Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

From: Józef Kamycki
Date: March 22, 2015 6:23:53 AM PDT (CA)
To: ===
Subject: Coś więcej niż grupa rekonstrukcyjna

Witam

Polecam:
Rzeszów-Lublin, marzec 2015

Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
(Podkarpacko-lubelski – sejmik konwokacyjny)
Cel:
Celem Konfederacji jest zjednoczenie osób fizycznych i prawnych działających na rzecz reform, z uwzględnieniem naszej chlubnej tradycji w obszarze ustroju politycznego, monetarnego i gospodarcze go. Rozpoczęcie dyskusji nad Pacta Conventa Ad. 2015.
Miejsce sejmiku: pogranicze województw podkarpackiego i lubelskiego (Jarosław)
Termin: niedziela 19 kwietnia 2015
Warunki uczestnictwa: zadeklarowanie prac nad reformą jednego z następujących obszarów ustrojo wych:
1. Reforma ustroju politycznego państwa
Reforma prawa wyborczego w kierunku silniejszego związania wybieranych przedstawicieli z wyborca mi, zwiększenia zaangażowania wyborców i eliminacji zjawiska składania obietnic bez pokrycia.
Mgr Romuald Starosielec – Pacta Conventa drogowskazem rozwoju demokracji przedstawiciel skiej w Polsce. Wprowadzenie obligatoryjności „kontraktów wyborczych” w wyborach do sejmi ków samorządowych, sejmu, senatu i na urząd Prezydenta RP.
Nawiązanie do modelu pacta conventa (łac. warunki uzgodnione) z okresu I Rzeczypospolitej
2. Reforma ustroju monetarnego
Zmniejszenie kosztów systemu finansowego poprzez rozwój nowoczesnych systemów transakcyjnych, rozwój bankowości, zmiany zasad emisji pieniądza oraz jego rozproszenia w gospodarce.. Co zrobić, aby państwo przestało się zadłużać?
Mgr Stanisław Adamczyk – Reforma architektury monetarnej NBP. Propozycja strategii kotwi czenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym
Nawiązanie do koncepcji monetyzacji parytetu gospodarczego zastosowanej przez Jerzego Zdziechow skiego w okresie II Rzeczypospolitej w trakcie reformy monetarnej,
3. Reforma ustroju gospodarczego
Jak wdrożyć w praktyce konstytucyjne zasady społecznej gospodarki rynkowej.
dr Aleksander Kisil – Partycypacja właścicielska pracowników jako podstawa społecznej go spodarki rynkowej, demokracji ekonomicznej i zachowania przedsiębiorstw w rękach suwerena
Nawiązanie do koncepcji unii kapitału i pracy z okresu II Rzeczypospolitej, której wyjątkowo udaną re alizacją była spółka właścicielsko-pracownicza Mariana Wieleżyńskiego „Gazolina S.A.”
dr Marcin Halicki – prawo o konglomeratach, czyli związkach gospodarczych o integracji pro duktowej (pionowej).
4. Reforma ustroju rolnego
Rozwój integracji rolnictwa, przetwórstwa i handlu.
dr Krzysztof Lachowski – „Umowy wspólnie kontrolowane” pomiędzy rolnikami ( lub ich or ganizacjami jakimi są grupy producenckie), przetwórcami i handlem podstawą ustroju rolnego w Polsce. Rozporządzenia wykonawcze do pełnego wdrożenie Międzynarodowego Standardu Spra wozdawczości Finansowej nr. 11 – wspólne ustalenia umowne.
Nawiązanie do funkcjonujących na obszarze zaboru austro-wegierskiego „Stowarzyszeń do poszczegól nych czynności handlowych na wspólny rachunek” oraz maszoperii na Kaszubach.
5. Reforma ustroju samorządowego.
Jak sprawić, aby rozwój biznesu był związany z rozwojem społecznym na obszarze działalności przed siębiorstw? Odejście od zasad konkurowania niskimi kosztami. Klastry, wartość wspólna (shared value).
Mgr inż. Krzysztof Lewandowski – Realizacja zasady pomocniczości w społecznościach lokalnych za pomocą banków publicznych i walut miejskich oraz spółdzielni generujących BDP.
Mgr inż. Jerzy Wawro – Dlaczego w Polsce tak słabo rozwijają się waluty lokalne? Oraz pro pozycja rozwiązania, które ma większe szanse ekspansji (“…Moim zdaniem można tak zaprojek tować system waluty komplementarnej, aby miała ona zasięg globalny, nie tracąc zalet jakie daje lokalność….”
XXXXX XXXX – wprowadzenie dwu ławowego organu administracji samorządowej z ławą bu dżetową i gospodarcza z koniecznością osiągania konsensusu między tymi ławami w ważnych obszarach decyzyjnych.
Nawiązanie do koncepcji zastosowanych przez Stanisława Staszica w Rolniczym Towarzystwie Wspólne go Ratowania się w Nieszczęściach (Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie)

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/