-Ribbentrop najechały na Wsch. Polskę 17.IX.1939. Żydlactwo sowieckie podpisało (28.IX.1939) tajną umowę z syjo-hitlerowcami o eksterminacji inteligencji i elit Polski: https://piotrbein.net/2011/08/05/rewizjonizm-odwracanie-rol-i-restytucje-kazus-polsko-zydowski/

Tak to Polską zawładnęła żydobanksteria; jak się zwał, to się zwał – jak nie przez hilerowców to przez sowietów. Chwalebne „wyzwolenie” przez siły mocarstwa na sznurku sruli to zaczątek dobijania Wyklętych niedobitków patriotycznych z II wś. oraz pół wieku niewoli komunistycznej i cofki cywilizacyjnej, po czym panowanie nad niewolnikami Polakami objęli …ci sami srulobanksterzy w jewrounii. – PB]

[fotka] Warszawiacy z żołnierzami Armii Czerwonej

Szkoda, że dziś Polska zapomniała znane słowa Churchilla: «Bez Armii Czerwonej, Polska zostałaby zniszczona lub zniewolona, a Polski naród starty z powierzchni ziemi. Ale mężne armie rosyjskie wyzwalają Polskę i żadne inne wojska w świecie nie zrobiłyby tego.»

[A czemu przedtem Alianci nie pomogli?! Przed i po wykonywali plany żydo-banksterii, tak jak i Stalin, fasada żydów Kaganowicza i Berii:

– zagłada Słowian (najliczniejsi: Rosjanie, Polacy, Serbowie…),

– po wojnie naganianie Żydów do Palestyny terrorem państwowym,

– utworzenie “dwubiegunowości” żydłacki kapitalizm – srulowy komunizm dla latwiejszego podbijania gojów globalnie. – PB]

Polacy próbują dziś pomijać fakt, że ponad 600 tys. żołnierzy sowieckich oddało życie za wyzwolenie Polski od hitleryzmu.

[Polacy w Podziemiu, siłach sowieckich i Aliantów też ginęli. Polacy pamiętają, a polactfo pod wpływem nienawistnej do Rosjan hasbary jątrzy, żeby podtrzymywać rusofobię w przygotowaniach sruli do wojny z Rosją.– PB]

To tenże dumny naród polski, który hitlerowcy uważali za podludzi. Nie wolno im było używać środków komunikacji z Aryjczykami. Przedstawiciele tegoż narodu polskiego zapomnieli o wywieszkach hitlerowskich przed drzwiami restauracji, kin i parków w okupowanych miastach: «Psom i Polakom wstęp wzbroniony!»

[Nie wiadomo, jakby się skończyło, gdyby nie dywersja polityczna Aliantó oraz rycie przez żydłactwo krajowe i sowieckie pod polską samoobroną… PB]

Zapomnieli, że podczas okupacji Polska straciła 21,4 % ludności.

[II RP straciła w II wś. ok. 1/3 obywateli (ok. 12 mln) wszystkich swych narodowości z rozmaitych przyczyn: zagłada, zesłania do ZSRR i Gulagu, odbieranie i zniemczanie dzieci, przymusowe włączenie obywateli do republik ZSRR (Białorusini, Ukraińcy…). Los paru milionów do dziś jest nieznany. Statystyki miesza polityka,srulowa, wg której polskich ofiar zagłady ubywa (a żydowskich pozostaje bez zmian!). – PB]

Polska miała więcej fabryk śmierci na swym terytorium – najokropniejszych miejsc w historii ludzkości: obozy zagłady Auschwitz, Treblinka i Majdanek oraz obozy pracy przymusowej…

[U Rosjan w Gulagu to co było! I też urządzone i prowadzone przez sruli! – PB]

Zapomnieli, że Niemcy zniszczyli ok. 40% budynków, zostawiając 1/3 Polaków bez dachu nad głową i jedzenia.

[Naloty dywanowe Aliantów i artyleria ZSRR zniszczyły 65% budynków i 95% przemysłu w niemieckim mieście Stettin, które Polska odziedziczyła po wojnie. Sowieci rozebrali na części i wywieźli do ZSRR wszystkie użyteczne obiekty przemysłowe wraz z wyposażeniem. Zabrali również przedmioty polskiej sztuki skradzione przez Niemców.

W l. 1939-1941, sowiecki okupant uznał Kresy za trwałe trofeum (201 tys. km2, ponad 13 mln osób), przyłączył do republik Białorusi, Ukrainy i Litwy (1-2.11.1939). Żydzi uczestniczyli w sowieckim ludobójstwie, które aresztowało i deportowało do łagrów ponad milion Polaków. Własność prywatną wywłaszczono i skonfiskowano. Rolnicy musieli zapisać się do spółdzielni. Kościół i organizacje religijne prześladowano, a szkoły, uniwersytety, placówki kulturalne i środki przekazu indoktrynowano. Osoby oskarżone o niepłacenie podatków lub unikanie przymusowych dostaw, rodziny aresztowanych oraz innych wysyłano do ZSRR w nieznanej liczbie, a los ich pozostaje nieznany. Od lata 1941 r. na polecenie Berii zamordowano 40 tys. polskich jeńców wojennych, policjantów i urzędników państwowych przetrzymywanych w kilku więzieniach i obozach koncentracyjnych NKWD. Dla porównania, Wehrmacht uwięził polskich oficerów w obozach jenickich, ratując ich przed Gestapo.

Policją polityczną i terrorem wojskowym, okupanci sowieccy i niemieccy usiłowali złamać ducha oporu i wprowadzić nowy ład społeczny. Obaj najeźdźcy zastosowali politykę terroru wycelowaną w zagładę elit i transformację polskiego narodu.Sowieci dążyli do ustanowienia komunizmu wśród Polaków, Żydów, Białorusinów, Ukraińców i Litwinów we wsch. Polsce. Represje przez NKWD objęły głównie Polaków. Sowiecki najeźdźca pozostawił jedynie przedwojenną partię komunistyczną oraz służalcze ugrupowania. Obaj okupanci rozwiązali większość polskiej administracji i partii politycznych, zamknęli placówki i organizacje kulturalno-oświatowe oraz przejęli mienie rządowe, narodowe i publiczne. Zrabowali albo zniszczyli przedmioty polskiej sztuki i kultury, z których większość znajduje się wciąż za granicą lub zaginęła. – PB]

Pomoc materialną ZSRR na odbudowę Polski po wojnie też zapomniano; ZSRR zrzekło się wszelkich roszczeń do własności niemieckiej w Polsce i przekazało Polsce 15% reparacji pieniężnych i 15% wyposażenia przemysłowego z Niemiec. Zapomniano o tym, że gdy w ZSRR racjonowano chleb, sowieci zaczęli w styczniu 1945 bezpłatne dostawy 60 mln ton ziarna do Polski. Możliwe, że niejeden polski rusofob z rodzicami zawdzięczają temu życie.

[Ile z tej ‘bezinteresownej pomocy” żydo- sowieci odbili sobie zabierając z Polski surowce i produkty za bezcen? – PB]

Zapomniano, że tylko dzięki niezłomej postawie ZSRR czy raczej Stalina, obecną granicę z Niemcami wyznaczono na Odrze i Nysie, co dało Polsce dostęp do Bałtyku i zwiększyło terytorium kraju o ponad 100 tys. km2.

[Stalin budował swoje imperium, na zniewolonej Polszcze. To było tynfa warte, bo dziś bez gwarancji sowieckich, szwabscy roszczeniowcy mogą zabrać ‘swe’ ziemie, a jewrounia palcem w bucie nie pogrozi i Polacy nie mają szans np. rekompensaty w Kresach od Rosji. To wskazuje na interesowność „układów” Stalina z alianckimi lokajami srulobanksterii. Faktycznie Polska straciła netto 70 tys. km2. – PB]

Zapomniano, że w l. 1980-ych, tak trudnych dla Polski, ZSRR dało ponad 7 mld rubli bezinteresownej pomocy, a na pocz. l. 1990-ych Rosja właściwie przebaczyła Polsce pożyczkę w walutach obcych wartości 5,3 mld rubli, wtedy jeszcze nie zdewaluowanych. Dziś politycy polscy [czy polskojęzyczni? – PB] nazywają to «sowiecką okupacją» i pozwalają zwyrodnialcom bezcześcić pamięć i groby poległych czerwonoarmistów. Nie chcą pamiętać tych i in. faktów, np. masowej śmierci rosyjskich, ukraińskich, białoruskich i niemieckich więźniów w polskich obozach koncentracyjnych w powojennej Polsce.

[To nie były przybytki polskie, tylko żydokomuny i nadrzędnych srulo-sowietów. Polacy sami byli przedmiotem żydłackich łowów na powojenne resztki patriotów. – PB]

Natomiast Polacy nieprzepuszczą wypaczeń w pamięci historycznej narodów-sąsiadów.

Dziś Ukraina lansuje idee Bandery, którego zwolennicy zamordowali dzies. tys. Polaków tylko za to, że byli Polakami.

[Oliparchy i żydłactwo USraelskie to nie zwykli Ukraińcy, którzy podobnie jak podczas II wś. są przeciwni tej żydłackiej krwawej jatce kosztem Słowian. – PB]

Ludzie bez wstydu niepamiętają swej przeszłości. Odmawiają czcić pamięć radzieckich i polskich żołnierzy, którzy razem wciągnęli Sztandar Zwycięstwa nad Warszawą w 1945. [Tu mamy 2 wymiary:

(1) Uczczenie pamięci o bohaterskich żołnierzach, którzy wyprani do „walki z faszyzmem” ginęli za sprawy sruli, podobnie jak pozostali goje w II wojnie żydłackiej przeciw światu. Z odpowiednią notką miast hasbarnych haseł, to wymaga uszanowania pamięci o tych ludziach oszukanych jak my wszyscy, nie pierwszy raz.

(2) Ci żołnierze byli narzędziem podboju Polski przez sowiecki system sruli. Za to wierchuszce sowieckiej należy się wieczne potępienie. – PB]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/