Dr Kękuś: Rządy Żydów w Polsce – psychiatryzowanie przeciwników

Rządy Żydów w Polsce – psychiatryzowanie przeciwników

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Dotyczy:                  Wypełnianie obowiązków w służbie publicznej przez funkcjonariuszy publicznych demokratycznego                                 państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej – na przykładzie: sędzi Sądu
Rejonowego w Dębicy Beaty Stój, prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza                                            Bartłomieja Legutko, sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyny                             Kaczmary i sędzin Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy, SSO Lidii Haj, SSO                       Jadwigi Żmudzkiej, SSR                 del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas.

“Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowni Państwo,

Niniejsze pismo stanowi kontynuację mojego działania polegającego na informowaniu opinii publicznej o okolicznościach, w których prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan i sędzia Sądu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma uczynili  mnie  przestępcą oraz o tym, jak po  uchyleniu skazującego mnie wyroku sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. z powodu rażącego i mającego wpływ na jego treść naruszenia przez niego prawa materialnego i prawa procesowego, jego następczyni w sprawie, sędzia Beata Stój razem z innymi funkcjonariuszami publicznymi, tj. prokuratorami i sędziami oraz biegłymi sądowymi z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie nie ustają w wysiłkach na rzecz wykreowania mi opinii osoby niepoczytalnej.
Zaprezentuję metody, którymi – w tym oczywistymi, łatwymi, bo mającymi potwierdzenie w posiadanych przez Sąd dowodach, do udowodnienia kłamstwami – na rzecz realizacji w.w. zamierzenia posłużyły się sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas.
Przedstawię także wnioski skierowane przeze mnie pismami z dnia 23 kwietnia 2015 r. do:
– Sądu Rejonowego w Dębicy Wydział II Karny, z powodu m.in.  niedopełnienia przez prezesa Sądu /SSR Dariusz Różański, następnie SSR Beata Stój/ przez cztery lata obowiązku zgłoszenia do Krajowego rejestru karnego wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10, którym Sąd Okręgowy uchylił wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 w zakresie 16-u, z 18-u przypisanych mi czynów,
– prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony, z powodu pozbawiania mnie przez niego  od lipca 2011 r. możności korzystania z prawa określonego w art. 51.3 Konstytucji, tj. dostępu do dotyczącego mnie dokumentu, tzn. do pisma z dnia 22 czerwca 2011 r., /sygn. PG IV KSK 699/11/ zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda w sprawie zidentyfikowanych przez Prokuraturę Generalną po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nieprawidłowości w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie  przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławę Ridan od  dnia 2 lipca 2004 r. i zakończonym sporządzonym przez nią w dniu 12 czerwca 2006 r. aktem oskarżenia.
xxx

W dniu 10 kwietnia 2015 r. sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas wydały postanowienie  o treści – Załącznik 1: “Sygn. akt IV Kz 718/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IV Karny Odwoławczy, w składzie:
Przewodniczący SSO Lidia Haj, Sędziowie SSO Jadwiga Żmudzka SSR (del.) Agnieszka Sułowska-Gibas (spr.) Protokolant /imię i nazwisko – ZKE/ przy udziale Zbigniewa Grzesika Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przestępstwo z art. 222 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 242 § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na skutek zażaleń podejrzanego oraz obrońcy podejrzanego na punkt I postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie  z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX KP 300/14/K w przedmiocie orzeczenia wobec podejrzanego Zbigniewa Kękusia badania stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym na zasadzie art. 437 § 1 kpk postanawia: postanowienie w zaskarżonej części tj. w jego punkcie I utrzymać w mocy.
Uzasadnienie
Zbigniew Kękuś jest podejrzany o to, że w dniu 05 maja 2014 r. w Krakowie, będąc pozbawionym wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, usiłował się samouwolnić używając przemocy  polegającej na kopnięciu kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu Fiat Ducato nr rej. HPHB 147, która to z dużą siłą uderzyła konwojującego funkcjonariusza policji sierż. sztab. Pawła Lewkowicza powodując u niego stłuczenie powłok klatki piersiowej po stronie prawej z podbiegnięciem krwawym tej okolicy, co naruszyło czynności narządów ciała na okres poniżej dni siedmiu oraz wystawiając nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych, jednak zamierzonego rezultatu nie osiągnął z uwagi na obezwładnienie przez konwojujących go funkcjonariuszy policji, wskutek czego sierż. sztab.. Michał Doroba, który podejmując czynności w celu zapobieżenia jego ucieczki upadł doznając obrzęku lewego nadgarstka i stłuczenia lewego łokcia, co naruszyło czynności narządów ciała na okres poniżej dni siedmiu, a okoliczności te miały miejsce, podczas lub w związku z wykonywaniem przez w/w funkcjonariuszy obowiązków służbowych, tj. o przestępstwo z art. 222 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 242 § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Postanowieniem z dnia 16 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie orzekł (w punkcie I) wobec Zbigniewa Kękusia badanie stanu zdrowia psychicznego, połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż 4 tygodnie, określając jako miejsce przeprowadzenia obserwacji Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.
Na powyższe postanowienie zażalenie złożyli, w dniu 30 października 2014 roku podejrzany Zbigniew Kękuś oraz w dniu 04 listopada 2104 roku obrońca podejrzanego.
Podejrzany zarzucił postanowieniu:
– naruszenie art. 45.1 – zasady bezstronności i art. 42 Konstytucji RP, art. 366 § 1 kpk – polegające na wydaniu postanowienia bez wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, art. 318 kpk oraz art. 79 § 1 pkt 3 kpk – poprzez pozbawienie możności skorzystania z prawa określonego w tym przepisie. Nadto oczywiste i rażące naruszenie prawa procesowego, w tym art. 7 kpk, poprzez pominięcie w sprawie najważniejszego dowodu “Protokołu Zatrzymania Osoby”, art. 7 w zw. z art. 2 § pkt 1 i § 2 kpk – dokonanie dowolnej oceny dowodów z naruszeniem zasad prawidłowego rozumowania i wskazań wiedzy, podanie sprzecznej ze stanem faktycznym informacji, iż podejrzany był karany oraz oczywiste i rażące naruszenie prawa procesowego poprzez ocenę materiału dowodowego wbrew zasadom prawidłowego rozumowania i wskazań wiedzy, a w szczególności bezkrytyczną ocenę opinii biegłych lekarzy psychiatrów, a także oczywiste i rażące naruszenie art. 424 § 1 kpk, polegające na sporządzeniu uzasadnienia postanowienia opartego na zdawkowych, arbitralnych wzmiankach pozorujących uzasadnienie.
Obrońca podejrzanego zaskarżył postanowienie w zakresie punktu I, zarzucając mu mającą wpływ na treść zaskarżonego postanowienia obrazę przepisów, a to:
1.       art. 203 § 1 zd. 1 kpk – wskutek błędnego uznania w oparciu o dostępne dowody, iż zachodzi przesłanka warunkująca dopuszczalność stosowania badania staniu zdrowia psychicznego podejrzanego z obserwacją w zakładzie leczniczym, polegająca na dużym prawdopodobieństwie popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa,
2.       art. 203 § 1 zd. 2 kpk w zw. z art. 259 § 2 kpk – poprzez błędne przyjęcie, że w przypadku ewentualnego uznania podejrzanego za winnego popełnienia zarzuconego mu przestępstwa orzeczona zostanie wobec niego kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
3.       art. 92 kpk w zw. z art. 4 kpk – przez oparcie zaskarżonego rozstrzygnięcia, a w tym ustaleń w zakresie rzekomo zachodzącego dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu przestępstwa, na fragmentarycznym materiale dowodowym, w szczególności poprzez pominięcie zawartych w przedłożonych do akt sprawy przez podejrzanego pismach zawierających jego opis zdarzenia z zarzuconym mu czynem.
Skarżący, podejrzany oraz jego obrońca wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia.
Sąd Odwoławczy zważył co następuje:
Zażalenia podejrzanego oraz jego obrońcy nie zasługują na uwzględnienie.
Podejmując krytykę rozstrzygnięcia o konieczności przeprowadzenia badania zdrowia psychicznego Zbigniewa Kękusia w warunkach izolacji w zakładzie leczniczym, obrońca podejrzanego uzasadnił swoje wątpliwości w zakresie powyższej decyzji przede wszystkim brakiem zaistnienia dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa, a także błędne przyjęcia, iż zostanie wobec niego orzeczona kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.
Przypomnieć należy, iż stosownie do treści art. 203 § 1 kpk w razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo, a nadto wskazanej obserwacji nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo, iż okres obserwacji przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia (odpowiednio przepis art. 259 § 2 kpk). W przekonaniu Sądu Odwoławczego wszystkie powyższe przesłanki zastosowania wobec podejrzanego obserwacji sądowo-psychiatrycznej w zakładzie leczniczym zostały spełnione (przy braku zaistnienia przesłanki negatywnej).
Po pierwsze zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany Zbigniew Kękuś dopuścił się zarzucanego mu czynu. Świadczą o tym zeznania naocznych świadków zdarzenia z dnia 05 maja 2014 roku Pawła Lewkowicza, Marcina Raka oraz Michała Doroby, a także opinia sądowo-medyczna w zakresie doznanych obrażeń przez policjantów (k.73). Nie sposób stwierdzić, iż spójna i konsekwentna relacja tychże świadków, jest gołosłowna i nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości.
Osoby te jako funkcjonariusze publiczni, jasno i logicznie przedstawili przebieg zdarzenia, które miało miejsce w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. W obecnej chwili nie ma żadnych podstaw, by w całości odmówić im wiarygodności. A zatem niewątpliwie zachodzi duże prawdopodobieństwo dokonania przez Zbigniewa Kękusia zarzuconego mu czynu.
Należy podkreślić, iż podejrzany na niniejszym etapie postępowania przygotowawczego, nie przyznając się do stawianego mu zarzutu, odmówił składania wyjaśnień (k.14,84). Zatem zarzut obrońcy podejrzanego, co do braku analizy przez Sąd I instancji stanowiska podejrzanego wyrażonego w formułowanych przez niego pismach, należy uznać za całkowicie chybiony. Kodeks postępowania karnego nie przewiduje takiej formy składania wyjaśnień przez podejrzanego, jedynie zgodnie z art. 176 § 1 kpk, na jego wyraźne żądanie przesłuchujący mógłby umożliwić mu spisanie swojego stanowiska, jednakże w warunkach zapobiegających porozumieniu się  podejrzanego z innymi osobami w czasie spisywania wyjaśnień. Pisma Zbigniewa Kękusia załączone do akt sprawy nie stanowią żadnego dowodu w rozumieniu procedury karnej i dopiero w postępowaniu przed sądem ewentualnie będzie on mógł się do nich ustosunkować składając wyjaśnienia do protokołu,.
Podsumowując uznać należy, iż w niniejszym stanie sprawy, zaistniało duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Zbigniewa Kękusia zarzucanego mu czynu, które jednak nie jest równoznaczne z pewnością możliwą do osiągnięcia dopiero po rozpatrzeniu sprawy przed sądem.
Kolejny zarzut podniesiony przez obrońcę podejrzanego – naruszenia art. 259 § 2 kpk w zw. z art. 203 § 1 zd. 2 kpk, tj. przyjęcia, iż wobec podejrzanego możliwe jest orzeczenie kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia – również nie jest zasadny. Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia omówił wskazaną kwestię i podniósł, iż w niniejszej sprawie można przewidywać wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Za takim rozstrzygnięciem przemawia rodzaj naruszonego dobra prawnego (przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości), okoliczności popełnienia czynu oraz jego skutki (obrażenia ciała funkcjonariuszy), a nadto wcześniejsza karalność podejrzanego (wbrew temu co w zażaleniu podejrzany podnosił, iż nie był karany, w aktach sprawy znajdują się dane o karalności podejrzanego, w których widnieje skazanie podejrzanego z art. 226 § 1 kk, art. 212 § 1 kk i innych). Niniejsza ocena co do wymiaru kary za zarzucone podejrzanemu przestępstwo, dokonywana odpowiednio wcześniej, jest jedynie prognozą, a zatem musi zawierać w sobie odpowiednio szerokie spektrum możliwej sankcji karnej. W przedmiotowej sprawie nie można wykluczyć orzeczenia przez Sąd wobec Zbigniewa Kękusia kary pozbawienia wolności bez jej warunkowego zawieszenia. Przyjęta kwalifikacja czynu, stopień społecznej szkodliwości, a także inne czynniki, które mają znaczenia przy wymiarze kary, przemawiają za możliwością orzeczenia wobec podejrzanego bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Przepis art. 242 § 4 kk przewiduje orzeczenie kary pozbawienia wolności do lat 3. Czyn Zbigniewa Kękusia uznać należy za znacznie społecznie szkodliwy, gdyż godzi w prawidłowe działanie organów wymiaru sprawiedliwości, a także spowodował realne obrażenia ciała u dwóch osób. Nadto wymaga podkreślenia  fakt, iż do zatrzymania podejrzanego doszło wskutek braku dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku nałożonego przez Sąd Rejonowy w Dębicy o poddaniu się badaniu sądowo – psychiatrycznemu. Niniejsze okoliczności, w powiązaniu z wcześniejszą karalnością oskarżonego prowadzą do konkluzji, iż zachodzi możliwość orzeczenia wobec niego bezwzględnej kary pozbawienia wolności.
Wreszcie zauważyć należy, iż poddanie podejrzanego obserwacji psychiatrycznej nie można oceniać, ani w kategoriach zastosowania środka zabezpieczającego, ani jako tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Nie jest to forma pozbawienia wolności, lecz jest to czynność procesowa o charakterze dowodowym. Pierwszorzędnym celem tej instytucji jest ustalenie, czy podejrzany w ogóle zdolny jest do ponoszenia odpowiedzialności karnej za zarzucony mu czyn z racji swojego stanu zdrowia psychicznego. Biegli wskazali bowiem na możliwość występowania u niego psychotycznych zaburzeń psychicznych z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych, przy czym niemożliwe jest wydanie jednoznacznej opinii na podstawie badania psychiatrycznego przeprowadzonego w warunkach ambulatoryjnych. Wobec takich zapatrywań biegłych przedstawionych w sporządzonej przez nich ekspertyzie, skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne w warunkach obserwacji w szpitalu psychiatrycznym jest nieodzowne ze względu na konieczność ustalenia właśnie, czy zachowanie opisane w stawianym mu zarzucie w ogóle może zostać uznane za zawinione, a zatem przestępne. Rezygnacja natomiast z obserwacji sądowo – psychiatryczne mogłaby stworzyć ryzyko wydania wobec Zbigniewa Kękusia wyroku skazującego pomimo, iż wyniki przeprowadzonej obserwacji jego winę mogą wyłączyć. Powyższe wywody dotyczą również zarzutów wywiedzionych przez podejrzanego w złożonym przez niego zażaleniu, zwłaszcza w zakresie oceny materiału dowodowego, w tym opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz uprzedniej karalności podejrzanego – k. 21. Nie znajduje także podstaw zarzut podejrzanego naruszenia art. 318 kpk (podejrzany miał możliwość zapoznania się z opinią biegłych i brał udział w postępowaniu) i art. 79 § 1 pkt 3 kpk (podejrzany w postępowaniu występował z obrońcą wyznaczonym mu z urzędu). Nietrafny również pozostaje zarzut podejrzanego co do sporządzenia uzasadnienia postanowienia, opartego na zdawkowych, arbitralnych wzmiankach pozorujących uzasadnienie. Sąd Rejonowy zawarł w uzasadnieniu wszystkie elementy wymagane przy sporządzaniu uzasadnienia, jak również podjętą przez siebie decyzję we właściwy sposób uzasadnił.
Wobec przytoczonych argumentów Sąd Odwoławczy podzielił stanowisko Sądu I instancji, iż w przypadku podejrzanego Zbigniewa Kękusia słusznym jest zastosowanie badania staniu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym – wszystkie bowiem przesłanki stanowiące warunek konieczny takiego rozstrzygnięcia zostały spełnione.
Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Odwoławczy orzekł jak w sentencji postanowienia. SSO Jadwiga Żmudzka SSO Lidia haj SSR (del.) Agnieszka Sułowska-Gibas”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14, postanowienie SSO Lidii
Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10 kwietnia 2015 r. – Załącznik                             1

Zacytowanym wyżej postanowieniem SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas oddaliły moje  oraz mojego obrońcy z urzędu adw. Jarosława Piekara zażalenia na postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z  obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres nie dłużej niż 4 (cztery) tygodnie w Szpitalu Specjalistycznym im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego 29 – Załącznik 2:
Dowód:                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt IX Kp 300/14, postanowienie sędzi
Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. – Załącznik 2

Sędzia K. Kaczmara wydała w.w. postanowienie na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko.
Prokurator B. Legutko złożył wniosek, jak wyżej w związku ze zdarzeniem, do którego miało dojść z moim udziałem w dniu 5 maja 2014 r., w czasie wykonywania przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie postanowienia sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój rozpoznającej sprawę z moim udziałem do sygn. akt II K 407/13.
Sąd Rejonowy w Dębicy rozpoznaje sprawę do sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/  na podstawie aktu oskarżenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan.  Prokurator R. Ridan  oskarżyła mnie o to, że w okresie od stycznia 2003 r. do maja i września 2005 r., w Krakowie, za pośrednictwem stron internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl popełniłem 18 przestępstw, tj.:
1.       zarzut z pkt. I, III-XVI aktu oskarżenia – znieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,
2.       zarzut z pkt II aktu oskarżenia – zniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu z mojego powództwa o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/,
3.       zarzut z pkt. XVII aktu oskarżenia – znieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla,
4.       zarzut z pkt. XVIII aktu oskarżenia – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / postanowienie                    prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosławy Ridan z dnia 2 listopada                              2005 r., sygn. 1 Ds. 112/04/S /następnie 1 Ds. 39/06/S/

Wyżej wymienione czyny miałem popełnić w związku ze sprawą o rozwód pomiędzy mną i moją żoną rozpoznawaną przez Sąd Okręgowy w Krakowie w okresie od 16 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2006 r. do sygn. akt XI CR 603/04.
Zanim wyżej wymienieni funkcjonariusze publiczni i adw. Wiesława Zoll złożyli dwukrotnie – przed prokurator  R. Ridan i sędzią Tomaszem Kuczma – obciążające mnie zeznania, przez kilka lat naruszali moich małoletnich dzieci i moje konstytucyjne i ustawowe prawa obywatelskie. Pozbawiali nas możności korzystania z naszych praw.
SSO Ewa Hańderek, SSR del. Agata Wasilewska-Kawałek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun i SSA Maria Kus-Trybek oraz solidaryzujący się z nimi rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll nie zezwolili mi na zabieranie chorego na skoliozę, lordozę i garb żebrowy syna na nakazane dla niego przez lekarza specjalistę rehabilitacji pediatrę zajęcia rehabilitacyjne na basenie.
SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Małgorzata Ferek i SSR del. Izabela Strózik z powodu ignorancji i/lub złej woli ograbiły mnie z kwoty ponad 20.000,000 zł.
Pozostali wymienieni wyżej sędziowie chronili – w pierwszej lub drugiej instancji – przed wyłączeniem sędziny Wydziału XI Cywilnego-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie naruszające moich dzieci i moje prawa.
Adw. Wiesława Zoll jako pełnomocnik mojej żony w w.w. sprawie o rozwód w osiąganiu jej celów procesowych posługiwała się kłamstwami, oszustwami, wykorzystywała małoletnie dzieci jako narzędzia osiągania celów.
Prof. Andrzej Zoll od stycznia 2002 roku do końca, w lutym 2006 r.  kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich chronił interesy sędziów i swej małżonki oszustki.
Adw. Wiesława Zoll po tym, gdy pobrała od mojej niepracującej żony – a zatem ode mnie, bo z alimentów, które płaciłem żonie celem pokrycia kosztów utrzymania dzieci – kwotę, jak wynika z oświadczenia złożonego do akt sprawy przez jej następczynię w w.w. sprawie, adw. Barbarę Sczaniecką, około 3.000,00 zł, nie tylko uciekła z postępowania nie sprostowawszy i nie usunąwszy z akt sprawy kłamstw, oszustw, poświadczeń nieprawdy z jej pism procesowych, ale mnie także postanowiła uczynić przestępcą.
Gdy już przestałem być dla Wiesławy Zoll, a za jej przyczyną także dla jej męża prof. Andrzeja Zolla źródłem dochodu, to mnie – a ze mną moją rodzinę – postanowili zniszczyć. Konsekwentnie realizują swój zamiar.

Postanowieniem z dnia 27 października 2006 r. Sąd Najwyższy przekazał sprawę przeciwko mnie na podstawie aktu oskarżenia prokurator R. Ridan do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy – przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości.
W dniu 18 grudnia 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma wydał wyrok /sygn. II K 451/06/, którym przypisał mi popełnienie wszystkich czynów, jak w akcie oskarżenia.
Wyrok sędziego T. Kuczmy został następnie uchylony w zakresie wszystkich przypisanych mi czynów. Uchyliły go:
1.       Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10 w zakresie 16 czynów z pkt. I, III – XVII wyroku. Sąd Okręgowy zarzucił sędziemu Tomaszowi Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego określonego w art. 226 § 1 k.k., tj. że mnie skazał z tego artykułu w zakresie – znieważenie funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem obowiązków służbowych – wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., mimo że ściganie w tym zakresie jest niedopuszczalne od dnia 19 grudnia 2007 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowił postępowanie do sygn. akt II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie zarzutów z pkt. I, III-XVII
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Okręgowego
w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r.
2.       Sąd Najwyższy wyrokiem – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11 – z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, w zakresie pozostałych dwóch czynów z pkt. II i XVIII. Prokurator Generalny w kasacji i Sąd Najwyższy w wyroku wznowieniowym zarzuciły sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego określonego w art. 7 k.p.k. i w art. 366 § 1 k.p.k.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie podał  w uzasadnieniu do wyroku z dnia 15.09.2010 r. między innymi: „Wznowienie postępowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obrońca /adw. Małgorzata Wassermann – ZKE/ wskazuje na rażące naruszenie prawa materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”,
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Okręgowego w
Rzeszowie d dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10

Prokurator Generalny podał w uzasadnieniu do kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r.: „(…) Na żądanie Sądu Rejonowego w Dębicy portal Interia PL udzielił odpowiedzi, że strona zkekus.w.interia.pl została założona w dniu 26 października 2004 r., a użytkownik nie podał swoich danych osobowych, zaś portal Wirtualna Polska poinformował, że strona www.zgsopo.webpark.pl należy do Krzysztofa Łapaja w Warszawie /adres – ZKE/ (k.3098-3099 i 3183).
(…) Sąd Rejonowy w Dębicy w toku dalszego postępowania, na podstawie art. 394 § 2 kpk ujawnił dowody wskazane w akcie oskarżenia oraz pisma oskarżonego i pisma Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca w Warszawie, w tym pismo z dnia 15 marca 2007 r. znajdujące się w aktach (k.2660-2664), podpisane przez Krzysztofa Łapaja, w którym jak wspomniano powyżej, była zawarta informacja, że Zbigniew Kękuś nie posiadał dostępu do stron internetowych www.zgsospo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl, nie on je zakładał, ani też nigdy nie administrował.(…)W realiach niniejszej sprawy, zebrany materiał dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kękuś jest sprawcą, współsprawcą, podżegaczem, pomocnikiem, czy też w ogóle nie miał świadomości, że pisma przez niego sporządzone, a skierowane do różnych instytucji zostaną zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.
W powyższej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, które miało istotny wpływ na treść wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak też art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sąd orzekający zasady swobodnej oceny dowodów i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiów sprawy. W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzędu na korzyść oskarżonego Zbigniewa Kękusia jest uzasadnione.
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ kasacja Prokuratora
Generalnego, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r., sygn. akt PG IV KSK 699/11 od wyroku Sądu                                      Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06

W wyroku z dnia 26.01.2012 r. wydanym na podstawie kasacji prokuratora generalnego z dnia 22.08.2011 r.  Sąd Najwyższy podał między innymi: „Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imię i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczysława Tabora w sprawie Zbigniewa Kękusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść skazanego od wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarżony wyrok w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach II i XVIII i w tej części przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania. (…) Kasacja okazała się zasadna. Ma rację skarżący, że analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iż w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach II i XVIII zaskarżony wyrok został wydany na podstawie niepełnego materiału dowodowego oraz bez wszystkich okoliczności, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sąd Rejonowy dokonał ustaleń faktycznych wbrew wymaganiom określonym w art. 7 k.p.k., nie stosując się do zasady swobodnej oceny dowodów i przeprowadzając w istocie dowolną ocenę zebranego materiału dowodowego. W efekcie poczynił ustalenia faktyczne, które nie mają jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wręcz są sprzeczne z treścią tych dowodów.”
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Najwyższego z
dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11

Prokurator generalny i Sąd Najwyższy powołali się na pisma operatorów internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. złożonych do akt sprawy przeciwko mnie kilka miesięcy… przed wydaniem przez sędziego T. Kuczmę skazującego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.
Wirtualna Polska S.A. podała w piśmie z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane właściciela strony internetowej www.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie były to moje dane, lecz dane mieszkającego w Warszawie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Łapaja. Wirtualna Polska podała między innymi: „Login: zgsopo Imię:Krzysztof Nazwisko:Łapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa”
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6
sierpnia 2007r., dane osobowe użytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta
3099

Wydawać by się mogło, że Krzysztof Łapaj zamieszkały w Warszawie, to nie Zbigniew Kękuś z Krakowa.
Sędzia Tomasz Kuczma miał jednak w dniu 18 grudnia 2007 r. inne zdanie na ten temat…

Interia.PL S.A. zawiadomiła Sąd Rejonowy w Dębicy pismem z dnia 1 października 2007r.: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Kraków, dnia 01.10.2007r. Sąd Rejonowy w Dębicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiązaniu do Państwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co następuje:
Dane związane z kontem: zkekus@interia.pl
i stroną WWW: http://zkekus.w.interia.pl/
Data założenia: 2004-10-2621:17:23
Numer IP założenia: 62.179.56.131
Data ostatniego połączenia WWW: 2006-07-25 18:53:23
Numer IP ostatniego połączenia WWW: 84.10.15.191
Data ostatniego połączenia FTP: 2006-07-26 07:53:15
Numer IP ostatniego połączenia FTP: 84.10.15.191
Użytkownik nie podał danych osobowych.
Uprzejmie informujemy, że obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazały aktywności użytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 września 2005 roku do dnia 30 września 2005 roku. Logami z okresu wcześniejszego nie dysponujemy,natomiast logi z okresu późniejszego, aż do ostatniego dnia użytkowania konta zawierają zapisy połączeń użytkownika. Z poważaniem, Dział Bezpieczeństwa INTERIA PL S.A.”
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 października 2007r. INTERIA.PL.S.A.,
karta 3183

Jeśli strona www.zkekus.w.interia.pl nie była aktywna w okresie od 13 do 30 września 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowała logami z okresu wcześniejszego, to znaczy, że oprócz tego, że podała, iż: „Użytkownik nie podał danych osobowych.”, to zawiadomiła także Sąd, że … nie posiadała danych za cały okres objęty aktem oskarżenia, tj. od stycznia 2003 r. do września 2005 r.
Poza tym numery IP komputerów podanych sędziemu T. Kuczmie przez Interię.PL S.A. należały do osób mieszkających w Warszawie, a poza tym strona www.zkekus.w.interia.pl została założona w dniu 26 października 2004 r. a zatem nikt nie mógł umieszczać na niej materiałów od stycznia 2003 r. do dnia 25 października 2004 r.

Zarzut Prokuratora Generalnego i Sądu Najwyższego dotyczy wszystkich czynów – nie tylko z pkt. II i XVIII – które przypisali mi prokurator R. Ridan, a po niej sędzia T. Kuczma. Wszystkie zostały popełnione za pośrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.
Kasacja Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. nie mogła jednak dotyczyć pełnego zakresu przypisanych mi – osiemnastu – czynów, bo rok wcześniej, w dniu 15.09.2010 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał wspomniany wyżej uchylił wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynów, tj. I, III – XVII, a art. 519 k.p.k. stanowi: „Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie może być wniesiona kasacja.”

We wskazaniach dla Sądu Rejonowego w Dębicy, co do dalszego postępowania przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sad Najwyższy podał: „Ponownie rozpoznając sprawą Sąd Rejonowy winien przedsięwziąć wszelkie niezbędne starania, aby przesłuchać  w charakterze świadka Krzysztofa Łapaja (wysłać mu wezwania na adres domowy), a nadto winien wziąć pod uwagę i prawidłowo ocenić pismo portalu Interia.Pl.”
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. II K 407/13, wyrok Sędu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.
/sygn. aktIV KK 272/11/
Wskazać należy, że artykuł 442 § 3 Kodeksu postępowania karnego stanowi: “Zapatrywania prawne i wskazania sądu odwoławczego co do dalszego postępowania są wiążące dla sądu, któremu sprawę przekazano do ponownego rozpoznania.”
Po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. sprawę przeciwko mnie rozpoznaje sędzia Beata Stój, od dnia 15 czerwca 2012 r. prezes Sądu Rejonowego w Dębicy.
Sędzia Beata Stój nie stosuje się do wskazań i zapatrywań prawnych Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Nie stosuje się także do wskazań i zapatrywań prawnych Sądu Najwyższego z wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r, sygn. IV KK 272/11.

Po tym, gdy Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał pierwszy z wyroków uchylających wyrok sędziego T. Kuczmy, zarzucając sędziemu rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa – tj. skazanie mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. z tytułu, z którego ściganie jest niedopuszczalne od dnia 19 października 2006 r. –sędzia Beata Stój w uznała, że to ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i wydała w dniu 18 marca 2011 r. postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym.
Wydanie przez Sąd Najwyższy w dniu 26 stycznia 2012 r. drugiego  z w.w. wyroków wznowieniowych, w tym zarzucenie – razem z Prokuratorem Generalnym – sędziemu T. Kuczmie nie tylko rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia prawa procesowego, ale i dokonania oceny dowodów wbrew zasadzie prawidłowego rozumowania – „nie było możliwie, aby oskarżony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia założenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczał na niej jakiekolwiek dokumenty, czy też pisma o treści znieważającej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniała.” – tylko utwierdziło sędzię B. Stój w tym, że to ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r. i od tego czasu sędzia B. Stój:
1.       wydała postanowienia w dniu 29 czerwca 2012 r., 19 września 2013 r. i 24 stycznia 2014 r. o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym,
2.       doręczyła mi kilka wezwań do stawiennictwa na badania,
3.       groziła mi dwukrotnie umieszczenie mnie w areszcie celem poddania mnie badaniom sądowo-psychiatrycznym,
4.       wydała Policji sześć nakazów doprowadzenia mnie na badania, co skutkowało poszukiwaniem mnie w mieszkaniu mojej matki nawet – dwukrotnie – w niedzielę.

Po tym, gdy mnie Policja poszukiwała w mieszkaniu mojej matki w jedną z niedziel marca 2014 r. ok. godz. 20:00, pismem z dnia 31 marca 2014 r. skierowałem wniosek do sędzi B. Stój o doręczenie mi wezwania do stawiennictwa na badania. Poinformowałem ją, że stawię się w wyznaczonym mi terminie i miejscu.
Sędzia Beata Stój nie uwierzyła mi jednak  i w dniu 25 kwietnia 2015 r. wydała Policji nakaz zatrzymania mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzenia w dniu 7 maja 2014 r., o godz. 12:00 na badania psychiatryczne do Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich 7 w Krakowie
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, postanowienie sędzi Beaty Stój z dnia 25 kwietnia
2014 r.

Wskazać należy na okoliczności, w których sędzia Beata Stój wydała w.w. postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. Otóż:
1.       Trybunał Konstytucyjny orzekł wyrokiem z dnia 11 października 2006 r., sygn. P 3/06: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.(…) Uzasadnienie (…) „Rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie z oskarżenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynności służbowych. Poza hipotezą tego przepisu pozostają natomiast znieważające wypowiedzi publiczne i niepubliczne formułowane poza czasem pełnienia funkcji służbowych, bez względu na to, czy pozostają one w związku czy też nie z pełnieniem tych funkcji.” – Źródło: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121
Wyrok TK z dnia 11.10.2006 r. został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 19                 października 2006 r. Nr 190, poz.                 1409 i od tego dnia obowiązuje. Od dnia 19.10.2006                 r. jest zatem niedopuszczalne ściganie mnie z art. 226 § 1                 k.k. w zakresie, w którym               penalizaował znieważenie funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem                 obowiązków służbowych.
Z tej właśnie przyczyny Sąd Okręgowy w Rzeszowie wydał w.w. wyrok wznowieniowy z                 dnia 15                 września 2010 r.
2.       Karalność 17 czynów przypisanych mi przez prokurator Radosławę Ridan ze ściganego w trybie prywatnoskargowym art. 212 § 2 k.k. ustała z mocy prawa określonego w art. 101 § 2 k.k. i w art. 102 k.k. z dniem 1 czerwca 2013 r. i 1 października 2013 r.
3.       czyn przypisany mi przez prokurator R. Ridan w pkt. XVII aktu oskarżenia z art. 226 § 3 k.k. i opisany przez nią jako znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, rzecznika praw obywatelskich w osobie sprawującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla nie wypełnia znamion czynu określonego jako przestępstwo w art. 226 § 3 k.k. ponieważ… sam prof. Andrzej Zoll prezentuje od lat jako słuszne wskazanie doktryny prawnej, według której RPO będąc organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej. Prof. A. Zoll wyjaśnia nawet, dlaczego nie jest: „Przedmiotem czynności wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3są konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie słusznie jednak wskazano, iż nie każdy organ konstytucyjny jest jednocześnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, który jest powiązany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajów władzy w odniesieniu do państwa. Według tego poglądu organami RP są zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów, ministrowie, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny.” – Źródło: Kodeks karny część szczególna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcją naukową Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.
4.       Sądy odwoławcze, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. i Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. uchyliły skazujący mnie wyrok sędziego Tomasza Kucznmy z dnia 18.12.2007 r. nie z powodu domniemanych przez nie mojej niepoczytalności lecz z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez sędziego Tomasza Kuczmę prawa materialnego i prawa procesowego.

Sędzia Beata Stój konsekwentnie trwała jednak w stanowisku, że ja jestem niepoczytalny od stycznia 2003 r.
Na podstawie jej w.w. postanowienia z dnia 25 kwietnia 2014 r. w dniu 5 maja 2014 r. zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdy w sekretariacie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód zapoznawałem się z aktami sprawy prowadzonej przeciwko mnie z zawiadomienia prof. Andrzeja Zolla i jego małżonki adw. Wiesławy Zoll.
Policjanci zaprowadzili mnie do samochodu marki Fiat Ducato i zawieźli do Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4. Tam, gdy wysiadałem z umieszczonego z tyłu samochodu przedziału dla osób zatrzymanych potknąłem się i wpadłem na jednego z policjantów. Wszyscy trzej rzucili się wtedy na mnie, powalili mnie na płyty chodnikowe i położyli na mnie. Po tym, gdy podnieśliśmy się zaprowadzili mnie do Komisariatu, a po krótkim tam pobycie przewieziono mnie do siedziby dodatkowej Komisariatu IV, przy ul. Radzikowskiego 29. Tam st. asp. Roman Tarnówko sporządził w mojej oraz konwojujących mnie policjantów – sierż. sztab. Michał Doroba, sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, st. post. Marcin Rak – obecności „Protokół Zatrzymania Osoby”. Po jego sporządzeniu policjanci zawieźli mnie do Izby Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109.
Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych zawieziono mnie do Komisariatu IV Policji w Krakowie, gdzie mi asp. Marcin Moń odczytał  doręczone mi potem Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów – Załącznik 3: „Kraków, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w Krakowie L.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutów
Asp. Marcin Moń z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadząc dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kękuś podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk  zw. z art. 242 § 4 kk działając na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawił postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kękuś zarzucając mu, że: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, używając przemocy poprzez kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, którą z dużą siłą uderzyła konwojującego policjanta  sierż. sztab. Pawła Lewkowicza  w klatkę piersiową, usiłował się uwolnić, jednak zamierzonego celu nie osiągną z uwagi na obezwładnienia przez konwojujących go funkcjonariuszy Policji.
Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutów uzasadniam Fakt popełnienia przez Zbigniewa Kękuś zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami świadków. Podane okoliczności uzasadniają przedstawiony podejrzanemu zarzut asp. Marcin Moń”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz.
MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów –                                             Załącznik 3

W związku z zarzutem, jak wyżej prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy złożył wniosek o poddanie mnie badaniom psychiatrycznym. Wyznaczył ten sam termin /7 maja 2014 r./  i miejsce /Areszt  Śledczy w Krakowie/ oraz tych samych biegłych lekarzy psychiatrów z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie /Katarzyna Bilska-Zaremba, Mariusz Patla/ których wyznaczyła sędzia Beata Stój.
Po moim trwającym kilka minut spotkaniu z biegłymi w dniu 7 maja 2014 r., podczas którego złożyłem oświadczenie, prezentujące przyczyny mojej odmowy poddania mnie badaniom psychiatrycznym – byłem przekonany, że biegli spotkali się ze mną wyłącznie w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/03 – biegli sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. opinię, w której złożyli wniosek o poddanie mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.
Ich opinię i wniosek, jak wyżej sporządzili na podstawie obserwacji… mojej mimiki i gestów podczas naszego trwającego kilka – mniej niż 10 minut – spotkania w dniu 7 maja 2014 r.
Na podstawie ich wniosku z opinii z dnia 3 czerwca 2014 r. sędzia Katarzyna Kaczmara wydała w.w. postanowienie z dnia 16 października 2014 r., podając w uzasadnieniu między innymi – Załącznik 2:
„Uzupełniając opinię ustnie biegli podali, że kontakt z podejrzanym w dniu 07 maja 2014 r. ma wagę badania ambulatoryjnego, bowiem mieli możliwość obserwowania zachowania podejrzanego, odebrali wywiad i zapoznali się z materiałami sprawy udostępnionymi przez Prokuraturę. Właśnie obserwacja zachowania podejrzanego, jego mimiki, emocji, gestykulacji dały podstawy do stwierdzenia podejrzenia psychotycznych lub organicznych zaburzeń psychicznych.”
Dowód:                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt IX Kp 300/14/K, postanowienie sędzi
Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. – Załącznik 2

Sędzia Katarzyna Kaczmara podała także w postanowieniu z dnia 16.10.2014 r. – Załącznik 2:
“Nadto podejrzany był już karany (informacja z KRK, k. 21-22 akt 2 Ds. 542/14; wyrok w sprawie II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy został uchylony tylko w części-kopia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11-k. 131 –załącznik do pisma podejrzanego).
Dowód:                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt IX Kp 300/14, postanowienie sędzi
Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. – Załącznik 2

Jak wspomniałem, ja oraz wyznaczony mi – jako uznanemu za niepoczytalnego – obrońca z urzędu złożyliśmy zażalenia na postanowienie SSR Katarzyny Kaczmary z dnia 16.10.2014 r. Złożone przez nas zażalenia rozpoznały podczas posiedzenie w dniu 10 kwietnia 2015 r. sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas.
Wydane przez nich postanowienie z dnia 10.04.2015 r. zacytowałem w całości wyżej.
Obecnie odniosę się do ich  kłamstw i poświadczeń nieprawdy. SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas podały – Załącznik 1:
I.         “Po pierwsze zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany Zbigniew Kękuś dopuścił się zarzucanego mu czynu. Świadczą o tym zeznania naocznych świadków zdarzenia z dnia 05 maja 2014 roku Pawła Lewkowicza, Marcina Raka oraz Michała Doroby, a także opinia sądowo-medyczna w zakresie doznanych obrażeń przez policjantów (k.73). Nie sposób stwierdzić, iż spójna i konsekwentna relacja tychże świadków, jest gołosłowna i nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Osoby te jako funkcjonariusze publiczni, jasno i logicznie przedstawili przebieg zdarzenia, które miało miejsce w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. W obecnej chwili nie ma żadnych podstaw, by w całości odmówić im wiarygodności. A zatem niewątpliwie zachodzi duże prawdopodobieństwo dokonania przez Zbigniewa Kękusia zarzuconego mu czynu.”
II.        “(…) Podejrzany zarzucił postanowieniu: (…) Nadto oczywiste i rażące naruszenie prawa procesowego, w tym art. 7 kpk, poprzez pominięcie w sprawie najważniejszego dowodu “Protokołu Zatrzymania Osoby.”
III.      “Należy podkreślić, iż podejrzany na niniejszym etapie postępowania przygotowawczego, nie przyznając się do stawianego mu zarzutu, odmówił składania wyjaśnień (k.14,84).”
IV.      “(…) a nadto wcześniejsza karalność podejrzanego (wbrew temu co w zażaleniu podejrzany podnosił, iż nie był karany, w aktach sprawy znajdują się dane o karalności podejrzanego, w których widnieje skazanie podejrzanego z art. 226 § 1 kk, art. 212 § 1 kk i innych).
(…) Niniejsze okoliczności, w powiązaniu z wcześniejszą karalnością oskarżonego prowadzą do konkluzji, iż zachodzi możliwość orzeczenia wobec niego bezwzględnej kary pozbawienia wolności.”(…) Powyższe wywody dotyczą również zarzutów wywiedzionych przez podejrzanego w złożonym przez                niego zażaleniu, zwłaszcza w zakresie oceny materiału dowodowego, w tym opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz uprzedniej karalności podejrzanego – k. 21.”
V.       “Nie znajduje także podstaw zarzut podejrzanego naruszenia art. 318 kpk (podejrzany miał możliwość zapoznania się z opinią biegłych i brał udział w postępowaniu) i art. 79 § 1 pkt 3 kpk (podejrzany w postępowaniu występował z obrońcą wyznaczonym mu z urzędu).”

Ad. I
Oto zdaniem SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej i SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas… spójna i konsekwentna relacja sierż. sztab.Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka i sierż. sztab. Michała Doroby, jasne i logiczne przedstawienie przez nich przebiegu zdarzenia:
1.       Zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza – Załącznik 4: przesłuchująca st. sierż Anna Pękala-Rossa, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:30: „(…) Kiedy dojechaliśmy na miejsce, tj. do Komisariatu Policji IV w Krakowie na ul. Królewską 4 około godz. 16:00 zaparkowaliśmy radiowóz przed Komisariatem IV. Wszyscy wyszliśmy z radiowozu. Następnie za pomocą pilota kierowca odblokował drzwi tylne zamykające przedział dla przewozu osób zatrzymanych, po czym zbliżyłem się do tych drzwi będąc po prawej stronie i zacząłem otwierać skrzydła drzwi. W tym czasie st. post. Marcin Rak  otwierał zamek w kracie zabezpieczającej oraz listwę (skobla) blokującej ten zamek. Marcin stał wówczas z lewej strony drzwi. Michał Doroba stał centralnie przed drzwiami pomieszczenia do przewozu osób zatrzymanych w odległości ok. 1 m. od krawędzi drzwi by zachować bezpieczną odległość i w razie chęci ucieczki asekurować zatrzymanego. W tym momencie – kiedy stałem przy prawym skrzydle zatrzymany Zbigniew Kękuś kopnął w kratę zabezpieczającą, krata z dużą siłą uderzyła mnie w klatkę piersiową na wysokości prawego ramienia (staw barkowy).”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 3-4 – Załącznik 4
2.       Zeznania st. post. Marcina Raka  – Załącznik 5:  przesłuchująca nadkom. Ewa Styczeń, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19.10: „(…) Po przyjeździe pod Komisariat IV w Krakowie na ul. Królewskiej, ja zaparkowałem radiowóz frontem do budynku, zgasiłem silnik i wszyscy w trójkę wysiedliśmy z radiowozu kierując się pod tył pojazdu. Ja otworzyłem drzwi radiowozu, z tyłu za mną stali sierż. Doroba z mojej prawej strony, a sierż. Lewkowicz z lewej mojej strony. Po otwarciu drzwi radiowozu z kieszeni munduru wyciągnąłem klucz do kraty połączony z kluczem do radiowozu. Włożyłem klucz do zamka i go przekręciłem otwierając zamek w kratownicy. Zbigniew Kękuś siedział po lewej stronie wnętrza pomieszczenia, miał ręce skute kajdankami z przodu. Jak otwierałem siedział spokojnie. Po odsunięciu zabezpieczenia nagle Zbigniew Kękuś kopnął nogą w kratę, która otwierając się gwałtownie uderzyła w drzwi pojazdu i odbijając uderzyła w bark sierż. Lewkowicza”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka,
k. 7-8 – Załącznik 5
3.       Zeznania sierż. sztab. Michała Doroby – przesłuchująca st. post. Joanna Pacułt, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:40 – Załącznik 6:  „(…) Po przybyciu pod budynek Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4, w trakcie gdy st. post. Marcin Rak  otwierał drzwi przedziału dla osób zatrzymanych do pojazdu służbowego m-ki Fiat Ducato konwojowany Zbigniew Kękuś celowo kopnął w kratę, która uderzyła w drzwi pojazdu, a następnie drzwi te uderzyły w klatkę piersiową sierż. sztab. Pawła Lewkowicza.”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9 – Załącznik 6

Poniżej – Tabela 1 – przedstawiam zbiorcze zestawienie prezentujące podsumowanie zeznań policjantów w najważniejszych wątkach zdarzenia skutkującego przedstawieniem mi w dniu 6 maja 2014 r. w.w. zarzutu, tj. co zeznali w dniu 5 maja 2014 r. policjanci w kwestii:
1.       co ja kopnąłem
2.       co uderzyło policjanta,
3.       w co policjant otrzymał uderzenie.

Imię i nazwisko funkcjonariusza Policji
Co kopnął Z. Kękuś?
Co uderzyło sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
W co otrzymał uderzenie sierż. sztab. Paweł Lewkowicz
Sierż. sztab. Paweł Lewkowicz
Kratę
Bezpośrednio krata
W klatkę piersiową
St. post. Marcin Rak
Kratę
Krata, po odbiciu się od drzwi
W bark
Sierż. sztab. Michał Doroba
Kratę
Drzwi
W klatkę piersiową
Tabela 1:  Podsumowanie zeznań policjantów złożonych w dniu 5 maja 2014 r.

Z trzech całkowicie różniących się wariantów opisu tego samego zdarzenia, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko wybrał pierwszy.

Wskazać także należy, że:
1.       sierż. sztab. Paweł Lewkowicz zeznał także –  Załącznik 4: „(…) W tym czasie zatrzymany Zbigniew Kękuś wysunął nogę z pomieszczenia dla zatrzymanych i przyjął pozycję jak do ucieczki, zrobił ruch do przodu z zamiarem ucieczki. Widząc to obydwaj policjanci towarzyszący mi zainterweniowali. Sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak użyli wobec Zbigniewa Kuś siły fizycznej, ponieważ zatrzymany wykonywał gwałtowne ruchy, chcąc się uwolnić. W trakcie obezwładniania zatrzymanego obydwaj policjanci upadli wraz z zatrzymanym na płyty chodnika.(…)”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 4 –  Załącznik 4
2.       st. post. Marcin Rak zeznał także – Załącznik 5: „(…) w tym czasie Zbigniew Kękuś próbował wyskoczyć z radiowozu, ale my go w trójkę trzymaliśmy i trzymając go on się przewrócił na chodnik trzymany cały czas przez sierż Lewkowicza.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka,
k. 7 – Załącznik 5
3.       sierż. sztab. Michał Doroba zeznał także – Załącznik 6: „(…) Gdy zauważyliśmy, że konwojowany wystawił nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych obezwładniliśmy go używając siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających w celu zapobieżenia jego ucieczce oraz upadliśmy wraz z konwojowanym na chodnik przed Komisariatem Policji IV w Krakowie.”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9 – Załącznik 6

Oczywisty wniosek z zacytowanych wyżej zeznań, że gdyby zeznania policjantów polegać miały na prawdzie, to oznaczałoby to, że … to oni mnie wyciągnęli z samochodu i używając siły fizycznej obezwładnili mnie, powalili na płyty chodnikowe.
Bo z wysunięcia przeze mnie nogi z samochodu – a jak miałem wysiąść, jak nie wysuwając mogę z samochodu …? – uznali, że chciałem im uciec.
Ze skutymi kajdankami rękami…  55 letni mężczyzna. Trzem dużo młodszym ode mnie policjantom…
Z zeznań wszystkich trzech policjantów wniosek, że po rzekomym przeze mnie kopnięciu kraty, ja w dalszym ciągu siedziałem w samochodzie. Nie uciekałem.
Sierż. sztab. P. Lewkowicz i sierż. sztab. Michał Doroba poświadczyli, że to oni mnie wyciągnęli z samochodu i powalili na chodnik. Jakkolwiek policjanci i w tym przypadku różnią się w zeznaniach, bo o ile sierż. sztab. P. Lewkowicz zeznał, że to sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. upadli ze mną na płyty chodnikowe, to st. post. Michał Rak zeznał, że ja upadłem razem z sierż. sztab. Pawłem Lewkowiczem.
Wskazać także należy, że płaska krata zabezpieczająca przedział osób zatrzymanych w samochodzie Fiat Ducato nie mogła – bo stoi temu na przeszkodzie… budowa anatomiczna człowieka – uderzyć policjanta w klatkę piersiową.
Mogła by go uderzyć w twarz, ale nie w klatkę piersiową.
Ponadto każdy z policjantów zaprezentował w zeznaniach inne ich ustawienie przed samochodem, gdy ja z niego wysiadałem.
Wskazać należy, że § 12.2 Zarządzenia Nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. stanowi: „W przypadku wykonywania konwoju przystosowanym do tego policyjnym środkiem transportu, konwojent po wprowadzeniu osób konwojowanych do wnętrza środka transportu i zamknięciu drzwi zajmuje miejsce w przedziale dla konwojenta, a dowódca konwoju zajmuje miejsce obok kierowcy.”
Skoro jest obowiązkiem konwojenta wprowadzić konwojowanego do wnętrza środka transportu, to jest także jego obowiązkiem go wyprowadzić.
Mnie nie wprowadzono do wnętrza przedziału dla osób konwojowanych, ani z niego nie wyprowadzono. Gdyby mnie wyprowadzano, nie doszłoby do nieporozumienia. Jak podałem w zażaleniu na postanowienie z dnia 16.10.2014 r. SSR Katarzyny Kaczmary, ja zeskakując z wysokiego progu samochodu Fiat Ducato, którym mnie konwojowano, potknąłem się i upadłem na stojącego na wprost mnie policjanta. Wtedy wszyscy trzej rzucili się na mnie i powalili mnie na płyty chodnikowe.

Zapoznajcie się Państwo, uprzejmie proszę, z treścią załączonych do niniejszego pisma protokołów zeznań sierż. sztab.Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka i sierż. sztab. Michała Doroby. Każdy zeznał co innego.
O tym, że jest to spójna i konsekwentna relacja, jasne i logiczne przedstawienie przebiegu zdarzenia zdecydować mogły tylko sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie…

Ad. II
Sędzia Katarzyna Kaczmara całkowitym milczeniem pominęła “Protokół Zatrzymania Osoby” sporządzony w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 16:45 – 17:00.
Policjanci nie zgłosili do Protokołu żadnego zdarzenia zakłócającego konwojowanie mnie przez nich. Potem wrócili do Komisariatu i w godz. 18:45 – 19:40 złożyli zacytowane wyżej zeznania.
Wskazać zatem należy, że w.w. „Protokole Zatrzymania Osoby” z dnia 5 maja 2014 r. podano – Załącznik 7:  „Dyżurny Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji IV w Krakowie JED 56155 K2-321/14 15:40 05.05.2014
Protokół zatrzymania osoby
imię i nazwisko osoby zatrzymanej Zbigniew Kękuś
na podstawie: art. 75 § 2, kpk, art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji miejsce czynności: Prokuratura Rejonowa Kraków ul. Mosiężnicza 2
stopień imię i nazwisko: /stopień, imię i nazwisko – ZKE/
nazwa jednostki Policji: WK KWP Kraków
miejsce sporządzenia protokołu, godzina, data: Kraków, ul. Radzikowskiego 29, 16:45 05.06.2014
Osoby uczestniczące w czynności:
zatrzymał: Zbigniew Kękuś
syn: /imiona rodziców, nazwisko rodowe matki – ZKE/
zam. w /adres – ZKE/
ur. 02.05.1958 w Kraków
1.zajęcie:
Tożsamość zatrzymanego ustalono na podstawie dowód osobisty /numer dowodu osobistego – ZKE/
Numer PESEL /numer – ZKE/
Rysopis:
Przyczyna zatrzymania: Nakaz Doprowadzenia wydany przez Sąd Rejonowy w Dębicy zatrzymania na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzenia do biegłego lekarza sądowego przy ul. Montelupich 7 w dniu 07.05.2014 r. godz. 12.00 sygn. akt II K 407/13
Oświadczenie zatrzymanego: Zostałem pouczony o przysługującym mi na mocy art. 244 § 2, 245, 246 § 1 i 2, 612 § 2 kpk, art. 47 § 1 kpow prawie: wniesienia do sądu Rejonowego w Dębicy, w terminie 7 dni zażalenia, w którym mogę się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania (zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd  w składzie trzech sędziów), żądania powiadomienia o zatrzymaniu osoby najbliższej lub innej osoby, pracodawcy lub szkoły, kontaktu z adwokatem/radcą pranym i bezpośredniej z nim rozmowy, nawiązania kontaktu z urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym.
Podpis zatrzymanego: odmówił podpisu
Po pouczeniu zatrzymany oświadczył co następuje: Nie wnosi zażalenia na prawidłowość zatrzymania.
Oświadczenie osoby w związku z zatrzymaniem: Żąda powiadomienia o zatrzymaniu swojej matki Wandy Kękuś /numer telefonu – ZKE/ nie żąda kontaktu z adwokatem.
Powiadomiono p. Wandę Kękuś 5.05.14, godz. 17:25 st. asp. P. Tarnówko
Oświadczenie zatrzymanego o stanie zdrowia z uwzględnieniem opisu i przyczyn ewentualnych obrażeń, wg. oświadczenia zdrowy.
Policjant nie wnosi o badanie lekarskie.
Omówienie skreśleń oraz poprawek i uzupełnień poczynionych w protokole – nie było
Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty, co do treści protokołu oraz oświadczenie policjanta prowadzącego czynność – nie było
Do protokołu załączono: brak załączników
Czynność zakończono: 17:00 05.05.2014
Podpis policjanta/podpis nieczytelny – ZKE/
Protokół osobiście odczytałem/odczytano mi: odmówił podpisu
Kopię niniejszego protokołu otrzymałem: odmówił podpisu”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV Policji w Krakowie,
„Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r. – Załącznik 7

Protokół został podpisany przez funkcjonariusza, który go sporządził, st. asp. Romana Tarnówko.
W sporządzonym – w mojej oraz sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, st. post. Marcina Raka i sierż. sztab. Michałą Doroby obecności, w godz. 16:45-17:00 „Protokole Zatrzymania Osoby” nie podano, że ja podjąłem wcześniej, ok. godz. 16:00, próbę samouwolenienia, w tym przez kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział osób zatrzymanych samochodu, którym mnie konwojowano.
Żaden z w.w. funkcjonariuszy Policji nie zgłosił także, że jakikolwiek sposób ucierpiał z powodu mojej – zarzuconej mi dopiero kilka godzin później – agresji.
Żaden z funkcjonariuszy Policji, w tym kierujący akcją nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do treści „Protokołu”, po tym, gdy im go odczytano.
Sporządzający „Protokół” st. asp. Roman Tarnówko, po tym, gdy odczytał sierż. sztab. P. Lewkowiczowi, st. post. Marcinowi Rakowi i sierż. sztab. Michałowi Dorobie jego treść, a ci, w tym kierujący akcją, nie zgłosili żadnych zastrzeżeń, podał – Załącznik 6: „Zgłoszone przez osoby uczestniczące w czynności zarzuty, co do treści protokołu oraz oświadczenie policjanta prowadzącego czynność – nie było.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV  Policji w Krakowie,
„Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r. – Załącznik 6

Sędzia Katarzyna Kaczmara pominęła ten, najważniejszy w sprawie, dowód. Rozpoznające moje zażalenie
SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas, które w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. podały: “(…) Podejrzany zarzucił postanowieniu: (…) Nadto oczywiste i rażące naruszenie prawa procesowego, w tym art. 7 kpk, poprzez pominięcie w sprawie najważniejszego dowodu “Protokołu Zatrzymania Osoby.”, także ani słowem nie wspomniały już potem o tym. najważniejszym dowodzie w sprawie.
Nie sędzin, dlaczego policjanci nie zgłosili do “Protkołu Zatrzymania Osoby” mojej rzekomej próby samouwolnienia.

Ad. III
SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas podały w postanowieniu z dnia 10.04.2015 r. – Załącznik 1: “Należy podkreślić, iż podejrzany na niniejszym etapie postępowania przygotowawczego, nie przyznając się do stawianego mu zarzutu, odmówił składania wyjaśnień (k.14,84).”
To nieprawda.
Podczas prowadzonego przez SSR Katarzynę Kaczmarę  posiedzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy poinformowałem ją – w obecności m.in. prokuratora Bartłomieja Legutko – że w rzeczywistości zdarzenie w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 16:00 przed Komisariatem Policji IV w Krakowie polegało na tym, że zeskakując z progu samochodu, którym mnie konwojowano potknąłem się i upadłem na stojącego na wprost mnie policjanta. Wtedy wszyscy trzej rzucili się na mnie i powalili mnie na płyty chodnikowe.
To moje wyjaśnienia
Mój obrońca z urzędu, adw. Jarosław Piekar podał w zażaleniu, które on złożył od postanowienia sędzi Katarzyny Kaczmary : „Należy zaznaczyć, iż w niniejszej sprawie podejrzany nie ograniczył się li tylko do nieprzyznania się do popełnienia zarzuconego mu czynu, ale zaprezentował własną – spójną, logiczną i uzasadnioną z punktu widzenia zasad doświadczenia życiowego – wersję zdarzenia, które stało się podstawą faktyczną stawianego mu zarzutu usiłowania samouwolnienia się.
Sąd I. instancji, oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy, pomija jednakże w całości tę relację i stanowisko podejrzanego, swoje ustalenia opierając wyłącznie na pozostałych dowodach. Jednocześnie zaś Sąd wprost stwierdza (a którą to ocenę należy podzielić), iż na tym etapie postępowania nie jest uprawniony do rozstrzygania o tym, czy podejrzany popełnił zarzucany mu czyn.”
Dowód: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, Zażalenie adw.
Jarosława Piekara z dnia 30 października 2014 r.

Ad. IV
SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas zarzuciły mi kłamstwo. Podały kilkukrotnie w postanowieniu z dnia 10.04.2015 r., że ja byłem karany, w tym – Załącznik 1: “(…) a nadto wcześniejsza karalność podejrzanego (wbrew temu co w zażaleniu podejrzany podnosił, iż nie był karany, w aktach sprawy znajdują się dane o karalności podejrzanego, w których widnieje skazanie podejrzanego z art. 226 § 1 kk, art. 212 § 1 kk i innych).”
(…) Niniejsze okoliczności, w powiązaniu z wcześniejszą karalnością oskarżonego prowadzą do konkluzji, iż zachodzi możliwość orzeczenia wobec niego bezwzględnej kary pozbawienia wolności.”(…) Powyższe wywody dotyczą również zarzutów wywiedzionych przez podejrzanego w złożonym przez                niego zażaleniu, zwłaszcza w zakresie oceny materiału dowodowego, w tym opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz uprzedniej karalności podejrzanego – k. 21.”
To… także nieprawda.
Skazujący mnie – w tym za czyny z art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. – wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. został uchylony w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynów, w tym w zakresie czynów z art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. uchylił go Sąd Okręgowy w Rzeszowie w.w. wyrokiem wznowieniowym z dnia 15 września 2010 r.
Ja złożyłem do akt sprawy przeciwko mnie – przed wydaniem przez sędzię Katarzynę Kaczmarę postanowienia z dnia 16.10.2014 r. – kserokopię wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r.
Ponieważ SSR Katarzyna Kaczmara podała w postanowieniu z dnia 16.10.2014 r. – Załącznik 2: „(…) Nadto podejrzany był już karany (informacja z KRK, k. 21-22 akt 2 Ds. 542/14; wyrok w sprawie II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy został uchylony tylko w części-kopia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11-k. 131 –załącznik do pisma podejrzanego).” to się SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas z nią zgodziły…

Ad. V
SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas podały w postanowieniu z dnia 10.04.2015 r. – Załącznik 1:  “Nie znajduje także podstaw zarzut podejrzanego naruszenia art. 318 kpk (podejrzany miał możliwość zapoznania się z opinią biegłych i brał udział w postępowaniu) i art. 79 § 1 pkt 3 kpk (podejrzany w postępowaniu występował z obrońcą wyznaczonym mu z urzędu).”
Ja zarzuciłem – słusznie – prokuratorowi Bartłomiejowi Legutce, że mnie pozbawił możności skorzystania z prawa do obrony w dniu 7 maja 2014 r., gdy mi wyznaczył termin badania mnie przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę.
To z całą pewnością słuszny zarzut. On także znajduje potwierdzenie w dokumentach znajdujących się w aktach sprawy.
Wskazać należy, że art. 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.”
Na podstawie zacytowanego wyżej prawa:
1.       Trybunał Konstytucyjny orzekł wyrokiem z dnia 17 lutego 2004 r., Sygn. akt SK 39/02, OTK 2004, Nr 2 poz. 7 – „Konstytucyjne prawo do obrony należy rozumieć szeroko, jest ono bowiem nietylko fundamentalną zasadą procesu karnego, ale też elementarnym standardemdemokratycznego państwa prawnego. Prawo to przysługuje każdemu od chwili wszczęciaprzeciwko niemu postępowania karnego (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów).”
2.       Sąd Najwyższy podał w uchwale z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07, Prok. i Pr., 2007, Nr 12 – „(…) Stwierdzić należy, że prawo do obrony jest fundamentalnym prawem obywatelskim gwarantowanym Konstytucją R. P. oraz przepisami konwencji międzynarodowych, które Polska podpisała i ratyfikowała, a które przez to stały się częścią wewnętrznego porządku prawnego (art. 8 ust. 2 Konstytucji R. P.). Przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji R. P. gwarantuje każdemu przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne prawo do obrony, we wszystkich stadiach tego postępowania.W piśmiennictwie podkreśla się doniosłość tego uprawnienia, które w istocie swej jest ,,prawem do ochrony jednostki przed wszelkimi ingerencjami w sferę wolności i praw, jakim zagraża bądź ze swej natury powoduje proces karny. Jest to zatem prawo do obrony człowieka, a nie jego roli czy statusu w procesie karnym.”

Mnie przedstawiono zarzut w dniu 6 maja 2014 r., czego dowodem sporządzone w tym dniu Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów  – patrz: str. 8 oraz Załącznik 3.
Od dnia 6 maja 2014 r. przysługiwało mi zatem prawo do obrony.
Tymczasem prokurator B. Legutko wyznaczywszy w dniu 6 maja 2014 r. na dzień 7 maja 2014 r. czynność procesową z moim udziałem, tj. moje badania psychiatryczne, tego samego dnia, tj. 6 maja 2014 r. skierował – na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. –  wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny wniosek o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Kraków, dnia 6 maja 2014 r. 2 Ds. 542/14 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział II Karny
Na zasadzie art. 79 § 1 pkt 3 kpk wnoszę o wyznaczenie obrońcy z urzędu dla Zbigniewa Kękusia (Kękuś) s. /imię ojca – ZKE/ ur. 02.05.1958 r., w Krakowie, zam. /adres – ZKE/ podejrzanego o przest. z art. 242 § 4 kk w postępowaniu tut. Prokuratury o sygn. 2 Ds. 542/14, bowiem zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności, a nie ma on obrońcy z wyboru. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, pismo z dnia 6 maja 2014 r. prokuratora
Bartłomieja Legutki do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny – sędzia Sebastian Mazurek – wydał, na podstawie art. 79 § 1 pkt 3, zarządzenie o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu, adw. Jarosława Piekara … pięć dni po wyznaczonym przez prokuratora B. Legutkę w dniu 6 maja 2014 r., na dzień 7 maja 2014 r. terminie badań, tj. w dniu 12 maja 2014 r.: „Sygn. akt II Kp 293/14/K, 2 Ds. 542/14 Dnia 12.05.2014 r. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy SSR Sebastian Mazurek Protokolant (…) po rozpatrzeniu wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza z dnia 07.05/2014 w sprawie 2 Ds. 542/14 na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 Zarządził: wyznaczyć dla podejrzanego Zbigniewa Kękuś (…) obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekara (…) albowiem prokurator dopuścił dowód z opinii biegłych psychiatrów na okoliczność stanu zdrowia psychicznego podejrzanego, stąd udział obrońcy jest obligatoryjny, przynajmniej do czasu, aż biegli stwierdzą, że poczytalność podejrzanego nie budzi wątpliwości, a skoro podejrzany nie ma obrońcy z wyboru, należało wyznaczyć mu obrońcę z urzędu. (…)”
Dowód:                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, sygn. akt II Kp 293/14/K, Zarządzenie z dnia 12
maja 2014 r. sędziego Sebastiana Mazurka o wyznaczeniu obrońcy z urzędu w sprawie Prokuratury                           Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14

Czyż nie słuszny jest zatem mój zarzut, że mnie prokurator Bartłomiej Legutko pozbawił – w pełni świadomie, jakby przewidując łaskawość dla siebie w przyszłości Sądu….  – możności skorzystania w dniu 7 maja 2014 r. z konstytucyjnego prawa do obrony.
Gwarantowanego każdemu przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne, we wszystkich stadiach tego postępowania. (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów) prawa do obrony. Człowieka, a nie jego roli czy statusu w procesie karnym.
Sympatyzujące z prokuratorem B. Legutką sędziny SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas przecząc faktom, dokonując oceny materiału dowodowego wbrew zasadzie prawidłowego rozumowania – to przecież oczywiste, że jeśli Sąd wyznaczył mi obrońcę w urzędu w dniu 12 maja 2014 r. to ten nie mógł uczestniczyć w czynności procesowej z moim udziałem wyznaczonej przez prokurtaora B. Legutkę w dniu 6 maja 2014 r. na dzień 7 maja 2014 r. – podały w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r., że mnie prokurator B. Legutko nie pozbawił możności skorzystania z konstytucyjnego prawa do obrony.

xxx

W związku z przedstawionym mi przez SSO Lidię Haj, SSO Jadwigę Żmudzką i SSR del. Agnieszkę Sułowską-Gibas zarzutem, że ja poświadczyłem nieprawdę w zażaleniu na postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16.10.2014 r. – Załącznik 1: “wbrew temu co w zażaleniu podejrzany podnosił, iż nie był karany, w aktach sprawy znajdują się dane o karalności podejrzanego, w których widnieje skazanie podejrzanego z art. 226 § 1 kk, art. 212 § 1 kk i innych).” – pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. skierowanym do Sądu Rejonowego w Dębicy złożyłem – Załącznik 8: “Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny /adres – ZKE/ Sygn. akt: II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/ Dotyczy:
I.            Wniosek o przygotowanie dla mnie na poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r., postanowienia z dnia 14 kwietnia 2015 r.
II.            Wniosek o przygotowanie dla mnie na poniedziałek 27 kwietnia 2015 oświadczenia poświadczającego, że skazujący mnie wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06, został uchylony w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynów /pkt I – XVIII/ przez:
1.            Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem wznowieniowym z dnia 15 września 2010 r. sygn. II Ko 283/10, w zakresie 16 czynów z pkt. I, III – XVII
2.            Sąd Najwyższy wyrokiem wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt IV KK 272/11 w zakresie pozostałych dwóch czynów z pkt. II i XVII.
III.            Zawiadomienie, że po odbiór postanowienia, jak w pkt. I i oświadczenia, jak w pkt. II stawię się osobiście w Sądzie Rejonowym w Dębicy w poniedziałek 27 kwietnia 2015 r.
IV.            Zawiadomienie, że postanowienie, jak w pkt. I i oświadczenie, jak w pkt. II zamierzam doręczyć udzielającej mi pomocy w związku ze sprawą Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13 Posłance na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Annie Grodzkiej.
V.            Zawiadomienie, że niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. II K 407/13, pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 23
kwietnia 2015 r. – Załącznik 8

W dniu 14 kwietnia 2015 r. odbyło się przed Sądem Rejonowym w Dębicy posiedzenie w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie orzeczenia mojej obserwacji psychiatrycznej lub umorzenia postępowania do sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10/.
Mam nadzieję, że sędzia, prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój, nie będzie chciała skorzystać z okazji, którą będzie moja obecność w poniedziałek 27 kwietnia 2015 r. w kierowanym przez nią Sądzie i nie wyda Policji nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do szpitala psychiatrycznego.
Wskazać należy, że artykuł 443 Kodeksu postępowania karnego stanowi: “W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania wolno w dalszym postępowaniu wydać orzeczenie surowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy orzeczenie to było zaskarżone na niekorzyść oskarżonego albo na korzyść oskarżonego w warunkach określonych w art. 434 § 3 lub 4. Nie dotyczy to orzekania o środkach wymienionych w art. 93 i 94 Kodeksu karnego.”
Skoro sędzia Beata Stój rozpoznaje sprawę przeciwko mnie po tym, gdy w.w. Sądy odwoławcze, tj. Sąd Okręgowy w Rzeszowie i Sąd Najwyższy uchyliły skazujący mnie wyrok sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. z powodu rażącego i mającego wpływ na treść wyroku naruszenia przez niego prawa materialnego i prawa procesowego, to sędzia Beata Stój nie może mnie potraktować gorzej niż sędzia T. Kuczma.
A ten skazał mnie na karę grzywny. Wyegzekwowaną ode mnie przez komornika, lecz potem zwróconą mi przez Sąd Rejonowy w Dębicy po uchyleniu skazującego mnie wyroku.
Poza tym sędzia Beata Stój rozpoznaje sprawę przeciwko mnie w okolicznościach opisanych na str. 7 niniejszego pisma.

xxx

Pragnę poinformować także, że pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. skierowanym do prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony złożyłem – Załącznik 9: “Artur Wrona Prokurator Apelacyjny w Krakowie /adres – ZKE/Dotyczy:
1.       Wniosek – na podstawie art. 217 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o wydanie mi w dniu 27 kwietnia 2015 r. kserokopii pisma z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11,  zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda do prokuratora apelacyjnego w Krakowie.
2.       Wniosek o – w przypadku odmowy wydania mi kserokopii pisma, jak w pkt. I – sporządzenie i wydanie mi w dniu 27 kwietnia 2015 r. prezentującego przyczyny odmowy, z podaniem ich podstaw prawnych.
3.       Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.
Część I                 Przepisy prawa
I.         Artykuł 217 Kodeksu postępowania administracyjnego: “§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1)  urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2)  osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.”
II.        Artykuł 51.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: “Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.”
Część II                 Uzasadnienie
O wydanie mi kserokopii pisma z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11, zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda do prokuratora apelacyjnego w Krakowie proszę adresata niniejszego pisma od lipca 2011 r.
Pan wielokrotnie odmawiał mi jej wydania, nie podając podstaw prawnych odmownych decyzji.
Kserokopia pisma, jak wyżej jest mi potrzebna ze względu na mój interes prawny w związku ze sprawą karną rozpoznawaną przeciwko mnie przez Sąd Rejonowy w Dębicy do sygn. akt II K 407/13, na podstawie aktu oskarżenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Radosławy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/.
Pismo zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda z dnia 22.06.2011 r. prezentuje nieprawidłowości w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radosławę Ridan oraz wady prawne sporządzonego przez nią w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarżenia. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. Zbigniew Kękuś”
Dowód:                 Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 23 kwietnia 2015 r. do prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura
Wrony – Załącznik 9

Jak wiadomo wszyscy prokuratorzy w Polsce są z woli ustawodawcy osobami o nieskazitelnych charakterach:

„Prokuratorem może być tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykuł 14.1.2 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.
Najbardziej nieskazitelnego charakteru prokurator w apelacji krakowskiej Artur Wrona ukrywa przede mną od czterech prawie lat pismo z dnia 22 czerwca 2011 r. zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda z dnia 22.06.2011 r., w którym autor przedstawił  nieprawidłowości w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator Radosławę Ridan oraz wady prawne sporządzonego przez nią w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarżenia.
Sporządzonego przez nią – pod nadzorem jej wtedy przełożonych, dzisiaj tuzów krakowskiej prokuratury, Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego i Krystyny Kowalczyk, a także Edyty Kuśnierz – z opisanymi przeze mnie w niniejszym piśmie niektórymi dla mnie skutkami.
Prokurator apelacyjny w Krakowie Artur Wrona mocno pracuje na rzecz poprawienia swoim podwładnym statystyki wykrywalności przestępstw. Szkoda, że moim i mojej rodziny kosztem.

xxx

Jeśli nie zostanę umieszczony w szpitalu psychiatrycznym będę Państwa informował o kolejnych działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy publicznych demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej celem… dobicia mnie. Po tym, gdy mi zniszczyli życie, pozbawili pracy, wciąż są przecież nienasyceni. Autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:
1.        Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14, postanowienie SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10 kwietnia 2015 r.
2.        Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt IX Kp 300/14, postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r.
3.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz.MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów
4.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 3-4
5.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka, k. 7-8
6.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9
7.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat IV Policji w Krakowie, „Protokół zatrzymania osoby” z dnia 5 maja 2014 r.
8.        Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział II Karny, sygn. II K 407/13, pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 23 kwietnia 2015 r.
9.       Pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 23 kwietnia 2015 r. do prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony

Wykaz Adresatów niniejszego e-mail’a:
abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, afery <afery@poczta.fm>, aferyprawa <aferyprawa@gmail.com>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej M. Czyzewski <andrzej.m.czyzewski@gmx.de>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Andrzej.Adamczyk <Andrzej.Adamczyk@sejm.pl>, Andrzej.Halicki <Andrzej.Halicki@sejm.pl>, Anna.Grodzka <Anna.Grodzka@sejm.pl>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, Antoni.Mezydlo <Antoni.Mezydlo@sejm.pl>, Arkadiusz.Mularczyk <Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Barbara.Bubula <Barbara.Bubula@sejm.pl>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, Bartłomiej Szaciłło <bartek@nowekroje.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Beata.Kempa <Beata.Kempa@sejm.pl>, biuro <biuro@annagrodzka.pl>, biuro <biuro@biurosenatorskie.pl>, biuro <biuro@palikot.pl>, biuro <biuro@cimoszewicz.eu>, biuro <biuro@klich.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Biuro Prasowe <biuro-media.press@prokonto.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, biurosenatorskie.st <biurosenatorskie.st@interia.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Bogdan.Borusewicz <Bogdan.Borusewicz@senat.gov.pl>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, bogusrap <bogusrap@gmail.com>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bs.sekretariat <bs.sekretariat@umwm.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, grzegorzpioterek2 <grzegorzpioterek2@gmail.com>, as_krakow <as_krakow@sw.gov.pl>, rejestracja <rejestracja@psychemed.pl>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, informacja <informacja@krakow.so.gov.pl>, edgp <edgp@gazetaprawna.pl>,  <junosza11@wp.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>,  <srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl>
Cezary.Grabarczyk <Cezary.Grabarczyk@sejm.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, Dionizy.pietron <Dionizy.pietron@gmail.com>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dobrepanstwo <dobrepanstwo@gmail.com>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>, edo200 <edo200@interia.pl>, edyta.stanek <edyta.stanek@fakt.pl>, Elzbieta.Achinger <Elzbieta.Achinger@sejm.pl>, Elzbieta.Radziszewska <Elzbieta.Radziszewska@sejm.pl>, Eugeniusz.Klopotek <Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl>, Ewa Gutek <egutek@interia.pl>, ewa jacewicz <ewa305@yahoo.ca>, Ewa Małysiak <ewateresa.m@gmail.com>, Ewa.Zmuda-Trzebiatowska <Ewa.Zmuda-Trzebiatowska@sejm.pl>, fakty <fakty@rmf.fm>, falconmillenium <falconmilleniumster@gmail.com>, forsycja <forsycja@s-o-d.pl>, Forum – Forumowisko.pl <admin_noreply@forumowisko.pl>, fundacja <fundacja@lexnostra.pl>, Fundator Bogusław Michał Rapczyński <pflegemichael24eu@gmail.com>, Gabriel Janowski <biuro.pdp@wp.pl>, gaszewski <gaszewski@poczta.fm>, Gazeta GAZETA <newsletter@gazetagazeta.com>, Goska <maryla@iinet.net.au>, Grażyna Mally <grazyna@mally.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, Grzegorz.Schetyna <Grzegorz.Schetyna@sejm.pl>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, M <M@drypiotr.pl>, iampoltv@gmail.com
Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, grzegorz.osowski.b <grzegorz.osowski.b@gmail.com>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, Henryk Swół <biuro@kursy.com.pl>, HS <hs421@wp.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, hulk1811 <hulk1811@wp.pl>, husarz33 <husarz33@wp.pl>, info <info@aferyibezprawie.org>, info <info@nasznowyjork.org>, info <info@tokarstwoautomatowe.com>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, jansaski <jansaski@wp.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz7 <janusz7@o2.pl>, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, Jerzy Nowakowski dom-e <biuro@dom-e.pl>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, , Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, redakcja <redakcja@fakt.pl>, redakcja <redakcja@dziennik.krakow.pl>, redakcja <redakcja@angora.com.pl>, redakcja <redakcja@fratria.pl>, redakcja <redakcja@krakow.agora.pl>, redakcja <redakcja@3obieg.pl>, renata beata <renata_sonia@yahoo.co.uk>, Robert.Kropiwnicki <Robert.Kropiwnicki@sejm.pl>, robert_bryk <robert_bryk@go2.pl>,robert_bryk@o2.pl <robert_bryk@o2.pl>, rulewski <rulewski@janrulewski.pl>, Ryszard.Terlecki <Ryszard.Terlecki@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, rzecznikkgp <rzecznikkgp@policja.gov.pl>, S SALOMON <salomonpoland@gmail.com>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@gk.pl>, sekretariat.krakow <sekretariat.krakow@tvp.pl>, sekretariat.naczelnych <sekretariat.naczelnych@agora.pl>, sekretariat.prezesa <sekretariat.prezesa@krakow.sa.gov.pl>, sekretariatkmp <sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl>, serwisprasowy <serwisprasowy@brpo.gov.pl>, siwam9 <siwam9@interia.pl>, skargi <skargi@ms.gov.pl>, slawomir.m <slawomir.m@poczta.onet.pl>, Stanislaw.Piotrowicz <Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl>, Stanislaw.Zelichowski <Stanislaw.Zelichowski@sejm.pl>, Stanislawa.Przadka <Stanislawa.Przadka@sejm.pl>, Stefan.Niesiolowski <Stefan.Niesiolowski@sejm.pl>, stowarzyszeniedemokracjausa <stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com>, Tadeusz Chołda <tadcho@gmail.com>, jaromirlechita@gmail.com, Tadeusz.Iwinski <Tadeusz.Iwinski@sejm.pl>, Tomasz.Kaczmarek <Tomasz.Kaczmarek@sejm.pl>, Tomasz.Tomczykiewicz <Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl>, tomekparol <tomekparol@yahoo.pl>, videopolonia <videopolonia@wp.pl>, w.stechnij <w.stechnij@gmail.com>, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>, Wanda.Nowicka <Wanda.Nowicka@sejm.pl>, warzechabogdan <warzechabogdan@gmail.com>, Jac64 <Jac64@o2.pl>, Witold.Waszczykowski <Witold.Waszczykowski@sejm.pl>, biuro <biuro@andrzejduda.pl>, witoldkotulski <witoldkotulski@op.pl>, wnek <wnek@interia.pl>, wojewoda <wojewoda@malopolska.uw.gov.pl>, wojsat <wojsat@poczta.onet.pl>, wsx4 <wsx4@wp.pl>, Zbigniew Romanski <zr@dr.pl>, zbigniewdrobniak7 <zbigniewdrobniak7@gmail.com>, ziris <ziris@interia.eu>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, ora.krakow <ora.krakow@adwokatura.pl>,
, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, Jaroslaw.Gowin <Jaroslaw.Gowin@sejm.pl>, Jaroslaw.Kaczynski <Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jasnywiktor <jasnywiktor@wp.pl>,  Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, Jerzy.Fedorowicz <Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl>, Jerzy.Wenderlich <Jerzy.Wenderlich@sejm.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, Joachim.Brudzinski <Joachim.Brudzinski@sejm.pl>, joannafrydrych <joannafrydrych@wp.pl>, Jolanta.Szczypinska <Jolanta.Szczypinska@sejm.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, Jozef.Lassota <Jozef.Lassota@sejm.pl>, Jozef.Zych <Jozef.Zych@sejm.pl>, jpiekar <jpiekar@jpiekar.pl>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kancelariaslabosz <kancelariaslabosz@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, Krystyna.Pawlowicz <Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl>, krystynagorzynska <krystynagorzynska@wp.pl>, krzysiek.paleczek <krzysiek.paleczek@gmail.com>, Krzysztof.Szczerski <Krzysztof.Szczerski@sejm.pl>, LENA <lenafleszar@poczta.fm>, Leszek.Miller <Leszek.Miller@sejm.pl>, lew1 <lew1@poczta.fm>, lorenzfreimann <lorenzfreimann@interia.pl>, Lukasz.Gibala <Lukasz.Gibala@sejm.pl>, M.Kaminski <M.Kaminski@sejm.pl>, Malgorzata.Gosiewska <Malgorzata.Gosiewska@sejm.pl>, Malgorzata.Kidawa-Blonska <Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl>, Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska <Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska@sejm.pl>, Marek.Kuchcinski <Marek.Kuchcinski@sejm.pl>, Marek.Suski <Marek.Suski@sejm.pl>, maria.j.michta <maria.j.michta@gmail.com>, Mariusz.Blaszczak <Mariusz.Blaszczak@sejm.pl>, Marzena.Machalek <Marzena.Machalek@sejm.pl>, Michal.Kabacinski <Michal.Kabacinski@sejm.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, nie.spopielarni <nie.spopielarni@gmail.com>, oficer.prasowy <oficer.prasowy@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl>, pek.biuro <pek.biuro@gmail.com>, PflegeMichael24 <biuro@pflegemichael24.eu>, pioterekg <pioterekg@yahoo.con>, Piotr Bein <piotr.bein@imag.net>, PIOTR KOWALSKI <amadeusz2006@yahoo.com>, Piotr.Naimski <Piotr.Naimski@sejm.pl>, piotr.utrata <piotr.utrata@ingbank.pl>, Piotrek orgonitowy <hydropurepolska@wp.pl>, piotrowiczkw <piotrowiczkw@gmail.com>, pisupisu <pisupisu@interia.pl>, poczta <poczta@malopolska.policja.gov.pl>,
pomoc <pomoc@itvp.pl>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, prasa <prasa@krakow.sa.gov.pl>, President Founders Convention <bmr@pflegemichael24eu.com>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, prezydent <prezydent@um.krakow.pl>, Przemyslaw.Wipler <Przemyslaw.Wipler@sejm.pl>, pz <pz@krakow.pa.gov.pl>, r__opara <r__opara@hotmail.com>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, rafal-gawronski <rafal-gawronski@wp.pl>, Rafal.Grupinski <Rafal.Grupinski@sejm.pl>, rbekier <rbekier@poczta.onet.pl>, red.wisniowski <red.wisniowski@gmail.com>, redakcja <redakcja@newsweek.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, senat <senat@senat.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, grodzki <grodzki@gupkrakow.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, bpr <bpr@sejm.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, kontakt <kontakt@gdansk.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@prokuratura.katowice.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, pa.lublin <pa.lublin@ms.gov.pl>, prokuratura <prokuratura@lodz.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@poznan.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@parz.pl>, pa.szczecin <pa.szczecin@ms.gov.pl>, pawroclaw <pawroclaw@wroclaw.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@bialystok.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@warszawa.pa.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, stalmasz1@wp.pl, mampytanie <mampytanie@ingbank.pl>, Polak Andrzej <andrzej@hdsnet.hu>, pkukiz@interia.pl, kontakt@kprm.gov.pl, dyrsekmon@mon.gov.pl, kancelaria@mz.gov.pl, kontakt@msport.gov.pl,bm@ms.gov.pl, info@mos.gov.pl, mac@mac.gov.pl, minister@msp.gov.pl, informacja@men.gov.pl, opi@opi.org.pl, info@mpips.gov.pl, rzecznik@mkidn.gov.pl, rzecznik@msw.gov.pl, kancelaria@minrol.gov.pl, DW.Sekretariat@msz.gov.pl, sekretariat.IF@mf.gov.pl, sekretariatMWasiak@mir.gov.pl, bip@kprm.gov.pl,
Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Ireneusz.Ras <Ireneusz.Ras@sejm.pl>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, Iwona.Arent <Iwona.Arent@sejm.pl>, Iwona.Sledzinska-Katarasinska <Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl>, iwona5001 <iwona5001@o2.pl>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, jadwiga <jadwiga@icppc.pl>, jadwigarykala <jadwigarykala@gmail.com>, jagadud <jagadud@gmail.com>, Jagna.Marczulajtis-Walczak <Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl>, biuro <biuro@kancelaria-wassermann.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, Jan.Tomaszewski <Jan.Tomaszewski@sejm.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, Janina N <janina.niedzwiedz@interia.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz <krakjanusz@wp.pl>, Janusz.Piechocinski <Janusz.Piechocinski@sejm.pl>, Janusz.Sniadek <Janusz.Sniadek@sejm.pl>, admin <admin@diecezja.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>,
prezes <prezes@debica.sr.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@debica.sr.gov.pl>, prezes <prezes@rzeszow.so.gov.pl>, administracja <administracja@rzeszow.sa.gov.pl>, bm <bm@ms.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, eudajmonista <eudajmonista@o2.pl>, a.czachor <a.czachor@cyf.gov.pl>, abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, adamusik8 <adamusik8@wp.pl>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, andkoch23 <andkoch23@wp.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, Boguś Maśliński <hulk1811@wp.pl>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, buben3 <buben3@wp.pl>, centrum informacji <hs421@wp.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/