Dr Kękuś: Drużyna Żyda prof. dr. hab. A. Zolla i adw. W. Zoll – konfabulantka lub krętaczka prokurator rejonowy Rokicka-Lis

Kraków, dnia 31 marca 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Anna Rokicka-Lis
Prokurator Rejonowy
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód
ul. Mosiężnicza 2
30-965 Kraków

Sygn. akt:4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/

Do wiadomości:
Pan nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, ul.Puławska148/150,02-624Warszawa
Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okręgowy w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków
Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
inni

Dotyczy:
Wniosek o:
sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
co dla adresatki niniejszego pisma oznacza określenie „prawidłowe odebranie pisma z Prokuratury”,
dlaczego adresatka niniejszego pisma zarzuca mi, że nieprawidłowo odebrałem przesyłkę listową wyekspediowaną do mnie przez Prokuraturę w dniu 15 stycznia 2015 r.
podanie podstaw prawnych odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I.
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi kopii wezwań dla mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne skierowanych do mnie przez Prokuraturę lub Policję w sprawie do sygn. 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/przed zatrzymaniem mnie w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i doprowadzeniem pod przymusem na badania do Gabinetu Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie.
Zawiadomienie, że z powodu Pani konfabulowania, pismem z dnia 31 marca 2015 r. do prokuratora okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej złożyłem wniosek o skierowanie Pani – w interesie społecznym – na badania psychiatryczne – Załącznik 7.
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I i II bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Prokuratorem może być powołany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykuł 14.1. ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

„Prokurator jest obowiązany stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których organizację określa odrębna ustawa.”
Artykuł 44a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

„Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania
oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.”
Artykuł 7 Kodeksu postępowania karnego
Wielce Szanowna Pani Prokurator,

Nadzoruje Pani postępowanie, które na podstawie ustnych zawiadomień prof. dr. hab. Andrzeja Zolla i jego małżonki adw. Wiesławy Zoll z dnia 27 września 2013 r. prowadzi przeciwko mnie Pani podwładny, prokurator Dariusz Furdzik ścigając mnie za popełnienie przestępstw:
zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. dr. hab. Andrzeja Zolla
zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wiesławy Zoll

Skierowała Pani pismo do mnie z dnia 9 marca 2015 r. o treści – Załącznik 1: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ RA 051/5/15 Kraków, dnia 9 marca 2015 r. Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 12, 13, 16, 17, 18 i 19 lutego 2015 r. skierowane m.in. do tut. Prokuratury z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Komendy Głównej Policji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiące skargę na referenta sprawy o sygn. 4 Ds. 292/14 prokuratora Dariusza Furdzika stwierdzam po analizie akt dochodzenia o sygn. 4 Ds. 292/14, iż ta skarga jest bezzasadna.
Prokurator nie ma wpływu na funkcjonowanie innych urzędów, w tym urzędów pocztowych. Wysłanie wezwania do podejrzanego z terminem stawiennictwa ponaddwutygodniowym dawało możliwość odebrania wezwania przez podejrzanego i przeprowadzenie zaplanowanych czynności z jego udziałem, tym bardziej, że jak sam podejrzany stwierdził, wezwanie to dostarczone było z Urzędu Pocztowego w dniu 16 stycznia 2015 r., a podejrzany został wezwany na dzień 29 stycznia 2015 r. Gdyby podejrzany odbierał prawidłowo pisma z Prokuratury, nie byłoby przeszkód w przeprowadzaniu czynności z jego udziałem.
Zaplanowane czynności przebadania podejrzanego z udziałem dwóch biegłych lekarzy psychiatrów są konieczne dla zebrania pełnego materiału dowodowego w sprawie, a ponadto wynikają z treści postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście z dnia 21 października 20104r. sygn. II Kp. 700/14/S.
Jednocześnie zwracam uwagę na treść art. 74 § 2 k.p.k., który stanowi, że podejrzany jest obowiązany poddać się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu.
Jednocześnie zauważam, iż ponawianie wezwań podejrzanego do stawiennictwa na badania z udziałem dwóch biegłych lekarzy jest podyktowane tym, iż podejrzany na wskazane badania w przeszłości się nie stawiał, co związane było z koniecznością jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na te badania. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia rozstrzygnął, iż zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego na badania było prawidłowe. W dniu 17 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny nie uwzględnił bowiem Pana zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu.
Ponadto, jak już wyjaśniono podejrzanemu w poprzednich pismach, prokurator zgodnie z treścią 60 § 1 k.p.k. samodzielnie dokonuje oceny, czy prowadzenie postępowania o czyn prywatnoskargowy leży w interesie społecznych czy też nie. Prokurator Rejonowy Anna Rokicka-Lis”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt RA 051/5/15, pismo prokuratora
rejonowego Anny Rokickiej-Lis z dnia 9 marca 2015 r. – Załącznik 1

Poinformowała mnie Pani, że dokonała Pani analizy aktdochodzenia o sygn. 4 Ds. 292/14 /uprzednio 4 Ds. 256/13/.
Podała Pani jednak:
„(…) jak sam podejrzany stwierdził, wezwanie to dostarczone było z Urzędu Pocztowego w dniu 16 stycznia 2015 r., a podejrzany został wezwany na dzień 29 stycznia 2015 r. Gdyby podejrzany odbierał prawidłowo pisma z Prokuratury, nie byłoby przeszkód w przeprowadzaniu czynności z jego udziałem.”
„Jednocześnie zauważam, iż ponawianie wezwań podejrzanego do stawiennictwa na badania z udziałem dwóch biegłych lekarzy jest podyktowane tym, iż podejrzany na wskazane badania w przeszłości się nie stawiał, co związane było z koniecznością jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na te badania.”

Ad. I
Co się tyczy Pani uwagi: „Gdyby podejrzany odbierał prawidłowo pisma z Prokuratury, nie byłoby przeszkód w przeprowadzaniu czynności z jego udziałem.” wskazać należy, że:
wezwanie dla mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne w dniu 29 stycznia 2015 r. zostało sporządzone w dniu 14 stycznia 2015 r. – Załącznik 2:
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds.
256/13, Wezwanie z dnia 14 stycznia 2015 r. – Załącznik 2
wezwanie, jak w pkt. 1 wyekspediowano do mnie pocztą w dniu 15 stycznia 2015 r., czego dowodem umieszczony na przesyłce listowej odcisk datownika z datą 2015-01-15 – Załącznik 3:
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds.
256/13, przesyłka listowa polecona Nr 015755390000 – Załącznik 3
do placówki oddawczej InPost doręczono przesyłkę listową poleconą, jak w pkt. 2 w dniu 16 stycznia 2015 r. – Załącznik 3:
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds/292/14, przesyłka listowa
polecona Nr 015755390000 – Załącznik 3

Wyżej wymienioną przesyłkę listową awizowano tego samego dnia, gdy doręczono ją do placówki oddawczej InPost, tj. w dniu 16 stycznia 2015 r.
Jak powszechnie i od dawna wiadomo przesyłki listowe polecone są dwukrotnie awizowane.
Po tym, gdy mnie Pani poinformowała – Załącznik 1: „Gdyby podejrzany odbierał prawidłowo pisma z Prokuratury, nie byłoby przeszkód w przeprowadzaniu czynności z jego udziałem.”, wiedząc, że na Pani ciąży obowiązek prawidłowego rozumowania, ufny w zdolności Pani intelektu i zatrwożony, że odbierając po 14-u dniach przesyłkę awizowaną w dniu 16 stycznia 2015 r. zachowałem się nieprawidłowo, sprawdziłem definicję słowa „prawidłowy” w Słowniku Języka Polskiego. Oto, co w nim znalazłem:

„PRAWIDŁOWY” – «odpowiadający określonym przepisom»
Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 753

Cały czas ufając w Pani intelekt pomyślałem, że może zmieniły się znane mi od… kilkudziesięciu lat przepisy i tylko placówka InPost, w której ja odbieram przesyłki listowe polecone nie zdążyła się do nich dostosować, co taki ma skutek, że w opisanej przez Panią sytuacji prokurator Dariusz Furdzik skierował do mnie prawidłowo sporządzone wezwanie, a ja wprowadzony w błąd przez świadczącą mi usługi placówkę InPost uniemożliwiłem kierowanej przez Panią Prokuraturze przeprowadzenie czynności z moim udziałem.
Sprawdziłem… Okazało się, że przepisy się jednak nie zmieniły. Nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce placówki InPost – tak samo, jak wcześniej Poczta Polska S.A. – wydają przesyłki listowe z uwzględnieniem łącznie 14-dniowego terminu awizowania.
Pani zarzut pod moim adresem: „Gdyby podejrzany odbierał prawidłowo pisma z Prokuratury, nie byłoby przeszkód w przeprowadzaniu czynności z jego udziałem.” jest zatem bezpodstawny.
Ja odebrałem przesyłkę listową poleconą zawierającą sporządzone w dniu 14 stycznia 2015 r. wezwanie dla mnie do stawiennictwa w dniu 29 stycznia 2015 r. na badania psychiatryczne prawidłowo, tj. po 14 dniach, które upłynęły od daty jej pierwszego awizowania w dniu 16 stycznia 2015 r.
W tym miejscu wskazać należy, że gdyby tak samo, jak Pani zobowiązany przez ustawodawcę do prawidłowego rozumowania prokurator Dariusz Furdzik rzeczywiście prawidłowo rozumował, to by doszedł do wniosku, że jeśli Prokuratura wyekspediuje w dniu 15.01.2015 r. wezwanie dla mnie do stawiennictwa na badania na badania psychiatryczne, to ono będzie najwcześniej awizowane w dniu 16.01.2015 r. i ja prawidłowo, czyli w zgodzie z przepisami odbiorę je… po wyznaczonym mi przez niego terminie stawiennictwa na badania, czyli po dniu 29 stycznia 2015 r.
Ponieważ napisałem „ zgodnie z prawem” pozwolę sobie to – jak wynika z Pani zarzutu pod moim adresem, Pani jeszcze obce – prawo przedstawić.
Pouczam, że dość dawno – wstyd, że Pani wciąż o tym nie wie, ciąży przecież na Pani ustawowy obowiązek stale podnosić kwalifikacje zawodowe … – bo w dniu 18 czerwca 2003 r. minister sprawiedliwości wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym /Dz. U z dnia 26 czerwca 2003 r./, którego:
§ 6.1 stanowi: „Na stronie adresowej nieodebranej przesyłki listonosz dokonuje adnotacji „Awizowano dnia”, składa podpis i niezwłocznie przekazuje przesyłkę do właściwej pocztowej placówki oddawczej.”
§7 stanowi: „1. Przesyłkę, o której mowa w § 6, przechowuje się w pocztowej placówce oddawczej, wraz z pokwitowaniem odbioru przez 7 dni.
2. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w terminie określonym w ust. 1, pocztowa placówka oddawcza wysyła powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru, zaś na przesyłce umieszcza odcisk datownika i dokonuje adnotacji o ponownym awizowaniu; w zawiadomieniu tym określa siedmiodniowy termin do odebrania przesyłki, licząc od dnia umieszczenia zawiadomienia w skrzynce do doręczania korespondencji, bądź na drzwiach mieszkania lub w innym widocznym miejscu.”

Jeśli jeszcze Pani nie zrozumiała motywów mojego i placówki InPost, w której odbieram przesyłki listowe polecone działania wyjaśniam … 7 (dni) + 7 (dni) = 14 (dni).
To dość prosty rachunek.
Ergo… jeśli przesyłkę listową poleconą zawierającą wezwanie dla mnie do stawiennictwa na badania psychiatryczne Prokuratura wyekspediowała w dniu 15 stycznia 2015 r. to dla każdego prawidłowo rozumującego człowieka byłoby oczywiste, że jeśli odbiorę ją w zgodzie z obowiązującymi przepisami, będzie to po upływie minimum 15 dni – minimum jeden dzień na doręczenie przesyłki urzędowi oddawczemu oraz 14 (7+7) dni awizowania – czyli po dniu… 29 stycznia 2015 r., na który prokurator Dariusz Furdzik wyznaczył mi termin stawiennictwa na badania psychiatryczne.
Pani, prokurator zaprawiona w prawidłowym dzień w dzień, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku – ciekawe od ilu lat? jak Panią widziałem, wygląda Pani na raczej doświadczonego prokuratora – prawidłowym rozumowaniu reprezentuje jednak inną niż moja „szkołę” rozumowania…
Ponieważ, wielka fanka – między innymi – bezmyślności łaskawcy Andrzeja i Wiesławy Zoll, prokuratora Dariusza Furdzika podważyła Pani w piśmie z dnia 9 marca 2015 r. prawidłowość mojego postępowania i podała: „Gdyby podejrzany odbierał prawidłowo pisma z Prokuratury, nie byłoby przeszkód w przeprowadzaniu czynności z jego udziałem.” wnoszę o:
sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia:
co dla adresatki niniejszego pisma oznacza określenie „prawidłowe odebranie pisma z Prokuratury”,
dlaczego adresatka niniejszego pisma zarzuca mi, że nieprawidłowo odebrałem przesyłkę listową wyekspediowaną do mnie przez Prokuraturę w dniu 15 stycznia 2015 r.
podanie podstaw prawnych odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I.

Przyznam, że z dużą niecierpliwością będę oczekiwał na Pani odpowiedź, bo przecież każdy, kto zna w.w. rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. ministra sprawiedliwości i posiada w miarę rozwiniętą zdolność do rozumowania, natychmiast po pobieżnym zapoznaniu się z treścią Pani pisma do mnie z dnia 9 marca 2015 r. zorientował się, że w uczynionym mi przez Panią zarzucie tkwi wewnętrzna sprzeczność. Podała Pani: „Gdyby podejrzany odbierał prawidłowo pisma z Prokuratury, nie byłoby przeszkód w przeprowadzaniu czynności z jego udziałem.”
Oto bowiem § 7.4 w.w. rozporządzenia stanowi: „Przesyłkę niepojętą w terminach określonych w ust. 1 i 2 pocztowa placówka oddawcza opatruje na stronie adresowej adnotacją „nie podjęto w terminie”, odciskiem datownika i podpisem oraz odsyła niezwłocznie organowi wysyłającemu.”
Wie Pani, jaki z tego wniosek…?
Taki, że przesyłki listowej poleconej nie można odebrać prawidłowo lub nieprawidłowo. Można ją tylko odebrać, albo nie odebrać.
Jeśli adresat jej nie odbierze w określonym obcymi Pani przepisami prawa terminie, to… już następnego dnia po upływie tego terminu jej nie odbierze.
Doprawdy nie wiem, gdzie prokurator generalny Andrzej Seremet i jego przyjaciel prokurator apelacyjny w Krakowie Artur Wrona znajdują kandydatów, jak Pani, na stanowiska funkcyjne w prokuraturze małopolskiej.

Ad. II
O ile w opisanej wyżej sytuacji dowiodła Pani swej wyjątkowej ignorancji – poświadczyła Pani w piśmie z dnia 9 marca 2015 r., że należy, prokurator rejonowy w jednym z większych miast w Polsce, do z całą pewnością bardzo wąskiego grona obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którym obce są określone przez ustawodawcę terminy awizowania przesyłek listowych poleconych – to w drugim z opisanych wyżej zarzutów zaprezentowała się Pani jako konfabulantka. Przypomnę:

„KONFABULACJA” – «zmyślanie, podawanie faktów nie istniejących (objaw występujący przy zaburzeniach pamięci, w niektórych chorobach umysłowych»
Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 352

Podała Pani – Załącznik 1: „Jednocześnie zauważam, iż ponawianie wezwań podejrzanego do stawiennictwa na badania z udziałem dwóch biegłych lekarzy jest podyktowane tym, iż podejrzany na wskazane badania w przeszłości się nie stawiał, co związane było z koniecznością jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na te badania.”
Rzeczywisty stan faktyczny, poświadczony postanowieniami wydanymi przez prokuratora Dariusza Furdzika jest natomiast taki, że prokurator Dariusz Furdzik wydał tego samego dnia, tj. 3 marca 2014 r. dwa postanowienia, tj.:
„o powołaniu biegłych” – Załącznik 4
„o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego” – Załącznik 5

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o powołaniu biegłych” prokurator D. Furdzik podał – Załącznik 4: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIE o powołaniu biegłych Dariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. postanowił:
Powołać biegłych lekarzy psychiatrów dr med. Andrzeja Wsołka i lek. med. Kingę Zoła w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i wydania pisemnej opinii stwierdzającej czy w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu:
miał zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli nie to z jakiego powodu?
jeżeli zdolności te były ograniczone to z jakiego powodu i w jakim stopniu?
w razie stwierdzenia zniesionej, bądź ograniczonej w stopniu znacznym poczytalności podejrzanego, czy jego pozostawanie na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego?
czy jego aktualny stan zdrowia psychicznego pozwala mu na udział w postępowaniu karnym?
Przekazać biegłym wybrane uwierzytelnione karty z akt sprawy.
Zakreślić termin do wydania opinii do dnia 20 marca 2014 r.
W związku z treścią z art. 197 § 3 i art. 190 § 1 k.p.k. uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 4 k.k. (kara pozbawienia wolności do lat 3).
UZASADNIENIE
W toku prowadzonego postępowania przeciwko Zbigniewoi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. ujawniono okoliczności skutkujące poddaniu go badaniom sądowo-psychiatrycznym. Prokurator Dariusz Furdzik
Podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych oraz zapoznaniu się z opinią złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 k.p.k.
Zarządzenie: Stosownie do art. 318 k.p.k. doręczyć odpis postanowienia: – podejrzanemu,
– obrońcy – po ustanowieniu przez SądProkurator Dariusz Furdzik”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora
Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych – Załącznik 4

W postanowieniu z dnia 3 marca 2014 r. „o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu” prokurator D. Furdzik podał – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód /adres – ZKE/ 4 Ds. 256/13 Dnia 3 marca 2014 r. POSTANOWIENIEo zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanegoDariusz Furdzik prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie po zapoznaniu się z aktami dochodzenia 4 Ds. 256/13 w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. – na podstawie art. 247 § 1 k.p.k. art. 248 § 1 k.p.k., art. 220 k.p.k. zarządził:
zatrzymanie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Zbigniewa Kękusia, PESEL /nr PESEL – ZKE/s./imiona rodziców – ZKE/ur. 2 maja 1958 r. w Krakowie zamieszkałego/adres – ZKE/do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 celem przeprowadzenia czynności przesłuchania podejrzanego Zbigniewa Kękusia a następnie doprowadzenie do Poradni przy ul. Olszańskiej 5 Gabinet Psychoterapii Krakowie pok. 9 b celem przeprowadzenia z jego udziałem badania przez biegłych w dniu 6 marca 2014 r. godz. 10.00,
przeprowadzić w razie takiej konieczności przeszukanie pomieszczeń w miejscu zamieszkania Zbigniewa Kękusia oraz innych miejsc w przypadku istnienia prawdopodobieństwa przebywania tam podejrzanego.
wykonanie zarządzenia powierzyć funkcjonariuszom Policji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
doręczenie zatrzymanemu odpisu niniejszego postanowienia podejrzanemu Zbigniewowi Kękusiowi.
Uzasadnienie
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód nadzoruje dochodzenie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi podejrzanemu o przest. z art. 212 § 1 k.k. i 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Zgodnie z art. 247 § 1 Kodeksu postępowania karnego prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadnione obawa, że nie stawi się ona na wezwanie w celu przeprowadzenia czynności procesowej, w inny bezprawny sposób będzie utrudniała przeprowadzenie tej czynności albo jeżeli zachodzi potrzeba niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego.
Zbigniew Kękuś kilkukrotnie nie stawił się na wezwania kierowane do niego z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury. Nie stawił się w dniu 3 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwany za pośrednictwem Policji), w dniu 21 lutego 2014 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie (wezwanie odebrał w dniu 19 lutego 2014 r.), w dniu 12 lutego 2014 r. w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód (wezwany za pośrednictwem Policji), w dniu 3 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód (wezwanie odebrał w dniu 18 lutego 2014 r.). W żadnym z tych przypadków podejrzany nie usprawiedliwił w wystarczająco swego niestawiennictwa a przysyłane przez niego pisma do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Prokuratury dają dowód tego, iż utrudnia on prowadzenie postępowania w sprawie przeciwko niemu.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia toku postępowania przed dalszym ignorowaniem swoich obowiązków przez podejrzanego – postanowiono jak w sentencji. Prokurator Dariusz Furdzik
Pouczenie. Na powyższe postanowienie zatrzymanemu przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny w terminie 7 dni od daty zatrzymania. (art. 246 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 247 § 2 k.p.k.) Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k., art. 460 k.p.k.) Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego – Załącznik 5

W realizacji dwóch wyżej wymienionych postanowień prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r., w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 zostałem zatrzymany w mieszkaniu mojej matki przez trzech funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Nałożyli mi na ręce kajdanki i doprowadzili na badania psychiatryczne do Gabinetu Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie.
Dowodem poświadczającym zatrzymanie mnie w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 w mieszkaniu mojej matki jest sporządzony przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KMP w Krakowie „Protokół Zatrzymania Osoby”, w którym podano między innymi – Załącznik 6: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Ldz. MWD-560/193/13, Protokół Zatrzymania Osoby Zbigniew Kękuś Osobę zatrzymano 06:20 06.03.2014 (…) Przyczyna zatrzymania: Postanowienie o zatrzymaniu podejrzanego o przestępstwo z art. 212 § 1 kk, wydane w dniu 03.03.2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krakowie Śródmieście Zachód do sygn. akt 4 Ds. 256/13 Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Śródmieścia Zachód Dariusz Furdzik Osoby uczestniczące w czynności (…)”
Dowód: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Ldz. MWD-560/193/13, sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków
Śródmieście Zachód 4 Ds. 256/13, Protokół zatrzymania osoby z dnia 6 marca 2014 r. – Załącznik 6

W piśmie do mnie z dnia 9 marca 2015 r. podała Pani – Załącznik 1: „W odpowiedzi na Pana pisma (…) stanowiące skargę na referenta sprawy o sygn. 4 Ds. 292/14 prokuratora Dariusza Furdzika stwierdzam po analizie akt dochodzenia o sygn. 4 Ds. 292/14, iż ta skarga jest bezzasadna.”
Nie wiem, co Pani rozumie pod pojęciem analiza. Słownik Języka Polskiego taką podje definicję zwracając uwagę na potrzebę zaangażowania w jej przeprowadzenie umysłu:

„ANALIZA” – «myślowe wyodrębnienie właściwości lub składników badanego zjawiska»
Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 14

Niech Pani podda, proszę, analizie dwa zacytowane wyżej postanowienia prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. oraz Protokół Zatrzymania Osoby z dnia 6 marca 2014 r. Nie musi być to gruntowna analiza. Pobieżna wystarczy.
Niech Pani raz jeszcze myślowo wyodrębni „składniki” zjawiska, które raz już Pani, jak Pani twierdzi w piśmie do mnie z dnia 9 marca 2015 r., analizowała
Jeśli prokurator Dariusz Furdzik wydał w dniu 3 marca 2014 r. postanowienie o powołaniu biegłych sądowych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym i tego samego dnia, 3 marca 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas do 48 godzin i przymusowe doprowadzenie w dniu 6 marca 2014 r. na badania psychiatryczne i na podstawie tych dwóch postanowień funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji zatrzymali mnie w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 06:20 w mieszkaniu mojej matki, to … nie było „przeszłości”, o której Pani pisze w piśmie z dnia 9 marca 2015 r. – Załącznik 1: „podejrzany na wskazane badania w przeszłości się nie stawiał, co związane było z koniecznością jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na te badania.”
Prokurator Dariusz Furdzik nie miał kiedy – pomiędzy dniem 3 marca 2014 r., gdy wydał postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym i dniem… 3 marca 2014 r., gdy wydał postanowienie o zatrzymaniu mnie na czas do 48 godzin i doprowadzeniu pod przymusem w dniu 6 marca 2014 r. na badania – doręczyć mi wezwania do stawiennictwa na badania. Prawidłowo rozumując, należy zatem z opisanych wyżej zdarzeń wysnuć oczywiste wnioski, że:
prokurator Dariusz Furdzik nie wzywając mnie po wydaniu w dniu 3 marca 2014 r. postanowienia o powołaniu biegłych i poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym /Załącznik 4/ do stawiennictwa na badania i zamiast tego wydając tego samego dnia, 3 marca 2014 r. postanowienie o zatrzymaniu mnie i doprowadzeniu pod przymusem na badania w dniu 6 marca 2014 r. /Załącznik 5/ oczywiście i rażąco naruszył prawo określone w m.in.:
art. 318 Kodeksu postępowania karnego: „Gdy dopuszczono dowód z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej, podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi doręcza się postanowienie o dopuszczeniu tego dowodu i zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłych oraz na zapoznanie się z opinią, jeżeli złożona została na piśmie.”
art. 131 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności – przez Policję.”
Pani jest konfabulantką ponieważ, mimo że prokurator Dariusz Furdzik nie sporządził i nie doręczył mi wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne przed zatrzymaniem mnie w dniu 6 marca 2014 r. przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na podstawie jego dwóch wyżej wymienionych postanowień z dnia 3 marca 2014 r. i doprowadzeniem pod przymusem na badania do Gabinetu Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie, podała Pani w piśmie do mnie z dnia 9 marca 2015 r., że – Załącznik 1: „Jednocześnie zauważam, iż ponawianie wezwań podejrzanego do stawiennictwa na badania z udziałem dwóch biegłych lekarzy jest podyktowane tym, iż podejrzany na wskazane badania w przeszłości się nie stawiał, co związane było z koniecznością jego zatrzymania i przymusowego doprowadzenia na te badania.”

Oczywisty wniosek, jaki należałoby wysnuć z Pani oczywiście sprzecznego ze stanem faktycznym stwierdzenia taki, że Pani jest krętaczką. Przypomnę:

„Krętacz” – «człowiek używający wybiegów, wykrętów, nie mówiący prawdy, matacz»
Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 375

Ale Pani nie może być krętaczką, mataczką itp. Jest Pani przecież – jak 100 proc. korpusu podwładnych prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta – nieskazitelnego charakteru. Prokurator generalny Andrzej Seremet i prokurator apelacyjny w Krakowie Artur Wrona nigdy nie powołali by krętaczki, mataczki, oszustki na prokuratora rejonowego.1
Musi Pani być zatem konfabulantką.
Z tego powodu, pismem z dnia 31 marca 2015 r. do prokuratora okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej złożyłem wniosek o skierowanie Pani – w interesie społecznym – na badania psychiatryczne – Załącznik 7:
Dowód: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 31 marca 2015 r. do prokuratora
okręgowego Lidii Jaryczkowskiej – Załącznik 7

Konfabulacja, czyli podawanie – jak w Pani przypadku – faktów nie istniejących, występuje według autorów Słownika Języka Polskiego w niektórych chorobach umysłowych. Z tej przyczyny konfabulantka – nawet jeśli jak Pani o nieskazitelnym charakterze – gdy w służbie publicznej, w korpusie prokuratorów, stanowi nie mniejsze zagrożenie dla obywateli jak, na przykład, krętacz, matacz, oszust, czy też inny degenerat.

xxx

Kiepsko nam – mnie oraz Adresatom kopii niniejszego pisma, na których powołała się Pani w piśmie do mnie z dnia 9 marca 2015 r. – się Pani zaprezentowała… Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód. Nie znająca prawa obowiązującego od kilkunastu lat, pozbawiona zdolności do prawidłowego rozumowania ignorantka i konfabulantka.
Wnoszę jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. akt RA 051/5/15, pismo prokuratora rejonowego Anny Rokickiej-Lis z dnia 9 marca 2015 r.
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, Wezwanie z dnia 14 stycznia 2015 r.
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, przesyłka listowa polecona Nr 015755390000
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, postanowienie prokuratora Dariusza Furdzika z dnia 3 marca 2014 r. o powołaniu biegłych
Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, sygn. 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13, postanowienie z dnia 3 marca 2014 r. prokuratura Dariusza Furdzika o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego
Komenda Miejska Policji w Krakowie, Ldz. MWD-560/193/13, sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód 4 Ds. 256/13, Protokół zatrzymania osoby z dnia 6 marca 2014 r.
Prokuratura Okręgowa w Krakowie, pismo Z. Kękusia z dnia 31 marca 2015 r. do prokuratora okręgowego Lidii Jaryczkowskiej

xxx
Wykaz Adresatów kopii niniejszego e-mail’a:
abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, afery <afery@poczta.fm>, aferyprawa <aferyprawa@gmail.com>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej M. Czyzewski <andrzej.m.czyzewski@gmx.de>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Andrzej.Adamczyk <Andrzej.Adamczyk@sejm.pl>, Andrzej.Halicki <Andrzej.Halicki@sejm.pl>, Anna.Grodzka <Anna.Grodzka@sejm.pl>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, Antoni.Mezydlo <Antoni.Mezydlo@sejm.pl>, Arkadiusz.Mularczyk <Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Barbara.Bubula <Barbara.Bubula@sejm.pl>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, Bartłomiej Szaciłło <bartek@nowekroje.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Beata.Kempa <Beata.Kempa@sejm.pl>, biuro <biuro@annagrodzka.pl>, biuro <biuro@biurosenatorskie.pl>, biuro <biuro@palikot.pl>, biuro <biuro@cimoszewicz.eu>, biuro <biuro@klich.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Biuro Prasowe <biuro-media.press@prokonto.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, biurosenatorskie.st <biurosenatorskie.st@interia.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Bogdan.Borusewicz <Bogdan.Borusewicz@senat.gov.pl>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, bogusrap <bogusrap@gmail.com>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bs.sekretariat <bs.sekretariat@umwm.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, grzegorzpioterek2 <grzegorzpioterek2@gmail.com>, as_krakow <as_krakow@sw.gov.pl>, rejestracja <rejestracja@psychemed.pl>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, informacja <informacja@krakow.so.gov.pl>, edgp <edgp@gazetaprawna.pl>, <junosza11@wp.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, <srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl>, Cezary.Grabarczyk <Cezary.Grabarczyk@sejm.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, Dionizy.pietron <Dionizy.pietron@gmail.com>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dobrepanstwo <dobrepanstwo@gmail.com>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>, edo200 <edo200@interia.pl>, edyta.stanek <edyta.stanek@fakt.pl>, Elzbieta.Achinger <Elzbieta.Achinger@sejm.pl>, Elzbieta.Radziszewska <Elzbieta.Radziszewska@sejm.pl>, Eugeniusz.Klopotek <Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl>, Ewa Gutek <egutek@interia.pl>, ewa jacewicz <ewa305@yahoo.ca>, Ewa Małysiak <ewateresa.m@gmail.com>, Ewa.Zmuda-Trzebiatowska <Ewa.Zmuda-Trzebiatowska@sejm.pl>, fakty <fakty@rmf.fm>, falconmillenium <falconmilleniumster@gmail.com>, forsycja <forsycja@s-o-d.pl>, Forum – Forumowisko.pl <admin_noreply@forumowisko.pl>, fundacja <fundacja@lexnostra.pl>, Fundator Bogusław Michał Rapczyński <pflegemichael24eu@gmail.com>, Gabriel Janowski <biuro.pdp@wp.pl>, gaszewski <gaszewski@poczta.fm>, Gazeta GAZETA <newsletter@gazetagazeta.com>, Goska <maryla@iinet.net.au>, Grażyna Mally <grazyna@mally.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, Grzegorz.Schetyna <Grzegorz.Schetyna@sejm.pl>, iampoltv@gmail.com, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, M <M@drypiotr.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, grzegorz.osowski.b <grzegorz.osowski.b@gmail.com>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, Henryk Swół <biuro@kursy.com.pl>, HS <hs421@wp.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, hulk1811 <hulk1811@wp.pl>, husarz33 <husarz33@wp.pl>, info <info@aferyibezprawie.org>, info <info@nasznowyjork.org>, info <info@tokarstwoautomatowe.com>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, jansaski <jansaski@wp.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz7 <janusz7@o2.pl>, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jdstogi <jdstogi@gmail.com>, Jerzy Nowakowski dom-e <biuro@dom-e.pl>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Drogoń <jdstogi@gmail.com>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, redakcja <redakcja@fakt.pl>, redakcja <redakcja@dziennik.krakow.pl>, redakcja <redakcja@angora.com.pl>, redakcja <redakcja@fratria.pl>, redakcja <redakcja@krakow.agora.pl>, redakcja <redakcja@3obieg.pl>, renata beata <renata_sonia@yahoo.co.uk>, Robert.Kropiwnicki <Robert.Kropiwnicki@sejm.pl>, robert_bryk <robert_bryk@go2.pl>, robert_bryk@o2.pl <robert_bryk@o2.pl>, rulewski <rulewski@janrulewski.pl>, Ryszard.Terlecki <Ryszard.Terlecki@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, rzecznikkgp <rzecznikkgp@policja.gov.pl>, S SALOMON <salomonpoland@gmail.com>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@gk.pl>, sekretariat.krakow <sekretariat.krakow@tvp.pl>, sekretariat.naczelnych <sekretariat.naczelnych@agora.pl>, sekretariat.prezesa <sekretariat.prezesa@krakow.sa.gov.pl>, sekretariatkmp <sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl>, serwisprasowy <serwisprasowy@brpo.gov.pl>, siwam9 <siwam9@interia.pl>, skargi <skargi@ms.gov.pl>, slawomir.m <slawomir.m@poczta.onet.pl>, Stanislaw.Piotrowicz <Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl>, Stanislaw.Zelichowski <Stanislaw.Zelichowski@sejm.pl>, Stanislawa.Przadka <Stanislawa.Przadka@sejm.pl>, Stefan.Niesiolowski <Stefan.Niesiolowski@sejm.pl>, stowarzyszenie.oburzeni2 <stowarzyszenie.oburzeni2@gmail.com>, stowarzyszeniedemokracjausa <stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com>, Tadeusz Chołda <tadcho@gmail.com>, jaromirlechita@gmail.com,
Tadeusz.Iwinski <Tadeusz.Iwinski@sejm.pl>, Tomasz.Kaczmarek <Tomasz.Kaczmarek@sejm.pl>, Tomasz.Tomczykiewicz <Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl>, tomekparol <tomekparol@yahoo.pl>, videopolonia <videopolonia@wp.pl>, w.oslonski <w.oslonski@gmail.com>, w.stechnij <w.stechnij@gmail.com>, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>, Wanda.Nowicka <Wanda.Nowicka@sejm.pl>, warzechabogdan <warzechabogdan@gmail.com>, Jac64 <Jac64@o2.pl>, Witold.Waszczykowski <Witold.Waszczykowski@sejm.pl>, biuro <biuro@andrzejduda.pl>, witoldkotulski <witoldkotulski@op.pl>, wnek <wnek@interia.pl>, wojewoda <wojewoda@malopolska.uw.gov.pl>, wojsat <wojsat@poczta.onet.pl>, wsx4 <wsx4@wp.pl>, Zbigniew Romanski <zr@dr.pl>, zbigniewdrobniak7 <zbigniewdrobniak7@gmail.com>, ziris <ziris@interia.eu>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, ora.krakow <ora.krakow@adwokatura.pl>, Jaroslaw.Gowin <Jaroslaw.Gowin@sejm.pl>, Jaroslaw.Kaczynski <Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jasnywiktor <jasnywiktor@wp.pl>, jdstogi <jdstogi@gmail.com>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, Jerzy.Fedorowicz <Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl>, Jerzy.Wenderlich <Jerzy.Wenderlich@sejm.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, Joachim.Brudzinski <Joachim.Brudzinski@sejm.pl>, joannafrydrych <joannafrydrych@wp.pl>, Jolanta.Szczypinska <Jolanta.Szczypinska@sejm.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, Jozef.Lassota <Jozef.Lassota@sejm.pl>, Jozef.Zych <Jozef.Zych@sejm.pl>, jpiekar <jpiekar@jpiekar.pl>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kancelariaslabosz <kancelariaslabosz@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, Krystyna.Pawlowicz <Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl>, krystynagorzynska <krystynagorzynska@wp.pl>, krzysiek.paleczek <krzysiek.paleczek@gmail.com>, Krzysztof.Szczerski <Krzysztof.Szczerski@sejm.pl>, LENA <lenafleszar@poczta.fm>, Leszek.Miller <Leszek.Miller@sejm.pl>, lew1 <lew1@poczta.fm>, lorenzfreimann <lorenzfreimann@interia.pl>, Lukasz.Gibala <Lukasz.Gibala@sejm.pl>, M.Kaminski <M.Kaminski@sejm.pl>, Malgorzata.Gosiewska <Malgorzata.Gosiewska@sejm.pl>, Malgorzata.Kidawa-Blonska <Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl>, Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska <Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska@sejm.pl>, Marek.Kuchcinski <Marek.Kuchcinski@sejm.pl>, Marek.Suski <Marek.Suski@sejm.pl>, maria.j.michta <maria.j.michta@gmail.com>, Mariusz.Blaszczak <Mariusz.Blaszczak@sejm.pl>, Marzena.Machalek <Marzena.Machalek@sejm.pl>, Michal.Kabacinski <Michal.Kabacinski@sejm.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, nie.spopielarni <nie.spopielarni@gmail.com>, oficer.prasowy <oficer.prasowy@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl>, pek.biuro <pek.biuro@gmail.com>, PflegeMichael24 <biuro@pflegemichael24.eu>, pioterekg <pioterekg@yahoo.con>, Piotr Bein <piotr.bein@imag.net>, PIOTR KOWALSKI <amadeusz2006@yahoo.com>, Piotr.Naimski <Piotr.Naimski@sejm.pl>, piotr.utrata <piotr.utrata@ingbank.pl>, Piotrek orgonitowy <hydropurepolska@wp.pl>, piotrowiczkw <piotrowiczkw@gmail.com>, pisupisu <pisupisu@interia.pl>, poczta <poczta@malopolska.policja.gov.pl>, pomoc <pomoc@itvp.pl>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, prasa <prasa@krakow.sa.gov.pl>, President Founders Convention <bmr@pflegemichael24eu.com>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, prezydent <prezydent@um.krakow.pl>, Przemyslaw.Wipler <Przemyslaw.Wipler@sejm.pl>, pz <pz@krakow.pa.gov.pl>, r__opara <r__opara@hotmail.com>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, rafal-gawronski <rafal-gawronski@wp.pl>, Rafal.Grupinski <Rafal.Grupinski@sejm.pl>, rbekier <rbekier@poczta.onet.pl>, red.wisniowski <red.wisniowski@gmail.com>, redakcja <redakcja@newsweek.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, senat <senat@senat.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, grodzki <grodzki@gupkrakow.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, bpr <bpr@sejm.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, kontakt <kontakt@gdansk.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@prokuratura.katowice.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, pa.lublin <pa.lublin@ms.gov.pl>, prokuratura <prokuratura@lodz.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@poznan.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@parz.pl>, pa.szczecin <pa.szczecin@ms.gov.pl>, pawroclaw <pawroclaw@wroclaw.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@bialystok.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@warszawa.pa.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, mampytanie <mampytanie@ingbank.pl>, stalmasz1@wp.pl, Polak Andrzej <andrzej@hdsnet.hu>, pkukiz@interia.pl, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Ireneusz.Ras <Ireneusz.Ras@sejm.pl>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, Iwona.Arent <Iwona.Arent@sejm.pl>, Iwona.Sledzinska-Katarasinska <Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl>, iwona5001 <iwona5001@o2.pl>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, jadwiga <jadwiga@icppc.pl>, jadwigarykala <jadwigarykala@gmail.com>, jagadud <jagadud@gmail.com>, Jagna.Marczulajtis-Walczak <Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl>, biuro <biuro@kancelaria-wassermann.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, Jan.Tomaszewski <Jan.Tomaszewski@sejm.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, Janina N <janina.niedzwiedz@interia.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz <krakjanusz@wp.pl>, Janusz.Piechocinski <Janusz.Piechocinski@sejm.pl>, Janusz.Sniadek <Janusz.Sniadek@sejm.pl>, admin <admin@diecezja.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, prezes <prezes@debica.sr.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@debica.sr.gov.pl>, prezes <prezes@rzeszow.so.gov.pl>, administracja <administracja@rzeszow.sa.gov.pl>, bm <bm@ms.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, eudajmonista <eudajmonista@o2.pl>, a.czachor <a.czachor@cyf.gov.pl>, abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, adamusik8 <adamusik8@wp.pl>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, andkoch23 <andkoch23@wp.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, Boguś Maśliński <hulk1811@wp.pl>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, buben3 <buben3@wp.pl>, centrum informacji <hs421@wp.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>,

1 Artykuł 13b, ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Prokuratora rejonowego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.”

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/