Dr Kękuś; Rządy Żydów w Polsce: Bronisław Komorowski – Polak, prezydent

Rządy Żydów w Polsce: Bronisław Komorowski – Polak, prezydent

Kraków, dnia 7 kwietnia 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-952 Warszawa

Do wiadomości:
Donald Tusk, President of the European Council, Rue de la Loi, 175, B-1048 Brussels, Belgium
inni

Dotyczy:
Żądanie – w związku z pismem do mnie z dnia 23 września 2014 r. Głównego Specjalisty w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Kyci – o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy:
pochodzi Pan ze szlacheckiego rodu Komorowskich,
Pana dziadkiem jest Osip Szczynukowicz, oddelegowany przez Komintern do dywersji na terenach pozaborowych.
Zawiadomienie o podjęciu na nowo przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście postępowania przeciwko Panu /sygn. 1 Ds. 106/10/BT/ o popełnienie, gdy był Pan marszałkiem Sejmu przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego.
Wniosek o zapoznanie się z umieszczoną na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl oraz na stronie http://www.kekusz.pl, obejrzaną przez ponad 350.000 internautów prezentacją pt.: „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kękuś demaskuje „reprywatyzację” Tuska.”
Żądanie sporządzenia i doręczenia mi wyjaśnienia, dlaczego przed podpisaniem:
w dniu 24 lutego 2014 r. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w dniu 4 kwietnia 2014 r. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw, z mocy której Polska wypłaca od 18 października 2014 r. w kwocie 100 euro miesięcznie dodatki do emerytur Żydom nie mieszkającym w Polsce,
nie wystąpił Pan z wnioskiem o zbadanie ich zgodności z Konstytucją.
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, dlaczego:
wystąpił Pan w obronie skazanej prawomocnym wyrokiem na karę 7 lat pobytu w więzieniu za działalność na szkodę własnego państwa byłej premier Ukrainy, Żydówki, antypolskiej nacjonalistki Julii Tymoszenko, gdy rozpoczęła protest głodowy w zakładzie karnym,
odmówił Pan mnie udzielenia mi pomocy, gdy:
pismem z dnia 10 maja 2010 r. prosiłem Pana o ułaskawienie mnie od wyroku skazującego mnie za słowa,
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Łapaj poinformował Pana pismem z dnia 6 czerwca 2011 r. o prowadzonym przeze mnie od dnia 30 maja 2011 r. przed Prokuraturą Generalną w Warszawie proteście głodowym.
Żądanie – na podstawie art. 4.1, art. 126.2 i art. 191.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej:
ustawy 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw,
art. 74 § 2 ustawy Kodeks postępowania karnego w części dotyczącej zmuszania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przez władze do poddawania się badaniom psychiatrycznym i psychologicznym.
Wniosek – na podstawie art. 4.2 i art. 118.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o skierowanie do Sejmu:
projektu ustawy o zmianie ustawy o ordynacji wyborczej nakładającej obowiązek podawania przez kandydatów na: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, prezydenta miasta, wojewodę, marszałka województwa, burmistrza, wójta, radnego, sędziego, ławnika, prokuratora, pracownika administracji rządowej, pracownika organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, kierownika innej instytucji państwowej, członka rady nadzorczej lub zarządu spółki Skarbu Państwa, członka Trybunału Konstytucyjnego, członka Trybunału Stanu, Szefa Sztabu Generalnego, członka kierownictwa Sił Zbrojnych, pracownika międzynarodowego trybunału karnego, rzecznika praw obywatelskich, informacji, o:
pochodzeniu – narodowość do trzech pokoleń wstecz,
posiadaniu obywatelstwa innego państwa,
zmianie imienia i nazwiska – do trzech pokoleń wstecz
projektu ustawy o Jednomandatowych Okręgach Wyborczych w wyborach do Sejmu
projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny polegającej na wyeliminowaniu z niego artykułów 212, 213, 214, 216.
Wniosek – na podstawie art. 125.2 Konstytucji – o zarządzenie przeprowadzenia w dniu 10 maja 2015 r. referendum ogólnokrajowego w sprawie likwidacji urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezentacja uzasadnienia dla mojego stanowiska, dlaczego:
Polacy nie powinni głosować w wyborach prezydenckich oraz do Sejmu, Senatu i samorządowych, do dnia spełnienia przez władze Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, jak w pkt. VII.
niektórzy Żydzi chcą wciągnąć Polskę w wojnę.
Zaproszenie – z przyczyn podanych w niniejszym piśmie do uczestnictwa w dniu 10 kwietnia 2015 r. w posiedzeniu Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy w przedmiocie orzeczenia badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym, Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie – Załącznik 26.
Wniosek o:
sporządzenie osobiście i doręczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty wpływu niniejszego pisma,
sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. IV, V, VI, VII, VIII w terminie miesiąca od daty wpływu niniejszego pisma.
Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl

„Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”
Artykuł 4.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„-Polska to jest wielka rodzina. A w rodzinie jak w rodzinie. Bywa taki, co przyjdzie na święta napity,
bywa i tak, że przyjdzie z nieumytymi nogami albo rękami, w kaloszach wejdzie na cudze święto.”
Bronisław Komorowski, Nowy Targ, 8 marca 2015; Źródło:„Komorowski wygwizdany! Mówił o napitych i nieumytych
członkach rodziny”, „Fakt.pl”: http://www.fakt.pl/polityka/komorowski-wygwizdany-w-nowym-targu-,artykuly,529707.html

„Toczyło się po drodze:
„Z drogi, gdy ja przechodzę!
Ja jestem sto tysięcy,
A może jeszcze więcej.”
Folgując swej naturze,
Wołało: „Jestem duże!”
Pyszniło się przed światem,
Że takie jest pękate.
Mówili wszyscy z cicha:
„Ma brzuch, a brzuch to pycha.”
I później się dopiero
Spostrzegli, że to zero.”
Jan Brzechwa, „Zero”

„Nogi i ręce umyjesz, kalosze zzujesz, napity wytrzeźwiejesz; życiorysu nie zmienisz.”
Zbigniew Kękuś

„Raz się skurwisz – kurwą zostaniesz”
George Orwell

„Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Artykuł 54.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Część I Przepisy prawa

Artykuł 4.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”
Artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
„1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (…).”
Artykuł 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”
Artykuł 118.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Inicjatywa ustawodawcza przysługuje (…) Prezydentowi Rzeczypospolitej (…).”
Artykuł 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „1.W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. 2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić (…) Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.”
Artykuł 126.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „(…) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji (…).”
Artykuł 188. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: (…) 1. zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.”
Artykuł 191.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą: 1. Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszalek Senatu, Prezes Rady Ministrów, (…) Prokurator Generalny, (…) Rzecznik Praw Obywatelskich.”

Część II Uzasadnienie

Jak Pana wcześniej informowałem funkcjonariusze publiczni instytucji wymiaru sprawiedliwości, prokuratorzy i sędziowie, a także były rzecznik praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll różne kreują o mnie opinie, niniejsze pismo rozpocznę od tych ostatnich:
w orzeczeniu, tj. postanowieniu z dnia 16 lutego 2015 r., sygn. 4 Ds. 29/15 prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Maciej Knurowski napisał o mnie – Załącznik 1: „Zawiadamiający jest osobą energiczną, wykształconą, z tytułem naukowym, szeroką znajomością prawa. Jak dowodzi treść nawet samego zawiadomienia w niniejszej sprawie, dobrze orientuje się nie tylko w brzmieniu treści przepisów prawa, ale i w orzecznictwie sądowym oraz poglądach doktryny prawa karnego.”
Źródło: Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 4 Ds 29/15, postanowienie prokuratora
Macieja Knurowskiego z dnia 16 lutego 2015 r. – Załącznik 1
Chodzi o zniesławienie mnie przez biegłych z listu prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Katarzyną Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę przez podanie w sporządzonej przez nich opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. że analizowali moje uprzednie leczenie psychiatryczne, mimo że ja nigdy nie byłem leczony psychiatrycznie.
w dniu 11 marca 2015 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusz Furdzik rozpoznający sprawę przeciwko mnie z zawiadomień prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll skierował wniosek do Sądu o poddanie mnie obserwacji psychiatrycznej, o czym poinformowano mnie pismem z dnia 11 marca 2013 r. – Załącznik 18: „Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód zawiadamia, że w dniu dzisiejszym przesłano do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział II Karny wniosek prokuratora o skierowanie pana Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przest. z art. 212 § 1 kk i 216 § 1kk zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na obserwację psychiatryczną.”
Dowód: Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód, sygn. akt 4 Ds. 292/14, pismo z dnia 11 marca 2015 roku – Załącznik 18

W dalszej części niniejszego pisma wyjaśnię przyczyny mojego statusu „zawiadamiającego”. w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora Macieja Knurowskiego. Na str. 18 i dalszych przedstawiam, co sobą prezentują prokurator Dariusz Furdzik, który chce mnie umieścić w szpitalu psychiatrycznym i jego przełożona, prokurator rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód Anna Rokicka-Lis.
Przedstawiłem opinię o mnie prokuratora M. Knurowskiego nie żeby się chwalić laurką wystawioną mi przez niego. Nie dlatego nawet, że ocena mojej osoby prokuratora M. Knurowskiego jest bardzo różna od tej, prof. dr. hab. Andrzeja Zolla który uważa mnie za chorego psychicznie od 2002 roku. Zaprezentowałem ją z tej głównie przyczyny, że ta moja, ekonomisty z wykształcenia, niezła, a przynajmniej dużo lepsza niż niektórych prokuratorów i sędziów, z którymi zetknął mnie los znajomość prawa jest od lat źródłem mnóstwa moich problemów i dramatów mojej rodziny. Informuję Pana o nich od lutego 2009 r., gdy Pan był jeszcze marszałkiem Sejmu.
Niniejsze pismo jest próbą mojej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Pan traktuje mnie, Polaka, dużo gorzej niż np. antypolską nacjonalistkę, przestępcę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za działania na szkodę własnego państwa byłą premier Ukrainy Żydówkę Julię Tymoszenko oraz dlaczego uważam, że rację ma były senator Krzysztof Cugowski, gdy mówi:

„Dziś wiem, że jak polityk mówi „Polska”, „Ojczyzna”, to mogę go najwyżej kopnąć w dupę.
Bo większość polityków dobrem kraju i żyjących w nim ludzi nie interesuje się w ogóle
albo tylko trochę. Wszędzie jest jedna, czy kilka osób, które decydują właściwie o wszystkim.”
Źródło:„Jestem sierotą po „PO-PISIE”, wywiad z Krzysztofem Cugowskim, Kurier Lubelski, 21.07.2012

Pana ta opinia szczególnie dotyczy.
Poniżej prezentuję dowody słuszności mojego stanowiska.
Po tym, gdy Polacy wybrali Pana na prezydenta pojechał Pan do Częstochowy i tam Pan powiedział:

„– Mogłem tutaj (…) pomyśleć o tym, co jest najważniejsze w życiu narodu, w życiu każdego człowieka, także w moim własnym życiu, aby lepiej służyć; służyć tak, jak się przyjęło widzieć problem służby, problem działania w służbie Bogu, ludziom i ojczyźnie.
– Myślę także o nas wszystkich, że gdzieś w każdym z nas jest taka potrzeba, żeby czuć się przytulonym przez Matkę Boską i żeby czuć, że wszyscy inni ludzie wokół nas myślą podobnie;
gdzieś w tym samym miejscu szukają tego, co w życiu najważniejsze.”
Źródło: „Bronisław Komorowski – prezydenturę zaczynam od błogosławieństwa” , wystąpienie w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w dniu 5 września 2010 r., Wiadomości – WP.PL; http://wiadomości.wp.pl/kat,1342,title,Prezydenture-zaczynam-od-blogoslawienstwa

W niniejszym piśmie będzie o tym, komu i w jaki sposób Pan służy. Kogo Pan przytula i dlaczego ja nie myślę, jak Pan.
Celem uniknięcia ewentualnych nieporozumień wyjaśniam, że sporządziłem je w stylu publicystycznym. Styl publicystyczny to: „odmiana języka literackiego stosowana w środkach masowego przekazu. Ma wiele odmian w zależności od funkcji i treści, które się za pomocą tego stylu przekazuje. Charakterystyczne cechy tego stylu to:
nastawienie perswazyjnewynikające z roli pośrednika między ośrodkami opiniotwórczymi a masowym odbiorcą, dążność do kształtowania opinii publicznej;
funkcja impresywna wypowiedzi i wynikające z niej szerokie zastosowanie związków frazeologicznych, zwrotów o charakterze emocjonalnym, subiektywnym, dobitnych sformułowań;
wykorzystanie wyrazów i zwrotów z mowy potocznej.”

Ad. pkt I, str. 1

Pismem do Pana z dnia 1 września 2014 r. złożyłem: „Dotyczy:
Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy polega na prawdzie informacja, że przodkiem adresata niniejszego pisma był Osip Szczynukowicz.
Wniosek o sporządzenie odpowiedzi na wniosek, jak w pkt. I osobiście przez adresata niniejszego pisma.”

W odpowiedzi otrzymałem pismo z dnia 23 września 2014 r. /Nr BLO-0600-3370(97)-2014-KM/ Głównego Specjalisty w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Kyci, którym ta poinformowała mnie – Załącznik 4: „Potwierdzamy wpływ Pana kolejnego listu z dnia 1 września 2014 roku skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (…). Odnosząc się do jego treści informujemy, że oficjalny życiorys Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego znajduje się na prezydenckiej stronie internetowej www.prezydent.pl. Z poważaniem Główny Specjalista Magdalena Kycia” – Załącznik 4.
Pani M. Kycia nie może wiedzieć, kto jest Pana dziadkiem. Dlatego prosiłem, żeby Pan osobiście sporządził odpowiedź na mój wniosek. Odesłanie mnie przez panią M. Kycię do prezydenckiej strony internetowej i wyjaśnienie, że na niej umieszczono Pana oficjalny życiorys nie zaspokaja mojej ciekawości. Mnie nie interesuje oficjalny życiorys Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lecz prawdziwy. Jest Pan i chce Pan być przez kolejnych 5 lat prezydentem Polski. Zachowuje się Pan, jak na prezydenta Polski w sposób, który budzi moje uzasadnione wątpliwości co do Pana szczerości wobec mnie, Polaka, wobec nas, Polaków, intencji.
Ponieważ zawsze korzystam z dobrych rad, zastosowałem się i do tej, której udzieliła mi pani M. Kycia. Sprawdziłem Pana oficjalny życiorys na stronie www.prezydent.pl. Ani w nim słowa o Pana szlacheckim pochodzeniu. A przecież opowiadał Pan nam o nim przez wiele lat. Do momentu, aż pokazały się w Internecie informacje, jak ta, między innymi: „Dziadek „hrabiego” Bronisława Komorowskiego, niejaki Osip Szczynukowicz – to rezun oddelegowany przez Sowiecki Rewolucyjny Komintern do dywersji na terenach pozaborowych, odebranych Rosji Traktatem Wersalskim.
Według polskiej Wikipedii – (hasło rezun) – w języku staropolskim w znaczeniu morderca, zabójca, siepacz, zapożyczenie z języka ukraińskiego od wyrazu rizun, ukr. Різун, oznaczającego rzeźnika. W okresie po tzw. rzezi wołyńskiej, w Polsce stereotypowe, potoczne określenie członków UPA, OUN, Samoobronnych Kuszczowych Widdiłów i innych ukraińskich formacji uczestniczących w rzeziach ludności cywilnej.
Wczasie wojny polsko-bolszewickiej, dziadek Bronisława Komorowskiego był czekistą w armii Tuchaczewskiego i po sromotnym laniu w bitwie nad Niemnem w 1920 roku dostał się do polskiej niewoli. Zachowała się jego kartoteka jeńca wojennego.
Kto z Polaków wie, że dziadkowi Bronisława Komorowskiego udało się zbiec z polskiej niewoli (do której trafił po bitwie pod Niemnem w 1920 r- zachowała się jego kartoteka jeńca wojennego) i schronił się na Litwie w Kowaliszkach u polskiej szlachty o nazwisku Komorowscy. Właściciele majątku wkrótce zginęli z rąk Rosjan do których doniósł mieszkający u nich Osip Szczynukowcz regun, dziadek obecnego prezydenta skarżąc Komorowskich o sprzyjanie Polakom, a Szczynukowicz przywłaszczył sobie ich nazwisko w celach agenturalnych.
Tam w roku 1925 narodził się Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława Marii, kto o tym wie?
(…) Po wyparciu Niemców z Litwy przez Armię Czerwoną pod koniec 1944 roku Zygmunt Leon Komorowski wstąpił do wojska polskiego, do armii Berlinga. Służył w 12 Kołobrzeskim Pułku Piechoty i błyskawicznie awansował na stopień oficerski. Bronisław Komorowski na swojej stronie pisze:
Zygmunt Komorowski, mój ojciec (1925-1992), za czasów tzw. pierwszej okupacji sowieckiej i za okupacji niemieckiej działał w konspiracji (pseudo KOR), a od jesieni 1943 r. był w AK. Pod koniec wojny ojciec przebijał się  do Polski  razem z Łupaszką (mjr Zygmunt Szendzielorz). Złapali go bolszewicy z bronią w ręku, ale nie rozstrzelali jak stu innych, tylko wsadzili do więzienia. Za złoty pierścionek babuni strażnik wyprowadził go z celi, z której więźniowie trafiali pod stienku , do takiej w której siedzieli rekruci do armii Berlinga.
Niech wytłumaczy ten „cud nad cudami”, że oto żołnierz AK z oddziału Łupaszki, śmiertelnego wroga Sowietów i polskich zdrajców, złapany z bronią w ręku, w ciągu paru miesięcy zostaje oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Jeżeli fakty podane przez Bronisława Komorowskiego są prawdziwe, to jedynym wytłumaczeniem tego „cudu” jest to, że Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława – był sowieckim agentem.
Był nim także i syn Bronisław, który jak wskazuje przeciek z utajnionego aneksu do raportu o WSI był sowieckim agentem działającym w polskich WSI.Dlaczego po ujawnieniu kłamstw o rzekomym tytule szlacheckim i herbie rodzinnym szybko te informacje zniknęły z oficjalnej strony Komorowskiego?”
Jest Pan nam winien, Panie Prezydencie i kandydacie na Prezydenta, wyjaśnienie Pana pochodzenia. Może być przyczyną chronienia przez Pana interesów polonofobów, polakożerców. Podpisywania ustaw oczywiście sprzecznych z polską racją stanu.

Ad. pkt II, pkt III, str. 1
Po zakończonych Pana zwycięstwem wyborach prezydenckich „Newsweek” informował:

„Dla kogo Polska jest najważniejsza?
Dla Bronisława Komorowskiego.
W drugiej debacie prezydenckiej marszałek sejmu użył tego słowa 53 razy, najwięcej.”
Źródło: Mariusz Cieślik,„Czego nie słychać”; Newsweek, 11.07.2010r, s. 24

Przypomnę zdanie byłego senatora K. Cugowskiego o politykach:

„Dziś wiem, że jak polityk mówi „Polska”, „Ojczyzna”, to mogę go najwyżej kopnąć w dupę.”
Źródło:„Jestem sierotą po „PO-PISIE”, wywiad z Krzysztofem Cugowskim, Kurier Lubelski, 21.07.2012

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/