Dr Kękuś: Prokurator Legutko i jego obrończynie prokurator Chmielarczyk-Skiba i sędziny SSO L. Haj, SSO J. Żmudzka, SSO A. Sułowska-Gibas

Prokurator Bartłomiej Legutko i jego obrończynie prokurator A. Chmielarczyk-Skiba i sędziny SSO L. Haj, SSO J. Żmudzka, SSO A. Sułowska-Gibas

Szanowni Państwo,

W niniejszym e-mialu prezentuję – przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości oraz w interesie społecznym – kto i w jaki sposób pragnie mnie umieścić w szpitalu psychiatrycznym. Czyli jak prokuratorowi Bartłomiejowi Legutko z Prokuratury Rejonowej Kraków–Krowodrza wszystko –  tym nawet pozbawić uznanego przez niego za niepoczytalnego podejrzanego konstytucyjnego prawa do obrony – wolno, bo chronią jego partykularnego interesiku jego przełożona oraz trzódka sędzin z Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy.
Chronią w sposób, jak to w instytucjach wymiaru sprawiedliwości… żenujący. Z rażącym naruszeniem prawa, wbrew zasadom prawidłowego rozumowania.
Jak mówią: „pycha kroczy przed upadkiem”. Z winy aroganckiego ignoranta prokuratora Bartmieja Legutko Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy wydał w dniu 10 kwietnia 2015 r. orzeczenie, które należy z urzędu uchylić, albowiem zachodzi w jego przypadku jedna z tzw. „bezwzględnych przyczyn odwoławczych”.
Daję zatem szansę prokuratorowi Bartłomiejowi Legutce, żeby naprawił szkody wizerunkowe – kompromitacja prokuratury, w tym kolejna prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta i jego przyjaciela, prokuratora apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony – które w zamiarze umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym wyrządził wymiarowi sprawiedliwości.
Czy z niej skorzysta nieskazitelnego charakteru prokurator Bartłomiej Legutko….?
W szpitalu psychiatrycznym zamknąć mu się mnie nie uda. Z jego samego wyłącznie winy.

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Pani
Agata Chmielarczyk-Skiba
Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy
oś. Kościuszkowskie 2
31-858 Kraków

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

Do wiadomości:
1.        Pan Bartłomiej Legutko, Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków, sygn. akt: 2 Ds. 542/14
2.        inni

Dotyczy:
I.         Wniosek o skierowanie – na podstawie art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 327 § 3 p. 3, 4 k.p.k., art. 425 § 4 k.p.k., art. 426 § 2 k.p.k., art. 427 § 2 i § 3 k.p.k., art. 438 k.p.k., art. 542 § 1 k.p.k. i art. 544 § 1 k.p.k. – wniosku do innego równorzędnego składu sądu Okręgowego w Krakowie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14 oraz o uchylenie w całości tego orzeczenia i umorzenie postępowania z powodu:
1.       uchybienia wymienionego w art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.k.,
2.       błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia /art. 438 pkt 2 k.p.k./, tj. ustalenia w sprzeczności ze stanem faktycznym, że ja byłem karany.
II.        Wniosek  – na podstawie art. 2, art. 7, art. 32, art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o odstąpienie,  z powodu m.in.:
1.       przedstawienia mi zarzutu popełnienia czynu, którego popełnienie jest niemożliwe,
2.       potwierdzonego przez Adresatkę niniejszego pisma, prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agatę Chmielarczyk-Skibę pozbawienia mnie przez prokuratora Bartłomieja Legutkę podczas czynności procesowej prowadzonej z moim udziałem, tj. moich badań psychiatrycznych w dniu 7 maja 2014 r., możności skorzystania z prawa do obrony określonego w art. 79 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania karnego i art. 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
3.       przyjęciu przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy za podstawę orzeczenia z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14, na błędnym ustaleniu, że ja byłem karany.
od wykonania wydanego na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomieja Legutko  postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX. Kp. 300/14/K o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym /Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie/ przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie,
III.      Zawiadomienie, że po doręczeniu mi wezwania do stawiennictwa na obserwację do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, stawię się w wyznaczonym terminie, a poddany obserwacji, w sprzeciwie dla:
1.       przedstawienia mi bezpodstawnego zarzutu popełnienia niewykonalnego czynu,
2.       świadomego i celowego naruszenia przez Adresata niniejszego pisma prawa określonego w art. 79 § 1 pkt 3 kp.k. i pozbawienia mnie możności skorzystania z określonego w art. 42.2 Konstytucji prawa do obrony podczas przeprowadzonej w dniu 7 maja 2014 r. z moim, jako podejrzanego udziałem czynności procesowej badań psychiatrycznych,
3.       przyjęciu przez Sąd Okręgowy w Krakowie za podstawę orzeczenia z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym błędnego ustalenia, że ja byłem karany, mimo nie byłem karany,
rozpocznę protest głodowy, nie będę jadł ani pił.
IV.      Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I i III bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
V.       Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony
we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę
lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.”
Artykuł 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…)
3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”
Artykuł 79  § 1 Kodeksu postępowania karnego

„W szczególności – prokurator Bartłomiej Legutko niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności określonych
w art. 79 § 1 pkt 3 wystąpił do Sądu o wyznaczenia Panu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony.
(…) Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14),
pismo prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. skierowanym do prokuratora referenta w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14Bartłomieja Legutko złożyłem – Załącznik I: „Bartłomiej Legutko Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza /adres – ZKE/ Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:
I.         Wniosek o skierowanie – na podstawie art. 425 § 4 k.p.k., art. 426 § 2 k.p.k., art. 427 § 2 i § 3 k.p.k., art. 438 k.p.k., art. 542 § 1 k.p.k. i art. 544 § 1 k.p.k. – wniosku do innego równorzędnego składu sądu Okręgowego w Krakowie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14 oraz o uchylenie w całości tego orzeczenia i umorzenie postępowania z powodu:
1.       uchybienia wymienionego w art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.k.,
2.       błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia /art. 438 pkt 2 k.p.k./, tj. ustalenia w sprzeczności ze stanem faktycznym, że ja byłem karany.
II.        Wniosek o skierowanie zapytania do prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój, czy skazujący mnie wyrok sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/ został uchylony w zakresie wszystkich osiemnastu przypisanych mi nim czynów:
1.       wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10, Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny – w zakresie szesnastu czynów,
2.       wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, Sądu Najwyższego Izba Karna – w zakresie dwóch czynów.
III.      Wniosek  – na podstawie art. 2, art. 7, art. 32, art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o odstąpienie,  z powodu m.in.:
1.       przedstawienia mi zarzutu popełnienia czynu, którego popełnienie jest niemożliwe,
2.       potwierdzonego przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agatę Chmielarczyk-Skibę pozbawienia mnie przez Adresata niniejszego pisma podczas czynności procesowej prowadzonej z moim udziałem, tj. moich badań psychiatrycznych w dniu 7 maja 2014 r., możności skorzystania z prawa do obrony określonego w art. 79 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania karnego i art. 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
3.       przyjęciu przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy za podstawę orzeczenia z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14, na błędnym ustaleniu, że ja byłem karany,
od wykonania wydanego na wniosek Adresata niniejszego pisma postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX. Kp. 300/14/K o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie.
IV.     Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I i III bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
V.      Zawiadomienie, że po doręczeniu mi wezwania do stawiennictwa na obserwację do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, stawię się w wyznaczonym terminie, a poddany obserwacji, w sprzeciwie dla:
1.       przedstawienia mi bezpodstawnego zarzutu popełnienia niewykonalnego czynu,
2.       świadomego i celowego naruszenia przez Adresata niniejszego pisma prawa określonego w art. 79 § 1 pkt 3 kp.k. i pozbawienia mnie możności skorzystania z określonego w art. 42.2 Konstytucji prawa do obrony podczas przeprowadzonej w dniu 7 maja 2014 r. z moim, jako podejrzanego udziałem czynności procesowej badań psychiatrycznych,
3.       przyjęciu przez Sąd Okręgowy w Krakowie za podstawę orzeczenia z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym błędnego ustalenia, że ja byłem karany, mimo nie byłem karany,
rozpocznę protest głodowy, nie będę jadł ani pił.
VI.     Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt: 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 30 kwietnia
2014 r. do prokuratora Bartłomieja Legutko – Załącznik I

Pani także posiada uprawnienia do uczynienia zadość moim wnioskom, jak w pkt. I i II, str. 1 niniejszego pisma.
Wskazać bowiem należy, że:
1.       Artykuł  8a ust. 1 ustawy o prokuraturze stanowi: „Prokurator bezpośrednio przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest włączana do akt sprawy.”
2.       Artykuł 326 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „(…) § 2. Prokurator jest obowiązany czuwać nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem całego nadzorowanego przez siebie postępowania.
§ 3. Z tytułu sprawowanego nadzoru prokurator może w szczególności:
1) zaznajamiać się z zamierzeniami prowadzącego postępowanie, wskazywać kierunki postępowania oraz wydawać co do tego zarządzenia,
2) żądać przedstawienia sobie materiałów zbieranych w toku postępowania,
3) uczestniczyć w czynnościach dokonywanych przez prowadzących postępowanie, osobiście je przeprowadzać albo przejąć sprawę do swego prowadzenia,
4) wydawać postanowienia, zarządzenia lub polecenia oraz zmieniać i uchylać postanowienia i zarządzenia wydane przez prowadzącego postępowanie.”

W piśmie z dnia 30.04.2015 r. do Bartłomieja Legutko prezentuję dowody poświadczające, że w sprawie orzeczenia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14 zachodzi przesłanka określona w art. 438 k.p.k.: „Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: (…) 3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, (…).”
Sąd Okręgowy popełnił błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, tj. ustalił w sprzeczności ze stanem faktycznym, że ja byłem karany. Błąd Sądu Okręgowego miał wpływ na treść orzeczenia z dnia 10.04.2015 r. Sąd podał – Załącznik I.9: „Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia omówił wskazaną kwestię i podniósł, iż w niniejszej sprawie można przewidywać wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Za takim rozstrzygnięciem przemawia rodzaj naruszonego dobra prawnego (przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości), okoliczności popełnienia czynu oraz jego skutki (obrażenia ciała funkcjonariuszy), a nadto wcześniejsza karalność podejrzanego (wbrew temu co w zażaleniu podejrzany podnosił, iż nie był karany, w aktach sprawy znajdują się dane o karalności podejrzanego, w których widnieje skazanie podejrzanego z art. 226 § 1 kk, art. 212 § 1 kk i innych). (…) Niniejsze okoliczności, w powiązaniu z wcześniejszą karalnością oskarżonego prowadzą do konkluzji, iż zachodzi możliwość orzeczenia wobec niego bezwzględnej kary pozbawienia wolności.”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14, postanowienie SSO Lidii
Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10.04.2015 r. – Załącznik I.9

Ja nie byłem karany.

Wskazać także należy, że jako jedną z tzw. bezwzględnych przyczyn odwoławczych ustawodawca wskazał w art. 439 § 1 k.p.k. „Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli: (…) 10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,”.
Z winy prokuratora Bartłomieja Legutko ja nie miałem obrońcy podczas pierwszej, najważniejszej po przedstawieniu mi w dniu 6 maja 2014 r. zarzutu czynności procesowej z moim udziałem, tj. podczas moich badań psychiatrycznych przeprowadzonych w dniu 7 maja 2014 r.
Obrońca został mi wyznaczony dopiero w dniu 12 maja 2014 r., pięć dni po badaniach.
Fakt ten poświadczyła Pani, podając  w osobiście sporządzonym przez Panią piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik I.7: „Prokuratura Rejownowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Kraków, dnia 2.XII.2014 r. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Odpowiadając na Pana pismo z dnia 3 listopada 2014 r. stanowiące w swej istocie skargę na czynności prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza Bartłomieja Legutko informuję, że przeprowadziłam analizę materiałów z postępowania przygotowawczego o sygnaturze 2 DS. 542/14 pod kątem podnoszonych przez Pana w powyższym piśmie zarzutów odnoszących się do naruszenia przez prokuratora referenta w trakcie w/w postępowania Pana prawa do obrony. Po analizie materiałów uznają powyższą skargę za niezasadną.
W szczególności – prokurator Bartłomiej Legutko niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności określonych w art. 79 § 1 pkt 3 wystąpił do Sądu o wyznaczenia Panu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony. Wbrew Pana twierdzeniom wyznaczenie przez prokuratora terminu badania na dzień 7.05.2014r. (kiedy był Pan także badany do innej sprawy) nie stanowi naruszenia Pana prawa do obrony. Pana obrońca, który został ustanowiony po terminie badania, ma bowiem prawo między innymi składać wnioski dowodowe, zapoznać się z opinią pisemną złożoną przez biegłych, a nadto przysługuje mu prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych. Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14), pismo prokuratora
rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik I.7

Prokurator Bartłomiej Legutko uznał mnie w dniu 6 maja 2014 r. za niepoczytalnego. Wydał tego dnia dwa postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym oraz wyznaczył termin moich badań na następny dzień 7 maja 2014 r.
Wskazać należy, że art. 79 § 1 stanowi: „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”
Doprowadzony przez Policję spotkałem się w dniu 7 maja 2014 r. z biegłymi wyznaczonymi przez prokuratora B. Legutkę, lekarzami psychiatrami z listy prezesa Sądu Okręgowego Krakowie, Katarzyną Bilską-Zarembą i Mariuszem Patlą, którzy mnie badali, co poświadczyli w opinii z dnia 3 czerwca 2014 r.
Pani poświadczyła w w.w. piśmie do mnie z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik I.7: W szczególności – prokurator Bartłomiej Legutko niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności określonych w art. 79 § 1 pkt 3 wystąpił do Sądu o wyznaczenia Panu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony.”
Podczas czynności procesowej przeprowadzonej z moim udziałem w dniu 7 maja 2014 r., tj. moich badań psychiatrycznych, ja nie miałem – z winy prokuratora Bartłomieja Legutko – obrońcy w wypadku określonym w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.
W przypadku orzeczenia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14 zachodzi zatem – z winy prokuratora Bartłomieja Legutko – bezwzględna przyczyna odwoławcza określona w art. 439 § 1 k.p.k. „Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli: (…) 10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,”.
Pani, Adresatka niniejszego pisma, prokurator rejonowy dla Krakowa Krowodrzy poświadczyła w piśmie do mnie z dnia 2 grudnia 2014 r., że w przypadku orzeczenia Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14 zachodzi w.w. bezwzględna przyczyna odwoławcza.

W związku z powyższym  wnoszę – jeśli prokurator Bartłomiej Legutko odmówi mi uczynienia zadość moim wnioskom z pkt. I i III mojego pisma do niego z dnia 30 kwietnia 2015 r. – jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:
1.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt: 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 30 kwietnia 2014 r. do prokuratora Bartłomieja Legutko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Bartłomiej Legutko
Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza
oś. Kościuszkowskie 2
31-858 Kraków

Sygn. akt: 2 Ds. 542/14

Do wiadomości:
1.        Prokurator Agata Chmielarczyk-Skiba, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków
2.        inni

Dotyczy:
I.         Wniosek o skierowanie – na podstawie art. 425 § 4 k.p.k., art. 426 § 2 k.p.k., art. 427 § 2 i § 3 k.p.k., art. 438 k.p.k., art. 542 § 1 k.p.k. i art. 544 § 1 k.p.k. – wniosku do innego równorzędnego składu sądu Okręgowego w Krakowie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14 oraz o uchylenie w całości tego orzeczenia i umorzenie postępowania z powodu:
1.       uchybienia wymienionego w art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.k.,
2.       błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia /art. 438 pkt 2 k.p.k./, tj. ustalenia w sprzeczności ze stanem faktycznym, że ja byłem karany.
II.        Wniosek o skierowanie zapytania do prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój, czy skazujący mnie wyrok sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /obecnie II K 407/13/ został uchylony w zakresie wszystkich osiemnastu przypisanych mi nim czynów:
1.       wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10, Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział II Karny – w zakresie szesnastu czynów,
2.       wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, Sądu Najwyższego Izba Karna – w zakresie dwóch czynów.
III.      Wniosek  – na podstawie art. 2, art. 7, art. 32, art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o odstąpienie,  z powodu m.in.:
1.       przedstawienia mi zarzutu popełnienia czynu, którego popełnienie jest niemożliwe,
2.       potwierdzonego przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agatę Chmielarczyk-Skibę pozbawienia mnie przez Adresata niniejszego pisma podczas czynności procesowej prowadzonej z moim udziałem, tj. moich badań psychiatrycznych w dniu 7 maja 2014 r., możności skorzystania z prawa do obrony określonego w art. 79 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania karnego i art. 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
3.       przyjęciu przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy za podstawę orzeczenia z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14, na błędnym ustaleniu, że ja byłem karany,
od wykonania wydanego na wniosek Adresata niniejszego pisma postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX. Kp. 300/14/K o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie.
IV.      Wniosek o sporządzenie i doręczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I i III bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie tygodnia od daty złożenia niniejszego pisma.
V.       Zawiadomienie, że po doręczeniu mi wezwania do stawiennictwa na obserwację do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, stawię się w wyznaczonym terminie, a poddany obserwacji, w sprzeciwie dla:
1.       przedstawienia mi bezpodstawnego zarzutu popełnienia niewykonalnego czynu,
2.       świadomego i celowego naruszenia przez Adresata niniejszego pisma prawa określonego w art. 79 § 1 pkt 3 kp.k. i pozbawienia mnie możności skorzystania z określonego w art. 42.2 Konstytucji prawa do obrony podczas przeprowadzonej w dniu 7 maja 2014 r. z moim, jako podejrzanego udziałem czynności procesowej badań psychiatrycznych,
3.       przyjęciu przez Sąd Okręgowy w Krakowie za podstawę orzeczenia z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym błędnego ustalenia, że ja byłem karany, mimo nie byłem karany,
rozpocznę protest głodowy, nie będę jadł ani piłł.
VI.      Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma oraz kopia odpowiedzi na nie zostaną umieszczone w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony
we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę
lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.”
Artykuł 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Każdy: «wszelki, bez wyjątku»
Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 321

„W szczególności – prokurator Bartłomiej Legutko niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności określonych
w art. 79 § 1 pkt 3 wystąpił do Sądu o wyznaczenia Panu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony.
(…) Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14),
pismo prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik 7

„W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…)
3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”
Artykuł 79  § 1 Kodeksu postępowania karnego

„Oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść środek odwoławczy także na korzyść oskarżonego.”
Artykuł 425 § 4 Kodeksu postępowania karnego

„Od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek zażalenia,
a także od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia o przeprowadzeniu obserwacji,
o zastosowaniu środka zapobiegawczego lub nałożeniu kary porządkowej przysługuje zażalenie
do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego.”
Artykuł 426 § 2 Kodeksu postępowania karnego

Część I                  Streszczenie

Jako jedną z tzw. bezwzględnych przyczyn odwoławczych ustawodawca wskazał w artykule 439 § 1 k.p.k.: „Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli: (…) 10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,”.
Z Pana winy ja nie miałem obrońcy podczas pierwszej, najważniejszej po przedstawieniu mi w dniu 6 maja 2014 r. zarzutu czynności procesowej z moim udziałem, tj. podczas moich badań psychiatrycznych przeprowadzonych w dniu 7 maja 2014 r.
Obrońca został mi wyznaczony na Pana wniosek z dnia 6 maja 2014 r., w dniu 12 maja 2014 r., pięć dni po badaniach.

Artykuł 438 Kodeksu postępowania karnego stanowi:  „Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: (…) 3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, (…).”
Rozpoznający Pana wniosek z dnia 17 czerwca 2014 r. o przeprowadzenie moich badań i badań psychiatrycznych połączonych z obserwacją psychiatryczną przez okres 4 tygodni w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny popełnił z winy dwojga kolejnych prezesów Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Dariusza Różańskiego i SSR Beaty Stój błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia wydanego w dniu 16 października 2014 r., sygn. sygn. akt IX Kp 300/14/K.
Przyjął, że ja byłem karany.
Zaskarżyłem postanowienie z dnia 16.10.2014 r.  W zażaleniu z dnia 30.01.2014 r. podałem, że nie byłem karany. Wcześniej, przed wydaniem przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w.w. postanowienia z dnia 16.10.2014 r., przy piśmie z dnia 16.10.2014 r. złożyłem do akt sprawy dowody poświadczające, że nie byłem karany, w tym wyrok z dnia 15.09.2010 r. Sądu Okręgowego w Rzeszowie sygn. II Ko 283/10 i wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. Sądu Najwyższego, z dnia 26.01.2012 r., którymi te Sądy uchyliły skazujący mnie wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., sygn. II K 451/6.
Taki sam jednak błąd, jak popełnił w ustaleniach faktycznych Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w zaskarżonym przeze mnie postanowieniu z dnia 16.10.2014 r. popełnił także Sąd II instancji, tj. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy przyjmując za podstawę orzeczenia wydanego w dniu 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14, że ja byłem w przeszłości karany.
Błąd Sądu Okręgowego w ustaleniach faktycznych miał wpływ na treść orzeczenia z dnia 10.04.2015 r., Sąd podał – Załącznik 8: Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia omówił wskazaną kwestię i podniósł, iż w niniejszej sprawie można przewidywać wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Za takim rozstrzygnięciem przemawia rodzaj naruszonego dobra prawnego (przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości), okoliczności popełnienia czynu oraz jego skutki (obrażenia ciała funkcjonariuszy), a nadto wcześniejsza karalność podejrzanego (wbrew temu co w zażaleniu podejrzany podnosił, iż nie był karany, w aktach sprawy znajdują się dane o karalności podejrzanego, w których widnieje skazanie podejrzanego z art. 226 § 1 kk, art. 212 § 1 kk i innych). (…) Niniejsze okoliczności, w powiązaniu z wcześniejszą karalnością oskarżonego prowadzą do konkluzji, iż zachodzi możliwość orzeczenia wobec niego bezwzględnej kary pozbawienia wolności.”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14, postanowienie SSO Lidii
Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10.04.2015 r. – Załącznik 8

Ja nie byłem karany.

Część II                 Uzasadnienie

Pan złożył – w opisanych poniżej okolicznościach –  skutecznie wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny o orzeczenie badania stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie.
Ustawodawca taki nałożył na wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem także na Pana, obowiązek:

„Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Artykuł 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Na Panu, jako przedstawicielu władzy, ciąży dodatkowo konstytucyjny obowiązek:

„Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Powinien mnie Pan także traktować tak samo, jak pozostałych uczestników postępowania, które Pan prowadzi z moim, jako podejrzanego udziałem:

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”
Artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Jest Pana obowiązkiem traktować mnie sprawiedliwie, na równi z innymi uczestnikami postępowania oraz nie tylko samemu przestrzegać prawa, ale także mnie zapewnić możność korzystania z moich praw ponieważ:

„Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
xxx

W dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 15:30 zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdy w sekretariacie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód zapoznawałem się z aktami sprawy prowadzonej przeciwko mnie z zawiadomienia Andrzeja Zolla i Wiesławy Zoll.
Policjanci – sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak – wykonywali postanowienie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. II K 407/13, zatrzymania mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. do Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich 7.
Policjanci nałożyli mi na ręce kajdanki i zawieźli mnie do Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Montelupich 7. Tam gdy zeskakiwałem z progu przedziału dla osób zatrzymanych samochodu Fiat Ducato, którym mnie konwojowano potknąłem się i upadłem na jednego z konwojujących mnie policjantów. Wszyscy trzej rzucili się wtedy na mnie i powalili mnie na płyty chodnikowe. Po krótkim pobycie w Komisariacie IV policjanci przewieźli mnie do jego siedziby dodatkowej przy ul. Radzikowskiego 29. Tam st.asp. Roman Tarnówko sporządził „Protokół Zatrzymania Osoby”.
Następnie przewieziono mnie do Izby Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Następnego dnia, 6 maja 2014 r. przewieziono mnie do Komisariatu Policji IV Krakowie, gdzie przedstawiono mi zarzut – Załącznik 1: „Kraków, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w Krakowie L.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutów
Asp. Marcin Moń z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadząc dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kękuś podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk  zw. z art. 242 § 4 kk działając na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawił postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kękuś zarzucając mu, że: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, używając przemocy poprzez kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, którą z dużą siłą uderzyła konwojującego policjanta  sierż. sztab. Pawła Lewkowicza  w klatkę piersiową, usiłował się uwolnić, jednak zamierzonego celu nie osiągną z uwagi na obezwładnienia przez konwojujących go funkcjonariuszy Policji. Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutów uzasadniam Fakt popełnienia przez Zbigniewa Kękuś zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami świadków. Podane okoliczności uzasadniają przedstawiony podejrzanemu zarzut asp. Marcin Moń”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz.
MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów –                                                            Załącznik 1

Od dnia 6 maja 2014 r., gdy przedstawiono mi zarzuty, przysługiwało mi prawo do obrony.
Wskazać bowiem należy, że art. 42.2 Konstytucji stanowi: „Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.”
Na podstawie zacytowanego wyżej prawa:
1.       Trybunał Konstytucyjny orzekł wyrokiem z dnia 17 lutego 2004 r., Sygn. akt SK 39/02, OTK 2004, Nr 2 poz. 7 – „Konstytucyjne prawo do obrony należy rozumieć szeroko, jest ono bowiem nietylko fundamentalną zasadą procesu karnego, ale też elementarnym standardemdemokratycznego państwa prawnego. Prawo to przysługuje każdemu od chwili wszczęciaprzeciwko niemu postępowania karnego (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów).”
2.       Sąd Najwyższy podał w uchwale z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07, Prok. i Pr., 2007, Nr 12 – „(…) Stwierdzić należy, że prawo do obrony jest fundamentalnym prawem obywatelskim gwarantowanym Konstytucją R. P. oraz przepisami konwencji międzynarodowych, które Polska podpisała i ratyfikowała, a które przez to stały się częścią wewnętrznego porządku prawnego (art. 8 ust. 2 Konstytucji R. P.). Przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji R. P. gwarantuje każdemu przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne prawo do obrony, we wszystkich stadiach tego postępowania.W piśmiennictwie podkreśla się doniosłość tego uprawnienia, które w istocie swej jest ,,prawem do ochrony jednostki przed wszelkimi ingerencjami w sferę wolności i praw, jakim zagraża bądź ze swej natury powoduje proces karny. Jest to zatem prawo do obrony człowieka, a nie jego roli czy statusu w procesie karnym.”

Pan uznał w dniu 6 maja 2014 r., że posiada Pan uzasadnione wątpliwości co do mojej poczytalności. Nabrał ich Pan po zapoznaniu się z zeznaniami, które w.w. funkcjonariusze Policji złożyli w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 18:45 – 19:40:
1.       Zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza – Załącznik 2: przesłuchująca st. sierż Anna Pękala-Rossa, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:30: „(…) Kiedy dojechaliśmy na miejsce, tj. do Komisariatu Policji IV w Krakowie na ul. Królewską 4 około godz. 16:00 zaparkowaliśmy radiowóz przed Komisariatem IV. Wszyscy wyszliśmy z radiowozu. Następnie za pomocą pilota kierowca odblokował drzwi tylne zamykające przedział dla przewozu osób zatrzymanych, po czym zbliżyłem się do tych drzwi będąc po prawej stronie i zacząłem otwierać skrzydła drzwi. W tym czasie st. post. Marcin Rak  otwierał zamek w kracie zabezpieczającej oraz listwę (skobla) blokującej ten zamek. Marcin stał wówczas z lewej strony drzwi. Michał Doroba stał centralnie przed drzwiami pomieszczenia do przewozu osób zatrzymanych w odległości ok. 1 m. od krawędzi drzwi by zachować bezpieczną odległość i w razie chęci ucieczki asekurować zatrzymanego. W tym momencie – kiedy stałem przy prawym skrzydle zatrzymany Zbigniew Kękuś kopnął w kratę zabezpieczającą, krata z dużą siłą uderzyła mnie w klatkę piersiową na wysokości prawego ramienia (staw barkowy).”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 3-4 – Załącznik 2
2.       Zeznania st. post. Marcina Raka  – Załącznik 3:  przesłuchująca nadkom. Ewa Styczeń, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19.10: „(…) Po przyjeździe pod Komisariat IV w Krakowie na ul. Królewskiej, ja zaparkowałem radiowóz frontem do budynku, zgasiłem silnik i wszyscy w trójkę wysiedliśmy z radiowozu kierując się pod tył pojazdu. Ja otworzyłem drzwi radiowozu, z tyłu za mną stali sierż. Doroba z mojej prawej strony, a sierż. Lewkowicz z lewej mojej strony. Po otwarciu drzwi radiowozu z kieszeni munduru wyciągnąłem klucz do kraty połączony z kluczem do radiowozu. Włożyłem klucz do zamka i go przekręciłem otwierając zamek w kratownicy. Zbigniew Kękuś siedział po lewej stronie wnętrza pomieszczenia, miał ręce skute kajdankami z przodu. Jak otwierałem siedział spokojnie. Po odsunięciu zabezpieczenia nagle Zbigniew Kękuś kopnął nogą w kratę, która otwierając się gwałtownie uderzyła w drzwi pojazdu i odbijając uderzyła w bark sierż. Lewkowicza”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka,
k. 7-8 – Załącznik 3
3.       Zeznania sierż. sztab. Michała Doroby – przesłuchująca st. post. Joanna Pacułt, zeznania złożone w dniu 5 maja 2014 r., godz. 18:45 – 19:40 – Załącznik 4:  „(…) Po przybyciu pod budynek Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4, w trakcie gdy st. post. Marcin Rak  otwierał drzwi przedziału dla osób zatrzymanych do pojazdu służbowego m-ki Fiat Ducato konwojowany Zbigniew Kękuś celowo kopnął w kratę, która uderzyła w drzwi pojazdu, a następnie drzwi te uderzyły w klatkę piersiową sierż. sztab. Pawła Lewkowicza.”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9 – Załącznik 4

Poniżej – Tabela 1 – przedstawiam zbiorcze zestawienie prezentujące podsumowanie zeznań sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Doroby i st. post. Marcina Raka w najważniejszych wątkach zdarzenia skutkującego przedstawieniem mi w dniu 6 maja 2014 r. w.w. zarzutu, tj. co zeznali w dniu 5 maja 2014 r. w kwestii:
1.       co kopnąłem
2.       co uderzyło sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
3.       w co sierż. sztab. Paweł Lewkowicz otrzymał uderzenie.

Imię i nazwisko funkcjonariusza Policji
Co kopnął Z. Kękuś?
Co uderzyło sierż. sztab. Pawła Lewkowicza
W co otrzymał uderzenie sierż. sztab. Paweł Lewkowicz
Sierż. sztab. Paweł Lewkowicz
Kratę
Bezpośrednio krata
W klatkę piersiową
St. post. Marcin Rak
Kratę
Krata, po odbiciu się od drzwi
W bark
Sierż. sztab. Michał Doroba
Kratę
Drzwi
W klatkę piersiową
Tabela 1:  Podsumowanie zeznań policjantów złożonych w dniu 5 maja 2014 r.

Z trzech całkowicie różniących się wariantów opisu tego samego zdarzenia, Pan i asp. Marcin Moń wybraliście pierwszy.
A przecież płaska krata zabezpieczająca przedział dla osób zatrzymanych w samochodzie Fiat Ducato nie mogła – bo stoi temu na przeszkodzie budowa anatomiczna człowieka – uderzyć policjanta w klatkę piersiową. Mogła by go uderzyć w twarz, ale nie w klatkę piersiową. Człowiek tak jest zbudowany, że głowa wystaje lekko przed klatkę piersiową.
Nie mogły go też uderzyć w klatkę piersiową drzwi samochodu Fiat Ducato – jak zeznał sierż. Michał Doroba – bo te są tak samo płaskie, jak krata.
Żeby otrzymać uderzenie płaską kratą – lub tak samo płaskimi drzwiami – w klatkę piersiową, sierż. sztab. Paweł Lewkowicz  musiałby stać przed tyłem samochodu Fiat Ducato, w którym znajduje się przedział dla osób zatrzymanych, pod kątem otwierania się kraty i /lub drzwi, z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia, z wycofaną głową i nienaturalnie wypchniętą do przodu klatką piersiową.
Ponadto wskazać należy, że:
1.       sierż. sztab. Paweł Lewkowicz zeznał także –  Załącznik 2: „(…) W tym czasie zatrzymany Zbigniew Kękuś wysunął nogę z pomieszczenia dla zatrzymanych i przyjął pozycję jak do ucieczki, zrobił ruch do przodu z zamiarem ucieczki. Widząc to obydwaj policjanci towarzyszący mi zainterweniowali. Sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak użyli wobec Zbigniewa Kuś siły fizycznej, ponieważ zatrzymany wykonywał gwałtowne ruchy, chcąc się uwolnić. W trakcie obezwładniania zatrzymanego obydwaj policjanci upadli wraz z zatrzymanym na płyty chodnika.(…)”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 4 –  Załącznik 2
2.       st. post. Marcin Rak zeznał także – Załącznik 3: „(…) w tym czasie Zbigniew Kękuś próbował wyskoczyć z radiowozu, ale my go w trójkę trzymaliśmy i trzymając go on się przewrócił na chodnik trzymany cały czas przez sierż Lewkowicza.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka,
k. 7 – Załącznik 3
3.       sierż. sztab. Michał Doroba zeznał także – Załącznik 4: „(…) Gdy zauważyliśmy, że konwojowany wystawił nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych obezwładniliśmy go używając siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających w celu zapobieżenia jego ucieczce oraz upadliśmy wraz z konwojowanym na chodnik przed Komisariatem Policji IV w Krakowie.”
Dowód:                  Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9 – Załącznik 4

Gdyby zeznania policjantów polegać miały na prawdzie, wniosek z nich, że to oni uznawszy, że ja zamierzam uciec wyciągnęli mnie z samochodu oraz używając siły fizycznej obezwładnili mnie i powalili na płyty chodnikowe. Z zeznań wszystkich trzech policjantów wniosek, że po rzekomym kopnięciu przeze mnie kraty, ja w dalszym ciągu siedziałem w samochodzie. Nie uciekałem.
Podkreślić należy, że żaden z konwojujących mnie policjantów nie podał informacji o jakimkolwiek z mojej strony działaniu, które zakłóciłoby konwojowanie mnie do sporządzonego w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 16:45 – 17:00 „Protokołu Zatrzymania Osoby”

Pan z zacytowanych wyżej zeznań wyciągnął w dniu 6 maja 2014 r. wniosek, że ja jestem niepoczytalny. Wydał Pan dwa postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym, tj.:
„Postanowienie o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów” – Załącznik 5
„Postanowienie o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii” – Załącznik 6

W postanowieniu z dnia 6.05.2014 r. o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów podał Pan – Załącznik 5: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 6 maja 2014 roku POSTANOWIENIE o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów
Bartłomiej Legutko – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie w sprawie o sygn. 2 Ds. 542/14 przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi, podejrz. o przest. z art. 242 § 4 kk na podstawie art. 193, 194, 195, 198 § 1, 200 i 202 § 1 kpk postanowił:
1. Powołać dwóch biegłych lekarzy psychiatrów z listy Sądu Okręgowego w Krakowie w osobach dra Mariusza Patli i Katarzyny Bilskiej – Zaremby aby po zapoznaniu się z aktami sprawy i zbadaniu podejrzanego wydali opinię na piśmie, czy Zbigniew Kękuś:
·          w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli nie to dlaczego?
·          czy zdolności te były ograniczone , a jeżeli tak to w jakim stopniu?
·          czy w przypadku stwierdzenia zniesienia lub ograniczenia poczytalności  stopniu znacznym, dalsze przebywanie podejrzanego na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego?
·          czy podejrzany jest zdolny do udziału w postępowaniu?
2. Wydać w/w biegłym w odpowiednim zakresie kserokopię akt sprawy 2 Ds. 542/14
3. Zakreślić termin do wydania opinii – 7 dni
W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 kpk uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 kk (pozbawienia wolności do lat 3).
UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza w Krakowie nadzoruje postępowanie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 p-ko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 242 §  4 kk. Z akt sprawy oraz okoliczności zdarzenia wynika, iż zachodzą uzasadnione wątpliwości co do poczytalności podejrzanego. Z tego też względu koniecznym jest zasięgnięcie opinii biegłych lekarzy psychiatrów – celem ustalenia stanu zdrowia psychicznego podejrzanego i jego poczytalności zarówno w chwili popełnienia zarzuconego jej czynu jak i co do zdolności do dalszego udziału w postępowaniu karnym. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko
Pouczenie: Podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniach biegłychoraz zapoznania się z opinią, złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli nie zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 kpk.
Zarządzenie: Stosownie do art. 318 kpk odpis postanowienia doręczyć:
1.       podejrzanemu: Zbigniew Kękuś
2.       biegłym lekarzom psychiatrom
3.       obrońcy
Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora
Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 5

W postanowieniu o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii podał  Pan – Załącznik 6: „Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza 2 Ds. 542/14 Kraków, dnia 6 maja 2014 roku POSTANOWIENIE o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii
Bartłomiej Legutko – prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza w Krakowie w sprawie przeciwko Zbigniewowi Kękusiowi, podejrzanemu o przest. z art. 242 § 4 kk na podstawie art. 193, 194, 195, 202 § 2 kpk postanowił:
1.       Powołać biegłego psychologa Ryszarda Janczura – w celu przeprowadzenia badania psychologicznego podejrzanego i ustalenia jego poziomu rozwoju intelektualnego, cech osobowości oraz ewentualnych zmian organicznych OUN oraz wskazania innych uwag nasuwających się biegłemu po przeprowadzonych badaniach.
2.       Udostępnić biegłemu akta 2 Ds. 542/14
3.       Zakreślić biegłemu termin do wydania opinii – w jak najkrótszym terminie
W myśl art. 197 § 3 w związku z art. 190 § 1 kpk uprzedza się, że za wydanie niezgodnej z prawdą opinii grozi odpowiedzialność karna z art. 233 § 1 kk (pozbawienia wolności do lat 3).
UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza w Krakowie nadzoruje postępowanie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 p-ko Zbigniewowi Kękusiowi podejrz. o przest. z art. 242 §  4 kk. W toku postępowania zaszła potrzeba przeprowadzenia badania psychologicznego podejrzanego i ustaleniapoziomu jego rozwoju intelektualnego, cech osobowości i dlatego  postanowiono jak na wstępie. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko
Pouczenie: podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi przysługuje prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniach biegłych oraz zapoznania się z opinią złożoną na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, jeśli zachodzą przeszkody wymienione w art. 318 kpk.
Na zasadzie art. 318 k.p.k. postanowienie doręczyć: podejrzanemu – Zbigniew Kękuś Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora
Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 6

Wskazać należy, że art. 79 § 1 stanowi: „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”
Jeśli w dniu 6 maja 2014 r. nabrał Pan uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności, to było Pana ustawowym, określonym w art. 79 § 1 pkt 3 kp.k. obowiązkiem zapewnić mi obrońcę z urzędu.
Ponieważ zarzut przedstawiono mi także w dniu 6 maja 2014 r., było Pana konstytucyjnym, określonym w art. 42.2 Konstytucji obowiązkiem zapewnić mi prawo do obrony – tj. obrońcę z urzędu – od dnia 6 maja 2014 r.
Bo prawo do obrony przysługuje mi we wszystkich stadiach postępowania, od chwili przedstawienia zarzutów.
Nabrawszy w dniu 6 maja 2014 r. uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności, Pan wyznaczył termin moich badań psychiatrycznych na dzień … 7 maja 2014 r., tj. ten sam dzień, który wyznaczyła sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój w w.w. postanowieniu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Tych samych, co sędzia Beata Stój  wyznaczył Pan też biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie lekarzy psychiatrów Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę oraz to samo miejsce, tj. Areszt Śledczy w Krakowie.
Nabrawszy w dniu 6 maja 2014 r. uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności i wyznaczając w dniu 6 maja 2014 r. jako termin moich badań psychiatrycznych następny dzień, tj. 7 maja 2014 r., Pan świadomie i celowo pozbawił mnie możności skorzystania w tym dniu z prawa do obrony określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i w art. 42.2 Konstytucji.
Dlaczego świadomie i celowo?
Bo przecież w dniu 6 maja 2014 r. skierował Pan wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu: „Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, Kraków, dnia 6 maja 2014 r. 2 Ds. 542/14 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział II Karny
Na zasadzie art. 79 § 1 pkt 3 kpk wnoszę o wyznaczenie obrońcy z urzędu dla Zbigniewa Kękusia (Kękuś) s. /imię ojca – ZKE/ ur. 02.05.1958 r., w Krakowie, zam. /adres – ZKE/ podejrzanego o przest. z art. 242 § 4 kk w postępowaniu tut. Prokuratury o sygn. 2 Ds. 542/14, bowiem zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego poczytalności, a nie ma on obrońcy z wyboru. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, pismo z dnia 6 maja 2014 r. prokuratora
Bartłomieja Legutki do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy

Wskazać zatem należy, że art. 318 k.p.k. stanowi: „Gdy dopuszczono dowód z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej, podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi doręcza się postanowienie o dopuszczeniu tego dowodu i zezwala na wzięcie udziału w przesłuchaniu biegłych oraz na zapoznanie się z opinią, jeżeli złożona została na piśmie. Podejrzanego pozbawionego wolności nie sprowadza się, gdy spowodowałoby to poważne trudności.”
Skoro zatem w dniu 6 maja 2014 r. wydał Pan dwa w.w. postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym i jako termin badań wyznaczył Pan dzień 7 maja 2014 r. było Pana ustawowym, określonym w art. 318 k.p.k. obowiązkiem doręczyć te postanowienia mnie i mojemu obrońcy… przed badaniami.
Integralną częścią postanowienia z dnia 6.05.2015 r. „Postanowienie o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów” uczynił Pan zarządzenie – Załącznik 5: „Zarządzenie: Stosownie do art. 318 kpk odpis postanowienia doręczyć: 1. podejrzanemu: Zbigniew Kękuś 2. biegłym lekarzom psychiatrom 3.obrońcy
Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora
Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 5

Integralną częścią postanowienia z dnia 6.05.2015 r. „Postanowienie o powołaniu biegłego – zasięgnięciu opinii” uczynił Pan zarządzenie, w którym podał Pan – Załącznik 6: Na zasadzie art. 318 k.p.k. postanowienie doręczyć: podejrzanemu – Zbigniew Kękuś Prokurator Prokuratury Rejonowej Bartłomiej Legutko”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora
Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku – Załącznik 6

W przypadku tego postanowienia poświadczył Pan, że nie wydał Pan nawet zarządzenia o jego doręczeniu mojemu obrońcy – patrz: Załącznik 6.
Wydane przez Pana w dniu 6 maja 2014 r. postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym  doręczono mi w dniu 26 maja 2014 r., tj. … ponad dwa tygodnie po badaniach w dniu 7 maja 2014 r.
W przypadku obydwóch w/w zarządzeń wydał je Pan w dniu 6 maja 2014 r. w pełni świadom w dacie nich wydania, że naruszy Pan prawo określone w artykule 318 k.p.k., który uczynił Pan ich podstawą,  tj, że nie doręczy ich Pan nie tylko mojemu obrońcy, który jeszcze wtedy nie był mi wyznaczony, ale i mnie przed dniem 7 maja 2014 r., na który wyznaczył Pan czynność procesową z moim udziałem, tj. moje badania psychiatryczne.

Wydając w dniu 6 maja 2014 r. postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym oraz wyznaczając jako termin badań następny dzień 7 maja 2014 r. oraz kierując w dniu 6 maja 2014 r., na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 wniosek do Sądu o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu wiedział Pan, że mnie Pan pozbawia możności skorzystania w dniu 7 maja 2014 r., podczas badań, z prawa określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i w art. 42.2 Konstytucji.
Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny wydał, na podstawie art. 79 § 1 pkt 3, zarządzenie o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu, adw. Jarosława Piekara … pięć dni po wyznaczonym przez Pana w dniu 6 maja 2014 r., na dzień 7 maja 2014 r. terminie badań, tj. w dniu 12 maja 2014 r.: „Sygn. akt II Kp 293/14/K, 2 Ds. 542/14 Dnia 12.05.2014 r. Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy SSR Sebastian Mazurek Protokolant (…) po rozpatrzeniu wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza z dnia 07.05/2014 w sprawie 2 Ds. 542/14 na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 Zarządził: wyznaczyć dla podejrzanego Zbigniewa Kękuś (…) obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekara (…) albowiem prokurator dopuścił dowód z opinii biegłych psychiatrów na okoliczność stanu zdrowia psychicznego podejrzanego, stąd udział obrońcy jest obligatoryjny, przynajmniej do czasu, aż biegli stwierdzą, że poczytalność podejrzanego nie budzi wątpliwości, a skoro podejrzany nie ma obrońcy z wyboru, należało wyznaczyć mu obrońcę z urzędu. (…)”
Dowód:                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny, sygn. akt II Kp 293/14/K, Zarządzenie z dnia 12
maja 2014 r. sędziego Sebastiana Mazurka o wyznaczeniu obrońcy z urzędu w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/14

To dowód, że w przypadku mojego obrońcy – tak samo, jak w moim – niedopełnił Pan obowiązku określonego w art. 318 k.p.k., tj. nie doręczył mu Pan w.w. postanowień o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym przed wyznaczonym przez Pana na dzień 7 maja 2014 r. terminem badań.
W związku z powyższym, pismem z dnia 3 listopada 2014 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiby złożyłem: „Pani Agata Chmielarczyk-Skiba Prokurator Rejonowy  Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza /adres – ZKE/ Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy: Zawiadomienie o popełnieniu przez prokuratora Bartłomieja Legutkę przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., tj.  niedopełnienia obowiązków w postępowaniu do sygn. 2 Ds. 542/14 i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez pozbawienie mnie możności skorzystania z fundamentalnego, gwarantowanego przez Konstytucję oraz przez przepisy konwencji, które Polska ratyfikowała prawa do obrony.
(…) Uzasadnienie (…) Działania prokuratora Bartłomieja Legutki, polegające na niedopełnieniu określonego w art. 318 k.p.k. obowiązku doręczenia mnie i mojemu obrońcy postanowień z dnia 6 maja 2014 r. o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym przed wyznaczonym przez niego na dzień 7 maja 2014 r. terminem badań i skutkujące pozbawieniem mnie możności skorzystania z prawa do obrony przez uczestnictwo mojego obrońcy w badaniach, ze skutkiem dla mnie w postaci niemożliwych do zweryfikowania co do ich słuszności zarzutów przedstawionych mi przez biegłych i poświadczonych przez sędzię Katarzynę Kaczmarę w postanowieniu z dnia 16.10.2014 r. – „Właśnie obserwacja zachowania podejrzanego, jego mimiki, emocji, gestykulacji dały podstawy do stwierdzenia podejrzenia psychotycznych lub organicznych zaburzeń psychicznych.” – są sprzeczne z prawem określonym w:
1.       art. 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
2.       art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.
3.       wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2004 r., Sygn. akt SK 39/02
4.       uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07
5.       art. 318 Kodeksu postępowania karnego.
i wyczerpują znamiona czynu określonego jako przestępstwo w art. 231 § 1 k.k.
Prokurator Bartłomiej Legutko niedopełnił – znanego mu, co poświadczył w postanowieniu z dnia 6 maja 2014 r. – określonego w.w. prawem obowiązku zapewnienia mi prawa do obrony działając przez to na szkodę mojego interesu prywatnego.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, zawiadomienie z dnia 3 listopada 2014
r. o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora Bartłomieja Legutkę

Złożone przeze mnie zawiadomienie, Pana przełożona, prokurator rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba, rozpoznała jako … skargę. Poinformowała mnie pismem z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik 7: „Prokuratura Rejownowa Kraków Krowodrza /adres – ZKE/ Kraków, dnia 2.XII.2014 r. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14) Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ Odpowiadając na Pana pismo z dnia 3 listopada 2014 r. stanowiące w swej istocie skargę na czynności prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza Bartłomieja Legutko informuję, że przeprowadziłam analizę materiałów z postępowania przygotowawczego o sygnaturze 2 DS. 542/14 pod kątem podnoszonych przez Pana w powyższym piśmie zarzutów odnoszących się do naruszenia przez prokuratora referenta w trakcie w/w postępowania Pana prawa do obrony. Po analizie materiałów uznają powyższą skargę za niezasadną.
W szczególności – prokurator Bartłomiej Legutko niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności określonych w art. 79 § 1 pkt 3 wystąpił do Sądu o wyznaczenia Panu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony. Wbrew Pana twierdzeniom wyznaczenie przez prokuratora terminu badania na dzień 7.05.2014r. (kiedy był Pan także badany do innej sprawy) nie stanowi naruszenia Pana prawa do obrony. Pana obrońca, który został ustanowiony po terminie badania, ma bowiem prawo między innymi składać wnioski dowodowe, zapoznać się z opinią pisemną złożoną przez biegłych, a nadto przysługuje mu prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych. Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14), pismo
prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik 7

Wyjaśnienie prokurator A. Chmielarczyk-Skiby – Załącznik 7: „Wbrew Pana twierdzeniom wyznaczenie przez prokuratora terminu badania na dzień 7.05.2014r. (kiedy był Pan także badany do innej sprawy) nie stanowi naruszenia Pana prawa do obrony. Pana obrońca, który został ustanowiony po terminie badania, ma bowiem prawo między innymi składać wnioski dowodowe, zapoznać się z opinią pisemną złożoną przez biegłych, a nadto przysługuje mu prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych.” jest li tylko oczywiście sprzeczną z prawem określonym w art. 42.2 Konstytucji i opartym na nim orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego dowolną interpretacją tego prawa. Przypomnę:
1.       „Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.” – art. 42.2 Konstytucji,
2.       „Konstytucyjne prawo do (…)  przysługuje każdemu od chwili wszczęciaprzeciwko niemu postępowania karnego (w praktyce od chwili przedstawienia zarzutów).” – Trybunał Konstytucyjny orzekł wyrokiem z dnia 17 lutego 2004 r., Sygn. akt SK 39/02, OTK 2004, Nr 2 poz. 7
3.       „Przepis art. 42 ust. 2 Konstytucji R. P. gwarantuje każdemu przeciwko komu jest prowadzone postępowanie karne prawo do obrony, we wszystkich stadiach tego postępowania. –  uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r., I KZP 26/07, Prok. i Pr., 2007, Nr 12

Co wszak najważniejsze, prokurator rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba podając „Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony.” poświadczyła słuszność mojego stanowiska, że po tym, gdy mi w dniu 6 maja 2014 r. przedstawiono zarzuty, a Pan tego samego dnia wydał w.w. dwa postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym wyznaczając ich termin na dzień 7 maja 2014 r., Pan świadomie:
I.         popełnił przestępstwo niedopełnienia obowiązku określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”, i działania na szkodę mojego interesu prywatnego, przez pozbawienie mnie możności skorzystania z usługi obrońcy podczas badań w dniu 7 maja 2014 r.,
II.        pozbawił mnie możności skorzystania podczas badań psychiatrycznych w dniu 7.05.2014 r. z prawa określonego w:
1.       art. 79 § 1 pkt 3 k
2.       art. 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Po trwającym w dniu kilka minut spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r., które ograniczyło się do podyktowania przeze mnie do protokołu oświadczenia, w którym wyjaśniłem, dlaczego nie poddam się badaniom w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13 – o tym, że Pan wydał w dniu 6 maja 2014 r. w.w. postanowienia dwa postanowienia o poddaniu mnie badaniom dowiedziałem się w dniu 26 maja 2015 r., gdy je odebrałem na poczcie – biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. opinię, w której złożyli wniosek o poddanie mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.
Pan na jej podstawie złożył taki sam wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny.
Podczas posiedzenia Sądu w dniu 16 października 2014 r. biegli poinformowali sędzię Katarzynę Kaczmarę, że opinię sporządzili na podstawie … mojej mimiki i gestów. Sędzia K. Kaczmara podała w postanowieniu – Załącznik 9: „Uzupełniając opinię ustnie biegli podali, że kontakt z podejrzanym w dniu 07 maja 2014 r. ma wagę badania ambulatoryjnego, bowiem mieli możliwość obserwowania zachowania podejrzanego, odebrali wywiad i zapoznali się z materiałami sprawy udostępnionymi przez Prokuraturę. Właśnie obserwacja zachowania podejrzanego, jego mimiki, emocji, gestykulacji dały podstawy do stwierdzenia podejrzenia psychotycznych lub organicznych zaburzeń psychicznych.”
Dowód:                                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt IX Kp 300/14/K, postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. – Załącznik 9

Oto pełna treść postanowienia sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16.10.2014 r. – Załącznik 9: „Sygn. akt IX Kp 300/14/K POSTANOWIENIE Dnia 16 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w IX Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kaczmara Protokolant: (…) przy udziale Prokuratora Bartłomieja Legutki po rozpoznaniu w dniu 21.07.2014 r. i 16.10.2014 r. w Krakowie w sprawie Zbigniewa Kękusia (Kękuś) syna Czesława i Wandy urodzonego dnia 2 maja 1958 roku w Krakowie podejrzanego o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 242 § 4 k.k. wniosku Prokuratora o orzeczenie obserwacji psychiatrycznej na okres do czterech tygodni w warunkach zakładu leczniczego postanawia:
I. na zasadzie art. 203 § 1, § 2 oraz § 3 k.p.k. orzec wobec Zbigniewa Kękusia (Kękuś), syna /imiona i nazwiska, nazwisko panieńskie matki – ZKE/ ur. Dnia 2 maja 1958 roku w Krakowie, badanie staniu zdrowia psychicznego, połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres nie dłużej niż 4 (cztery) tygodnie, określając jako miejsce przeprowadzenia obserwacji wymienionego – Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego 29,
II. na zasadzie art. 98 § 2 odroczyć sporządzenie uzasadnienia na czas 7 dni,
III. na zasadzie art. 462 § 1 kpk wstrzymać wykonanie postanowienia do czasu prawomocności
Sygn. akt IX Kp 300/14/K
Uzasadnienie
Zbigniew Kękuś podejrzany jest o to, że w dniu 5 maja 2014 roku  Krakowie, będąc pozbawionym wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy, sygn. akt II K 407/13, używając przemocy poprzez kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu marki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, która z dużą siłą uderzyła konwojującego policjanta sierż. sztab. Pawła Lewkowicza w klatkę piersiową, usiłował się uwolnić, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na obezwładnienie przez konwojujących go funkcjonariuszy Policji, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 242 § 4 k.k.
W toku postępowania przygotowawczego, powołani do wydania pisemnej opinii sądowo-psychiatrycznej dwaj biegli psychiatrzy zawnioskowali o przeprowadzenie badań psychiatrycznych w warunkach obserwacji psychiatrycznej. Biegli podali, iż na podstawie jednorazowego, ambulatoryjnego badania w oparciu o uzyskane w ten sposób dane anamnestyczne, nie są w stanie wydać pełnej i ostatecznej opinii o stanie psychicznym i poczytalności podejrzanego, wobec czego Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej, co jest niezbędne dla ustalenia pełnego, ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu (opinia sądowo-psychiatryczna z dnia 3 czerwca 2014 roku – k. 46 akt postępowania przygotowawczego). Wobec powyższego Prokurator w dniu 18 czerwca 2014 roku złożył wniosek o poddanie Zbigniewa Kękusia obserwacji psychiatrycznej w warunkach zakładu leczniczego – Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie przez okres 4 tygodni.
W toku posiedzenia przed Sądem podejrzany Zbigniew Kękuś podniósł, że jego zdaniem w ogóle nie był badany do sprawy Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, gdyż na badanie został doprowadzony w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Dębicy. Nadto podejrzany wskazał, że spotkanie z biegłymi trwało zaledwie 7 minut i odnośnie niniejszej sprawy biegli poprzestali na oświadczeniu podejrzanego, że nie będzie z nimi w tej sprawie rozmawiał.
Analiza akt o sygn. 2 Ds. 542/14 wskazuje, że badanie podejrzanego w dniu 07 maja 2014 r. dotyczyło również tej sprawy, a biegli zostali prawidłowo (przy użyciu dostępnych środków komunikowania się) powiadomieni o powołaniu ich do opiniowania oraz zapoznania się z dostępnymi materiałami.
Mając jednak na uwadze stanowisko podejrzanego Sąd dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłych.
Biegli Mariusz Patla i Katarzyna Bilska-Zaremba w opinii uzupełniającej powtórzyli iż w oparciu o badanie ambulatoryjne, nawet gdyby odbyło się ponownie i było pełne, nie są w stanie wydać opinii (k. 177-178).
Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 203 § 1 k.p.k. w razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego (podejrzanego) może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym wówczas, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że popełnił zarzucane mu przestępstwo.
W ocenie Sądu zgromadzony dotąd w postępowaniu przygotowawczym w postaci zeznań świadków (k. 4, 7-8, 9, 41), zaświadczenia lekarskiego (k. 39), dokumentacji medycznej – karty informacyjnej Izby Przyjęć i Pomocy Doraźnej (k. 40) wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, iż podejrzany dopuścił się zarzuconego mu czynu. W tej fazie postępowania (postępowanie przygotowawcze) Sąd nie jest uprawniony do rozstrzygania o tym czy podejrzany popełnił zarzucany mu czyn i nie jest to zresztą możliwie. Wystarczającym jest aby zachodziło wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego czynu, a takie w ocenie Sądu zachodzi w niniejszej sprawie i przyjęciu tego nie stoi na przeszkodzie fakt, że podejrzany do winy się nie przyznaje, bowiem jego wyjaśnienia są jednym z kilku dowodów zgromadzonych dotąd przez Prokuratora.
Jak wynika z przedłożonej do akt sprawy pisemnej opinii biegłych psychiatrów (k. 44-46 akt 2 Ds. 542/14) uzupełnionej następnie ustnie na posiedzeniu (k. 176-177 akt IX Kp 300/14/K) na podstawie jednorazowego badania psychiatrycznego, wymienieni nie są w stanie wydać pełnej i ostatecznej opinii o stanie psychicznym i poczytalności Zbigniewa Kękusia.
W szczególności biegli podkreślili, iż obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie jednorazowego, ambulatoryjnego badania psychiatrycznego jak też analiza akt sprawy, sugerują psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub ograniczone zaburzenia psychiczne. Jednakże nie mogą oni wykluczyć reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia przez opiniowanego postawy celowo obronnej. Biegli wskazali, iż celem rozstrzygnięcia nasuwających się wątpliwości, mających podstawowe znaczenie dla poczytalności badanego niezbędne jest przeprowadzenie stosownych badań (obserwacji zachowań opiniowanego, szeregu badań psychologicznych, EEG, TK głowy) w warunkach szpitala psychiatrycznego, obserwacji psychiatrycznej. Badania te pozwolą, w ocenie biegłych, określić poziom zmian organicznych w OUN, sposób funkcjonowania społecznego opiniowanego. Uzupełniając opinię ustnie biegli podali, że kontakt z podejrzanym w dniu 07 maja 2014 r. ma wagę badania ambulatoryjnego, bowiem mieli możliwość obserwowania zachowania podejrzanego, odebrali wywiad i zapoznali się z materiałami sprawy udostępnionymi przez Prokuraturę. Właśnie obserwacja zachowania podejrzanego, jego mimiki, emocji, gestykulacji dały podstawy do stwierdzenia podejrzenia psychotycznych lub organicznych zaburzeń psychicznych. Jednocześnie biegli zastrzegli, że zachowanie podejrzanego podczas badania mogło być wynikiem reakcji sytuacyjnej lub przyjęcia postawy celowo obronnej. Dlatego też do wydania opinii ostatecznej koniecznym jest zebranie pełnych danych klinicznych, które zebrane mogą zostać jedynie w czasie obserwacji psychiatrycznej (badanie ambulatoryjne jest tu niewystarczające) w trakcie której podejrzany badany będzie przez psychiatrów, psychologa oraz wykonane zostaną badania typu EEG czy TK głowy.
Reasumując, biegli podtrzymali wnioski opinii co do konieczności umieszczenia podejrzanego w szpitalu psychiatrycznym i poddania go obserwacji psychiatrycznej.
W ocenie Sądu nie zachodzi w sprawie negatywna przesłanka o jakiej mowa w art. 203 § 1 kpk zdanie ostatnie która oznacza, że obserwacji w zakładzie leczniczym nie orzeka się jeśli na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą. Podejrzany Zbigniew Kękuś stoi pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art. 13 § 1 kk  zw. z art. 241 § 4 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
W ocenie Sądu na obecnym etapie postępowania nie sposób powiedzieć z całą pewnością jaką karę wymierzy Sąd rozpoznający sprawę. Natomiast na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że będzie to kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia postępowania. Wskazuje na to dobro, które podejrzany miał naruszyć (przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości) i okoliczności w jakich podejrzany miał się dopuścić zarzuconego mu czynu, a także skutki jakie swoim zachowaniem miał spowodować (obrażenia ciała jednego z funkcjonariuszy policji).Nadto podejrzany był już karany (informacja z KRK, k. 21-22 akt 2 Ds. 542/14; wyrok w sprawie II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy został uchylony tylko w części-kopia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11-k. 131 –załącznik do pisma podejrzanego).
Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż koniecznym jest przeprowadzenie badania podejrzanego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym. Jest to niezbędne dla ustalenia pełnego i ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego oraz do wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu i możliwości brania udziały w postępowaniu karnym. Tym samym dla poczynienia prawidłowych ustaleń faktycznych w sprawie konieczne jest uwzględnienie wniosku Prokuratora, bowiem z przyczyn podanych przez biegłych psychiatrów a opisanych wyżej badanie ambulatoryjne nie jest wystarczające.
Z powyższych względów orzeczono jak w części dyspozytywnej postanowienia.
POUCZENIE na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od daty doręczenia. /pieczęć okrągła Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie – ZKE/”
Dowód:                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt IX Kp 300/14, postanowienie sędzi
Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. – Załącznik 9

Ja oraz wyznaczony mi obrońca z urzędu adw. Jarosław Piekar złożyliśmy zażalenia na w.w. postanowienie SSR K. Kaczmary. Rozpoznały je w dniu 10 kwietnia 2015 r. sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas wydając postanowienie  o treści – Załącznik 8: “Sygn. akt IV Kz 718/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IV Karny Odwoławczy, w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Haj, Sędziowie SSO Jadwiga Żmudzka SSR (del.) Agnieszka Sułowska-Gibas (spr.) Protokolant /imię i nazwisko – ZKE/ przy udziale Zbigniewa Grzesika Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przestępstwo z art. 222 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 242 § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na skutek zażaleń podejrzanego oraz obrońcy podejrzanego na punkt I postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie  z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX KP 300/14/K w przedmiocie orzeczenia wobec podejrzanego Zbigniewa Kękusia badania stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym na zasadzie art. 437 § 1 kpk postanawia: postanowienie w zaskarżonej części tj. w jego punkcie I utrzymać w mocy.
Uzasadnienie
Zbigniew Kękuś jest podejrzany o to, że w dniu 05 maja 2014 r. w Krakowie, będąc pozbawionym wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, usiłował się samouwolnić używając przemocy  polegającej na kopnięciu kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu Fiat Ducato nr rej. HPHB 147, która to z dużą siłą uderzyła konwojującego funkcjonariusza policji sierż. sztab. Pawła Lewkowicza powodując u niego stłuczenie powłok klatki piersiowej po stronie prawej z podbiegnięciem krwawym tej okolicy, co naruszyło czynności narządów ciała na okres poniżej dni siedmiu oraz wystawiając nogę z pomieszczenia dla osób zatrzymanych, jednak zamierzonego rezultatu nie osiągnął z uwagi na obezwładnienie przez konwojujących go funkcjonariuszy policji, wskutek czego sierż. sztab.. Michał Doroba, który podejmując czynności w celu zapobieżenia jego ucieczki upadł doznając obrzęku lewego nadgarstka i stłuczenia lewego łokcia, co naruszyło czynności narządów ciała na okres poniżej dni siedmiu, a okoliczności te miały miejsce, podczas lub w związku z wykonywaniem przez w/w funkcjonariuszy obowiązków służbowych, tj. o przestępstwo z art. 222 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 242 § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
Postanowieniem z dnia 16 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie orzekł (w punkcie I) wobec Zbigniewa Kękusia badanie stanu zdrowia psychicznego, połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres trwający nie dłużej niż 4 tygodnie, określając jako miejsce przeprowadzenia obserwacji Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.
Na powyższe postanowienie zażalenie złożyli, w dniu 30 października 2014 roku podejrzany Zbigniew Kękuś oraz w dniu 04 listopada 2104 roku obrońca podejrzanego.
Podejrzany zarzucił postanowieniu:
– naruszenie art. 45.1 – zasady bezstronności i art. 42 Konstytucji RP, art. 366 § 1 kpk – polegające na wydaniu postanowienia bez wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, art. 318 kpk oraz art. 79 § 1 pkt 3 kpk – poprzez pozbawienie możności skorzystania z prawa określonego w tym przepisie. Nadto oczywiste i rażące naruszenie prawa procesowego, w tym art. 7 kpk, poprzez pominięcie w sprawie najważniejszego dowodu “Protokołu Zatrzymania Osoby”, art. 7 w zw. z art. 2 § pkt 1 i § 2 kpk – dokonanie dowolnej oceny dowodów z naruszeniem zasad prawidłowego rozumowania i wskazań wiedzy, podanie sprzecznej ze stanem faktycznym informacji, iż podejrzany był karany oraz oczywiste i rażące naruszenie prawa procesowego poprzez ocenę materiału dowodowego wbrew zasadom prawidłowego rozumowania i wskazań wiedzy, a w szczególności bezkrytyczną ocenę opinii biegłych lekarzy psychiatrów, a także oczywiste i rażące naruszenie art. 424 § 1 kpk, polegające na sporządzeniu uzasadnienia postanowienia opartego na zdawkowych, arbitralnych wzmiankach pozorujących uzasadnienie.
Obrońca podejrzanego zaskarżył postanowienie w zakresie punktu I, zarzucając mu mającą wpływ na treść zaskarżonego postanowienia obrazę przepisów, a to:
1.       art. 203 § 1 zd. 1 kpk – wskutek błędnego uznania w oparciu o dostępne dowody, iż zachodzi przesłanka warunkująca dopuszczalność stosowania badania staniu zdrowia psychicznego podejrzanego z obserwacją w zakładzie leczniczym, polegająca na dużym prawdopodobieństwie popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa,
2.       art. 203 § 1 zd. 2 kpk w zw. z art. 259 § 2 kpk – poprzez błędne przyjęcie, że w przypadku ewentualnego uznania podejrzanego za winnego popełnienia zarzuconego mu przestępstwa orzeczona zostanie wobec niego kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
3.       art. 92 kpk w zw. z art. 4 kpk – przez oparcie zaskarżonego rozstrzygnięcia, a w tym ustaleń w zakresie rzekomo zachodzącego dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu przestępstwa, na fragmentarycznym materiale dowodowym, w szczególności poprzez pominięcie zawartych w przedłożonych do akt sprawy przez podejrzanego pismach zawierających jego opis zdarzenia z zarzuconym mu czynem.
Skarżący, podejrzany oraz jego obrońca wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia.
Sąd Odwoławczy zważył co następuje: Zażalenia podejrzanego oraz jego obrońcy nie zasługują na uwzględnienie.
Podejmując krytykę rozstrzygnięcia o konieczności przeprowadzenia badania zdrowia psychicznego Zbigniewa Kękusia w warunkach izolacji w zakładzie leczniczym, obrońca podejrzanego uzasadnił swoje wątpliwości w zakresie powyższej decyzji przede wszystkim brakiem zaistnienia dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa, a także błędne przyjęcia, iż zostanie wobec niego orzeczona kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.
Przypomnieć należy, iż stosownie do treści art. 203 § 1 kpk w razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo, a nadto wskazanej obserwacji nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo, iż okres obserwacji przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia (odpowiednio przepis art. 259 § 2 kpk). W przekonaniu Sądu Odwoławczego wszystkie powyższe przesłanki zastosowania wobec podejrzanego obserwacji sądowo-psychiatrycznej w zakładzie leczniczym zostały spełnione (przy braku zaistnienia przesłanki negatywnej).
Po pierwsze zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany Zbigniew Kękuś dopuścił się zarzucanego mu czynu. Świadczą o tym zeznania naocznych świadków zdarzenia z dnia 05 maja 2014 roku Pawła Lewkowicza, Marcina Raka oraz Michała Doroby, a także opinia sądowo-medyczna w zakresie doznanych obrażeń przez policjantów (k.73). Nie sposób stwierdzić, iż spójna i konsekwentna relacja tychże świadków, jest gołosłowna i nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości.
Osoby te jako funkcjonariusze publiczni, jasno i logicznie przedstawili przebieg zdarzenia, które miało miejsce w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. W obecnej chwili nie ma żadnych podstaw, by w całości odmówić im wiarygodności. A zatem niewątpliwie zachodzi duże prawdopodobieństwo dokonania przez Zbigniewa Kękusia zarzuconego mu czynu.
Należy podkreślić, iż podejrzany na niniejszym etapie postępowania przygotowawczego, nie przyznając się do stawianego mu zarzutu, odmówił składania wyjaśnień (k.14,84). Zatem zarzut obrońcy podejrzanego, co do braku analizy przez Sąd I instancji stanowiska podejrzanego wyrażonego w formułowanych przez niego pismach, należy uznać za całkowicie chybiony. Kodeks postępowania karnego nie przewiduje takiej formy składania wyjaśnień przez podejrzanego, jedynie zgodnie z art. 176 § 1 kpk, na jego wyraźne żądanie przesłuchujący mógłby umożliwić mu spisanie swojego stanowiska, jednakże w warunkach zapobiegających porozumieniu się  podejrzanego z innymi osobami w czasie spisywania wyjaśnień. Pisma Zbigniewa Kękusia załączone do akt sprawy nie stanowią żadnego dowodu w rozumieniu procedury karnej i dopiero w postępowaniu przed sądem ewentualnie będzie on mógł się do nich ustosunkować składając wyjaśnienia do protokołu,.
Podsumowując uznać należy, iż w niniejszym stanie sprawy, zaistniało duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Zbigniewa Kękusia zarzucanego mu czynu, które jednak nie jest równoznaczne z pewnością możliwą do osiągnięcia dopiero po rozpatrzeniu sprawy przed sądem.
Kolejny zarzut podniesiony przez obrońcę podejrzanego – naruszenia art. 259 § 2 kpk w zw. z art. 203 § 1 zd. 2 kpk, tj. przyjęcia, iż wobec podejrzanego możliwe jest orzeczenie kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia – również nie jest zasadny. Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia omówił wskazaną kwestię i podniósł, iż w niniejszej sprawie można przewidywać wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Za takim rozstrzygnięciem przemawia rodzaj naruszonego dobra prawnego (przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości), okoliczności popełnienia czynu oraz jego skutki (obrażenia ciała funkcjonariuszy), a nadto wcześniejsza karalność podejrzanego (wbrew temu co w zażaleniu podejrzany podnosił, iż nie był karany, w aktach sprawy znajdują się dane o karalności podejrzanego, w których widnieje skazanie podejrzanego z art. 226 § 1 kk, art. 212 § 1 kk i innych). Niniejsza ocena co do wymiaru kary za zarzucone podejrzanemu przestępstwo, dokonywana odpowiednio wcześniej, jest jedynie prognozą, a zatem musi zawierać w sobie odpowiednio szerokie spektrum możliwej sankcji karnej. W przedmiotowej sprawie nie można wykluczyć orzeczenia przez Sąd wobec Zbigniewa Kękusia kary pozbawienia wolności bez jej warunkowego zawieszenia. Przyjęta kwalifikacja czynu, stopień społecznej szkodliwości, a także inne czynniki, które mają znaczenia przy wymiarze kary, przemawiają za możliwością orzeczenia wobec podejrzanego bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Przepis art. 242 § 4 kk przewiduje orzeczenie kary pozbawienia wolności do lat 3. Czyn Zbigniewa Kękusia uznać należy za znacznie społecznie szkodliwy, gdyż godzi w prawidłowe działanie organów wymiaru sprawiedliwości, a także spowodował realne obrażenia ciała u dwóch osób. Nadto wymaga podkreślenia  fakt, iż do zatrzymania podejrzanego doszło wskutek braku dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku nałożonego przez Sąd Rejonowy w Dębicy o poddaniu się badaniu sądowo – psychiatrycznemu. Niniejsze okoliczności, w powiązaniu z wcześniejszą karalnością oskarżonego prowadzą do konkluzji, iż zachodzi możliwość orzeczenia wobec niego bezwzględnej kary pozbawienia wolności.
Wreszcie zauważyć należy, iż poddanie podejrzanego obserwacji psychiatrycznej nie można oceniać, ani w kategoriach zastosowania środka zabezpieczającego, ani jako tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Nie jest to forma pozbawienia wolności, lecz jest to czynność procesowa o charakterze dowodowym. Pierwszorzędnym celem tej instytucji jest ustalenie, czy podejrzany w ogóle zdolny jest do ponoszenia odpowiedzialności karnej za zarzucony mu czyn z racji swojego stanu zdrowia psychicznego. Biegli wskazali bowiem na możliwość występowania u niego psychotycznych zaburzeń psychicznych z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych, przy czym niemożliwe jest wydanie jednoznacznej opinii na podstawie badania psychiatrycznego przeprowadzonego w warunkach ambulatoryjnych. Wobec takich zapatrywań biegłych przedstawionych w sporządzonej przez nich ekspertyzie, skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne w warunkach obserwacji w szpitalu psychiatrycznym jest nieodzowne ze względu na konieczność ustalenia właśnie, czy zachowanie opisane w stawianym mu zarzucie w ogóle może zostać uznane za zawinione, a zatem przestępne. Rezygnacja natomiast z obserwacji sądowo – psychiatryczne mogłaby stworzyć ryzyko wydania wobec Zbigniewa Kękusia wyroku skazującego pomimo, iż wyniki przeprowadzonej obserwacji jego winę mogą wyłączyć. Powyższe wywody dotyczą również zarzutów wywiedzionych przez podejrzanego w złożonym przez niego zażaleniu, zwłaszcza w zakresie oceny materiału dowodowego, w tym opinii biegłych lekarzy psychiatrów oraz uprzedniej karalności podejrzanego – k. 21. Nie znajduje także podstaw zarzut podejrzanego naruszenia art. 318 kpk (podejrzany miał możliwość zapoznania się z opinią biegłych i brał udział w postępowaniu) i art. 79 § 1 pkt 3 kpk (podejrzany w postępowaniu występował z obrońcą wyznaczonym mu z urzędu). Nietrafny również pozostaje zarzut podejrzanego co do sporządzenia uzasadnienia postanowienia, opartego na zdawkowych, arbitralnych wzmiankach pozorujących uzasadnienie. Sąd Rejonowy zawarł w uzasadnieniu wszystkie elementy wymagane przy sporządzaniu uzasadnienia, jak również podjętą przez siebie decyzję we właściwy sposób uzasadnił.
Wobec przytoczonych argumentów Sąd Odwoławczy podzielił stanowisko Sądu I instancji, iż w przypadku podejrzanego Zbigniewa Kękusia słusznym jest zastosowanie badania staniu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym – wszystkie bowiem przesłanki stanowiące warunek konieczny takiego rozstrzygnięcia zostały spełnione.
Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Odwoławczy orzekł jak w sentencji postanowienia. SSO Jadwiga Żmudzka SSO Lidia haj SSR (del.) Agnieszka Sułowska-Gibas”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14, postanowienie SSO Lidii
Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10.04.2015 r. – Załącznik 8

SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas podały między innymi  – Załącznik 8: „Nie znajduje także podstaw zarzut podejrzanego naruszenia art. 318 kpk (podejrzany miał możliwość zapoznania się z opinią biegłych i brał udział w postępowaniu) i art. 79 § 1 pkt 3 kpk (podejrzany w postępowaniu występował z obrońcą wyznaczonym mu z urzędu).”
Wydaje się, że SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas nie znają prawa. Przecież art. 318 k.p.k. stanowi, przypomnę: „Gdy dopuszczono dowód z opinii biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej, podejrzanemu i jego obrońcy oraz pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi doręcza się postanowienie o dopuszczeniu tego dowodu (…).”
Jeśli Pan wydał w.w. dwa postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym w dniu 6 maja 2014 r. wyznaczając jako termin badań 7 maja 2014 r., a Sąd wyznaczył mi obrońcę w dniu 12 maja 2014 r., to jest oczywiste, że Pan nie mógł doręczyć tych postanowień mojemu obrońcy przed dniem … 7 maja 2014 r., bo wtedy jeszcze nie był mi – po prostu – wyznaczony.
Adw. Jarosław Piekar powziął informację o tym, że został wyznaczony na mojego obrońcę z urzędu w dniu 19 maja 2014 r., co poświadczył w piśmie do mnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. – Załącznik 10:

„Uprzejmie informuję, że zarządzenie o wyznaczeniu mnie Pańskim obrońcą z urzędu do niniejszej sprawy
sygn. 2 Ds. 542/14 zostało wydane dnia 12 maja 2014 roku, a doręczone pod adres mojej Kancelarii
w dniu 19 maja 2014 roku. W dniu doręczenia w/w zarządzenia powziąłem pierwszą informację o niniejszej sprawie. Z poważaniem, adwokat Jarosław Piekar”
Dowód: Kancelaria Adwokacka Jarosław Piekar, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Jarosława Piekara
z dnia 21 sierpnia 2014 r. – Załącznik 10

Nie mógł zatem otrzymać postanowień, które Pan wydał w dniu 6 maja 2014 r. przed moimi badaniami wyznaczonymi przez Pana na dzień 7 maja 2014 r.
Jak wspomniałem, mnie doręczono Pana postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. w dniu 26 maja 2014 r., tj. prawie trzy tygodnie po badaniach w dniu 7 maja 2014 r.

Co do wyjaśnienia SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej i SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z postanowienia z dnia 10 kwietnia 2015 r. – Załącznik 8: „Nie znajduje także podstaw zarzut podejrzanego naruszenia (…) art. 79 § 1 pkt 3 kpk (podejrzany w postępowaniu występował z obrońcą wyznaczonym mu z urzędu).” wskazać należy, że przecież nawet Pana przełożona, prokurator Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Agata Chmielarczyk-Skiba potwierdziła słuszność mojego zarzutu podając w osobiście sporządzonym przez nią  piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik 7: „Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony. (…)  Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14), pismo
prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik 7

Skoro zarzuty przedstawiono mi w dniu 6 maja 2014 r., to od tego dnia przysługiwało mi prawo do obrony. Ponieważ Pan uznał, że nabrał uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności także w dniu 6 maja 2014 r., to było Pana określonym w art. 79 § 1 pkt. 3 k.p.k. obowiązkiem zapewnić mi obrońcę z urzędu przed wyznaczeniem czynności procesowych z moim udziałem.
Nie musiał Pan przecież wyznaczać w dniu 6 maja 2014 r. terminu moich badań psychiatrycznych na dzień 7 maja 2014 r., tj. zanim Sąd wyznaczył mi obrońcę z urzędu.
Decyzję o terminie moich badań psychiatrycznych powinien Pan podjąć najwcześniej w dniu powzięcia przez Pana informacji o wydaniu przez Sąd zarządzenia o wyznaczeniu mi obrońcy z urzędu, tj. w dniu doręczenia Panu zarządzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy o wyznaczeniu mi obrońcy.
Po powzięciu przez Pana tej informacji powinien Pan:
1.       wyekspediować – na podstawie art. 318 k.p.k. – do wyznaczonego mi obrońcy w.w. postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych lekarzy psychiatrów.
2.       wyekspediować do mnie wezwanie do stawiennictwa na badania psychiatryczne.

Postępując według opisanej wyżej „procedury”, Pan zachowałby się w zgodzie z:
1.       prawem procesowym określonym w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i w art. 318 k.p.k.,
2.       prawem określonym w art. 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i związanym z nim, zacytowanym na str. 4 niniejszego pisma orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

Gdyby postępował Pan w zgodzie z prawem określonym w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i w art. 318 k.p.k. oraz w art. 42.2 Konstytucji, sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy SSO Lidia Haj. SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas nie musiałby w obronie Pana interesu kłamać, tj. zamieścić w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt IV Kz 718/14 twierdzenia – Załącznik 8: „Nie znajduje także podstaw zarzut podejrzanego naruszenia art. 318 kpk (podejrzany miał możliwość zapoznania się z opinią biegłych i brał udział w postępowaniu) i art. 79 § 1 pkt 3 kpk (podejrzany w postępowaniu występował z obrońcą wyznaczonym mu z urzędu).” oczywiście sprzecznego ze stanem faktycznym w przypadku zorganizowanej przez Pana czynności procesowej z moim udziałem tj. badań psychiatrycznych w dniu 7 maja 2014 r.

Wskazać i podkreślić należy, że pozbawienie oskarżonego/podejrzanego możności skorzystania z prawa określonego w art. 79 § 1 k.p.k. należy do tzw. bezwzględnych przyczyn odwoławczych. Art. 439  § 1 k.p.k. stanowi: „Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli: (…) 10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,”.
Zorganizowane mi przez Pana w opisany wyżej sposób badania psychiatryczne w dniu 7 maja 2014 r. były nie tylko pierwszą, ale i najważniejszą czynnością procesową w sprawie, którą przeciwko mnie Pan prowadzi.
W taki sposób je Pan zorganizował, że zachodzi przesłanka określona w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Poświadczyła to nawet Pana przełożona, prokurator rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Agata Chmielarczyk-Skiba podając w piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik 7: „W szczególności – prokurator Bartłomiej Legutko niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności określonych w art. 79 § 1 pkt 3 wystąpił do Sądu o wyznaczenia Panu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony. (…)  Prokurator Rejonowy Agata Chmielarczyk-Skiba”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14), pismo
prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r. – Załącznik 7

Jeśli sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas dokonawszy analizy akt sprawy – należy założyć, że dokonały takowej – podały w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r. – Załącznik 10: „Nie znajduje także podstaw zarzut podejrzanego naruszenia art. 318 kpk (podejrzany miał możliwość zapoznania się z opinią biegłych i brał udział w postępowaniu) i art. 79 § 1 pkt 3 kpk (podejrzany w postępowaniu występował z obrońcą wyznaczonym mu z urzędu).” to chyba wyłącznie z sympatii do Pana. Z rzeczywistym stanem faktycznym, poświadczonym nie tylko dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy, ale nawet przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agatę Chmielarczyk-Skibę nie ma bowiem to twierdzenie nic wspólnego. A przecież art. 2 Kodeksu postępowania karnego stanowi:

„Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.”
Artykuł 2 § 2 Kodeksu postępowania karnego

Powyżej przedstawiłem dowody poświadczające w pełni świadome, celowe pozbawienie mnie przez Pana możności skorzystania podczas badań psychiatrycznych wyznaczonych przez Pana w dniu 6 maja 2014 r. na dzień 7 maja 2014 r. z prawa określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. oraz w art. 42.2 Konstytucji. Są to zarazem dowody poświadczające świadome i celowe naruszenie przez Pana tych praw.
Podejmując w dniu 6 maja 2014 r. decyzję o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym w dniu 7 maja 2014 r. oraz kierując w dniu 6 maja 2014 r. wniosek do Sądu o wyznaczenie mi obrońcy z urzędu musiał Pan być świadom tego, że rażąco narusza Pan prawo.
Chyba, że nie posiadał Pan wtedy zdolności – lub posiadał ją Pan w bardzo ograniczonym zakresie – rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem.
W takim przypadku, tzn., gdy Pan bywa nieświadom znaczenia Pana czynów, Pana dalsze zatrudnienie w prokuraturze grozi bardzo poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego, a adresaci kopii niniejszego pisma, prokurator generalny Andrzej Seremet, prokurator apelacyjny w Krakowie Artur Wrona, prokurator okręgowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska oraz prokurator rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Agata Chmielarczyk-Skiba, która poświadczyła Pana oczywiście i rażąco naruszające prawo postępowanie – Załącznik 7: „W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony.”   – powinni rozważyć, przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości oraz w interesie społecznym, czy Pan powinien kontynuować karierę w zawodzie prokuratora.
Moim zdaniem nie. Wszak ustawodawca stawia przed każdym prokuratorem wymóg nieskazitelności charakteru:

„Prokuratorem może być powołany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykuł 14.1. ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

„NIESKAZITELNY”  to:  «taki, któremu nie można nic zarzucić; nieposzlakowany; szlachetny, prawy, uczciwy»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 533.
Jeśli Pan jest poczytalny, tzn.:

„POCZYTALNY” – «znajdujący się  pełni władz umysłowych; w prawie: mający zdolność rozpoznania znaczenia swoich czynów i kierowania swoim postępowaniem»
Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 687

to…  nie spełnia Pan wymogu określonego w art. 14.1 pkt 2 ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.
Bo świadomie i celowo naruszył Pan w dniu 6 maja 2014 r. prawo określone w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i w art. 42.2 Konstytucji pozbawiając mnie możności skorzystania z tych praw.
xxx

O ile w przypadku poświadczonego przez prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agatę Chmielartyczyk-Skibę w piśmie z dnia 2 grudnia 2014 r. pozbawienia mnie w postępowaniu prowadzonym przez Pana do sygn. akt sygn. akt 2 Ds. 542/14 możności skorzystania z prawa określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. – a także w art. 42.2 Konstytucji – tj. za uchybienie wymienione w art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.k. należy winić wyłącznie Pana, referenta w sprawie, to za popełnienie przez:
1.       Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny – SSR Katarzyna Kaczmara – w orzeczeniu z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K,
2.       Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny–Odwoławczy – SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas – w orzeczeniu z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14
błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczeń, polegającego na ustaleniu, że ja byłem karany winę ponoszą przede wszystkim były i obecna prezesi Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Dariusz Różański i SSR Beata Stój.
Napisałem „przede wszystkim”, bo po części wina za to spoczywa także na SSR K. Karczmarze, SSO L. Haj, SSO J. Żmudzkiej i SSR del. A. Sułowskiej-Gibas, które nie dały wiary moim wyjaśnieniom oraz uznały za nieistniejący wyrok wznowieniowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10  którego kserokopię  załączyłem do akt sprawy sygn. IX Kp 300/14/K.
Główną winę ponoszą wszak prezesi, SSR D. Różański i SSR Beata Stój, którzy niedopełnili do co najmniej maja 2014 r. obowiązku zawiadomienia Krajowego Rejestru Karnego, że prawomocny skazujący mnie wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 przestał istnieć z dniem 26 stycznia 2012 r.

Polegający na ustaleniu, że ja byłem karany błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczeń wydanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy i przez Sąd Okręgowy w sprawie Pana wniosku o badanie mnie połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym miał wpływ na treść tych orzeczeń. Wskazać bowiem należy, że:
1.       w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K sędzia Katarzyna Kaczmara podała – Załącznik 9: „W ocenie Sądu na obecnym etapie postępowania nie sposób powiedzieć z całą pewnością jaką karę wymierzy Sąd rozpoznający sprawę. Natomiast na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że będzie to kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia postępowania. Wskazuje na to dobro, które podejrzany miał naruszyć (przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości) i okoliczności w jakich podejrzany miał się dopuścić zarzuconego mu czynu, a także skutki jakie swoim zachowaniem miał spowodować (obrażenia ciała jednego z funkcjonariuszy policji). Nadto podejrzany był już karany (informacja z KRK, k. 21-22 akt 2 Ds. 542/14; wyrok w sprawie II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy został uchylony tylko w części-kopia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11-k. 131 –załącznik do pisma podejrzanego).
Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż koniecznym jest przeprowadzenie badania podejrzanego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym. (…)”
Dowód:                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt IX Kp 300/14/K, postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. – Załącznik 9
2.       w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14 w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienia SSR Katarzyny Kaczmary z dnia 16.10.2014 r., sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas podały – Załącznik 8:  (…) Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia omówił wskazaną kwestię i podniósł, iż w niniejszej sprawie można przewidywać wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Za takim rozstrzygnięciem przemawia rodzaj naruszonego dobra prawnego (przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości), okoliczności popełnienia czynu oraz jego skutki (obrażenia ciała funkcjonariuszy), a nadto wcześniejsza karalność podejrzanego (wbrew temu co w zażaleniu podejrzany podnosił, iż nie był karany, w aktach sprawy znajdują się dane o karalności podejrzanego, w których widnieje skazanie podejrzanego z art. 226 § 1 kk, art. 212 § 1 kk i innych).
(…)  Niniejsze okoliczności, w powiązaniu z wcześniejszą karalnością oskarżonego prowadzą do konkluzji, iż zachodzi możliwość orzeczenia wobec niego bezwzględnej kary pozbawienia wolności.
(…) Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Odwoławczy orzekł jak w sentencji postanowienia. SSO Jadwiga Żmudzka SSO Lidia haj SSR (del.) Agnieszka Sułowska-Gibas”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14, postanowienie SSO Lidii
Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10.04.2015 r. – Załącznik 8

Stanowisko Sądu I instancji oraz Sądu Odwoławczego ma podstawę prawną w art. 203 § 1 k.p. zdanie 2: „§ 1. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej konieczności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego może być połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba że oskarżony wnosi o poddanie go obserwacji.”
Art. 259 § 2 k.p.k. stanowi: „Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.”

SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas oparły ich orzeczenie – tak samo, jak SSR Katarzyna Kaczmara – o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym na założeniu, że wobec mnie zostanie orzeczona kara bezwzględnego pozbawienia wolności.
Takie stanowisko zajęły wskutek błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawy orzeczeń.
Błąd ten polega na ustaleniu, że ja byłem w przeszłości karany.
SSR K. Kaczmara podała – Załącznik 9: „Nadto podejrzany był już karany (informacja z KRK, k. 21-22 akt 2 Ds. 542/14; wyrok w sprawie II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy został uchylony tylko w części-kopia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11-k. 131 –załącznik do pisma podejrzanego).
To nieprawda. Ja nie byłem karany.
Sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasz Kuczma skazał mnie niesłusznym wyrokiem z dnia 18.12. 2007 r. za popełnienie w okresie od stycznia 2003 r. do września 2005 r. w Krakowie, za pośrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl osiemnastu przestępstw, tj. że:
1.       pkt. I, III-XVI wyroku – znieważyłem w związku z pełnieniem obowiązków służbowych /art. 226 § 1 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ piętnaścioro sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /była Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie/ SSO Ewa Hańderek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawałek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Kłosińska, SSR Izabela Strózik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Małgorzata Ferek, SSA Włodzimierz Baran /były Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kuś-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie/,
2.       pkt II wyroku – zniesławiłem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wiesławę Zoll, pełnomocnika mojej  żony w prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postępowaniu o rozwód /sygn. akt XI CR 603/04/,
3.       pkt XVII wyroku – znieważyłem /art. 226 § 3 k.k./ i zniesławiłem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastującego ten urząd prof. Andrzeja Zolla,
4.       pkt XVIII wyroku  – rozpowszechniałem wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności – art. 241 § 2 k.k.
Dowód:                 Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06, II K 854/10 / wyrok sędziego
Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/6

Akt oskarżenia sporządziła w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód Radosława Ridan. Na wniosek władz Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia o przekazaniu sprawy przeciwko mnie do rozpoznania innemu sądoi równorzędnemu, Sąd Najwyższy przekazał postanowieniem z dnia 27.10.2006 r. sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Dębicy.
Prawomocny skazujący mnie wyrok sędziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.  został uchylony w zakresie wszystkich osiemnastu przypisanych mi nim czynów. Uchyliły go:
1.       wyrokiem z dnia 15 września 2010 r., sygn. II Ko 283/10, Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Sąd Okręgowy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa materialnego, wznowił postępowanie sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 (szesnastu) czynów, z pkt. I, III – XVII – Załącznik 11.4:
Dowód:         Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Okręgowego
w Rzeszowie z dnia 15 września 2010 r. – Załącznik 11.4
2.       wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy zarzucił sędziemu T. Kuczmie rażące i mające wpływ na treść wyroku naruszenie prawa procesowego, wznowił postępowania sygn. II K 451/06 i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostałych 2 (dwóch) czynów,  z  pkt. II i XVIII – Załącznik 11.3:
Dowód:                  Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 – Załącznik 11.3

Po wydaniu pierwszego z w.w. wyroków wznowieniowych, tj. wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. i przekazaniu sprawy przeciwko mnie Sądowi Rejonowemu w Dębicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynów z pkt. I, III – XVII, rozpoznaje ją sędzia Beata Stój. Obecnie do sygnatury akt II K 407/13.
W aktach sprawy przeciwko mnie Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13 /uprzednio II K 451/06/ znajdują się nie tylko w.w. wyroki wznowieniowe Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Najwyższego, ale także dokumenty sporządzone przez dwoje kolejnych prezesów Sądu w Dębicy, SSR Dariusza Różańskiego i SSR Beatę Stój, którymi ci poświadczyli ich wiedzę nie tylko o wyrokach wznowieniowych, ale także o tym, że po ich wydaniu wyrok sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. przestał istnieć, i tak:
1.       w piśmie do mnie z dnia 23 kwietnia 2012 r. ówczesny prezes Sądu Rejonowego w Dariusz Różański podał, że – Załącznik 11.7:  „(…) wyrok Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 18.12.2007 r. z chwilą wydania przez Sąd Najwyższy wyroku z dnia 26.01.2012 r. uchylającego zaskarżony wyrok w zakresie rozstrzygnięć zawartych w pkt. II i XVIII prawnie przestał istnieć. (…) Prezes Sądu Rejonowego Dariusz Różański”
Dowód:                  Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. A: 411-46/10, pismo z dnia 23 kwietnia 2012 r. prezesa Sądu Dariusza Różańskiego – Załącznik 11.7
2.       w piśmie do mnie z dnia 19 grudnia 2012 r. prezes Beata Stój – do pełnienia funkcji prezesa Sądu powołał ją z dniem 15 czerwca 2012 r. prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniew Śnigórski – podała – Załącznik 11.8: „(…) Kwota ta /wyegzekwowana od mnie przez komornika kara grzywny orzeczona przez sędziego T. Kuczmę – ZKE/ została wyegzekwowana na mocy prawomocnego i wykonalnego wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy i niezwłocznie zwrócona, gdy wyrok ten ostatecznie stracił moc po wznowieniu postępowania w części przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie i ostatecznie uchyleniu wyroku w pozostałym zakresie przez Sąd Najwyższy. Prezes Sądu Rejonowego Beata Stój”
Dowód:                Sąd Rejonowy w Dębicy, sygn. akt A-411-46/10, pismo prezesa Sądu SSR Beaty Stój
z dnia 19 grudnia 2012 r. – Załącznik 11.8

Informacja doręczona Sądowi Rejonowemu dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny na potrzebę prowadzonego przeciwko mnie postępowania i zamieszczona z komentarzem SSR Katarzyny Kaczmary w postanowieniu z dnia 16.10.2014 r. – Załącznik 9: „Nadto podejrzany był już karany (informacja z KRK, k. 21-22 akt 2 Ds. 542/14; wyrok w sprawie II K 451/06 Sądu Rejonowego w Dębicy został uchylony tylko w części-kopia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11-k. 131 –załącznik do pisma podejrzanego).” jest dowodem poświadczającym, że co najmniej do maja 2014 r., gdy Pan wszczął postępowanie przeciwko mnie do sygn. 2 Ds. 542/14, na potrzebę którego Sąd sprawdził informacje o mojej karalności, żaden z w.w. dwojga kolejnych prezesów Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Dariusz Różański i SSR Beata Stój, nie zawiadomili Krajowego Rejestru Karnego o tym, że skazujący mnie wyrok sędziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. przestał istnieć po uchyleniu go w części przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. i po kolejnym uchyleniu go w pozostałym zakresie przez Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r.

W związku z powyższym, pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r. skierowanym do przełożonej sędzin Wydziału IV Karnego-Odwoławczego, SSO L. Haj, SSO J. Żmudzkiej i SSR del. A. Sułowskiej-Gibas, prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, SSO Beaty Morawiec złożyłem – Załącznik 11: „SSO Beata Morawiec, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt: IV Kz 718/14 Dotyczy: I. Wniosek – na podstawie: art. 304 § 2 k.p.k., art. 2, art. 7, art. 32, art. 45.1, art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o zawiadomienie prokuratora lub Policji o popełnieniu przez dwoje kolejnych prezesów Sądu Rejonowego w Dębicy, SSR Dariusza Różańskiego i SSR Beatę Stój przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. i działania na szkodę mojego interesu prywatnego przez niedopełnienie obowiązku zawiadomienia do co najmniej do maja 2014 r. Krajowego Rejestru Karnego, że prawomocny skazujący mnie wyrok sędziego Sądu Rejonowego w Dębicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 przestał istnieć z dniem 26 stycznia 2012 r.”
Dowód:                 Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. IV Kz 718/14, pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 28 kwietnia 2015 r. do
prezesa Sądu SSO Beaty Morawiec – Załącznik 11

Jeśli prezes Beata Morawiec solidaryzując się ewentualnie z SSR Beatą Stój odmówi mi złożenia zawiadomienia, jak wyżej, wniosek w tej sprawie skieruję do Pana.

Wnoszę o potraktowanie informacji zawartych w załączonej do niniejszego pisma kopii mojego pisma z dnia 28 kwietnia 2015 r. do prezes SSO B. Morawiec – Załącznik 11 – jako uzasadnienia do wniosku, jak w pkt. I, str. 1 niniejszego pisma.

Część III                 Wnioski

Od dnia 6 maja 2014 r. prowadzi Pan postępowanie przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, na podstawie niespójnych, nielogicznych, sprzecznych, wykluczających się nawzajem zeznań sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Doroby i st. post. Marcina Raka. Prowadzi je Pan na podstawie zeznań, które złożyli w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 18:45 – 19:40 w sprawie mojej rzekomej próby samouwolnienia się 5 maja 2014 r.  ok. godz..16:00, gdy mnie konwojowali, mimo że do sporządzonego w ich oraz mojej obecności w Komisariacie, w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 16:45 – 17:00 przez st asp. Romana Tarnówko „Protokołu Zatrzymania Osoby” nie zgłosili mojego zachowania, jak wyżej.
Prowadząc postępowanie przeciwko mnie rażąco naruszył Pan prawo procesowe określone w art. 318 k.p.k., niedopełnił Pan obowiązku określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. – co poświadczają nie tylko dokumenty znajdujące się w aktach sprawy, ale poświadczyła to także Pana przełożona, prokurator rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Agata Chmielarczyk-Skiba w piśmie do mnie z dnia 2 grudnia 2014 r. – pozbawiając mnie w ten sposób możności skorzystania podczas pierwszej po przedstawieniu mi w dniu 6 maja 2014 r. zarzutu czynności procesowej z moim udziałem, tj. badań psychiatrycznych w dniu 7 maja 2014 r., nie tylko z prawa określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., ale i prawa do obrony określonego w art. 42.2 Konstytucji.

Mnie pozbawiwszy możności skorzystania z prawa do obrony, sam korzysta Pan z… usługi obrony przed skutkami rażącego naruszenia przez Pana prawa, w tym niedopełnienia obowiązku określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., świadczonej Panu przez:
1.       Pana przełożoną, prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agatę Chmielarczyk-Skibę, która dowolnie – czyli na Pana korzyść – interpretuje prawo określone w tym artykule. Ustawodawca podał, że: „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”, a Pana przełożona, prokurator A. Chmielarczyk-Skiba poinformowała mnie, że… nie musi – Załącznik 7: „Wbrew Pana twierdzeniom wyznaczenie przez prokuratora terminu badania na dzień 7.05.2014r. (kiedy był Pan także badany do innej sprawy) nie stanowi naruszenia Pana prawa do obrony. Pana obrońca, który został ustanowiony po terminie badania, ma bowiem prawo między innymi składać wnioski dowodowe, zapoznać się z opinią pisemną złożoną przez biegłych, a nadto przysługuje mu prawo do wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych.”
A przecież skoro sama przyznaje, że: „Pana obrońca, który został ustanowiony po terminie badania,” , to potwierdza, że z Pana winy ja nie mogłem mieć obrońcy podczas badań w dniu 7 maja 2014 r. Czynności, które podała, jako możliwe do wykonania przez obrońcę nie są … uczestnictwem obrońcy w badaniach. Do czego mam prawo, którego Pan mnie pozbawił.
2.       sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, SSO L. Haj, SSO J. Żmudzka, SSR del. A. Sułowska-Gibas, które w obronie Pana interesu skłamały w postanowieniu z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14 podając – Załącznik 8: „Nie znajduje także podstaw zarzut podejrzanego naruszenia art. 318 kpk (podejrzany miał możliwość zapoznania się z opinią biegłych i brał udział w postępowaniu) i art. 79 § 1 pkt 3 kpk (podejrzany w postępowaniu występował z obrońcą wyznaczonym mu z urzędu).”
Ten zarzut ma bardzo mocne podstawy. Uzasadnienie dla mojego stanowiska przedstawiłem na str. 5 i dalszych niniejszego pisma, w tym podając pełną treść w.w. pisma do mnie z dnia 2 grudnia 2014 r. Pana przełożonej, prokuratora rejonowego A. Chmielarczyk-Skiby, w którym ta potwierdziła –Załącznik 7: „W szczególności – prokurator Bartłomiej Legutko niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności określonych w art. 79 § 1 pkt 3 wystąpił do Sądu o wyznaczenia Panu obrońcy z urzędu. Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy zarządzeniem z dnia 12.05.2014r ustanowił dla Pana obrońcę z urzędu w osobie adw. Jarosława Piekar. W tym stanie rzeczy w dniu badania, które miało miejsce 7.05.2014r w/w obrońca nie był jeszcze ustanowiony.”

Skoro oczywiście i rażąco naruszył Pan prawo określone w art. 79 § 1 pkt. 3 k.p.k. i pozbawił mnie Pan możności skorzystania z prawa do obrony określonego w art. 42.2 Konstytucji, to… nie pozostaje Panu, osobie o nieskazitelnym charakterze, nic innego do zrobienia, jak … bronić mnie teraz, gdy na Pana wniosek w opisanych wyżej okolicznościach sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara orzekła postanowieniem z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14 o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres nie dłużej niż cztery tygodnie, a sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i  SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas utrzymały to postanowienie w mocy orzeczeniem z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14.
Niech Pan złoży wniosek o wznowienie postępowania przeciwko mnie zakończonego postanowieniem orzeczeniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10.04.2015 r. oraz o uchylenie tego postanowienia i umorzenie postępowania w przedmiocie mojego badania połączonego z obserwacją w Szpitalu Specjalistycznym im, dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Wskazać należy, że artykuł 426 § 2 Kodeksu postępowania karnego stanowi: „Od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek zażalenia, a także od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia o przeprowadzeniu obserwacji, o zastosowaniu środka zapobiegawczego lub nałożeniu kary porządkowej przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego.”
Pan, prokurator, posiada prawo do wniesienia środka odwoławczego na moją korzyść:

„Oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść środek odwoławczy także na korzyść oskarżonego.”
Artykuł 425 § 4 Kodeksu postępowania karnego

Jak wspomniałem, artykuł 439 Kodeksu postępowania karnego, prezentujący tzw. bezwzględne przyczyny odwoławcze stanowi: „§ 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli: (…) 10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,”
Przypomnę, że art. 79 § 1 k.p.k. stanowi: „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”
Z Pana winy, tj. z powodu niedopełnienia przez Pana obowiązku określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., ja, wobec którego Pan nabrał w dniu 6 maja 2014 r. uzasadnionej wątpliwości co do mojej poczytalności, nie miałem obrońcy podczas pierwszej po przedstawieniu mi w dniu 6 maja 2014 r. zarzutu czynności procesowej, tj. podczas moich badań psychiatrycznych.

Wskazać także należy, że art. 438 k.p.k. stanowi: „Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia: (…)  3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia, (…)”
Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy popełnił błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia wydanego w dniu 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14. Przyjął, że ja byłem karany. Błąd ten miał wpływ na treść orzeczenia z dnia 10.04.2015 r. Sąd Okręgowy podał – Załącznik 8: Sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia omówił wskazaną kwestię i podniósł, iż w niniejszej sprawie można przewidywać wymierzenie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Za takim rozstrzygnięciem przemawia rodzaj naruszonego dobra prawnego (przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości), okoliczności popełnienia czynu oraz jego skutki (obrażenia ciała funkcjonariuszy), a nadto wcześniejsza karalność podejrzanego (wbrew temu co w zażaleniu podejrzany podnosił, iż nie był karany, w aktach sprawy znajdują się dane o karalności podejrzanego, w których widnieje skazanie podejrzanego z art. 226 § 1 kk, art. 212 § 1 kk i innych). (…) Niniejsze okoliczności, w powiązaniu z wcześniejszą karalnością oskarżonego prowadzą do konkluzji, iż zachodzi możliwość orzeczenia wobec niego bezwzględnej kary pozbawienia wolności.”
Dowód: Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14, postanowienie SSO Lidii
Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10.04.2015 r. – Załącznik 8

A przecież… ja nie byłem karany.

W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie. Wnoszę o skierowanie wniosku do innego równorzędnego składu sądu Okręgowego w Krakowie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14, uchylenia w całości tego orzeczenia i umorzenia postępowania z powodu:
1.       uchybienia wymienionego w art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.k.,
2.       błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia /art. 438 pkt 2 k.p.k./, tj. jego wydania w oparciu o fałszywą, nieistniejącą przesłankę, że ja byłem uprzednio karany.
xxx

Informuję, że wezwany do stawiennictwa w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie celem wykonania orzeczenia Sądu Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14, stawię się w wyznaczonym terminie. Poddany ewentualnie obserwacji, w sprzeciwie dla:
1.       przedstawienia mi – w oparciu o niespójne, nielogiczne, sprzeczne, wykluczające się nawzajem, nie mające potwierdzenia w sporządzonym w dniu 5 maja 2014 r. w godz. 16:45 – 17:00 „Protokole Zatrzymania Osoby” zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Doroby i st. post. Marcina Raka złożone w dniu 5 maja 2014 r, w godz. 16:45 – 17:00 w sprawie zdarzenia, do którego miało dojść w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 16:00 z udziałem w.w. funkcjonariuszy Policji przed Komisariatem Policji IV w Krakowie – bezpodstawnego zarzutu popełnienia niewykonalnego czynu,
2.       świadomego i celowego naruszenia przez Adresata niniejszego pisma prawa określonego w art. 79 § 1 pkt 3 kp.k. i pozbawienia mnie możności skorzystania z prawa do obrony podczas przeprowadzonej w dniu 7 maja 2014 r. z moim, jako podejrzanego udziałem czynności procesowej badań psychiatrycznych,
3.       przyjęciu przez Sąd Okręgowy w Krakowie za podstawę orzeczenia z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14, o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym błędnego ustalenia, że ja byłem karany, mimo że ja nie byłem karany,
rozpocznę protest głodowy, nie będę jadł, ani pił.

Uważam, że w takim przypadku, gdy wobec przedstawionych w niniejszym piśmie, okoliczności postępowania prowadzonego przez Pana przeciwko mnie, odmówi mi Pan złożenia wniosku, jak w pkt. I, str. I niniejszego pisma, a ja  poddawany na Pana wniosek obserwacji w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, z każdym kolejnym dniem prowadzenia przeze mnie protestu coraz bardziej narażając moje zdrowie, a potem życie, dla usprawiedliwiania umieszczenia mnie przez Pana w szpitalu psychiatrycznym nie wystarczą… „linie obrony”, jak w obronie Pana interesu prezentowane przez Pana przełożoną, prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agatę Chmielarczyk oraz przez sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, SSO Lidię Haj, SSO Jadwigę Żmudzką i SSR del. Agnieszkę Sułowską-Gibas. Adresaci niniejszego pisma będą się zastanawiać, który z nas jest poczytalny, a który nie…

Przypominając zatem, że:
„Prokuratorem może być powołany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykuł 14.1. ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

przekonany, że żeby korzystając z władzę posiadanej nad  innym człowiekiem pragnąć go umieścić w szpitalu psychiatrycznym, trzeba samemu być „bez skazy”, zwracając uwagę, że Pan uznawszy mnie w dniu 6 maja 2014 r. za niepoczytalnego, już następnego dnia 7 maja 2014 r. pozbawił  mnie możności skorzystania z prawa do obrony, elementarnego standardu demokratycznego państwa prawnego, przypominając, że w niniejszym zgłoszonej sprawie zachodzi – z wyłącznie Pana winy – określona w art. 439 § 1 ust. 10 k.p.k. bezwzględna przyczyna odwoławcza, a także, że  zachodzi określona w art. 438 pkt. 3 k.p.k. przesłanka do wznowienia postępowania Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy do sygn. akt IV Kz 718/14 wnoszę i informuję, jak na wstępie.

Zbigniew Kękuś

Załączniki:
1.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz. MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów
2.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, k. 3-4
3.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania st. post. Marcina Raka, k. 7-8
4.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. 2 Ds. 542/14, zeznania sierż. sztab. Michała Doroby, k. 9
5.        Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku
6.        Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie prokuratora Bartłomieja Legutko z dnia 6 maja 2014 roku
7.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrzy, sygn.. RA 051/4/14 (2 Ds. 542/14), pismo prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby z dnia 2 grudnia 2014 r.
8.        Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny – Odwoławczy, sygn. IV Kz 718/14, postanowienie SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej, SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas z dnia 10.04.2015 r.
9.        Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt IX Kp 300/14/K, postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r.
10.     Kancelaria Adwokacka Jarosław Piekar, sygn. akt 2 Ds. 542/14, pismo adw. Jarosława Piekara z dnia 21 sierpnia 2014 r.
11.     Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. IV Kz 718/14, pismo Zbigniewa Kękusia z dnia 28 kwietnia 2015 r. do prezesa Sądu SSO Beaty Morawiec

Wykaz Adresatów niniejszego e-mail’a:
prezes@krakow.so.gov.pl, so_x_wizytacyjny@krakow.so.gov.pl, so.krakow@ms.gov.pl, abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, afery <afery@poczta.fm>, aferyprawa <aferyprawa@gmail.com>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej M. Czyzewski <andrzej.m.czyzewski@gmx.de>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Andrzej.Adamczyk <Andrzej.Adamczyk@sejm.pl>, Andrzej.Halicki <Andrzej.Halicki@sejm.pl>, Anna.Grodzka <Anna.Grodzka@sejm.pl>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, Antoni.Mezydlo <Antoni.Mezydlo@sejm.pl>, Arkadiusz.Mularczyk <Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Barbara.Bubula <Barbara.Bubula@sejm.pl>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, Bartłomiej Szaciłło <bartek@nowekroje.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Beata.Kempa <Beata.Kempa@sejm.pl>, biuro <biuro@annagrodzka.pl>, biuro <biuro@biurosenatorskie.pl>, biuro <biuro@palikot.pl>, biuro <biuro@cimoszewicz.eu>, biuro <biuro@klich.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Biuro Prasowe <biuro-media.press@prokonto.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, biurosenatorskie.st <biurosenatorskie.st@interia.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Bogdan.Borusewicz <Bogdan.Borusewicz@senat.gov.pl>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, bogusrap <bogusrap@gmail.com>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bs.sekretariat <bs.sekretariat@umwm.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, grzegorzpioterek2 <grzegorzpioterek2@gmail.com>, as_krakow <as_krakow@sw.gov.pl>, rejestracja <rejestracja@psychemed.pl>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, informacja <informacja@krakow.so.gov.pl>, edgp <edgp@gazetaprawna.pl>,  <junosza11@wp.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>,  <srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl>
Cezary.Grabarczyk <Cezary.Grabarczyk@sejm.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, Dionizy.pietron <Dionizy.pietron@gmail.com>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dobrepanstwo <dobrepanstwo@gmail.com>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko <dziemianko@mail.ru>, edo200 <edo200@interia.pl>, edyta.stanek <edyta.stanek@fakt.pl>, Elzbieta.Achinger <Elzbieta.Achinger@sejm.pl>, Elzbieta.Radziszewska <Elzbieta.Radziszewska@sejm.pl>, Eugeniusz.Klopotek <Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl>, Ewa Gutek <egutek@interia.pl>, ewa jacewicz <ewa305@yahoo.ca>, Ewa Małysiak <ewateresa.m@gmail.com>, Ewa.Zmuda-Trzebiatowska <Ewa.Zmuda-Trzebiatowska@sejm.pl>, fakty <fakty@rmf.fm>, falconmillenium <falconmilleniumster@gmail.com>, forsycja <forsycja@s-o-d.pl>, Forum – Forumowisko.pl <admin_noreply@forumowisko.pl>, fundacja <fundacja@lexnostra.pl>, Fundator Bogusław Michał Rapczyński <pflegemichael24eu@gmail.com>, Gabriel Janowski <biuro.pdp@wp.pl>, gaszewski <gaszewski@poczta.fm>, Gazeta GAZETA <newsletter@gazetagazeta.com>, Goska <maryla@iinet.net.au>, Grażyna Mally <grazyna@mally.pl>, Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, Grzegorz.Schetyna <Grzegorz.Schetyna@sejm.pl>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, M <M@drypiotr.pl>, iampoltv@gmail.com
Grzegorz Żółcik <grzegorz.zolcik@db.org.pl>, grzegorz.osowski.b <grzegorz.osowski.b@gmail.com>, grzybowski.bronislaw <grzybowski.bronislaw@onet.eu>, gstepn <gstepn@gmail.com>, gut.antoni <gut.antoni@gmail.com>, Hans Pilecky <pilecky@gmx.com>, Henryk Swół <infolokalne@infolokalne.com.pl>, Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, Henryk Swół <biuro@kursy.com.pl>, HS <hs421@wp.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, hulk1811 <hulk1811@wp.pl>, husarz33 <husarz33@wp.pl>, info <info@aferyibezprawie.org>, info <info@nasznowyjork.org>, info <info@tokarstwoautomatowe.com>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, jansaski <jansaski@wp.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz7 <janusz7@o2.pl>, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, Jerzy Nowakowski dom-e <biuro@dom-e.pl>, Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, , Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, redakcja <redakcja@fakt.pl>, redakcja <redakcja@dziennik.krakow.pl>, redakcja <redakcja@angora.com.pl>, redakcja <redakcja@fratria.pl>, redakcja <redakcja@krakow.agora.pl>, redakcja <redakcja@3obieg.pl>, renata beata <renata_sonia@yahoo.co.uk>, Robert.Kropiwnicki <Robert.Kropiwnicki@sejm.pl>, robert_bryk <robert_bryk@go2.pl>,robert_bryk@o2.pl <robert_bryk@o2.pl>, rulewski <rulewski@janrulewski.pl>, Ryszard.Terlecki <Ryszard.Terlecki@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, rzecznikkgp <rzecznikkgp@policja.gov.pl>, S SALOMON <salomonpoland@gmail.com>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@gk.pl>, sekretariat.krakow <sekretariat.krakow@tvp.pl>, sekretariat.naczelnych <sekretariat.naczelnych@agora.pl>, sekretariat.prezesa <sekretariat.prezesa@krakow.sa.gov.pl>, sekretariatkmp <sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl>, serwisprasowy <serwisprasowy@brpo.gov.pl>, siwam9 <siwam9@interia.pl>, skargi <skargi@ms.gov.pl>, slawomir.m <slawomir.m@poczta.onet.pl>, Stanislaw.Piotrowicz <Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl>, Stanislaw.Zelichowski <Stanislaw.Zelichowski@sejm.pl>, Stanislawa.Przadka <Stanislawa.Przadka@sejm.pl>, Stefan.Niesiolowski <Stefan.Niesiolowski@sejm.pl>, stowarzyszeniedemokracjausa <stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com>, Tadeusz Chołda <tadcho@gmail.com>, jaromirlechita@gmail.com, Tadeusz.Iwinski <Tadeusz.Iwinski@sejm.pl>, Tomasz.Kaczmarek <Tomasz.Kaczmarek@sejm.pl>, Tomasz.Tomczykiewicz <Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl>, tomekparol <tomekparol@yahoo.pl>, videopolonia <videopolonia@wp.pl>, w.stechnij <w.stechnij@gmail.com>, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>, Wanda.Nowicka <Wanda.Nowicka@sejm.pl>, warzechabogdan <warzechabogdan@gmail.com>, Jac64 <Jac64@o2.pl>, Witold.Waszczykowski <Witold.Waszczykowski@sejm.pl>, biuro <biuro@andrzejduda.pl>, witoldkotulski <witoldkotulski@op.pl>, wnek <wnek@interia.pl>, wojewoda <wojewoda@malopolska.uw.gov.pl>, wojsat <wojsat@poczta.onet.pl>, wsx4 <wsx4@wp.pl>, Zbigniew Romanski <zr@dr.pl>, zbigniewdrobniak7 <zbigniewdrobniak7@gmail.com>, ziris <ziris@interia.eu>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, ora.krakow <ora.krakow@adwokatura.pl>,
, jaroslaw.dziwinski <jaroslaw.dziwinski@op.pl>, Jaroslaw.Gowin <Jaroslaw.Gowin@sejm.pl>, Jaroslaw.Kaczynski <Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl>, jaroslaw.utrata <jaroslaw.utrata@neostrada.pl>, jasnywiktor <jasnywiktor@wp.pl>,  Jerzy Tatol <jerzy.tatol@ra.home.pl>, Jerzy.Fedorowicz <Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl>, Jerzy.Wenderlich <Jerzy.Wenderlich@sejm.pl>, jerzyg2 <jerzyg2@vp.pl>, Joachim.Brudzinski <Joachim.Brudzinski@sejm.pl>, joannafrydrych <joannafrydrych@wp.pl>, Jolanta.Szczypinska <Jolanta.Szczypinska@sejm.pl>, jowkrakow pawel <jowkrakow@gmail.com>, Jozef.Lassota <Jozef.Lassota@sejm.pl>, Jozef.Zych <Jozef.Zych@sejm.pl>, jpiekar <jpiekar@jpiekar.pl>, jurek.olenderek <jurek.olenderek@wp.pl>, Józef Kamycki <jozef.kamycki@op.pl>, kacper.rebel <kacper.rebel@gmail.com>, kancelariaslabosz <kancelariaslabosz@gmail.com>, kontakt <kontakt@zmieleni.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, Krystyna.Pawlowicz <Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl>, krystynagorzynska <krystynagorzynska@wp.pl>, krzysiek.paleczek <krzysiek.paleczek@gmail.com>, Krzysztof.Szczerski <Krzysztof.Szczerski@sejm.pl>, LENA <lenafleszar@poczta.fm>, Leszek.Miller <Leszek.Miller@sejm.pl>, lew1 <lew1@poczta.fm>, lorenzfreimann <lorenzfreimann@interia.pl>, Lukasz.Gibala <Lukasz.Gibala@sejm.pl>, M.Kaminski <M.Kaminski@sejm.pl>, Malgorzata.Gosiewska <Malgorzata.Gosiewska@sejm.pl>, Malgorzata.Kidawa-Blonska <Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl>, Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska <Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska@sejm.pl>, Marek.Kuchcinski <Marek.Kuchcinski@sejm.pl>, Marek.Suski <Marek.Suski@sejm.pl>, maria.j.michta <maria.j.michta@gmail.com>, Mariusz.Blaszczak <Mariusz.Blaszczak@sejm.pl>, Marzena.Machalek <Marzena.Machalek@sejm.pl>, Michal.Kabacinski <Michal.Kabacinski@sejm.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, monitorpolski <monitorpolski@yahoo.com>, nie.spopielarni <nie.spopielarni@gmail.com>, oficer.prasowy <oficer.prasowy@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl>, pek.biuro <pek.biuro@gmail.com>, PflegeMichael24 <biuro@pflegemichael24.eu>, pioterekg <pioterekg@yahoo.con>, Piotr Bein <piotr.bein@imag.net>, PIOTR KOWALSKI <amadeusz2006@yahoo.com>, Piotr.Naimski <Piotr.Naimski@sejm.pl>, piotr.utrata <piotr.utrata@ingbank.pl>, Piotrek orgonitowy <hydropurepolska@wp.pl>, piotrowiczkw <piotrowiczkw@gmail.com>, pisupisu <pisupisu@interia.pl>, poczta <poczta@malopolska.policja.gov.pl>,
pomoc <pomoc@itvp.pl>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, prasa <prasa@krakow.sa.gov.pl>, President Founders Convention <bmr@pflegemichael24eu.com>, prezes <prezes@krakow.so.gov.pl>, prezydent <prezydent@um.krakow.pl>, Przemyslaw.Wipler <Przemyslaw.Wipler@sejm.pl>, pz <pz@krakow.pa.gov.pl>, r__opara <r__opara@hotmail.com>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, rafal-gawronski <rafal-gawronski@wp.pl>, Rafal.Grupinski <Rafal.Grupinski@sejm.pl>, rbekier <rbekier@poczta.onet.pl>, red.wisniowski <red.wisniowski@gmail.com>, redakcja <redakcja@newsweek.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, media <media@ms.gov.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, senat <senat@senat.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, grodzki <grodzki@gupkrakow.pl>, Ewa.Kopacz <Ewa.Kopacz@sejm.pl>, kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>, bpr <bpr@sejm.gov.pl>, Radoslaw.Sikorski <Radoslaw.Sikorski@sejm.pl>, listy <listy@prezydent.pl>, blo <blo@prezydent.pl>, bp <bp@prezydent.pl>, kontakt <kontakt@gdansk.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@prokuratura.katowice.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov.pl>, pa.lublin <pa.lublin@ms.gov.pl>, prokuratura <prokuratura@lodz.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@poznan.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@parz.pl>, pa.szczecin <pa.szczecin@ms.gov.pl>, pawroclaw <pawroclaw@wroclaw.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@bialystok.pa.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@warszawa.pa.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@warszawa.po.gov.pl>, stalmasz1@wp.pl, mampytanie <mampytanie@ingbank.pl>, Polak Andrzej <andrzej@hdsnet.hu>, pkukiz@interia.pl, kontakt@kprm.gov.pl, dyrsekmon@mon.gov.pl, kancelaria@mz.gov.pl, kontakt@msport.gov.pl,bm@ms.gov.pl, info@mos.gov.pl, mac@mac.gov.pl, minister@msp.gov.pl, informacja@men.gov.pl, opi@opi.org.pl, info@mpips.gov.pl, rzecznik@mkidn.gov.pl, rzecznik@msw.gov.pl, kancelaria@minrol.gov.pl, DW.Sekretariat@msz.gov.pl, sekretariat.IF@mf.gov.pl, sekretariatMWasiak@mir.gov.pl, bip@kprm.gov.pl,
Henryk Swół <polacy-slowianie@polacy-slowianie.com.pl>, HS <centrum.info@wp.pl>, inteligencjalodz <inteligencjalodz@gmail.com>, Ireneusz.Ras <Ireneusz.Ras@sejm.pl>, Iwona Mozejko <mozejko.iwona@gmail.com>, Iwona.Arent <Iwona.Arent@sejm.pl>, Iwona.Sledzinska-Katarasinska <Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl>, iwona5001 <iwona5001@o2.pl>, J. Bizoń <jb.boguchwala@gmail.com>, Jacek Puchnowski <komandorjzp@gmail.com>, jacekwiatkowski <jacekwiatkowski@wp.pl>, jadwiga <jadwiga@icppc.pl>, jadwigarykala <jadwigarykala@gmail.com>, jagadud <jagadud@gmail.com>, Jagna.Marczulajtis-Walczak <Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl>, biuro <biuro@kancelaria-wassermann.pl>, JAN SASKI <jansaski@wp.pl>, Jan Saski <polcontra@mail.com>, jan Tuski <jantusky@wp.pl>, jan.derbis_xl <jan.derbis_xl@wp.pl>, jan.herman <jan.herman@vp.pl>, jan.kolodrub <jan.kolodrub@neostrada.pl>, jan.sposob <jan.sposob@o2.pl>, Jan.Tomaszewski <Jan.Tomaszewski@sejm.pl>, jan_es <jan_es@interia.pl>, jan_szyman <jan_szyman@wp.pl>, Janina N <janina.niedzwiedz@interia.pl>, jansmalcerz <jansmalcerz@op.pl>, jantusky <jantusky@o2.pl>, janusz <krakjanusz@wp.pl>, Janusz.Piechocinski <Janusz.Piechocinski@sejm.pl>, Janusz.Sniadek <Janusz.Sniadek@sejm.pl>, admin <admin@diecezja.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>,
prezes <prezes@debica.sr.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@debica.sr.gov.pl>, umdebica@um.debica.pl, urzad@ugdebica.pl, debica@rzeszow.po.gov.pl, wojt@ugdebica.pl,
prezes <prezes@rzeszow.so.gov.pl>, administracja <administracja@rzeszow.sa.gov.pl>, bm <bm@ms.gov.pl>, rzecznik <rzecznik@pg.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.pa.gov>, pr.srodmiesciewschod <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl>, sekretariat <sekretariat@krakow.po.gov.pl>, Beata Andrejas <beata.andrejas@wp.pl>, Mieczysław Dębski <mieczyslaw-debski@wp.pl>, eudajmonista <eudajmonista@o2.pl>, a.czachor <a.czachor@cyf.gov.pl>, abjedrzejewski <abjedrzejewski@wp.pl>, adamusik8 <adamusik8@wp.pl>, aleksander szymczak <moher1204@gmail.com>, alnasza <alnasza@onet.pl>, amazingmaus <amazingmaus@poczta.onet.pl>, andkoch23 <andkoch23@wp.pl>, Andrew.Marszalkowski <Andrew.Marszalkowski@wp.pl>, Andrzej Bugajski <andrzej.bugajski@oburzeni.org.pl>, Andrzej Szubert <as.poliszynel@gmail.com>, Andrzej Łączny <48laczny@gmail.com>, Antoni Gut <krajoweporozumieniesamorzadowe@gmail.com>, artur <artur@jeszua.pl>, b.goczynski <b.goczynski@kajetany.net>, Bartnicki Marcin <MBartnicki@wp-sa.pl>, biuro <biuro@dom-e.pl>, biuro <biuro@inspro.org.pl>, biuro <biuro@msp-24.pl>, biuro <biuro@wobroniesadow.pl>, Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych Konwentu Narodowego Polski <biuro-koordynatora-knp@o2.pl>, Bob Kordecky <bkordecky8@gmail.com>, Boguslaw Homicki <bhomicki@yahoo.com>, Boguś Maśliński <hulk1811@wp.pl>, browarek.tadeusz <browarek.tadeusz@wp.pl>, bszewczyk <bszewczyk@yahoo.com>, buben3 <buben3@wp.pl>, centrum informacji <hs421@wp.pl>, chec.robert <chec.robert@wp.pl>, cok <cok@wip.pl>, Czachor Andrzej <Andrzej.Czachor@ncbj.gov.pl>, Dariusz Łaska <zielonilodz@gmail.com>, dariuszwolniakowski <dariuszwolniakowski@interia.pl>, DlaczegoPrawda <dlaczegoprawda@gmail.com>, DlaPolski TV – informacje <biuletyn@dlapolski.pl>, dominikjafra <dominikjafra@o2.pl>, dorota.zielinska <dorota.zielinska@sejm.gov.pl>, dr.ciesielczyk <dr.ciesielczyk@gmail.com>, dyskusja <dyskusja@vp.pl>, dziemianko

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/