Rajd motorowy Rosjan: W-szawa kundle żydłackie, a Polacy przyjaźni

Rosyjscy rajdowcy w stolicy
http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/rosyjscy-rajdowcy-w-stolicy/j0zh0f

[…] W ubie­głym ty­go­dniu pre­mier Ewa Ko­pacz oce­ni­ła za­po­wiedź prze­jaz­du “Noc­nych Wil­ków” przez Pol­skę jako szcze­gól­ną pro­wo­ka­cję; za­zna­czy­ła, że jeśli prze­jazd mo­to­cy­kli­stów “ma za­bu­rzyć w ja­kim­kol­wiek ob­sza­rze nasze bez­pie­czeń­stwo czy ewen­tu­al­nie na­ra­zić Po­la­ków na ja­kie­kol­wiek przy­kro­ści, to po to jest obo­wią­zu­ją­ce prawo, aby się nim po­słu­gi­wać”.

Także we­dług szefa MSZ Grze­go­rza Sche­ty­ny “to po­li­tycz­na pro­wo­ka­cja, któ­rej nie na­le­ży ule­gać”. Szef MSZ za­zna­czył, że Pol­ska jest pań­stwem prawa i każdy może ją od­wie­dzać, tylko musi robić to w zgo­dzie z obo­wią­zu­ją­cym w Pol­sce pra­wem.

Pol­scy mo­to­cy­kli­ści, któ­rzy w nie­dzie­lę uczest­ni­czy­li w 12. Mo­to­cy­klo­wym Zlo­cie Gwiaź­dzi­stym im. Księ­dza Ułana Zdzi­sła­wa Ja­strzę­biec Pesz­kow­skie­go w sank­tu­arium na Ja­snej Górze w Czę­sto­cho­wie, za­pew­ni­li, że Ro­sja­nie prze­ja­dą przez Pol­skę bez­piecz­nie.

– Nie do­pu­ści­my do żad­nych awan­tur, za­pew­nia­my im bez­piecz­ny prze­jazd i go­ścin­ność, taką jak oni nam od 14 lat za­pew­nia­ją, mo­to­cy­kli­stom Rajdu Ka­tyń­skie­go i wszyst­kim na­szym wy­pra­wom na Wschód. Rajd ro­syj­skich mo­to­cy­kli­stów z Mo­skwy do Ber­li­na w 70. rocz­ni­cę ich zwy­cię­stwa nad Niem­ca­mi, od­wie­dza­ją­cy pola bi­tew­ne i cmen­ta­rze dzia­dów, ma takie samo zna­cze­nie dla Ro­sjan, jak Mo­to­cy­klo­wy Rajd Ka­tyń­ski dla Po­la­ków – do­da­li.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/