Dr Kękuś: Do senatora PO, Sepioła, ws. ministra Schetyny

From: Zbigniew Kękuś <kekus.zbigniew@wp.pl>
Date: March 23, 2015 6:27:18 AM PDT (CA)
To: janusz <janusz@sepiol.pl>, biuro <biuro@platforma.org>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>

Subject: Rządy Żydów w Polsce: Pismo do senatora Platformy Obywatelskiej Janusza Sepioła w sprawie ministra Grzegorza Schetyny

Kraków, dnia 23 marca 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Pan
Janusz Sepioł
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Senatora
ul. Grunwaldzka 10/3
31-526 Kraków

Dotyczy:
Wniosek o wystąpienie – na podstawie art. 61.1 i art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny z wnioskiem o sporządzenie przez niego osobiście oraz doręczenie Adresatowi niniejszego pisma i mnie:
odpowiedzi na pytanie, czy powiedział w wyemitowanym przez Radio TOK FM w październiku 2014 r. programie: „Musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy i po kłopocie. – Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku. Umiejętna polityka finansowa sprawi, że wyjdziemy z twarzą wśród narodów świata, a Polacy tego nie odczują. Będę popierał zatem zwrot mienia żydowskiego w walucie, ziemi i nieruchomościach. Ci ludzie tyle wycierpieli, że należy im się zadośćuczynienie i sowita rekompensata za krzywdy jaki spotkały ich w Polsce od Polaków..”
oświadczenia o treści: „Oświadczam, że nie powiedziałem dla Radia TOK FM – cytat: „Musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy (…).” Czytelny podpis”, jeśli nie powiedział dla Radia TOK FM, jak w pkt. I.1,
informacji publicznej w postaci:
prezentacji metody, na podstawie której ustalono, że Polska powinna zwrócić Żydom ok. 60 mld dol.,
wyjaśnienia, kto jest autorem metody, jak w pkt. I.2.1 – wnoszę o podanie imion i nazwisk autorów,
wyjaśnienia, z jakich przyczyn uważa, że Polska jest przygotowana na zwrot Żydom w 2015 r. kwoty 60 miliardów dolarów, skoro Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i minister Skarbu Państwa Aleksander Grad uważali w grudniu 2008 r., że Polski nie stać na wypłatę tytułem rekompensat za mienie skonfiskowane przez III Rzeszę, a następnie komunistów w latach 1944 – 1962, kwoty większej niż 20 miliardów złotych, wszystkim pokrzywdzonym, nie tylko Żydom,
wyjaśnienia, z jakich źródeł Polska miałaby wypłacić w 2015 r. Żydom 60 mld dol., tj. ponad 200 mld zł,
jakie posiada dowody – wnoszę o zobowiązanie ministra do doręczenia Adresatowi niniejszego pisma i mnie kopii dokumentów sporządzonych przez Instytut Pamięci Narodowej lub instytucje ścigające zbrodnie popełnione na Żydach – poświadczające, że Polacy krzywdzili Żydów na skalę uzasadniającą kwotę łączną 60 mld dol. należnego im zadośćuczynienia i rekompensat.
jeśli powiedział dla Radia TOK FM, jak w pkt. I.1.
Wniosek o wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Radia TOK FM o sporządzenie i doręczenie Adresatowi niniejszego pisma i mnie informacji, w jakich dniach października 2014 r. Radio emitowało wypowiedzi dlań ministra G. Schetyny.
Wniosek o wystąpienie z wnioskami do ministra Grzegorza Schetyny i do Zarządu Radia TOK FM, jak w pkt. I i II, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
Wniosek o wyekspediowanie do mnie – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma – przesyłką listową poleconą kopii pism, jak w pkt. I i II, z pieczęcią Adresata niniejszego pisma poświadczająca za zgodność z oryginałem na każdej ze stron.
Zawiadomienie, że jeśli w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma poczta nie doręczy mi kopii Pana pism, jak w pkt. IV, po dniu 6 kwietnia 2015 r. stawię się w towarzystwie dziennikarzy mediów niezależnych, po ich odbiór w biurze Pana Senatora.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Pycha kroczy przed upadkiem.”
Salomon
Część I Przepisy prawa

Artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.”
Artykuł 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”

Część II Uzasadnienie

Po tym, gdy skierowałem e-mail’a do – między innymi – Pana, w którym opisałem, w jaki sposób obowiązki funkcjonariusza publicznego wypełnia wobec mnie prokurator generalny Andrzej Seremet, Pan skierował e-mail’a do mnie o treści – Załącznik 1:
„Panie Kękuś!
Jeśli jeszcze raz przyśle mi Pan jakieś mejle ,to pozwę Pana do sądu za molestowanie.
Żeby mi to było ostatni raz.
Bez poważania
Janusz Sepioł”
Źródło: E-mail Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Sepioła z dnia 11 marca 2015 r. – Załącznik 1

Sprawdziłem na Pana stronie internetowej. To – janusz@sepiol.pl – Pana adres e-mail’owy – Załącznik 2:
Źródło: Strona internetowa Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Sepioła – Załącznik 2

Celem zakończenia tamtej między nami korespondencji dedykuję Panu Senatorowi słowa poety:

„Próżnoś repliki się spodziewał,
nie dam ci prztyczka ani klapsa.
Nie powiem nawet pies cię jebał,
bo byłby to mezalians dla psa.”
Julian Tuwim
xxx

Niniejszym pismem zgłaszam Panu ważniejszą sprawę niż to, w jaki sposób – i z jakich przyczyn… – traktuje mnie prokurator generalny Andrzej Seremet. Z ferajną Andrzeja Seremeta sam sobie poradzę.
W sprawie, którą obecnie Panu zgłaszam potrzebne jest nam, Polakom, wsparcie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej.
Liczne portale internetowe informują od kilku miesięcy, że minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna powiedział w wyemitowanym dniu 5 października 2014 r. przez Radio TOK FM programie – Załącznik 3:

„Schetyna: Musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy i po kłopocie. – Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku. Umiejętna polityka finansowa sprawi, że wyjdziemy z twarzą wśród narodów świata, a Polacy tego nie odczują. Będę popierał zatem zwrot mienia żydowskiego w walucie, ziemi i nieruchomościach. Ci ludzie tyle wycierpieli, że należy im się zadośćuczynienie i sowita rekompensata za krzywdy jaki spotkały ich w Polsce od Polaków..”
Źródło: „NIEPOPRAWNI.pl – Załącznik 3

Pismem z dnia 23 lutego 2015 r. skierowanym do ministra Grzegorza Schetyny złożyłem – Załącznik 5: „Dotyczy:
Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej (…).” – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy w dniu 5 października 2014 r. powiedział Pan w wywiadzie dla Radia TOK FM m.in.: „Musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy i po kłopocie. – Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku. Umiejętna polityka finansowa sprawi, że wyjdziemy z twarzą wśród narodów świata, a Polacy tego nie odczują… .”
Wniosek – jeśli odpowiedź na pytanie, jak w pkt. I brzmi „tak” – o sporządzenie i doręczenie mi:
prezentacji metody, na podstawie której ustalono, że Polska powinna zwrócić Żydom ok. 60 mld dol.,
wyjaśnienia, kto jest autorem metody, jak w pkt. II.1, wnoszę o podanie imion i nazwisk jej autorów,
wyjaśnienia, z jakich przyczyn adresat niniejszego pisma uważa, że Polska jest przygotowana na zwrot Żydom w 2015 r. kwoty 60 miliardów dolarów, skoro Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i minister Skarbu Państwa Aleksander Grad uważali w grudniu 2008 r., że Polski nie stać na wypłatę tytułem rekompensat za mienie skonfiskowane przez III Rzeszę, a następnie komunistów w latach 1944 – 1962, kwoty większej niż 20 miliardów złotych,
wyjaśnienia, z jakich źródeł Polska może wypłacić w 2015 r. Żydom 60 mld dol., tj. ponad 200 mld zł.
Zawiadomienie, że stanowisko zaprezentowane przez adresata niniejszego pisma w wywiadzie dla Radia TOK FM w dniu 5 października 2014 r. jest sprzeczne ze stanowiskami:
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i ministra finansów Jacka Rostowskiego z marca 2011 roku – Załącznik 2, Załącznik 5,
Eurostatu /urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu/ i Rady Ecofin /Rada do spraw gospodarczych i finansowych; jedna z 10 formacji Rady UE – ZKE/ – Załącznik 5.
Wniosek – jeśli adresat niniejszego pisma jest autorem wypowiedzi, jak w pkt. I – o złożenie dymisji z urzędu ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I, II bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 23 lutego 2015 r. do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny –
Załącznik 5

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 9 marca 2015 r. zastępcy dyrektora Biura Rzecznika Prasowego MSZ Rafała Sobczaka o treści – Załącznik 4: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych BRP.0518.12.2015/2 Warszawa, dnia 9 marca 2014 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Szanowny Panie, Uprzejmie informujemy, że przytoczone przez Pana w piśmie słowa przypisywane ministrowi Grzegorzowi Schetynie nigdy nie padły. Ponadto chcielibyśmy podkreślić, że minister Grzegorz Schetyna 5 października 2014 roku nie udzielał wywiadu redakcji TOK FM. Z wyrazami szacunku Rafał Sobczak Zastępca Dyrektora”
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Rzecznika Prasowego MSZ, pismo z dnia 9 marca 2015 r.
/sygn. BRP.0518.12.2015/2/ zastępcy dyrektora Rafała Sobczaka – Załącznik 4

Albo mamy do czynienia z rzeszą internautów konfabulantów, krzywdzących ministra Grzegorza Schetynę – w takim przypadku konfabulantem jest także Michalkiewicz – albo to mnie oszukał zastępca dyrektora Biura Prasowego MSZ Rafał Sobczak bo jego samego oszukał minister Grzegorza Schetynę lub zmusił go do oszukania mnie.

Pomijając błędnie podaną datę sporządzenia pisma – 9 marca 2014 r. zamiast 2015 r. – podkreślić należy lakoniczność pisma zastępcy dyrektora Biura Rzecznika Prasowego MSZ R. Sobczaka. Nie podał daty mojego pisma, ani treści podanej w nim przeze mnie wypowiedzi przypisywanej przez media ministrowi G. Schetynie. Co do wyjaśnienia, że: „Ponadto chcielibyśmy podkreślić, że minister Grzegorz Schetyna 5 października 2014 roku nie udzielał wywiadu redakcji TOK FM.”, jest możliwe, że wywiad z ministrem G. Schetyną mógł być nagrany wcześniej, a w dniu 05.10.2014 r. wyemitowany.
Tylko minister Grzegorz Schetyna może udzielić wiarygodnej odpowiedzi na pytanie, czy jest autorem wypowiedzi, jak w pkt. I. str. 1 niniejszego pisma, a Zarząd Radia TOK FM podać terminy, w jakich Radio emitowało programy z jego udziałem.
Co się tyczy bowiem odpowiedzi zastępcy dyrektora Biura Rzecznika Prasowego MSZ Rafała Sobczaka, nie można wykluczyć, że minister G. Schetyna okłamał dyrektora R. Sobczaka i ten okłamał mnie, albo dyrektor R. Sobczak okłamał mnie na polecenie ministra G. Schetyny.
Wprawdzie przywódczyni po Donaldzie Tusku Platformy Obywatelskiej, Ewa Kopacz przekonuje nas, że w Państwa partii obowiązują najwyższe standardy moralne, ale przecież rzeczywistość jaka jest każdy widzi i nie można wykluczyć, że minister Grzegorz Schetyna i dyrektor Rafał Sobczak są kolejnymi, jak m.in. Ewa Kopacz, przedstawicielami cywilizacji szwindla, która w ostatnich 25 latach zdominowała życie publiczne w Polsce.
Wyjaśnienie zgłoszonej przeze mnie sprawy jest tym bardziej konieczne, że Grzegorz Schetyna należy do polityków, których już nie tylko media niezależne, ale nawet poseł Janusz Palikot zalicza do grona usiłujących wciągnąć Polskę w konflikt z Rosją. Mówi:

„– Powiem to z pewną przesadą, ale Komorowski, Schetyna i Siemoniak to trochę takie psy wojny.
Próbują wpuścić Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją.
– mówił na antenie TVP Info Janusz Palikot.”
TVP Info 5 lutego 2015 r.

Wypłacenie Żydom ustalonej przez nie wiadomo kogo i nie wiadomo, na jakiej podstawie – a także nie wiadomo, z czego – kwoty 60 mld. dol., a potem wciągnięcie Polski w wojnę mogłoby być doskonałym dla Żydów polonofobów, „cudzoziemców” żyjących, pasożytujących w Polsce, sposobem na zwieńczenie sukcesem roszczeniowej polityki diaspory wobec Polski, a także na ukrycie skutków dla Polaków rządów m.in. Żyda dezertera i zdrajcy interesu narodowego Donalda Tuska oraz … zapewnienie sobie ciągłości władzy.
Przypomnę, że bohater dla niektórych w Polsce – w tym m.in. dla marszałków Sejmu i Senatu R. Sikorskiego i B. Borusewicza – zastrzelony rosyjski opozycjonista Borys Niemcow mówił, że W. Putin potrzebuje wojny, bo mu ona gwarantuje ciągłość sprawowania władzy w Rosji. Jaką mamy gwarancję, że naszym – nie zawsze, jak np. w przypadku B. Komorowskiego, klarownego pochodzenia – psom wojny i ich środowiskom także nie o to chodzi?

xxx

Przed powołaniem jej rządu Ewa Kopacz mówiła nieskromnie:

„Mój rząd będzie merytoryczny, pełen silnych osobowości i będzie spajał PO.”
Ewa Kopacz 18 września 2014 r.

Jako liderka Platformy Obywatelskiej mówi z kolei, że u Państwa obowiązują najwyższe standardy moralne.
Proszę, żeby Pan, członek partii, w której obowiązują te standardy dopomógł nam Polakom, którym usługę świadczy minister spraw zagranicznych w wyjaśnieniu, czy Grzegorz Schetyna, który poza tym, że wydaje się być rzeczywiście silną osobowością – media zwą go: Grzegorz „Ja cię k… załatwię” Schetyna – jest także merytoryczny i spełnia standardy Państwa partii.
Bo pomyślność Ojczyzny i dobro Polaków są ważniejsze niż spajanie judeoferajny polonofobów.
Przypomnę, że raz już, na przełomie 2008 i 2009 roku Państwa wtedy lider, Żyd Donald Tusk razem ze swoim ministrem skarbu państwa Aleksandrem Gradem usiłowali oszukać Polaków szwindlem zwanym „ustawa reprywatyzacyjna”. Przekształciliby Polskę w „drewnianą”, a Polaków „puścili w skarpetkach”. Żeby rozsiani po świecie Żydzi byli zadowoleni.
Więcej na ten temat w umieszczonej na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl oraz na stronie www.kekusz.pl, obejrzanej przez 350.000 internautów prezentacji pt.: „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kękuś demaskuje „reprywatyzację” Tuska.”
Zdemaskowanie – i poinformowanie o tym marszałka Sejmu B. Komorowskiego pismem z dnia 5 stycznia 2009 r. i premiera Donalda Tuska pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. – skutkowało wyrzuceniem mnie w trybie natychmiastowym z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury w centrali Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., nad którą nadzór właścicielski sprawował… autor ustawy szwindla, minister skarbu państwa Aleksander Grad.
Po tym, gdy udowodniłem, że nie mając tzw. „bladego pojęcia”, o czym mówią premier Donald Tusk i minister Aleksander Grad gdy usiłowali nam wmówić – celem przekonania nas, że projekt ustawy reprywatyzacyjnej z grudnia 2008 r. jest, jak mówił wtedy obecnie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk: „sprawiedliwą i przyzwoitą ustawą” – że całkowita kwota roszczeń beneficjentów ustawy reprywatyzacyjnej nie przekroczy kwoty 100 mldzłotych, a także, że 20 procent od każdej kwoty większej od 100 mld złotych nigdy nie przekroczy kwoty… 20 mld złotych, a opór społeczny dla wprowadzenia szwindla w życie okazał się nie do przezwyciężenia, teraz z kolei jakieś lobujące przeciwko nam polonofoby wymyśliły, że mamy dać – nie można tego nazwać oddaniem, bo generalnie rzecz ujmując „nie wiadomo, o co chodzi”, poza tym, że rzekomo jesteśmy winni i musimy rozwiązać problem majątku żydowskiego – Żydom 60 mld… dolarów.
Przerażająco beztrosko lub świadomie sprzeniewierzając się złożonemu ślubowaniu – za to z całą pewnością zgodnie z regułą: „ryba psuje się od głowy” – ministrowie z legitymacjami Platformy Obywatelskiej traktują swoją konstytucyjną powinność:

„W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: (…)
4. chroni interesy Skarbu Państwa.”
Artykuł 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Ze względu na wagę zgłoszonej niniejszym pismem sprawy – możliwie sprzeczne z polską racją stanu, zagrażające pomyślności Polski i bytowi Polaków zamiary ministra w rządzie Ewy Kopacz oraz, dodatkowo, ewentualne okłamanie przez niego zastępcy dyrektora Biura Rzecznika Prasowego MSZ Rafała Sobczaka lub nakłonienie go do okłamania mnie – wnoszę, w interesie społecznym, jak na wstępie.

dr Zbigniew Kękuś

Załączniki:
E-mail Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Sepioła z dnia 11 marca 2015 r.
Strona internetowa Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Sepioła
„NIEPOPRAWNI.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Rzecznika Prasowego MSZ, pismo z dnia 9 marca 2015 r. /sygn. BRP.0518.12.2015/2/ zastępcy dyrektora Rafała Sobczaka
Pismo Z. Kękusia z dnia 23 lutego 2015 r. do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Załącznik 5

Kraków, dnia 23 lutego 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Pan
Grzegorz Schetyna
Minister Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Dotyczy:
Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej (…).” – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy w dniu 5 października 2014 r. powiedział Pan w wywiadzie dla Radia TOK FM m.in.: „Musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy i po kłopocie. – Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku. Umiejętna polityka finansowa sprawi, że wyjdziemy z twarzą wśród narodów świata, a Polacy tego nie odczują… .”
Wniosek – jeśli odpowiedź na pytanie, jak w pkt. I brzmi „tak” – o sporządzenie i doręczenie mi:
prezentacji metody, na podstawie której ustalono, że Polska powinna zwrócić Żydom ok. 60 mld dol.,
wyjaśnienia, kto jest autorem metody, jak w pkt. II.1, wnoszę o podanie imion i nazwisk jej autorów,
wyjaśnienia, z jakich przyczyn adresat niniejszego pisma uważa, że Polska jest przygotowana na zwrot Żydom w 2015 r. kwoty 60 miliardów dolarów, skoro Prezes Rady Ministrów Donald Tusk i minister Skarbu Państwa Aleksander Grad uważali w grudniu 2008 r., że Polski nie stać na wypłatę tytułem rekompensat za mienie skonfiskowane przez III Rzeszę, a następnie komunistów w latach 1944 – 1962, kwoty większej niż 20 miliardów złotych,
wyjaśnienia, z jakich źródeł Polska może wypłacić w 2015 r. Żydom 60 mld dol., tj. ponad 200 mld zł.
Zawiadomienie, że stanowisko zaprezentowane przez adresata niniejszego pisma w wywiadzie dla Radia TOK FM w dniu 5 października 2014 r. jest sprzeczne ze stanowiskami:
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i ministra finansów Jacka Rostowskiego z marca 2011 roku – Załącznik 2, Załącznik 5,
Eurostatu /urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu/ i Rady Ecofin /Rada do spraw gospodarczych i finansowych; jedna z 10 formacji Rady UE – ZKE/ – Załącznik 5.
Wniosek – jeśli adresat niniejszego pisma jest autorem wypowiedzi, jak w pkt. I – o złożenie dymisji z urzędu ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I, II bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty złożenia niniejszego pisma.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.
„W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności:
(…) chroni interesy Skarbu Państwa”
Artykuł 146.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
„Musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy i po kłopocie. — Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku.
Grzegorz Schetyna, 5 października 2014 r., Radio TOK FM

„Ustawa reprywatyzacyjna, dzięki której pokrzywdzeni odzyskają około jednej piątej wartości tego, co utracili jest już gotowa, w styczniu trafi do Sejmu. (…) mówi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu Maciej Wiewiór. (…) Co zakłada projekt? Rząd chce przeznaczyć na rekompensaty 20 mld zł. (…)
Rząd nie chce dać wyższych rekompensat, bo musiałby zadłużyć państwo albo podwyższyć podatki.”
Źródło: Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”; Dziennik Polska Europa Świat, 23 grudnia.2008 r., s. 3 – Załącznik 2

Uzasadnienie

Jak podają liczne portale internetowe, w wywiadzie udzielonym Radiu TOK FM w dniu 5 października 2014 r. powiedział Pan:
1.„Schetyna: musimy raz na zawsze rozwiązać problem majątku żydowskiego. Oddajmy, co im się należy
2.i po kłopocie. – Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku.
3.Umiejętna polityka finansowa sprawi, że wyjdziemy z twarzą wśród narodów świata, a Polacy tego nie odczują…   —   Będę popierał zatem zwrot mienia żydowskiego w walucie, ziemi i niesłusznie zabranych nieruchomościach….
4.Ci ludzie tyle wycierpieli, że należy im się zadośćuczynienie i sowita rekompensata za krzywdy jakie ich spotkały
5.w Polsce od Polaków…”
Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, Radio TOK FM, 5 października 2014 r.

Trzeba mieć nadzieję, że Pan przynajmniej wie, skąd się wzięło tych 60 miliardów dolarów.
Pana poprzednicy nie wiedzieli bowiem, jak „ustalili” 100 miliardów złotych.
Mam satysfakcję…
W trzecim tygodniu sprawowania urzędu ministra spraw zagranicznych w rządzie Ewy Kopacz dowiódł Pan słuszności stanowiska, które ja prezentowałem na początku 2009 r. i które kosztowało mnie… utratę pracy.
Podał Pan, że roszczenia Żydów wobec Polski sięgają kwoty 60 miliardów dolarów.
Nie dlatego Pana wypowiedź z dnia 5 października 2014 r. jest zbieżna z moim stanowiskiem z początku 2009 r., że ja twierdziłem wtedy, iż Polska powinna wypłacić Żydom 60 miliardów dolarów.
Potwierdził Pan w dniu 5.10.2014 r. słuszność mojego stanowiska sprzed 5 lat, że projekt ustawy reprywatyzacyjnej przygotowany w grudniu 2008 r. przez ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada był groźnym dla Polaków szwindlem. Przypomnę:
„SZWINDEL” – «oszustwo, szachrajstwo»
Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 999

„SZACHRAJ” – «ten, kto szachruje; oszust, krętacz»
Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 982

Na samym początku sprawowania urzędu Prezesa Rady Ministrów Donald Tusk, jakby pragnąc jak najszybciej zdyskontować na korzyść rozsianych po świecie Żydów zwycięstwo w wyborach osiągnięte głosami – jak pamiętamy – młodych Polaków i ogromne zaufanie, jakim się wtedy cieszył, udał się w marcu 2008 r. do Nowego Jorku na spotkanie z przedstawicielami czołowych amerykańskich organizacji żydowskich – Komitet Żydów Amerykańskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczeń Żydowskich /JCC/, Liga Przeciw Zniesławieniom /ADL/ i złożył im obietnicę wprowadzenia do końca 2008 r. w życie ustawy reprywatyzacyjnej. Tak jej złożenie potwierdził wiceprezes Światowego Kongresu Żydów Kalman Sultanik:

„Premier Tusk sam poruszył problem prywatnej własności, był bardzo otwarty i potwierdził to, o czym zapewnił mnie w Polsce wiceminister skarbu Łaszkiewicz, który powiedział, że ten rząd zobowiązuje się do rozwiązania tego problemu.Premier powiedział, że do września ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona, i szybko, jeszcze w tym roku wprowadzona w życie” – powiedział Sultanik ”
Źródło: Dziennik.PL, 12 marca 2008r. http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article137101/Tusk _zwróci_Żydom_majątek.html

Fakt złożenia obietnicy przez D. Tuska potwierdził także szef jego gabinetu politycznego Sławomir Nowak, podając na swej stronie internetowej:

„Minister Łaszkiewicz /wiceminister skarbu państwa – ZKE/ dostał polecenie od premiera, aby przyspieszyć prace, tak żeby wiosną /2008 roku – ZKE/ rząd skończył prace, a do jesieni tego roku ustawa mogła być przedstawiona Sejmowi.”
Sławomir Nowak: „Tusk obiecał w USA restytucję mienia żydowskiego”, patrz: www.sławomirnowak.pl/media/tusk-obiecał-w-usa-restytucje-mienia-zydowski

Żydzi byli zachwyceni Donaldem Tuskiem. Michael Saldberg z Ligi Przeciw Zniesławieniom /ADL/ mówił:

„- Chcieliśmy się poznać z nowym polskim premierem. Zobaczyć, jakie jest jego stanowisko w sprawie dialogu polsko-żydowskiego. Tymczasem on wystąpił z tak wspaniałą deklaracją. Do końca tego roku ma zostać przyjęta ustawa reprywatyzacyjna – opowiada „Rz” Michael Saldberg z ADL.”
Źródło: http://www.rp.pl/artykuł/105482.html

To nie był dialog. Relacje uczestników potwierdzają, że to był monolog… Donalda Tuska.
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zapomniał o podstawowej zasadzie negocjatora: „Nigdy nie zapominaj, po której siedzisz stronie stołu negocjacyjnego”.

Miesiąc później, w kwietniu 2008 r. D. Tusk pojechał do Izraela i tam ubolewając obiecał premierowi Izraela – Załącznik 1:

„Chcę podkreślić z całą mocą, że mój rząd doprowadzi w najbliższych miesiącach do sfinalizowania procesu legislacji, który zakończy bardzo trudny i bolesny problem reprywatyzacji – obiecywał w czasie wizyty w Izraelu w kwietniu zeszłego roku Donald Tusk.(…) Nie ma nic gorszego, niż powiedzieć słowo „oddam” i nie móc oddać -dodałna wspólnej konferencji prasowej z ówczesnym premierem Izraela Ehudem Olmertem.”
Źródło: Jędrzej Bielecki, „Ustawa reprywatyzacyjna wciąż w powijakach, a Unia nas naciska”;
„Dziennik Polska Europa Świat”, 1 lipca 2009r., s. 7 – Załącznik 1

Minister skarbu państwa Aleksander Grad nie był w stanie dotrzymać terminu narzuconego mu przez D. Tuska i zakończył prace nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej w grudniu 2008 r. Rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa Maciej Wiewiór informował media tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2008 r. – Załącznik 2:

„Ustawa reprywatyzacyjna, dzięki której pokrzywdzeni odzyskają około jednej piątej wartości tego, co utracili jest już gotowa, w styczniu trafi do Sejmu. (…) Rząd chce działać szybko. Już na początku stycznia projekt zostanie przyjęty przez całą Radę Ministrów i trafi do Sejmu. Ustawa powinna wejść w życie wczesną wiosną, o ile nie zawetuje jej prezydent – mówi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu Maciej Wiewiór. (…)
Co zakłada projekt? Rząd chce przeznaczyć na rekompensaty 20 mld zł. Tyle może wygospodarować, sprzedając należące jeszcze do Skarbu Państwa akcje przedsiębiorstw i nieruchomości. Rząd spodziewa się jednak, że roszczenia mogą wynieść nawet 100 mld zł.Jeśli tak się stanie, pokrzywdzeni odzyskają około 20 proc. majątku. Rząd nie chce dać wyższych rekompensat, bo musiałby zadłużyć państwo albo podwyższyć podatki. Z kolei mniejsza niż 20 proc. rekompensata też jest raczej wykluczona, bo tyle otrzymali polscy obywatele, którzy utracili majątki za Bugiem. Wnioski o rekompensaty będzie można składać przez 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Później będą one wypłacane przez kilkanaście lat.
Kto będzie miał do nich prawo? – Ci którzy w chwili utracenia majątku byli polskimi obywatelami, oraz ich potomkowie. Ci ostatni nie muszą już jednak mieć polskiego obywatelstwa – zaznacza Maciej Wiewiór.
Nie jest też konieczne, aby beneficjenci dzisiaj mieszkali w Polsce. Czy na rekompensaty mogą też liczyć polscy obywatele żydowskiego pochodzenia? Tak. Celem ustawy jest co prawda zrekompensowanie konfiskaty majątków zabranych przez komunistów w latach 1944-1962. Jednak władze PRL przejmowały majątek zagrabiony przez III Rzeszę na terenie Polski. Ustawa stawia pokrzywdzonych przed trudnym wyborem. Albo przyjmą 20-procentową rekompensatę, albo będą starali się w sądach o odzyskanie całości swojej własności, ryzykując, że nie dostaną nic. (…)Jak będzie wyceniana wartość odebranej własności? Postanowiliśmy opierać się
na dziś obowiązujących cenach.”
Źródło: Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”; Dziennik Polska Europa Świat, 23.12.2008r., s. 3 – Załącznik 1

Dostrzega Pan zasadnicze różnice pomiędzy Pana, ministra spraw zagranicznych, stanowiskiem z października 2014 r. oraz stanowiskiem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i ministra skarbu państwa Aleksandra Grada z grudnia 2008 r.?
Celem uczynienia ich klarownymi przedstawiam je w Tabeli 1:

Stanowisko w sprawie wypłaty rekompensat
Grupa docelowa wypłat rekompensat
Całkowita kwota odszkodowań w plz /kurs: 1 dol. = 3,6 plz/
Donald Tusk i Aleksander Grad – grudzień 2008 r.
Wszyscy pokrzywdzeni w Polsce przez III Rzeszę i komunistów w latach 1944-1962
Nie więcej niż 100 mld zł
Grzegorz Schetyna – październik 2014 r.
Żydzi pokrzywdzeni w Polsce przez Polaków
60 mld dol = 216 mld zł
Tabela 1 Stanowiska Donalda Tuska i Aleksandra Grada oraz Grzegorza Schetyny w sprawie
rekompensat za mienie skonfiskowane przez III Rzeszę i komunistów w latach 1944-1962

Wnioski z zaprezentowanego wyżej, sporządzonego na podstawie założeń projektu ustawy reprywatyzacyjnej A. Grada z grudnia 2008 r. oraz Pana wypowiedzi z dnia 5.10.2014 r. zestawienia i jego źródeł że:
o ile A. Grad i D. Tusk zakładali w grudniu 2008 r., że roszczenia wszystkich beneficjentów – obywateli innych państw nie mieszkających w Polsce, w tym Żydów oraz Polaków żyjących w Polsce – ustawy reprywatyzacyjnej nie przekroczą kwoty 100 mld zł, to Pan podał w październiku 2014 r., że z tytułu rekompensat za konfiskaty na szkodę li tylko Żydów Polska powinna w 2015 r. wypłacić kwotę 60 mld dol., tj. sporo ponad 200 mld
o ile D. Tusk twierdził w grudniu 2008 r., że – Załącznik 2:
„Rząd chce przeznaczyć na rekompensaty 20 mld zł. (…) Tyle może wygospodarować, sprzedając należące jeszcze do Skarbu Państwa akcje przedsiębiorstw i nieruchomości.Rząd nie chce dać wyższych rekompensat, bo musiałby zadłużyć państwo albo podwyższyć podatki.”
„ Wnioski o rekompensaty będzie można składać przez 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Później będą one wypłacane przez kilkanaście lat.”
poświadczając, że celem uzyskania w okresie kilkunastu lat kwoty 20 mld zł zamierzał wyprzedawać resztki bogactwa narodowego, a wypłata rekompensat w każdej kwocie powyżej 20 mld zł, w okresie tych kilkunastu lat, skutkować musiałaby zadłużeniem państwa lub podwyższeniem podatków – ewentualnie stosowaniem tych obydwóch metod równocześnie – to Pan stwierdził w październiku 2014 r., że Polska jest finansowo przygotowana na wypłatę w ciągu jednego tylko roku kwoty 60 mld. dol., tj. ponad 200 mld zł oraz że: „Polacy tego nie odczują.”

Co więcej, kilka miesięcy po deklaracji z grudnia 2008 r., D. Tusk zmienił zdanie i Maciej Kozłowski, pełnomocnik MSZ ds. kontaktów ze społecznością żydowską informował, że Polski nie stać nawet na tych „tylko” 20 mld zł i że wypłacać będzie tylko 15 proc. wartości mienia, co przy ustalonej przez ministra A. Grada całkowitej kwocie roszczeń 100 mld zł daje kwotę 15 mld zł.

„Jędrzej Bielecki: Do niedawna mówiono o przeznaczeniu około 20 mld zł na reprywatyzację, co pozwoliłoby na zwrot około 20 proc. mienia. Czy to jest wciąż aktualne?
Maciej Kozłowski: W tej chwili raczej mówi się o tym, że rząd zaproponuje zwrot 15 proc. wartości mienia.
Jędrzej Bielecki: To jest dla rodzin Holokaustu zadowalające?
Maciej Kozłowski: To jest jedyne, co jest realistyczne, biorąc pod uwagę możliwości państwa.”
Źródło: „15 procent to wszystko, na co stać nasze państwo”, wywiad Jędrzeja Bieleckiego z
Pełnomocnikiem MSZ ds. kontaktów ze społecznością żydowską Maciejem Kozłowskim; „Dziennik Polska Europa Świat”, 1 lipca 2009, s. 7

Podkreślić także należy, że o ile Pan mówi o 60 miliardach dolarów tylko dla Żydów, to projekt ustawy A. Grada przewidywał wypłaty rekompensat… wszystkim pokrzywdzonym.
Pan przedstawicieli innych środowisk, w tym Polaków nie-Żydów pomija milczeniem.
Pomijając, że to nieuczciwe i stanowi potwierdzenie Pana priorytetów, to z całą pewnością nie jest możliwe przeprowadzenie zamierzenia, o którym Pan mówi wobec wyłącznie Żydów. Co … skutecznie powiększa wymiar finansowy proponowanego przez Pana działania.

Jakkolwiek projekt ustawy reprywatyzacyjnej ministra Aleksandra Grada z grudnia 2008 r. to był oczywisty – oparty na założeniu, że 20 proc. od każdej kwoty większej od 100 mld zł to będzie zawsze mniej nie więcej niż 20 mld zł – szwindel, to nam go Donald Tusk rekomendował, promował jako… „sprawiedliwą i przyzwoitą ustawę”, co poświadczył m.in. red. Konrad Piasecki w wywiadzie z byłym ambasadorem Izraela w Polsce Szewachem Weissem:

Konrad Piasecki: „To teraz o stosunkach polsko-żydowskich w kontekście reprywatyzacji. Czy taka reprywatyzacja, która odda m.in. dawnym polskim Żydom jedną piątą majątku, nazwałby pan – cytując premiera – sprawiedliwą i przyzwoitą?”
Szewach Weiss: „Jedna sprawa, lepiej później niż nigdy. Druga sprawa, wiem, że nasz ambasador zajmuje się tą sprawą bardzo efektywnie.
Wywiad Konrada Piaseckiego z byłym ambasadorem Izraela w Polsce Szewachem Weissem, RMF FM, 2009.01.05., godz. 8:02. http://www.rmf.fm/fakty/?id=149315

Zapoznawszy się z założeniami projektu ustawy, pismem z dnia 5 stycznia 2009 r. skierowanym do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego złożyłem – Załącznik 3:„Szanowny Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej/adres – ZKE/Dotyczy:
Wniosek o zlecenie przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenia przez powołaną w tym celu przez Marszałka komisję sejmową postępowania, mającego na celu wyjaśnienie przyczyn umieszczenia w opracowanym przez rząd premiera D. Tuska projekcie ustawy reprywatyzacyjnej zapisów, które według informacji przekazanych mediom przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewióra – Załącznik 1 – skutkować mogą przymusem wypłacenia przez Polskę odszkodowań w kwocie kilkukrotnie większej niż dedykowana przez rząd premiera D. Tuska na wypłatę pokrzywdzonym odszkodowań kwota 20 mld zł.
Wniosek o spowodowanie usunięcia z projektu ustawy reprywatyzacyjnej nieprzewidywalnego w jego skutkach finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli zapisu o zwrocie pokrzywdzonym 20% wartości ich skonfiskowanych przez władze PRL majątków, w tym także majątków zagrabionych przez III Rzeszę na terenie Polski.
Wniosek o zapewnienie przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, aby w ustawie reprywatyzacyjnej znalazły się zapisy, że całkowite, poniesione w związku z jej egzekucją wydatki nie przekroczą dedykowanej na wypłatę odszkodowań przez rząd premiera D. Tuska kwoty – ogromnej i zadeklarowanej w trudnym dla Polski i Polaków momencie początku kryzysu finansowego i związanego z nim gospodarczego na świecie, bez uzyskania szerokiego przyzwolenia społecznego – 20 mld zł.
Wniosek o wydanie polecenia Szefowi zespołu, który przygotował projekt ustawy reprywatyzacyjnej, doręczenia mi – w terminie 14 dni od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma – prezentacji modelu i danych, które do niego wprowadzono, na podstawie których ustalono, że maksymalna kwota roszczeń pokrzywdzonych przez III Rzeszę i władze PRL nie przekroczy 100 mld zł.
Wniosek o – celem umożliwienia mi sprawdzenia, czy nie doszło do tzw. „konfliktu interesów” – wydania polecenia Szefowi zespołu, który przygotował projekt ustawy reprywatyzacyjnej sporządzenia i doręczenia mi – w terminie 14 dni od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma – wykazu wszystkich osób – w tym wszystkich doradców i konsultantów – które przygotowały, gotowy już według informacji prasowych, projekt ustawy reprywatyzacyjnej, wraz z:
Informacjami o zajmowanych przez te osoby stanowiskach oraz firmach, instytucjach, w których w okresie pracy nad ustawą reprywatyzacyjną znajdowali zatrudnienie
Pisemnymi oświadczeniami tych osób, że nie są – ani ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, krewni boczni do czwartego stopnia i powinowaci boczni do drugiego stopnia – potomkami osób, które utraciły majątki skonfiskowane przez władze PRL, w tym także majątki zagrabione przez III Rzeszę oraz, że nie będą w żaden sposób beneficjentami przygotowanej przez rząd premiera Donalda Tuska ustawy reprywatyzacyjnej.
Wniosek o zlecenie przeprowadzenia postępowania – oraz poinformowanie mnie o jego wynikach w terminie do 14 dni od daty złożenia przeze mnie niniejszego pisma – mającego na celu wyjaśnienie, z jakich źródeł i kiedy Prezes Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, potomek grabarzy z Żywca, Jehuda Evron otrzymał w 2008r. informację, że Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmą ustawę reprywatyzacyjną w treści, którą senatorowie i posłowie Rzeczypospolitej Polskiej poznają dopiero w 2009r. i którą Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjąć ma w styczniu 2009r.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 5 stycznia 2009 r. do marszałka Sejmu B. Komorowskiego – Załącznik 3

Bronisław Komorowski, nigdy – tj. do zrzeknięcia się w lipcu 2010 r. mandatu posła i funkcji marszałka Sejmu po wygraniu wyborów prezydenckich – nie odpowiedział na moje pismo.

Nie mając już wtedy wprawdzie żądnych wątpliwości co sobą prezentuje – oraz kogo prezentuje we władzach Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuje – Donald Tusk, pismem do niego z dnia 30 stycznia 2009 r. złożyłem oraz podałem w uzasadnieniu –Załącznik 4: „Szanowny Pan Donald Tusk Premier Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/adres – ZKE/Dotyczy:
1. Wniosek o odwołanie pana Aleksandra Grada ze stanowiska Ministra Skarbu Państwa, z przyczyn:
Prowadzenia polityki kadrowej w Spółce Skarbu Państwa, PLL LOT S.A., sprzecznej ze standardami prezentowanymi w mediach przez Przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej, Pana Zbigniewa Chlebowskiego, przez utrzymywanie na stanowisku Dyrektora Generalnego-Prezesa Zarządu PLL LOT S.A., pana Dariusza Nowaka, dyskryminującego mnie i zmuszającego do rezygnacji z korzystania z mych praw i wolności obywatelskich.
Przygotowania projektu ustawy reprywatyzacyjnej, której zapisy stanowią zagrożenie dla finansów Rzeczypospolitej Polskiej i skutkować mogą – między innymi – potrzebą zadłużenia Polski, i/lub podniesienia podatków.
Współuczestnictwa w niszczeniu mnie za mój sprzeciw wobec obrazy moich dzieci i moich praw obywatelskich przez Wiesławę i Andrzeja Zoll oraz wskazanych w niniejszym piśmie sędziów i prokuratorów.
(…) Ustawa reprywatyzacyjna według projektu Ministerstwa Skarbu to bubel, którego wprowadzenie w życie skutkować może ogromnymi przez kilkadziesiąt lat problemami finansowymi dla Polski.
(…) Sam, czy to z sympatii dla przyszłych beneficjentów ustawy reprywatyzacyjnej, czy też z przyczyn jego bezprzykładnej ignorancji, przygotował /Aleksander Grad – ZKE/ ustawę bubla, która spowodować może ogromne, na lata, problemy finansowe dla Polski i Polaków. Tak przy tym zmanipulował Pana Premiera, że Pan nazywa ustawę przygotowaną przez ministra A. Grada … „przyzwoitą i sprawiedliwą”.
A to przecież ustawa w jej niektórych zapisach niebezpieczna dla Polski i Polaków i za jej przygotowanie oraz przekonanie do niej Pana Premiera, minister Aleksander Grad powinien utracić zaufanie Pana Premiera oraz Platformy Obywatelskiej.
(…) Jeśli do podróży do Nowego Jorku w marcu 2008 roku oraz do spotkania tam z przedstawicielami organizacji żydowskich, a przede wszystkim do złożenia im deklaracji, że do końca 2008 roku wprowadzona zostanie w życie ustawa reprywatyzacyjna – co skutkuje bublem ministra A. Grada, tj. gotowym w grudniu 2008r. projektem ustawy – namówili Pana Premiera, doradca ds. polityki zagranicznej, nazywający innych ludzi „dyplomatołkami” /czyżby zatem sam … dyplogeniusz?/ Władysław Bartoszewski oraz szef zespołu doradców, Michał Boni, sugeruję, by Pan Premier z większą wstrzemięźliwością i powściągliwością korzystał w przyszłości z rad tych panów.”
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2009 r. do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska – Załącznik 4

W dniu 6 lutego 2009 r. wyrzucono mnie w trybie natychmiastowym – pozbawiono mnie możności skorzystania z wszystkich warunków zawartej ze mną Umowy menedżerskiej, w tym m. in. z okresu wypowiedzenia, umowy o zakazie konkurencji itp. – z pracy na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury w centrali Spółki Skarbu Państwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Nadzór właścicielski nad Spółką sprawował… minister skarbu państwa Aleksander Grad.

Uzasadnienie dla mojego stanowiska, że projekt ustawy reprywatyzacyjnej A. Grada z grudnia 2008 r. był groźnym dla Polski bublem – a także szwindlem – prezentuje umieszczona na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl oraz na stroniewww.kekusz.pl, prezentację: „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kękuś demaskuje „reprywatyzację” Tuska.”
Ostatecznie okazało się, że miałem rację… Mimo zapowiedzi D. Tuska z grudnia 2008 r. – Załącznik 2: „Rząd chce działać szybko. Już na początku stycznia projekt zostanie przyjęty przez całą Radę Ministrów i trafi do Sejmu. Ustawa powinna wejść w życie wczesną wiosną, o ile nie zawetuje jej prezydent – mówi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu Maciej Wiewiór.” projektu nigdy nie poddano pod głosowanie w Sejmie.
Latem 2009 r. z 20 na 15 procent zmniejszono odsetek, według którego Polska miała wypłacać rekompensaty, a potem w marcu 2011 r. Donald Tusk ogłosił, że wstrzymuje prace nad ustawą reprywatyzacyjną. „Dziennik Gazeta Prawna” informował w wydaniu z dnia 11-13 marca 2011 r.:

„Rząd wstrzymał prace nad ustawą o odszkodowaniach dla byłych właścicieli. (…) W sprzyjającym okresie rząd przekaże projekt ustawy Sejmowi.”
Źródło: „Koniec z reprywatyzacją”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 11 – 13 marca 2011 r., s. 1

Pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. skierowanym do ministra skarbu państwa Aleksandra Grada złożyłem: „Pan Aleksander Grad Minister Skarbu Państwa/adres – ZKE/ Dotyczy:
Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
na jakiej podstawie eksperci Ministerstwa Skarbu Państwa ustalili, że całkowita kwota roszczeń Polaków którym władze PRL i III Rzesza skonfiskowały mienie, nie przekroczy 100 mld zł.
Wnoszę o doręczenie mi prezentacji metody, którą posłużyło się Ministerstwo Skarbu Państwa celem ustalenia całkowitej kwoty roszczeń oraz danych wykorzystanych na potrzebę jej ustalenia.
czy poinformowany przeze mnie, że liczba Polaków pokrzywdzonych przez władze PRL i III Rzeszę wynosi ponad 2 miliony oraz że średnia wartość jednego odszkodowania wypłaconego pokrzywdzonym z mocy prawomocnych wyroków sądów stanowiła w 2010 r. kwotę 4,5 mln zł, minister Skarbu Państwa zweryfikuje szacowaną na 100 mld zł kwotę całkowitą przyszłych roszczeń.
dlaczego projekt ustawy reprywatyzacyjnej z grudnia 2008 r. nie został nigdy przekazany do Sejmu mimo, że premier Donald Tusk promował go jako sprawiedliwą i przyzwoitą ustawę i w grudniu 2008 r. zapowiadał jej wejście w życie wczesną wiosną 2009 r., w tym w styczniu 2009 r. przekazanie projektu do Sejmu.
na czym polegało zaangażowanie ambasadora Izraela w Polsce Dawida Pelega w sprawę sporządzanego przez rząd Polski projektu ustawy reprywatyzacyjnej.
Źródło: Pismo Z. Kękusia z dnia 27 czerwca 2011 r. do ministra skarbu państwa Aleksandra Grada

W odpowiedzi z dnia 6 lipca 2011 r. dyrektor Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat Ministerstwa Skarbu Państwa Andrzej Relidzyński przedstawił mi m.in. przyczyny wstrzymania prac nad ustawą reprywatyzacyjną – Załącznik 5: „Ministerstwo Skarbu Państwa Departament Reprywatyzacji i Rekompensat DRiR-GD-561-
130/11(DRiR/2237/11) Warszawa, dnia 6 lipca 2011 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana wystąpienie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie reprywatyzacji oraz projektowanych regulacji prawnych w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, co następuje;
(…) Jednocześnie tut. Departament nie może zweryfikować oraz odnieść się do podanych przez Pana danych w zakresie ogólnej liczby osób objętych skutkami nacjonalizacji, ponieważ nie posiada wiedzy na ten temat.
(…) Jednakże zgodnie z analizą przedstawioną przez Ministra Finansów, dotyczącą wpływu wejścia w życie projektowanej regulacji /ustawy reprywatyzacyjnej – ZKE/ na przyrost długu sektora finansów publicznych w perspektywie lat 2013 – 2016, popartą stanowiskiem Eurostatu/urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu – ZKE/, w przypadku wejścia projektu ustawy w życie z chwilą zakończenia wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznania świadczeń następuje skokowy wzrost długu publicznego o 18 mld zł i relacji długu do PKB. Zgodnie z powyższym przeznaczenie na realizację ustawy zakładanej kwoty 20 mld złotych,niezależnie od rozłożenia wypłat świadczeń na raty powoduje według wyliczeń resortu finansów przekroczenie przez Polskę dozwolonej bariery długu publicznego do PKB.
Dodatkowo zgodnie z rekomendacją Rady Ecofin /Rada do spraw gospodarczych i finansowych; jedna z 10 formacji Rady UE – ZKE/ z dnia 7 lipca 2009 r., Polska jest zobowiązana do korekty nadmiernego deficytu instytucji rządowych i samorządowych do 2012 r. W związku z powyższym obecnie podejmowane są działania służące konsolidacji i upraszczaniu finansów publicznych. Wskazać należy, iż ewentualne wejście w życie projektowanej regulacji spowodowałoby wzrost wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych pogarszając tym samym jego wynik na skutek zwiększenia deficytu.
Mając na uwadze przedstawione powyżej wnioski płynące z aktualnej analizy finansów publicznych Państwa, w marcu br. podjęta została decyzja o niekierowaniu w chwili obecnej przedmiotowego projektu ustawy do dalszych prac parlamentarnych. Dyrektor Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat Andrzej Relidzyński”
Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Reprywatyzacji i Rekompensat, sygn. DRiR-GD-561-
130/11(DRiR/2237/11), pismo z dnia 6 lipca 2011 r. Dyrektora Departamentu Andrzeja Relidzyńskiego – Załącznik 5

Jeśli w lipcu 2011 r. poinformowano mnie, że „Jednocześnie tut. Departament nie może zweryfikować oraz odnieść się do podanych przez Pana danych w zakresie ogólnej liczby osób objętych skutkami nacjonalizacji, ponieważ nie posiada wiedzy na ten temat.”, to znaczy, że… w grudniu 2008 r., gdy przygotowali projekt „sprawiedliwej i przyzwoitej” ustawy reprywatyzacyjnej Aleksander Grad i Donald Tusk … nie mieli „bladego pojęcia” o tym, jaka może być całkowita kwota roszczeń przyszłych beneficjentów ustawy.
Co zresztą Pan poświadczył pięć lat później…
Oni ustalili, że – Załącznik 2: „Rząd spodziewa się jednak, że roszczenia mogą wynieść nawet 100 mld zł.”, a Pan podał w październiku 2014 r., że tylko Żydom trzeba wypłacić 60 mld dolarów, czyli sporo ponad 200 mld złotych.

Już tylko ta różnica budzi przerażenie, kto nami rządzi.

Wtedy, gdy w marcu 2011 r. Donald Tusk „parkował” z podanych wyżej powodów zainspirowane przez niego samego w marcu 2008 r. wprowadzenie w życie ustawy reprywatyzacyjnej wyjaśniał, że:

„Rząd wstrzymał prace nad ustawą o odszkodowaniach dla byłych właścicieli. (…) W sprzyjającym okresie rząd przekaże projekt ustawy Sejmowi.”
Źródło: „Koniec z reprywatyzacją”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 11 – 13 marca 2011 r., s. 1

Z Pana wypowiedzi w dniu 5 października 2014 r. dla Radia TOK FM dwa wnioski:
albo jesienią 2014 r. ustały wskazane w 2011 roku przez Ministerstwo Finansów, Eurostat i Radę Ecofin przyczyny wstrzymania prac nad ustawą reprywatyzacyjną,
albo Pan, minister spraw zagranicznych, nie ma tzw. „bladego pojęcia” o czym Pan mówi.

Podkreślić należy, że wiosną 2011 r. prace nad ustawą reprywatyzacyjną wstrzymała – z przyczyn podanych przez ministra finansów oraz Eurostat i Radę Ecofin – kwota 20 miliardów złotych, która byłaby wypłacona beneficjentom ustawy przez okres wielu lat.
Pan stwierdził w wywiadzie udzielonym Radiu TOK FM w dniu 5 października 2014 r., że umiejętna polityka finansowa sprawi, że Polacy nie odczują wypłacenia w ciągu jednego roku kwoty… 10-krotnie większej, tj. 60 miliardów dolarów, czyli ponad…200 miliardów złotych.
Nie warto by o tym pisać, gdyby realizacja Pana pomysłu była awykonalna.
Ale …
Przecież w dniu 14 marca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.” , z mocy której Polska wypłaca od dnia 1 października 2014 r./ dodatki do emerytur w kwocie około 400 zł miesięcznie Żydom – lub ich małżonkom i dzieciom – niemieszkającym w Polsce, dotkniętym przemocą nazistowską lub sowiecką do roku 1956.
Oto wyniki głosowania w Sejmie nad ustawą:
Klub/Koło
Liczba czł.
Głosowało
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Nie głosowało
PO
203
196
196


7
PiS
136
127
126
1

9
TR
36
34
34


2
PSL
33
32
32


1
SLD
26
24
24


2
SP
17
16
16


1
niez.
9
7
6
1

2
Źródło: Wyniki indywidualne  http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/59_79/$file/glos_59_79.pdf

Zdziwionych, że wybrańcy Narodu, którzy wszystko, co robią, to wyłącznie „dla Polski” lub „dla dobra Polski” zrobili naszym kosztem przysługę wiekowym, rozsianym po świecie Żydom – wyjaśniam, że już w 2009 roku senator Zbigniew Romaszewski informował, jak „to” działa. W wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” powiedział:

„Prawo powstaje w grupach lobbystycznych, parlament tylko podnosi rękę.
(…) Władza ustawodawcza jest coraz bardziej marginalizowana. Ustalenia Sejmu, a potem Senatu mają charakter czysto formalny. W gruncie rzeczy powstawanie podstawowych decyzji przesuwa się w kierunku kręgów nieformalnych. (…)Pomysły powstają w różnych miejscach i nie do końca wiadomo, czyje są, ale to nie problem,
bo tak musi być. Gorzej, że nie towarzyszy im szersza dyskusja, co więcej – jest źle widziana”.
Źródło:„Państwo jest traktowane jak wróg”, wywiad z Wicemarszałkiem Senatu, Zbigniewem Romaszewskim, „Rzeczpospolita”, 7 maja 2009r., s. A6

W przypadku ustawy o dodatkach do emerytur dla Żydów nie polskie raczej„kręgi” lobowały…
Przeciw ustawie głosowali – spośród obecnych – jedynie: Wojciech Szarama (PiS) i Przemysław Wipler (niezrzeszony).
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to już pełną gębą filia Knesetui.
Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej Sejmu – zakładka: „Proces legislacyjny” – ustawę przekazano prezydentowi B. Komorowskiemu do podpisu w dniu 17 marca 2014 r., a on ją podpisał w dniu 4 kwietnia 2014 r.
To znaczy, że Bronisław Komorowski nie skierował – co byłoby przecież zachowaniem minimum przyzwoitości ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wobec Narodu Polski – wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 14 marca 2014 r. „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.”w tej jej części, na podstawie której Rzeczpospolita Polska wypłaca od dnia 1 października 2014 r. dodatki do emerytur Żydom nie mieszkającym w Polsce.
Co nie mniej przykre – a i wielce wymowne – to że proszona przeze mnie pismem z dnia 28 października 2014 r. o „skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z art. 146.4 Konstytucji nowelizacji ustawy o „kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego”, w tej jej części, na podstawie której Rzeczpospolita Polska wypłaca emerytury Żydom nie będącym jej obywatelami.”, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz także mi odmówiła.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nie chciał, żeby Trybunał Konstytucyjny orzekł, czy ustawa, na podstawie której Polska wypłaca dodatki do emerytur obywatelom innych państw jest zgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej. Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz też nie chce tego wiedzieć.
A przecież w Polsce głoduje codziennie ponad pół miliona dzieci:
„Alarmujące dane GUS. Pół miliona dzieci głoduje”
To zatrważające. Ponad pół miliona polskich dzieci jest niedożywionych! Te dane podał Polski Czerwony Krzyż, powołując się na informacje Głównego Urzędu Statystycznego. Według GUS w gospodarstwach domowych wymagających pomocy żyje ponad 700 tys. dzieci. Z tego głodnych i niedożywionych może być nawet pół miliona dzieci. O problemie polskich rodzin, które nie mogą zaspokoić elementarnych potrzeb, alarmuje PCK. A Polska Akcja Humanitarna – prowadząca program „Pajacyk” finansujący posiłki dla dzieci w szkołach i świetlicach – podkreśla, że dzieci by się prawidłowo rozwijać, muszą jeść codziennie.”
Źródło: „Alarmujące dane GUS. Pół miliona dzieci głoduje”; „Fakt”, 17.10.2014, s. 6

i kilkaset milionów zł, które przeznaczać będziemy corocznie na wiekowych Żydów żyjących w innych krajach można by przeznaczyć na potrzeby polskich dzieci, przyszłości Narodu Polski.

W związku z powyższym, pismem z dnia 19 lutego 2015 r. skierowanym na podstawie prawa konstytucyjnego:

„Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: 1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, (…).”
Artykuł 188 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału wystąpić mogą: 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich.”
Artykuł 191.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta orazrzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz złożyłem – Załącznik 6: „Wniosek – na podstawie art. 82, art. 83 oraz art. 191.1 w zw. z art. 188 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o skierowanie przez Adresatów niniejszego pisma wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 14 marca 2014 r. „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.” w tej jej częśći, na podstawie której Rzeczpospolita Polska wypłaca od dnia 1 października 2014 r. dodatki do emerytur Żydom nie mieszkającym w Polsce.”
Źródło: Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 19 lutego 2015 r. do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego,
marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz – Załącznik 6

Ciekaw jestem stanowiska R. Sikorskiego, B. Borusewicza, A. Serermeta i I. Lipowicz.

Dałem także szansę B. Komorowskiemu na rehabilitację i pismem do niego z dnia 19 lutego 2015 r. złożyłem: „Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dotyczy: Wniosek o skierowanie – na podstawie art. 191.1 – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z art. 146.4 Konstytucji, ustawy z dnia 14 marca 2014 r. „o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.” w tej jej częśći, na podstawie której Rzeczpospolita Polska wypłaca od dnia 1 października 2014 r. dodatki do emerytur Żydom nie mieszkającym w Polsce.”
Lepiej późno niż wcale…
Zadowolony z siebie B. Komorowski chce być znowu prezydentem.

xxx

Co charakterystyczne, Janusz Palikot nazywa Pana i Bronisława Komorowskiego, a także ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, psami wojny:

„– Powiem to z pewną przesadą, ale Komorowski, Schetyna i Siemoniak to trochę takie psy wojny.
Próbują wpuścić Polskę w bezpośredni konflikt z Rosją. I dla jakich celów? Wyłącznie celów kampanii
– mówił na antenie TVP Info Janusz Palikot.”
TVP Info 5 lutego 2015 r.
Obecność T. Siemoniaka w rządzie Ewy Kopacz w taki sposób uzasadnia „Fakt”:

„Tomasz Siemoniak WICEPREMIER, SZEF MON Awans na wicepremiera zapewnił mu prezydent,
który uwielbia Siemoniaka. Ma być oczami i uszami Pałacu Prezydenckiego w nowym rządzie.”
Źródło: „Rząd Ewy Kopacz”, 20-21.09.2014, s. 2

To – że są wśród polityków w Polsce tacy, którzy dążą do wojny – powszechny wśród Intrenautów pogląd.
Media głównego nurtu, głównie zagranicznych właścicieli, wolą cytować wystąpienia B. Komorowskiego w sprawie 25 lat wolności…
Jeśli mówi o wojnie jeden z czołowych w Polsce polityków – a także jedna z osób zamierzająca ubiegać się o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – nazywając prezydenta, ministra obrony narodowej i ministra spraw zagranicznych psami wojny, czyni to sprawę wartą dedykowania jej uwagi, tj. obserwowania psów wojny i słuchania, co, gdzie i do kogo artykułują.

Jeśli „pożenić” Pana wypowiedź dla Radia TOK FM z dnia 5 października 2014 r. z opinią o Panu, B. Komorowskim i T. Siemoniaku Janusza Palikota, taki rysowałby się scenariusz…
Polska – wyprzedawszy „co się da” oraz zadłużywszy się o kolejne miliardy złotych – wypłaca w 2015 roku Żydom 60 miliardów dolarów, czyli ponad 200 mld zł, a potem… wojna.
Totalny „reset” mógłby być zwieńczeniem polityki wyprzedaży i rozdawnictwa prowadzonej przez minionych 25 lat wychwalanej przez Bronisława Komorowskiego i jego środowiska wolności, którą w taki sposób podsumował mgr Krzysztof Bielecki, gdy był przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Donaldzie Tusku w prezentacji, którą umieścił na internetowej stronie KPRM:
70 % sektora finansowego pod kontrolą międzynarodowych grup kapitałowych
Polska to kraj spółek-córek dużych międzynarodowych grup
Źródło: Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrów pod przewodnictwem mgr Krzysztofa Bieleckiego,
prezentacja pt. „Narodowy Program Nadzoru Właścicielskiego – nowy ład korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa” Rada Gospodarcza Warszawa, listopad 2010 r.; internetowe strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, str. 4, 5

Nawiasem mówiąc, to że Polska jest krajem „spółek-córek dużych międzynarodowych grup” jest zasługą… mgr K. Bieleckiego z okresu, gdy był przez 11 miesięcy 1991 roku niefortunnie dla przyszłych pokoleń Polaków trapowym, wyciągniętym z kapelusza przez L. Wałęsę, jak o nim mówi L. Balcerowiczii, premierem.
K. Bielecki – według źródeł, których wiarygodność poświadczył Newsweek, Izaak Blumenfeld – złożył zatem na stronie KPRM samokrytykę i dokładnie w tym samym czasie, w listopadzie 2010 r., prezydent Bronisław Komorowski dał mu Order Orła Białego. Od siebie. Z pominięciem kapituły. Za to w imieniu narodu, państwa, społeczeństwa.
Niezbadane są ścieżki, którymi podążają myśli Bronisława Komorowskiego.
Nie pisałbym o tym, gdy nie fakt, że z między innymi podanego wyżej powodu – „Polska to kraj spółek-córek dużych międzynarodowych grup” – Polski długo jeszcze nie będzie stać na wypłatę obcokrajowcom 60 mld dol.

Na zakończenie tego wątku pragnę podkreślić, że to nie ja posądzam Pana, Bronisława Komorowskiego i Tomasza Siemoniaka o próbę „wpuszczenia Polski w bezpośredni konflikt z Rosją”.
To Janusz Palikot. Ja zaś w pełni się z nim zgadzam.
xxx

Gdy Ewa Kopacz formowała jej rząd mówiła we wrześniu 2014 r.:

„Mój rząd będzie merytoryczny, pełen silnych osobowości i będzie spajał PO.”
Ewa Kopacz 18 września 2014 r.
Teraz, po kilku miesiącach wiadomo już, że Rada Ministrów Ewy Kopacz to bardziej gabinet osobliwości niż rząd osobowości, z samą Ewą Kopacz słusznie zwaną lawirantką, tj. podążającą tropem Donalda Tuska.
Ja od dawna już nie mam wątpliwości, co spaja PO…
O Panu media – w tym, głównego nurtu – podają, że z Pana Grzegorz „Ja cię k… załatwię” Schetyna.
Być może właśnie li tylko na tym Pana „wyróżniku” – brak skrupułów w pozbywaniu się przeciwników politycznych – polega Pana „silna osobowość”, która uczyniła Pana członkiem rządu Ewy Kopacz.
Gdyby udało się Panu zrealizować zamiar zaprezentowany w dniu 5 październiku 2014 r. słuchaczom Radia TOK FM, to by … nas Pan wszystkich załatwił.

Póki co, jeśli prawdą jest, że powiedział Pan w dniu 5 października 2014 r. dla Radia TOK FM, że „Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku. Umiejętna polityka finansowa sprawi, że wyjdziemy z twarzą wśród narodów świata, a Polacy tego nie odczują… .” „załatwił” Pan samego siebie.
Zaprezentował się Pan jako – między innymi – idiota.
Bo zaledwie trzy lata po tym, gdy w 2011 roku minister finansów Rzeczypospolitej oraz Eurostat i Rada Ecofin ustaliły, że Polska nie może wypłacić w okresie kilku lat kwoty 20 miliardów zł tytułem rekompensat za konfiskatę przed laty mienia przez Niemców i władze PRL mienia, Pan stwierdził w 2014 r., że możemy wypłacić w ciągu jednego roku więcej niż … 10 razy tyle, tj. ponad 200 mld zł.
Pomyśleć, że Ewa Kopacz prosiła Pana o to, żeby Pan został ministrem spraw zagranicznych w jej „merytorycznym i pełnym silnych osobowości” rządzie.
Uważam, że jeśli jest Pan autorem wypowiedzi, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma, powinien Pan złożyć dymisję z urzędu ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Trudno przecież o większą kompromitację, bardziej dosadny dowód nie tylko ignorancji, beztroski, braku odpowiedzialności i bezmyślności, ale i polonofobii.
Po doświadczeniach z grudnia 2008 r. z premierem Donaldem Tuskiem, jego ministrem Aleksandrem Gradem i tegoż wiceministrem Krzysztofem Łaszkiewiczem – w dniu 30 września 2010 r. powołany na ministra w… Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. – którzy „z sufitu wzięli ich „nawet 100 mld zł”, ciekawe będzie się dowiedzieć, jak Pan ustalił – czy też jak ustalili autorzy metody, której wyniki Pan zaprezentował – 60 miliardów dolarów.
Trzeba mieć nadzieję, że Polacy nie mają do czynienia z następnym szwindlem ze strony roszczeniowych środowisk żydowskich mających sympatyków we władzach Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponieważ doświadczenia wskazują, że wszystko jest możliwe, tj. że ktoś – na przykład Pan razem z grupą myślących, jak Pan – złoży projekt ustawy, z mocy której Polska będzie musiała wypłacić Żydom w 2015 r. 60 miliardów dolarów, a interfejsy”, jak parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej nazwał poseł Mirosław Sekułaiii, przegłosują to ze wsparciem im podobnych z innych partii, wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

P.S. Adresatów kopii niniejszego pisma proszę o sprawdzenie wiarygodności podawanej przez liczne portale internetowe informacji, że minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna powiedział w dniu 5.10.2014 dla Radia TOK FM, że: „Polska jest finansowo przygotowana nawet na zwrot 60 miliardów dolarów w 2015 roku. Umiejętna polityka finansowa sprawi, że wyjdziemy z twarzą wśród narodów świata, a Polacy tego nie odczują… .”
Jeśli to prawda, sami Państwo widzicie, kto nami rządzi, w czyich rękach i głowach są nasze, Polaków, naszych dzieci losy…
Ewy Kopacz merytoryczny rząd pełen osobowości… W tym ignoranci, polonofoby, psy wojny. Pod kierunkiem śmiało podążającej tropem Donalda Tuska lawirantkiiv.

Załączniki:
Jędrzej Bielecki, „Ustawa reprywatyzacyjna wciąż w powijakach, a Unia nas naciska”; „Dziennik Polska Europa Świat”, 1 lipca 2009r., s. 7
Jędrzej Bielecki: „Państwo zwróci 20 procent”; Dziennik Polska Europa Świat, 23 grudnia.2008 r., s. 3
Pismo Z. Kękusia z dnia 5 stycznia 2009 r. do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego
Pismo Z. Kękusia z dnia 30 stycznia 2009 r. do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Reprywatyzacji i Rekompensat, sygn. DRiR-GD-561-130/11(DRiR/2237/11), pismo z dnia 6 lipca 2011 r. Dyrektora Departamentu Andrzeja Relidzyńskiego
Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 19 lutego 2015 r. do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz

xxx
Wykaz Adresatów kopii niniejszego e-mail’a:
abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, afery <afery@poczta.fm>, aferyprawa <aferyprawa@gmail.com>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej M. Czyzewski <andrzej.m.czyzewski@gmx.de>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Andrzej.Adamczyk <Andrzej.Adamczyk@sejm.pl>, Andrzej.Halicki <Andrzej.Halicki@sejm.pl>, Anna.Grodzka <Anna.Grodzka@sejm.pl>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, Antoni.Mezydlo <Antoni.Mezydlo@sejm.pl>, Arkadiusz.Mularczyk <Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Barbara.Bubula <Barbara.Bubula@sejm.pl>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, Bartłomiej Szaciłło <bartek@nowekroje.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Beata.Kempa <Beata.Kempa@sejm.pl>, biuro <biuro@annagrodzka.pl>, biuro <biuro@biurosenatorskie.pl>, biuro <biuro@palikot.pl>, biuro <biuro@cimoszewicz.eu>, biuro <biuro@klich.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Biuro Prasowe <biuro-media.press@prokonto.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, biurosenatorskie.st <biurosenatorskie.st@interia.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Bogdan.Borusewicz <Bogdan.Borusewicz@senat.gov.pl>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, bogusrap <bogusrap@gmail.com>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bs.sekretariat <bs.sekretariat@umwm.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, grzegorzpioterek2 <grzegorzpioterek2@gmail.com>, as_krakow <as_krakow@sw.gov.pl>, rejestracja <rejestracja@psychemed.pl>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, informacja <informacja@krakow.so.gov.pl>, edgp <edgp@gazetaprawna.pl>, <junosza11@wp.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, <srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl>, Cezary.Grabarczyk <Cezary.Grabarczyk@sejm.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, Dionizy.pietron <Dionizy.pietron@gmail.com>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dobrepanstwo <dobrepanstwo@gmail.com>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>, edo200 <edo200@interia.pl>, edyta.stanek <edyta.stanek@fakt.pl>, Elzbieta.Achinger <Elzbieta.Achinger@sejm.pl>, Elzbieta.Radziszewska <Elzbieta.Radziszewska@sejm.pl>, Eugeniusz.Klopotek <Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl>, Ewa Gutek <egutek@interia.pl>, ewa jacewicz <ewa305@yahoo.ca>, Ewa Małysiak <ewateresa.m@gmail.com>, Ewa.Zmuda-Trzebiatowska <Ewa.Zmuda-Trzebiatowska@sejm.pl>, fakty <fakty@rmf.fm>, falconmillenium <falconmilleniumster@gmail.com>, forsycja <forsycja@s-o-d.pl>, Forum – Forumowisko.pl <admin_noreply@forumowisko.pl>, fundacja <fundacja@lexnostra.pl>, Fundator Bogusław Michał Rapczyński <pflegemichael24eu@gmail.com>, Gabriel Janowski <biuro.pdp@wp.pl>, gaszewski <gaszewski@poczta.fm>, Gazeta GAZETA <newsletter@gazetagazeta.com>, Goska <maryla@iinet.net.au>, Grażyna Mally <grazyna@mally.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, Grzegorz.Schetyna <Grzegorz.Schetyna@sejm.pl>, iampoltv@gmail.com, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, M <M@drypiotr.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, grzegorz.osowski.b <grzegorz.osowski.b@gmail.com>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, Henryk Swół <biuro@kursy.com.pl>, HS <hs421@wp.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, hulk1811 <hulk1811@wp.pl>, husarz33 <husarz33@wp.pl>, info <info@aferyibezprawie.org>, info <info@nasznowyjork.org>, info <info@tokarstwoautomatowe.com>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, jansaski <jansaski@wp.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz7 <janusz7@o2.pl>, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jdstogi <jdstogi@gmail.com>, Jerzy Nowakowski dom-e <biuro@dom-e.pl>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Drogoń <jdstogi@gmail.com>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, redakcja <redakcja@fakt.pl>, redakcja <redakcja@dziennik.krakow.pl>, redakcja <redakcja@angora.com.pl>, redakcja <redakcja@fratria.pl>, redakcja <redakcja@krakow.agora.pl>, redakcja <redakcja@3obieg.pl>, renata beata <renata_sonia@yahoo.co.uk>, Robert.Kropiwnicki <Robert.Kropiwnicki@sejm.pl>, robert_bryk <robert_bryk@go2.pl>, robert_bryk@o2.pl <robert_bryk@o2.pl>, rulewski <rulewski@janrulewski.pl>, Ryszard.Terlecki <Ryszard.Terlecki@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, rzecznikkgp <rzecznikkgp@policja.gov.pl>, S SALOMON <salomonpoland@gmail.com>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@gk.pl>, sekretariat.krakow <sekretariat.krakow@tvp.pl>, sekretariat.naczelnych <sekretariat.naczelnych@agora.pl>, sekretariat.prezesa <sekretariat.prezesa@krakow.sa.gov.pl>, sekretariatkmp <sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl>, serwisprasowy <serwisprasowy@brpo.gov.pl>, siwam9 <siwam9@interia.pl>, skargi <skargi@ms.gov.pl>, slawomir.m <slawomir.m@poczta.onet.pl>, Stanislaw.Piotrowicz <Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl>, Stanislaw.Zelichowski <Stanislaw.Zelichowski@sejm.pl>, Stanislawa.Przadka <Stanislawa.Przadka@sejm.pl>, Stefan.Niesiolowski <Stefan.Niesiolowski@sejm.pl>, stowarzyszenie.oburzeni2 <stowarzyszenie.oburzeni2@gmail.com>, stowarzyszeniedemokracjausa <stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com>, Tadeusz Chołda <tadcho@gmail.com>, jaromirlechita@gmail.com,
Tadeusz.Iwinski <Tadeusz.Iwinski@sejm.pl>, Tomasz.Kaczmarek <Tomasz.Kaczmarek@sejm.pl>, Tomasz.Tomczykiewicz <Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl>, tomekparol <tomekparol@yahoo.pl>, videopolonia <videopolonia@wp.pl>, w.oslonski <w.oslonski@gmail.com>, w.stechnij <w.stechnij@gmail.com>, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>, Wanda.Nowicka <Wanda.Nowicka@sejm.pl>, warzechabogdan <warzechabogdan@gmail.com>, Jac64 <Jac64@o2.pl>, Witold.Waszczykowski <Witold.Waszczykowski@sejm.pl>, biuro <biuro@andrzejduda.pl>, witoldkotulski <witoldkotulski@op.pl>, wnek <wnek@interia.pl>, wojewoda <wojewoda@malopolska.uw.gov.pl>, wojsat <wojsat@poczta.onet.pl>, wsx4 <wsx4@wp.pl>, Zbigniew Romanski <zr@dr.pl>, zbigniewdrobniak7 <zbigniewdrobniak7@gmail.com>, ziris <ziris@interia.eu>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, ora.krakow <ora.krakow@adwokatura.pl>, Jaroslaw.Gowin <Jaroslaw.Gowin@sejm.pl>, Jaroslaw.Kaczynski <Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jasnywiktor <jasnywiktor@wp.pl>, jdstogi <jdstogi@gmail.com>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, Jerzy.Fedorowicz <Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl>, Jerzy.Wenderlich <Jerzy.Wenderlich@sejm.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, Joachim.Brudzinski <Joachim.Brudzinski@sejm.pl>, joannafrydrych <joannafrydrych@wp.pl>, Jolanta.Szczypinska <Jolanta.Szczypinska@sejm.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, Jozef.Lassota <Jozef.Lassota@sejm.pl>, Jozef.Zych <Jozef.Zych@sejm.pl>, jpiekar <jpiekar@jpiekar.pl>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kancelariaslabosz <kancelariaslabosz@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, Krystyna.Pawlowicz <Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl>, krystynagorzynska <krystynagorzynska@wp.pl>, krzysiek.paleczek <krzysiek.paleczek@gmail.com>, Krzysztof.Szczerski <Krzysztof.Szczerski@sejm.pl>, LENA <lenafleszar@poczta.fm>, Leszek.Miller <Leszek.Miller@sejm.pl>, lew1 <lew1@poczta.fm>, lorenzfreimann <lorenzfreimann@interia.pl>, Lukasz.Gibala <Lukasz.Gibala@sejm.pl>, M.Kaminski <M.Kaminski@sejm.pl>, Malgorzata.Gosiewska <Malgorzata.Gosiewska@sejm.pl>, Malgorzata.Kidawa-Blonska <Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl>, Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska <Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska@sejm.pl>, Marek.Kuchcinski <Marek.Kuchcinski@sejm.pl>, Marek.Suski <Marek.Suski@sejm.pl>, maria.j.michta <maria.j.michta@gmail.com>, Mariusz.Blaszczak <Mariusz.Blaszczak@sejm.pl>, Marzena.Machalek <Marzena.Machalek@sejm.pl>, Michal.Kabacinski <Michal.Kabacinski@sejm.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, nie.spopielarni <nie.spopielarni@gmail.com>, oficer.prasowy <oficer.prasowy@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl>, pek.biuro <pek.biuro@gmail.com>, PflegeMichael24 <biuro@pflegemichael24.eu>, pioterekg <pioterekg@yahoo.con>, Piotr Bein <piotr.bein@imag.net>, PIOTR KOWALSKI <amadeusz2006@yahoo.com>, Piotr.Naimski <Piotr.Naimski@sejm.pl>, piotr.utrata <piotr.utrata@ingbank.pl>, Piotrek orgonitowy <hydropurepolska@wp.pl>, piotrowiczkw <piotrowiczkw@gmail.com>, pisupisu <pisupisu@interia.pl>, poczta <poczta@malopolska.policja.gov.pl>, pomoc <pomoc@itvp.pl>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, prasa <prasa@krakow.sa.gov.pl>, President Founders Convention <bmr@pflegemichael24eu.com>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, prezydent <prezydent@um.krakow.pl>, Przemyslaw.Wipler <Przemyslaw.Wipler@sejm.pl>, pz <pz@krakow.pa.gov.pl>, r__opara <r__opara@hotmail.com>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, rafal-gawronski <rafal-gawronski@wp.pl>, Rafal.Grupinski <Rafal.Grupinski@sejm.pl>, rbekier <rbekier@poczta.onet.pl>, red.wisniowski <red.wisniowski@gmail.com>, redakcja <redakcja@newsweek.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, senat <senat@senat.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, grodzki <grodzki@gupkrakow.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, bpr <bpr@sejm.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, kontakt <kontakt@gdansk.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@prokuratura.katowice.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, pa.lublin <pa.lublin@ms.gov.pl>, prokuratura <prokuratura@lodz.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@poznan.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@parz.pl>, pa.szczecin <pa.szczecin@ms.gov.pl>, pawroclaw <pawroclaw@wroclaw.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@bialystok.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@warszawa.pa.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, mampytanie <mampytanie@ingbank.pl>, stalmasz1@wp.pl, Polak Andrzej <andrzej@hdsnet.hu>, pkukiz@interia.pl, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Ireneusz.Ras <Ireneusz.Ras@sejm.pl>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, Iwona.Arent <Iwona.Arent@sejm.pl>, Iwona.Sledzinska-Katarasinska <Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl>, iwona5001 <iwona5001@o2.pl>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, jadwiga <jadwiga@icppc.pl>, jadwigarykala <jadwigarykala@gmail.com>, jagadud <jagadud@gmail.com>, Jagna.Marczulajtis-Walczak <Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl>, biuro <biuro@kancelaria-wassermann.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, Jan.Tomaszewski <Jan.Tomaszewski@sejm.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, Janina N <janina.niedzwiedz@interia.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz <krakjanusz@wp.pl>, Janusz.Piechocinski <Janusz.Piechocinski@sejm.pl>, Janusz.Sniadek <Janusz.Sniadek@sejm.pl>, admin <admin@diecezja.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, prezes <prezes@debica.sr.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@debica.sr.gov.pl>, prezes <prezes@rzeszow.so.gov.pl>, administracja <administracja@rzeszow.sa.gov.pl>, bm <bm@ms.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, eudajmonista <eudajmonista@o2.pl>, a.czachor <a.czachor@cyf.gov.pl>, abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, adamusik8 <adamusik8@wp.pl>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, andkoch23 <andkoch23@wp.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, Boguś Maśliński <hulk1811@wp.pl>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, buben3 <buben3@wp.pl>, centrum informacji <hs421@wp.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>,

i Pragnącym zrobić ewentualnie użytek z użytego przeze mnie określenia w postaci – na przykład – złożenia zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie jakiegoś przestępstwa, pragnę przypomnieć, że po tym, gdy rozczarowany tym, że „zaledwie” 178 posłów głosowało za dopuszczeniem w Polsce do rytualnego uboju zwierząt, tj. gdy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie uchwalił tej ustawy, naczelny rabin Polski Mordechal Yosef Schudrich wydał oświadczenie, w którym porównał decyzję Sejmu z tymi sprzed lat władz innych państw podejmowanymi pod wpływem hitlerowskiej propagandy: „Wynik głosowania w Sejmu odnośnie dopuszczalności uboju rytualnego był dla nas szokiem. Zwyciężył całkowicie nieprawdziwy pogląd, jakoby ubój taki był okrutny, czy wręcz intencjonalnie okrutny. Pogląd ten zyskał na popularności w Europie w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy to pod wpływem hitlerowskiej propagandy zakaz uboju wprowadziły Norwegia i Szwecja.”
– Źródło: „Oświadczenie naczelnego rabina Polski”, „Fakt” 16.07.2013 r., s. 7
Aż dziw, że zaprotestowali wtedy – choćby nieśmiało, tak … dla zachowania pozorów – prezydent B. Komorowski i/lub Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.
Rabin Schudrich odgrażał się: „Michael Schudrich (58 l.), naczelny rabin Polski jest zawiedziony decyzją Sejmu o zakazie uboju rytualnego. – Nie widzę możliwości, żebym był naczelnym rabinem w kraju, gdzie nasza wolność nie jest pełna
– stwierdził w radiu Zet.” – Źródło: „Rabin grozi, że opuści Polskę”; „Fakt”, 15.07.2013 r., s. 4
Czyli – jak to często Żydzi – „na huki”. Chyba jednak dobrze w Polsce M. Schudrichowi, bo nie słyszałem, żeby wyjechał…
ii„Balcerowicz uważa, że Bielecki był jedynie wykonawcą jego błyskotliwego programu przemian ustrojowych i nieco atrapowym premierem wyciągniętym z kapelusza przez prezydenta Lecha Wałęsę”- Źródło: Andrzej Stankiewicz i Piotr Śmiłowicz, „Balcerowicz musiał wrócić”; „Newsweek”, 13.02.2011, s. 22
iii„W pracach nad kolejnymi ustawami parlamentarzyści PO dostają z kancelarii premiera gotowe projekty i harmonogram, kiedy mają je uchwalić. Bez prawa zmian.Mirosław Sekuła dowcipnie to określił, żeposłowie są tylko interfejsem między ściągawką do głosowania a przyciskiem.”
Źródło:Piotr Gursztyn, „Między sprzecznościami, czyli paradoksy platformy”; Dziennik Gazeta Prawna, 12 listopada 2009r., s. A14
iv„LAWIRANT” – «człowiek lawirujący, kłamiący i wykręcający się dla uniknięcia odpowiedzialności lub zręcznie unikający narażania się komukolwiek»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 403

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/