Dr Kękuś: Czy Policja powinna wykonywać każde polecenie prokuratora lub sędziego?

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam – w interesie społecznym – kopię mojego pisma z dnia 4 maja br. do Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajeskiego, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusza Dąbka, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Janusza Barcika oraz Komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie mł. insp. Piotra Morajko, prezentujące przyczyny, z powodu których Policja powinna – moim zdaniem – odmówić wykonania wydanego jej ewentualnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej KIraków Krowodrza Bartłomieja Legutkę polecenia zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, w sprawie rozpoznawanej przez prokuratora B. Legutkę do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
Załącznikiem do w.w. pisma jest moje pismo z dnia 4 maja br. /plik: 2015.05.04 PREZ, WZNO/ do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Beaty Morawiec zawierające oparty na bezwzględnych przyczynach odwoławczych określonych w art. 439 § 1 k.p.k. wniosek o złożenie, z urzędu, wniosku o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem wydanym w dniu 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14, przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy w zainicjowanej przez prokuratora Bartłomieja Legutkę sprawie o badanie stanu mojego zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym, Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
Ostatecznie (nad)gorliwy prokurator Bartłomiej Legutko boleśnie doświadcza trafności przysłowia, że “pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł”. Z jego winy, z powodu niedopełnienia przez niego ustawowego obowiązku określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. na nic zdały się jego wysiłki na rzecz umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym. Uznawszy mnie w dniu 6 maja 2014 r. za niepoczytalnego, tego samego dnia zdecydował, że mnie pozbawi prawa do obrony.
Nawet mu życzliwe mu sędziny Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka i SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas nie pomogą…

Z poważaniem,

dr Zbigniew Kękuś

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kraków, dnia 4 maja 2015 r.
Zbigniew Kękuś

Panowie:
nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
insp. Janusz Barcik, Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków
mł. insp. Piotr Morajko Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie, ul. Królewska 4, 31-045 Kraków

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza: 2 Ds. 542/14

Do wiadomości:
1.        Pan Bartłomiej Legutko, Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, oś. Kościuszkowskie 2, 31-858 Kraków, sygn. akt: 2 Ds. 542/14
2.        Pani Katarzyna Bilska-Zaremba, lekarz psychiatra, biegły Sądu Okręgowego w Krakowie, Poradnia psychiatryczna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med, Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna, ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków
3.        Pan Mariusz Patla, lekarza psychiatry biegły Sądu Okręgowego w Krakowie, Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Krakowie – Szpital Oddział Obserwacji Sądowo-Psychiatrycznej, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków
4.        inni

Dotyczy:
I.         Zawiadomienie o mającym podstawę w art. 2, art. 7, art. 32 i art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ślubowaniu złożonym przez Panów obowiązku Policji odmowy wykonania ustawowego obowiązku Policji wykonywania poleceń uprawnionych organów, w tym Prokuratury i Sądu, tj. wydanego ewentualnie Policji przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrza w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 /sygn. akt Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział IX Karny IX. Kp. 300/14/K, sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy IV Kz 718/14/ polecenia zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
II.        Zawiadomienie o możliwym wydaniu Policji polecenia, jak w pkt. I w związku z mającym się odbyć we wtorek, 5 maja 2015 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny posiedzeniu w sprawie /sygn. II Kp 199/15/K/ rozpoznania zażalenia złożonego przeze mnie na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Macieja Knurowskiego z dnia 16 lutego 2015 r., sygn. akt 4 Ds. 29/15, o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnienie przez biegłych sądowych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów, Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę przestępstw z art. 212 § 1 k.k. i 271 § 1 k.k.
III.      Zawiadomienie, że po doręczeniu mi przez Prokuraturę Rejonową Kraków Krowodrzy wezwania do stawiennictwa w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, stawię się w wyznaczonym przez Prokuraturę terminie.
IV.      Zawiadomienie, że w przypadku zatrzymania mnie przez Policję i doprowadzenia pod przymusem do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza do sygn. akt 2 Ds. 542/14, z przyczyn podanych w niniejszym piśmie natychmiast rozpocznę protest głodowy, nie będę jadł ani pił.
V.       Zawiadomienie, że kopia niniejszego pisma zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie www.kekusz.pl.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta
ślubuję:służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”
Rota ślubowania Policjanta

Szanowni Panowie,

Pismem z dnia 25 marca 2015 r. pouczył mnie Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Tomasz Rejdych – Załącznik 1: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Skarg i Wniosków /adres – ZKE/ Kraków, dnia 25 marca 2015 roku ML.0511.60.2015.MD Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana korespondencję w sprawie odmowy wykonania nakazu zatrzymania „wydanego ewentualnie” przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Zachód informuję, że Policja jest ustawowo zobowiązana do wykonywania poleceń uprawnionych organów, w tym Prokuratury i Sądu. W tej sytuacji nie ma podstaw do uwzględnienia Pana wniosku. Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Tomasz Rejdych”
Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Skarg i Wniosków, sygn. akt ML.0511.60.2015.MD, pismo
Naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Tomasza Rejdycha z dnia 25 marca 2015 r. – Załącznik 1

Podinsp. Tomasz Rejdych nie podał, kiedy, do kogo i w jakiej sprawie skierowałem korespondencję, na którą odpowiedział. Przypomnę zatem, że chodzi o wniosek z mojego pisma z dnia 5 marca 2015 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Płatka: „Pan insp. Andrzej Płatek Komendant Miejski Policji w Krakowie /adres – ZKE/ sygn. akt: Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód: 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13/ , Komendy Miejskiej Policji w Krakowie: Ldz. MWD-560/193/13 Dotyczy: (…) Wniosek o odmowę wykonania wydanego ewentualnie Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie przez Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Zachód nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne. (…)”
Dowód:                 Komenda Miejska Policji w Krakowie, sygn. Ldz. MWD-560/193/13 /sygn. akt Prokuratury Rejonowej
Kraków Śródmieście Zachód 4 Ds. 292/14, uprzednio 4 Ds. 256/13/, pismo Z. Kękusia z dnia 5 marca 2015 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie insp. Andrzeja Płatka

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód, a w niej prokurator Dariusz Furdzik prowadzi – pod nadzorem prokuratora rejonowego Anny Rokickiej-Lis – z oskarżenia publicznego, notorycznie naruszając prawo materialne i prawo procesowe, postępowanie przeciwko mnie o popełnienie ściganych z oskarżenia prywatnego przestępstw:
1.       zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ prof. dr. hab. Andrzeja Zolla
2.       zniesławienia /art. 212 § 1 k.k./ i znieważenia /art. 216 § 1 k.k./ adw. Wiesławy Zoll

Zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie w.w. przestępstw adw. Wiesława Zoll i jej małżonek prof. dr hab. Andrzej Zoll złożyli osobiście, ustnie, w Prokuraturze Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód w dniu 27 września 2013 r.

xxx

W związku z pouczeniem udzielonym mi przez Pana podinsp. Tomasza Rejdycha zacytowanym wyżej pismem z dnia 25 marca 2015 r. – „informuję, że Policja jest ustawowo zobowiązana do wykonywania poleceń uprawnionych organów, w tym Prokuratury i Sądu.”  – pragnę poinformować, że w przypadku ewentualnego wydania Policji przez Prokuraturę Rejonową dla Krakowa Krowodrzy w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14 /sygn. akt Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział IX Karny IX. Kp. 300/14/K, sygn. akt Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy IV Kz 718/14/ polecenia zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie będzie wynikającym ze ślubowania składanego przez każdego Policjanta oraz z prawa określonego w art. 2, art. 7, art. 32 i art. 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkiem Policji odmówić, z podanych niżej przyczyn, wykonania takiego, sprzecznego z prawem polecenia.

W dniu 5 maja 2014 r. zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Konwojowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Dorobę i st. post. Marcina Raka, gdy ok. godz. 15:30 w sekretariacie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód zapoznawałem się z aktami w.w. sprawy rozpoznawanej przeciwko mnie z zawiadomienia prof. dr. hab. Andrzeja Zolla i adw. Wiesławy Zoll.
Wyżej wymienieni funkcjonariusze Policji realizowali postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. II K 407/13, sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój w przedmiocie zatrzymania mnie na czas nieprzekraczający 48 godzin i doprowadzenia w dniu 7 maja 2014 r. na badania psychiatryczne do Aresztu Śledczego w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.
Ok. godz. 16:00 przywieźli mnie przed Komisariat Policji IV w Krakowie, przy ul. Królewskiej 4. Tam gdy z nałożonymi na ręce kajdankami zeskakiwałem z progu samochodu Fiat  Ducato potknąłem się i wpadłem na jednego z nich. Wszyscy trzej rzucili się wtedy na mnie i powalili mnie na płyty chodnikowe.
Po tym, gdy podnieśliśmy się, zaprowadzono mnie do Komisariatu IV, a po krótkim tam pobycie przewieziono mnie do siedziby dodatkowej Komisariatu IV, przy ul. Radzikowskiego 29, gdzie st. asp. Roman Tarnówko sporządził w godz. 16:45 – 17:00 w obecności sierż. sztab. Pawła Lewkowicza, sierż. sztab. Michała Dorobę i st. post. Marcina Raka „Protokół Zatrzymania Osoby”.  Żaden z w.w. policjantów nie złożył do „Protokołu” zawiadomienia o jakimkolwiek zdarzeniu, które zakłóciłoby czynności konwojowania mnie.  Ja także nie zgłosiłem opisanego wyżej zdarzenia, do którego doszło ok. godz. 16:00 przed Komisariatem Policji IV, przy ul. Królewskiej 4, traktując je jako „wypadek przy pracy”.
Po sporządzeniu „Protokołu”, inni niż wyżej wymienieni policjanci zawieźli mnie  – w realizacji w.w. postanowienia sędzi Beaty Stój z dnia 25.04.2014 r. – do Izby Zatrzymań Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 109.
Jak się potem okazało sierż. sztab. Paweł Lewkowicz, sierż. sztab. Michał Doroba i st. post. Marcin Rak wrócili do Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4 i godz. 18:45 – 19:40 złożyli – sprzeczne, nielogiczne, niespójne, nawzajem wykluczające się – zeznania, na podstawie których w dniu 6 maja 2014 r. przedstawiono mi zarzut – Załącznik 5.3: „Kraków, dnia 06 maja 2104 r. Komisariat Policji IV w Krakowie L.dz. MKZ-D-1851/14 RSD-#/14 1 Ds. #/14 Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ UZASADNIENIE postanowienia o przedstawieniu zarzutów
Asp. Marcin Moń z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadząc dochodzenie l.dz. MKZ-D-1851/14 przeciwko Zbigniewowi Kękuś podejrzanemu o czyn z art. 13 § 1 kk  zw. z art. 242 § 4 kk działając na podstawie art. 313 § 1, 314 kpk i zgodnie z art. 313§2 kpk, w dniu 6 maja 2014 r., przedstawił postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 06.05.2014 r., ob. Zbigniewowi Kękuś zarzucając mu, że: W dniu 05 maja 2014 roku w Krakowie, będąc pozbawiony wolności na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. akt II K 407/13, używając przemocy poprzez kopnięcie kraty zabezpieczającej przedział dla osób zatrzymanych samochodu m-ki Fiat Ducato nr rej. HPHB147, którą z dużą siłą uderzyła konwojującego policjanta  sierż. sztab. Pawła Lewkowicza  w klatkę piersiową, usiłował się uwolnić, jednak zamierzonego celu nie osiągną z uwagi na obezwładnienia przez konwojujących go funkcjonariuszy Policji.
Na podstawie art. 313§3i4, 314kpk postanowienie o przedstawieniu zarzutów uzasadniam Fakt popełnienia przez Zbigniewa Kękuś zarzuconego mu czynu udokumentowany jest zeznaniami świadków. Podane okoliczności uzasadniają przedstawiony podejrzanemu zarzut asp. Marcin Moń”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, Komisariat Policji IV w Krakowie, L.dz.
MKZ-D-1851/14, uzasadnienie postanowienia z dnia 6 maja 2014 r. o przedstawieniu zarzutów – Załącznik 5.3

W dniu 7 maja 2014 r. policjanci przewieźli mnie z Izby Zatrzymań KWP w Krakowie do Aresztu Śledczego w Krakowie i tam w świetlicy Biura Przepustek po godz. 12:00 spotkałem się z biegłymi Katarzyną Bilską-Zaremba i Mariuszem Patlą.
Przekonany, że nasze spotkanie dotyczy sprawy Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13, złożyłem do protokołu spotkania oświadczenie, w którym podałem przyczyny odmowy przeze mnie poddania się badaniom.
Po złożeniu przeze mnie oświadczenia nasze, trwające kilka minut spotkanie zakończyło się. Zostałem zwolniony.
Jak się dowiedziałem z dokumentów doręczonych mi po kilku tygodniach, biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla badali mnie jednak w dniu 7 maja 2014 r. W dwóch sprawach, tj. w sprawie Sądu Rejonowego w Dębicy sygn. II K 407/13, a także w sprawie w.w. zarzutu przedstawionego mi w dniu 6 maja 2014 r. /Załącznik 5.3/ w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. akt 2 Ds. 542/14, w związku z opisanym wyżej zdarzeniem, do którego doszło w dniu 5 maja 2014 r. ok. godz. 16:00 przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.
Okazało się, że w dniu 6 maja 2014 r. prokurator referent w. w.w. sprawie, prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko nabrał jego zdaniem uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności i z tego powodu :
1.       wydał dwa postanowienia o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym – Załącznik 5.4, Załącznik 5.5,
2.       wyznaczył termin moich badań na następny dzień, tj. 7 maja 2014 r., tj. ten sam termin, który wyznaczyła sędzia Sądu Rejonowego w Dębicy Beata Stój w.w. postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. II K 407/13. T
3.       skierował wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział II Karny o wyznaczenie mi – na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.: „W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.” – obrońcy z urzędu.

Prokurator B. Legutko tych samych także, co sędzia Beata Stój w sprawie sygn. II K 407/13 wyznaczył  biegłych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę oraz to samo miejsce przeprowadzenia badań, tj. Areszt Śledczy w Krakowie, przy ul. Montelupich 7.

Po spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. biegli Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusza Patla sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r.  opinię, w której części końcowej podali: „Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.
BIEGLI
Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Mariusza Patla SPECJALISTA PSYCHIATRA
Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie lek. Katarzyna Bilska-Zaremba SPECJALISTA PSYCHIATRA”
Dowód:                                 Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby

Na podstawie w.w. Opinii prokurator Bartłomiej Legutko złożył w dniu 17 czerwca 2014 r. wniosek do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy o orzeczenie mojej obserwacji psychiatrycznej przez okres do 4 tygodni w Szpitalu Specjalistycznym  im. dra. J. Babińskiego w Krakowie.
W dniu 16 października 2014 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny Katarzyna Kaczmara wydała postanowienie, którym orzekła – Załącznik 5.2: „Sygn. akt IX Kp 300/14/K POSTANOWIENIE Dnia 16 października 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w IX Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Kaczmara Protokolant: /imię i nazwisko Protokolanta – ZKE/ przy udziale Prokuratora Bartłomieja Legutki po rozpoznaniu w dniu 21.07.2014 r. i 16.10.2014 r. w Krakowie w sprawie Zbigniewa Kękusia (Kękuś) syna Czesława i Wandy urodzonego dnia 2 maja 1958 roku w Krakowie podejrzanego o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 242 § 4 k.k. wniosku Prokuratora o orzeczenie obserwacji psychiatrycznej na okres do czterech tygodni w warunkach zakładu leczniczego postanawia:
I. na zasadzie art. 203 § 1, § 2 oraz § 3 k.p.k. orzec wobec Zbigniewa Kękusia (Kękuś), syna /imiona i nazwiska, nazwisko panieńskie matki – ZKE/ ur. Dnia 2 maja 1958 roku w Krakowie, badanie stanu zdrowia psychicznego, połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym przez okres nie dłużej niż 4 (cztery) tygodnie, określając jako miejsce przeprowadzenia obserwacji wymienionego – Szpital Specjalistyczny im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego 29,”
Dowód:                                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX Kp 300/14/K –  Załącznik 5.3

Zaskarżyliśmy, ja i wyznaczony mi zarządzeniem z dnia 12 maja 2014 r., sygn. akt II Kp 293/14/K. przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy SSR Sebastiana Mazurka  obrońca z urzędu, adw. Jarosław Piekar.
Złożone przez nas zażalenia rozpoznał w dniu 10 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy wydając postanowienie, w którego sentencji podał – Załącznik 5.1: “Sygn. akt IV Kz 718/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 kwietnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IV Karny Odwoławczy, w składzie: Przewodniczący SSO Lidia Haj, Sędziowie SSO Jadwiga Żmudzka SSR (del.) Agnieszka Sułowska-Gibas (spr.) Protokolant /imię i nazwisko – ZKE/ przy udziale Zbigniewa Grzesika Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kękusia podejrzanego o przestępstwo z art. 222 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 242 § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na skutek zażaleń podejrzanego oraz obrońcy podejrzanego na punkt I postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie  z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt IX KP 300/14/K w przedmiocie orzeczenia wobec podejrzanego Zbigniewa Kękusia badania stanu zdrowia psychicznego połączonego z obserwacją w zakładzie leczniczym na zasadzie art. 437 § 1 kpk postanawia: postanowienie w zaskarżonej części tj. w jego punkcie I utrzymać w mocy.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, postanowienie Sądu Okręgowego w
Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, w składzie: SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas, z dnia 10 kwietnia 2015 r.,sygn. IV Kz 718/14 – Załącznik 5.1

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymałem wezwania do stawiennictwa w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego. Organy ścigania powinny mi doręczyć takowe.
Niewykluczone jednak, że czyniący, co w jego mocy, żeby w w.w. sprawie przeciwko mnie przed przewodem sądowym umieścić mnie w szpitalu psychiatrycznym i korzystający w osiągnięciu tego celu z pomocy SSR Katarzyny Kaczmary, SSO Lidii Haj, SSO Jadwigi Żmudzkiej i SSR del. Agnieszki Sułowskiej-Gibas prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Bartłomiej Legutko – lub jego przełożona prokurator rejonowy Agata Chmielarczyk-Skioba, albo sędzia Katarzyna Kaczmara, czy też jej przełożona prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbara Kursa – będzie się chciał posłużyć Policją i wyda postanowienie/nakaz Policji zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do w.w. Szpitala.
Jeśli Policja otrzyma takowe postanowienie/nakaz, Panów obowiązkiem będzie – wbrew pouczeniu udzielonemu mi przez podinsp. Tomasza Rejdycha pismem z dnia 25.03.2015 r. – Załącznik 1: „informuję, że Policja jest ustawowo zobowiązana do wykonywania poleceń uprawnionych organów” – odmówić jego wykonania.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10.04.2015 r. sygn. IV Kz 718/14, którym Sąd odwoławczy utrzymał w mocy postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy z dnia 16.10.2014 r., sygn. IX Kp 300/14/K jest nielegalne im musi zostać uchylone z powodu bezwzględnych przyczyn odwoławczych określonych w art. 439 § 1 k.k.
W załączeniu przesyłam moje pismo z dnia 4 maja 2015 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Beaty Morawiec zawierające – Załącznik 5: „SSO Beata Morawiec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie /adres – ZKE/ Sygn. akt: IV Kz 718/14 Dotyczy:
I.         Wniosek – na podstawie art. 542 § 1 i § 3 k.p.k. w zw. z art. 439 § 1 pkt 9 i 10  k.p.k. – o złożenie, z urzędu, wniosku o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem wydanym w dniu 10 kwietnia 2015 r., sygn. IV Kz 718/14, przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, z powodu:
1.       pozbawienia mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza  Bartłomieja Legutkę możności skorzystania z prawa określonego w:
1.     art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.
2.     art. 42.2 Konstytucji
2.       dokonania przez Sąd dowolnej oceny dowodów i popełnienia błędu w ustaleniach faktycznych przez ustalenie, że ja byłem karany oraz oparcie postanowienia na tej podstawie,
3.       dokonania przez Sąd dowolnej oceny dowodów i popełnienia błędu w ustaleniach faktycznych przez ustalenie, że ja odmówiłem składania wyjaśnień oraz oparcie postanowienia na tej podstawie.”
Dowód:                 Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. aktIV Kz 718/14, pismo Z. Kękusia z dnia 4 maja 2015 r. do
prezesa Sądu SSO Beaty Morawiec – Załącznik 5

Z przyczyn podanych w w.w. piśmie orzeczenie Sądu Okręgowego w  Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy, w składzie: SSO Lidia Haj, SSO Jadwiga Żmudzka, SSR del. Agnieszka Sułowska-Gibas, z dnia 10 kwietnia 2015 r.,sygn. IV Kz 718/14… musi zostać uchylone. Zachodzą bowiem określone w art. 439 § 1 k.p.k. bezwzględne przyczyny odwoławcze.
Moje od wielu lat doświadczenia z prokuratorami i sędziami wskazują jednak, że oni celem uniknięcia odpowiedzialności za niedopełnienie przez nich i/lub przekroczenie uprawnień, na zasadzie tzw. „ucieczki do przodu”  stosują drastyczne działania wobec ofiar ich moralnej i zawodowej niekompetencji, w tym wysługując się Policją.
Oczywiste przypadki naruszenia prawa przez prokuratora lub sędziego, inni prokuratorzy i sędziowie kwalifikują jako działania zgodne z prawem.
Nie można zatem wykluczyć, że prokurator Bartłomiej Legutko wiedząc, że – jak mnie pouczył podinsp. Tomasz Rejdych w piśmie z dnia 25.03.2015 r. /Załącznik 1/ – „Policja jest ustawowo zobowiązana do wykonywania poleceń uprawnionych organów, w tym Prokuratury i Sądu”, wyda polecenie zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
Informuję, że wykonanie przez Policję takiego ewentualnie wydanego polecenia będzie z naruszeniem prawa.
Jak udowodniłem w w.w. piśmie z dnia 4 maja 2015 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec, tak prokurator oskarżyciel Bartłomiej Legutko, jak i Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny w sprawie do sygn. akt IX Kp 300/14/K oraz Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy w sprawie do sygn. akt IV Kz 718/14 naruszyli prawo, w tym prokurator Bartłomiej Legutko pozbawił mnie możności skorzystania podczas moich badań psychiatrycznych przeprowadzonych w dniu 7 maja 2014 r. z konstytucyjnego prawa do obrony określonego w art. 42.2 Konstytucji w wypadku określonym w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.
Wskazać zatem należy, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej takie nakłada obowiązki na wszystkich obywateli i tak określa ich prawa:

„Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”
Artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”
Artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

„Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Artykuł 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Przede wszystkim wszak:
„Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

W tym stanie prawnym, wobec oczywistego i rażącego naruszenia m.in. zacytowanego wyżej prawa przez prokuratora Bartłomieja Legutkę, a także SSR Katarzynę Kaczmarę oraz SSO Lidię Haj, SSO Jadwigę Żmudzką i SSR del. Agnieszkę Sułowską-Gibas, wykonanie przez Policję wydanego jej ewentualnie w sprawie Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza sygn. 2 Ds. 542/nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie byłoby sprzeniewierzeniem się przez funkcjonariuszy Policji ślubowaniu, jak na str. 2 niniejszego pisma.
Byłoby też bezzasadnym narażeniem mojego zdrowia, a z upływem czasu także życia.
W przypadku bowiem ewentualnego doprowadzenia mnie pod przymusem do Szpitala, w sprzeciwie dla naruszenia moich podanych wyżej praw i pozbawienia mnie możności korzystania z nich, natychmiast  po doprowadzeniu mnie rozpocznę protest głodowy, nie będę jadł, ani pił.
Zatrzymanie mnie przez Policję na wydane jej ewentualnie przez prokuratora B. Legutkę polecenie i doprowadzenie przymusem do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego byłoby nie tylko sprzeczne z prawem i narażałoby moje zdrowie ale byłoby także z niepotrzebną szkodą dla Skarbu Państwa, który pokryć by musiał koszty mojej bezzasadnej hospitalizacji.
Bezzasadnej bo z powodu określonych w art. 439 § 1 k.p.k. bezwzględnych przyczyn odwoławczych podanych przeze mnie w piśmie z dnia 4 maja 2015 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Beaty Morawiec /Załącznik 5/ postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10.04.2015 r., musi zostać uchylone.
Z tych samych przyczyn:
1.       pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. skierowanym do prokuratora Bartłomieja Legutko złożyłem – Załącznik 6: „Bartłomiej Legutko Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza /adres – ZKE/ Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:
I. Wniosek o skierowanie – na podstawie art. 425 § 4 k.p.k., art. 426 § 2 k.p.k., art. 427 § 2 i § 3 k.p.k., art. 438 k.p.k., art. 542 § 1 k.p.k. i art. 544 § 1 k.p.k. – wniosku do innego równorzędnego składu sądu Okręgowego w Krakowie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14 oraz o uchylenie w całości tego orzeczenia i umorzenie postępowania z powodu:
1.       uchybienia wymienionego w art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.k.,
2.       błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia /art. 438 pkt 2 k.p.k./, tj. ustalenia w sprzeczności ze stanem faktycznym, że ja byłem karany.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt: 2 Ds. 542/14,pismo Z. Kękusia z dnia 30
kwietnia 2014 r. do prokuratora Bartłomieja Legutko – Załącznik 6
2.       pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. skierowanym do prokuratora rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skby złożyłem – Załącznik 7: „Pani Agata Chmielarczyk-Skiba /adres – ZKE/ Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:
I. Wniosek o skierowanie – na podstawie art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 327 § 3 p. 3, 4 k.p.k., art. 425 § 4 k.p.k., art. 426 § 2 k.p.k., art. 427 § 2 i § 3 k.p.k., art. 438 k.p.k., art. 542 § 1 k.p.k. i art. 544 § 1 k.p.k. – wniosku do innego równorzędnego składu sądu Okręgowego w Krakowie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział IV Karny-Odwoławczy z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. IV Kz 718/14 oraz o uchylenie w całości tego orzeczenia i umorzenie postępowania z powodu:
1.       uchybienia wymienionego w art. 439 § 1 pkt. 10 k.p.k.,
2.       błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia /art. 438 pkt 2 k.p.k./, tj. ustalenia w sprzeczności ze stanem faktycznym, że ja byłem karany.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt: 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 30
kwietnia 2014 r. do prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby – Załącznik 7

Nawiasem mówiąc, źle to świadczy o prokuratorze Bartłomieju Legutce, że uznawszy mnie w dniu 6 maja 2014 r. za niepoczytalnego, tego samego dnia świadomie i celowo pozbawił mnie możności skorzystania w dniu 7 maja 2014 r., podczas wyznaczonych przez niego badań psychiatrycznych, z możności skorzystania z określonego w art. 42.2 Konstytucji prawa do obrony, fundamentalnej zasady procesu karnego, elementarnego standardu demokratycznego państwa prawnego, prawa obrony człowieka, a nie jego roli czy statusu w procesie karnym. Powinien być przecież Bartłomiej Legutko nieskazitelnego charakteru:

„Prokuratorem może być powołany ten, kto (…) 2. jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykuł 14.1. ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

xxx

Nie można wykluczyć, że jako okazję do zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem do Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego nieskazitelnego charakteru prokurator Bartłomiej Legutko może chcieć wykorzystać moją obecność na posiedzeniu w dniu 5 maja 2015 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział II Karny. Poinformował mnie o nim Sąd pismem z dnia 20 marca 2015 r. – Załącznik 2: „Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny /adres – ZKE/ Data wysłania: 20 marca 2015 Sygnatura akt: II Kp 199/15/K termin: 5 maja 2105 r. o godz.. 09:00 sala D-11 Pan Zbigniew Kękuś /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sąd Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny zawiadamia Pana w charakterze pokrzywdzonego, że w dniu 5 maja 2015 r., o godz. 09:00 sala D-141 w tut. Sądzie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się posiedzenie w sprawie rozpoznania Pana zażalenia na postanowienie Prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa (4 Ds. 29/15) Stawiennictwo nieobowiązkowe. Z upoważnienia  Kierownika Sekretariatu protokolant /imię i nazwisko – ZKE/”
Dowód:                 Sąd Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny, sygnatura akt: II Kp 199/15/K,
zawiadomienie z dnia 20 marca 2015 r. – Załącznik 2

Będzie to posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia, które złożyłem na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Macieja Knurowskiego z dnia 16 lutego 2015 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez biegłych sądowych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli przestępstw z art. 212 § 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k.
Po w.w. spotkaniu ze mną w dniu 7 maja 2014 r. biegli sporządzili w dniu 3 czerwca 2014 r. opinię na potrzebę sprawy rozpoznawanej przez prokuratora Bartłomieja Legutkę do sygn. akt  2 Ds. 542/14, w której podali: „Opiniowany Zbigniew Kękuś wymaga umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i poddania go w tych warunkach obserwacji psychiatrycznej co jest niezbędne dla ustalenia pełnego ostatecznego rozpoznania jego stanu psychicznego i wydania opinii o jego poczytalności w odniesieniu do zarzucanego mu czynu.”
Dowód:                                 Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby

W uzasadnieniu do wniosku, jak wyżej podali:„(…) 2/ Obraz psychopatologiczny uzyskany w trakcie badania, analiza akt sprawy i uprzednio podejmowanego leczenia sugeruje psychotyczne zaburzenia psychiczne być może z kręgu schizofrenii lub organicznych zaburzeń psychicznych.”
Dowód:                                 Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza, sygn. akt 2 Ds. 542/14, opinia biegłych lek. Mariusza Patli i lek. Katarzyny Bilskiej-Zaremby

Analizę „uprzednio podejmowanego leczenia” biegli wskazali zatem jako jedną z trzech przesłanek, na których oparli wniosek końcowy, o poddanie mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.
Ja nie byłem nigdy leczony psychiatryczne.
Podczas posiedzenia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział IX Karny w dniu 16 października 2014 r. biegli przyznali: „Na pytanie Prokuratora biegły Mariusz Patla podaje: Nie posiadaliśmy danych odnośnie uprzedniego leczenia psychiatrycznego opiniowanego, w związku z tym należy uznać, że stwierdzenie z punktu 2 wniosku jest omyłką, nie potrafię w tej chwili powiedzieć jaka była myśl przewodnia tego stwierdzenia i na czym polegało to przejęzyczenie, na pewno informacji o wcześniejszym leczeniu psychiatrycznym nie posiadaliśmy.”
Dowód:                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydział IX Karny, sygn. akt IX Kp 300/14/K, Protokół posiedzenia
w dniu 16 października 2014 r.

„PRZEJĘZYCZENIE” to: «błąd językowy polegający na przekręceniu, niewłaściwym użyciu wyrazu lub związku wyrazowego»; Słownik Języka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 778.
Nie można zatem przejęzyczyć się na piśmie. Można przejęzyczyć się li tylko wypowiadając się, artykułując myśli. A każdy uczciwy, prawy człowiek zorientowawszy się w przejęzyczeniu, jeśli ono zniesławia, poniża inną osobę, natychmiast by przeprosił.  Biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla mieli po temu, żeby mnie przeprosić okazję podczas posiedzenia Sądu w dniu 16.10.2014 r., ale z niej nie skorzystali.
W związku z powyższym, złożyłem zawiadomienia o popełnieniu przez biegłych K. Bilską-Zarembę i M. Patlę przestępstw z:
1.       art. 271 § 1 k.k.: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
2.       art. 212 § 1 k.k.: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Złożone przeze mnie zawiadomienia rozpoznał w dniu 16 lutego 2015 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Maciej Knurowski.
Co się tyczy mojego zarzutu z art. 271 § 1 k.k., to zmienił jego kwalifikację  – bo tak było bezpiecznie dla biegłych K. Bilskiej-Zaremby i M. Patli – w zarzut z art. 233 § 4 k.k. i postanowieniem z dnia 16.02.2015 r. odmówił wszczęcia śledztwa.
Co się tyczy mojego zarzutu z art. 212 § 1 k.k., wyjaśnił mi – Załącznik 4: „Zawiadamiający jest osobą energiczną, wykształconą, z tytułem naukowym, szeroką znajomością prawa. Jak dowodzi treść nawet samego zawiadomienia w niniejszej sprawie, dobrze orientuje się nie tylko w brzmieniu treści przepisów prawa, ale i w orzecznictwie sądowym oraz poglądach doktryny prawa karnego. Brak przesłanek do uznania go za osobą nieporadną, taką, która nie jest w stanie należycie zadbać o ochronę swoich praw. Dlatego też brak podstaw do tego, by w jego imieniu działał oskarżyciel publiczny, obejmując ściganiem z urzędu występek prywatnoskargowy.
PROKURATOR PROKURATURY REJONOWEJ Maciej Knurowski”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 4 Ds 29/15, postanowienie prokuratora Macieja
Knurowskiego z dnia 16 lutego 2015 r. – Załącznik 4
i postanowieniem z dnia 16.02.2015 r. także odmówił wszczęcia śledztwa.

Nawiasem mówiąc, ogromna zachodzi wśród prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza rozbieżność opinii o mnie. Prokurator Bartłomiej Legutko uważa, że jestem niepoczytalny, a prokurator Maciej Knurowski nawet za nieporadnego mnie nie uważa. Wręcz przeciwnie, napisał o mnie: „Zawiadamiający jest osobą energiczną, wykształconą, z tytułem naukowym, szeroką znajomością prawa. Jak dowodzi treść nawet samego zawiadomienia w niniejszej sprawie, dobrze orientuje się nie tylko w brzmieniu treści przepisów prawa, ale i w orzecznictwie sądowym oraz poglądach doktryny prawa karnego.”

W załączeniu przesyłam pismo, które w związku z w.w. posiedzeniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział II Karny w dniu 5 maja 2015 r. skierowałem do redaktorów naczelnych gazet i czasopism z Krakowa – Załącznik 8:
Zaproszenie na posiedzenie w dniu 5 maja 2015 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny w sprawie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza Macieja Knurowskiego z dnia 16 lutego 2015 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o popełnieniu przez biegłych sądowych z listy prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, lekarzy psychiatrów Katarzyny Bilskiej-Zaremby i Mariusza Patli przestępstw z art. 212 § 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k.
Czy zniesławiający mnie poświadczający nieprawdę w dokumencie mającym znaczenie prawne oszuści, Katarzyna Bilska-Zaremba i Mariusz Patla zostaną przestępcami…?”
Dowód:                 Pismo Z. Kękusia z dnia 5 maja 2015 r. do redaktorów naczelnych gazet i czasopism z Krakowa –
Załącznik 8

Ponieważ biegli K. Bilska-Zaremba i M. Patla zanim mnie badali i sporządzili opinię z dnia 3 czerwca 2014., rzadki dowód nierzetelności i stronniczości ślubowali:

„Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: “Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.
Artykuł 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego

pismem z dnia 4 maja 2015 r. skierowanym do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział II Karny złożyłem – Załącznik 3: Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny /adres – ZKE/ Sygn. akt: II Kp 199/15/K Dotyczy:  Wniosek o niewyłączenie jawności posiedzenia w dniu 5 maja 2015 r.”
Dowód:                                 Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 199/15/K, pismo Z. Kękusia z dnia 20 marca 2015 r. – Załącznik 3

Ciekaw stanowiska Sądu w kwestiach jawności posiedzenia i oceny zniesławiającego mnie poświadczenia nieprawdy przez biegłych Katarzynę Bilską-Zarembę i Mariusza Patlę w opinii sporządzonej przez nich w dniu 3 czerwca 2014 r. stawię się na posiedzenie w dniu 5 maja 2015 r.
W związku z powyższym wnoszę i informuję, jak na wstępie.

xxx

Co się tyczy przedstawionego mi zarzutu, uważam, że w postępowaniu przed Sądem – bo z przyczyn podanych w piśmie z dnia 5 maja 2015 r. do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec nie zostanę poddany obserwacji w szpitalu psychiatrycznym i sprawa przeciwko mnie zostanie skierowana do Sądu – wyjaśni się nieporozumień.
Pragnę wyjaśnić, że po tym, gdy w dniu 26 maja 2014 r. doręczono mi postanowienia prokuratora B. Legutki z dnia 6 maja 2014 r. o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym, pismem z dnia 29 maja 2014 r. skierowanym do prokuratora B. Legutki złożyłem: „Pan Bartłomiej Legutko Prokuratura Rejonowa Kraków – Krowodrza/adres – ZKE/ Sygn. akt: 2 Ds. 542/14 Dotyczy:
I.         Zawiadomienie, że nie było  możliwe popełnienie czynu przypisanego mi w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
II.        Przebieg zdarzenia w dniu 5 maja 2014 r. objętego ściganiem mnie w sprawie do sygn. akt 2 Ds. 542/14.
III.      Wniosek o:
1.       umorzenie sprawy przeciwko mnie do sygn. akt 2 Ds. 542/14, lub
2.       skierowanie – na podstawie art. 23a § 1 k.p.k. – sprawy do sygn. akt: 2 Ds. 542/14 do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego pomiędzy mną i policjantem uznanym w sprawie za pokrzywdzonego.”
Dowód:                 Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt: 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 29
maja 2014 r.

Prokurator Bartłomiej Legutko zdecydował jednak, że mnie umieści w szpitalu psychiatrycznym. Tak bardzo mu się do tego spieszyło, że nabrawszy w dniu 6 maja 2014 r. jego zdaniem uzasadnionych wątpliwości co do mojej poczytalności, niedopełnił jego ustawowego obowiązku określonego w art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i w dniu 7 maja 2014 r., na którą wyznaczył czynność procesową z moim udziałem, tj. moje badania psychiatryczne, nie miałem obrońcy.
Co stanowi jedną z kilku określonych w art. 439 § 1 k.p.k. bezwzględnych przyczyn odwoławczych, z powodu których Sąd Okręgowy w Krakowie musi wznowić z urzędu postępowanie do sygn. IV Kz 718/14 zakończone wydaniem postanowienia z dnia 10 kwietnia 2014 r. i uchylić to – utrzymujące w mocy postanowienie sędzi Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Katarzyny Kaczmary z dnia 16 października 2014 r. o badaniu stanu mojego zdrowia psychicznego połączonym z obserwacją w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie przez okres trwający nie dłużej niż cztery tygodnie – postanowienie. Wszak:

„W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli: (…)
3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.”
Artykuł 79  § 1 Kodeksu postępowania karnego
oraz:

„Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie
korzystać z obrońcy z urzędu.”
Artykuł 42.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
a:
„Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
i:
„Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”
Artykuł 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Wnoszę i informuję, jak na wstępie

Z poważaniem,

Zbigniew Kękuś

Załączniki:
1.        Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydział Skarg i Wniosków, sygn. akt ML.0511.60.2015.MD, pismo Naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Tomasza Rejdycha z dnia 25 marca 2015 r.
2.        Sąd Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie II Wydział Karny, sygnatura akt: II Kp 199/15/K, zawiadomienie z dnia 20 marca 2015 r.
3.        Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 199/15/K, pismo Z. Kękusia z dnia 20 marca 2015 r.
4.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt 4 Ds 29/15, postanowienie prokuratora Macieja Knurowskiego z dnia 16 lutego 2015 r.
5.        Sąd Okręgowy w Krakowie, sygn. aktIV Kz 718/14, pismo Z. Kękusia z dnia 4 maja 2015 r. do prezesa Sądu SSO Beaty Morawiec
6.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt: 2 Ds. 542/14,pismo Z. Kękusia z dnia 30 kwietnia 2014 r. do prokuratora Bartłomieja Legutko
7.        Prokuratura Rejonowa Kraków Krowodrza, sygn. akt: 2 Ds. 542/14, pismo Z. Kękusia z dnia 30 kwietnia 2014 r. do prokuratora rejonowego Agaty Chmielarczyk-Skiby
8.        Pismo Z. Kękusia z dnia 5 maja 2015 r. do redaktorów naczelnych gazet i czasopism z Krakowa

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/