[dyskusja] 23 sierpnia uczcijmy pamięć ofiar żydłactwa

PB: Niech dr Skonka pokaże listę syjo-hitlerowskich obozów zagłady na terenie Polski i powie Polakom, że odpowiadają za nie. Dr Skonka przytacza dowody na dominację sruli w aparacie sowieckim, a jednak nawołuje do wzięcia odpowiedzialności przez Rosję Putinowską! Niemyślący Polak popatrzy na listy sowieckich żydłaków, zobaczy słowo stalinizm zaprogramowane u polactfa jako ruski przez Narodowych Gawędziarzy, przeczyta sugestię Skonki, że Rosjanie odpowiadają za zbrodnie srulosowieckie. Voila! jest rusofobia polactfa, poparcie ścierwomedialnego potępienia Rosji Putinowskiej za dzisiejsze żydłackie zbrodnie na Ukrainie, w Syrii itd.

Andrzej Szubert: U mnie Skonka ląduje w spamie. Nie odpisuję na jego propagandę. Przeraża mnie, że był “nauczycielem akademickim”. Gdzie się taki ulągł? Pamiętam, że oświata w PRL była niezła.
Skonka wypisuje niekiedy niebotyczne idiotyzmy.
Natomiast   posowiecka Rosja nadal  nie poczuwa się do odpowiedzialności za zbrodniczą przeszłość poprzedniej emanacji władzy   i nie próbuje do tej pory jej uczciwie rozliczyć,  a winnych , symbolicznie, moralnie  osądzić i ukarać, choćby dla  zadośćuczynienia  moralnego  ofiarom.
Rosjanie stanowili największą grupę ofiar terroru żydo-bolszewickiego. Rosja nie ponosi winy ani odpowiedzialności za nie. Rozliczyć, symbolicznie, moralnie  osądzić i ukarać zbrodniarzy powinien Izrael. No i Gruzja – Stalin był Gruzinem.
Putin publicznie rzucił Żydom to w oczy: http://www.nacjonalista.pl/2013/06/21/prezydent-putin-pierwszy-rzad-sowiecki-byl-w-80-zydowski/
W Rosji są pomniki ofiar zbrodni stalinizmu. Trwa publiczna dyskusja dotycząca okresu żydo-bolszewii i  rządów Stalina. O zbrodniach stalinowskich mówi się tam otwarcie. Tyle, że Rosjanie nie będąc za nie odpowiedzialnymi słusznie nie poczuwają się do win.
Zaślepienie Skonki widać gołym okiem. Sam wkleił listę pokazującą dominację Żydów w czasach żydo-bolszewii.
To po co od Rosjan domaga się “rozliczenia” za stalinizm.
Skonka to niepoważny, zaślepiony rusofob. I dlatego nadal będzie lądował u mnie w spamie.

PB: Dlaczego Rosja miał‚aby odpowiadać‡ za zbrodnie żydo-sowietów?
Stalin był‚ fasadą… za okrutną… władzą chazarów Kaganowicza i Berii. Niech odpowiada Izrael, żydobanksteria, syjusie…
Podobnie, zbrodnie ‘hitlerowskie’ to były zbrodnie żydł‚ackie — III Rzesza była pań„stwem syjonistycznym, wierchuszka, SS itp. skł‚adał‚y się™ z niemieckich żydłaków.
Śšlamazarnie, zbyt powolnie się™ pan uczy, panie Leszku.
Jest pan, doktor z obrzezanym móżdżkiem, trybikiem w hasbarze przeciw wł‚asnemu narodowi i ludzkoś›ci.

…………………………………………………

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce
Committee for Commemoration of the Victims of Stalinism

23 sierpnia uczcijmy pamięć Ofiar stalinizmu i nazizmu

Parlament Europejski większością głosów  uchwalił w roku 2009, by w  dniu 23 sierpnia, w 70 rocznice podpisania haniebnego  Paktu Ribbentrop- Mołotow przeciw Polsce,  uczcić pamięć Ofiar  zbrodni i masowego    ludobójstwa tych reżimów  i przypomnieć  krzywdy jakie doznały  narody z ich strony w wyniku rozpętania II Wojny Światowej  1 i 17 września 1939 ,a zakończonej w maju 1945 roku klęską hitlerowskich Niemiec i zwycięstwem drugiego agresora  zbrodniarza – Józefa Stalina. Wiele krajów znalazło się po 1945 roku pod nową okupacją trwającej  do roku 1989. Różne wielkości liczb  ofiar zamordowanych, okaleczonych i skrzywdzonych w inny  sposób podają źródła statystyczne  ale nie jest zawyżona liczba około 100 milionów
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce postanowił włączyć się aktywnie ,w miarę swoich ograniczonych politycznie obecnie ,  możliwości do obchodów oraz  apeluje do Społeczeństwa Polskiego i innych narodów,  o przyłączenie się do obchodów.  W Polsce, gdzie stalinizm jawny i ukryty był szczególnie okrutny i krwawy, działający od ponad 26 lat Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu  włącza się do   realizacji  wezwania.
Ponadto apeluje  do wszystkich państw byłego bloku sowieckiego, by we własnym zakresie przygotowały się, nie tylko do obchodów tego Dnia, ale rozpoczęły szerszą informację  o zbrodniach, krzywdach i szkodach wyrządzanych przez lata  narodom przez system bolszewicko-stalinowski. Komitet podjął się też , w razie potrzeby, pewnej formy koordynacji na zasadzie primus inter pares  (pierwszy spośród równych).
Przede wszystkim zwrócił się do organizacji i osób o postawach patriotycznych o współudział  w przygotowaniu do godnego obchodu tego Dnia,  upowszechnienia wiedzy, szczególnie na Zachodzie i wśród młodych pokoleń o represjach  i zbrodniach obu reżimów.
Istnieje bowiem  uzasadniona obawa, że pewne siły będą próbować  generalizować  zbrodnie nazistowskie, a pomniejszać winy stalinizmu. Szczególnie na Zachodzie  łagodniej ocenia się Stalina , bo w pewnym okresie wojny, z konieczności,  stał się uczestnikiem koalicji antyhitlerowskiej. Poza tym państwa zachodnie nie doznały nigdy stalinowskich represji i krzywd.
Istnieje także inny ważny powód,  by łagodniej ocenić stalinizm.  Otóż stalinowski system był tworzony i funkcjonował z dominującym udziałem ludności pochodzenia żydowskiego.  Stąd w powszechnej ocenie i odczuciu w Polsce  był on traktowany jako reżim „żydokomunistyczny”.
Już w okresie rewolucji bolszewickiej Żydzi stanowili przytłaczającą większość  w jej kierownictwa, np. na 21 komisarzy rewolucji  aż 17 stanowili Żydzi (2)
W Polsce i innych podbitych i zhołdowanych krajach, Stalin wykorzystywał Żydów, bo nie ufał w pełni  Rosjanom, Ukraińcom, Białorusinom … Po zakończaniu wojny Stalin przysłał  do Polski około 250 tys.,  ( wielu nie znało nawet języka polskiego) by pilnowali Polaków i usadowił ich na naczelnych stanowiskach w PRL ;w wojsku, w rządzie, w administracji , UB, Stalin nie ufał nawet takiemu sowieckiemu agentowi jakim był prezydent Bolesław Bierut Toteż Żydzi, szantażując  dziś sprawdzonym „wytrychem antysemityzmu” będą chcieli  wyolbrzymić zbrodnie hitlerowskie, ukazując przede wszystkim martyrologię Żydów, holocaust, Auschwitz, Birkenau, getta.
Mogą także pojawić się próby współobwiniania za zbrodnie hitlerowskie Polaków i inne nacje nieżydowskie, co propaganda żydowska czyni dzięki głupocie władz polskich już od lat.
Nie pomniejszając okrucięstwa i ogromu zbrodni nazistowskich, trzeba  przypomnieć  opinii światowej takie zbrodnie sowieckie , jak Katyń, Charków Miednoje, Włodzimierz Wołyński, tysiące nie odkrytych jeszcze masowych i pojedynczych grobów , cierpienie milionów  ofiar zesłanych na Sybir, do Kazachstanu  i w głąb Związku Radzieckiego, zamęczonych w łagrach, zmarłych z głodu, chorób, wycieńczenia. Należy także  przypomnieć i zapoznać opinię  światową ze zbrodniami na ludności ukraińskiej, której 20 milionów  zmarło w latach dwudziestych z głodu wywołanego sztucznie przez  bolszewików pod przewodnictwem Stalina. Także inne kraje zniewolone, doznały ogromu okrutnych represji, prześladowań i krzywd, jak kraje bałtyckie, Węgry, Czechosłowacja, NRD … W tych krajach Stalin oddał władzę swoim agentom, ale i oni nadzorowani byli przez super agentów przeważni  pochodzenia  żydowskiego.
Nawet  nad prezydentem  PRL Bolesławem Bierutem, który był wiernym  agentem sowieckim, nadzór sprawował Jakub Berman (żyd protegowany przez zbrodniarza Berię , szefa KGB w ZSSR ). Podobna sytuacja była na Węgrzech, w Czechosłowacji, w NRD …
Nie chodzi o licytacje , który z nich   był większym zbrodniarzem: Hitler , Stalin, Beria cz Himmler.  ale  o uczciwe pokazania okrucieństwa oby systemów. Z tym, że reżim hitlerowski poniósł pewne, choć nieadekwatne do winy, konsekwencje a stalinowski nie.

Dzięki odszkodowaniom wypłacanym np. przez Niemcy Żydom wzbogacone zostało i wzmocniło się militarnie państwo Izrael, a inne kraje zubożone ,  zniszczone , obrabowywane ; także po zakończeniu wojny, w tym Polska.

Natomiast   posowiecka Rosja nadal  nie poczuwa się do odpowiedzialności za zbrodniczą przeszłość poprzedniej emanacji władzy   i nie próbuje do tej pory jej uczciwie rozliczyć,  a winnych , symbolicznie, moralnie   osądzić i ukarać, choćby dla  zadośćuczynienia  moralnego  ofiarom.

Wrocław 14 sierpień 2015Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu

Dr Leszek Skonka – Przewodniczący KPOS

Adres kontaktowy: Leszek Skonka 50-O46  Wrocław , Sądowa 10/7
tel. 691 830350, E-mail: [email protected]
Konto: Deutsche Bank, Leszek Skonka  97 1910 1048 2944 2803 6405 0001

Dr Leszek Skonka
– B.  nauczyciel akademicki, działacz opozycji  przed sierpniem 1980 ( Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela-  ROPCiO), organizator Wolnych Związków Zawodowych  (WZZ) na Dolnym Śląsku, współorganizator i  współ kierujący strajkiem w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu, członek Prezydium w pierwszym składzie  Zarządu Regionu  Dolnośląskiego NSZZ, organizator i prowadzący pierwsze kursy ( jeszcze w czasie strajku)   na temat organizowania i działania związkowego, a następnie  w MKZ po zakończeniu strajku, dla działaczy i  organizatorów nowych związków.
Sprzeciwiał się wprowadzaniu KOR-u i upolitycznieniu nowego ruchu pracowniczego, zrywaniu Umowy Gdańskiej, awanturnictwu politycznemu. Chciał by Związek, zgodnie z Umową Sierpniową  z 1980 roku,  nie wychodził poza  swój Statut pracowniczy. Za swoją postawę pomówiony  został przez kierownictwo „Solidarności” publicznie, bez jakichkolwiek podstaw o rzekome sprzyjanie PZPR, działanie na szkodę Związku, współpracę z SB. Usunięty ze  wszystkich funkcji, również ze Związku, którego był współtwórcą, spotwarzony publicznie, bez prawa do obrony, zaocznie skazany na karę śmierci cywilnej przez „Solidarność” kierowaną przez takich szubrawców  jak Karol Modzelewski i Władysław Frasyniuk.   W 1990 roku Założyciel i przewodniczący  Stronnictwa Sprawiedliwości  Społecznej, które wystawiło i zarejestrowało listy kandydatów do sejmu i senatu( lista  nr  50). Jest też założycielem     istniejącego od 1988 roku Stowarzyszenia pn. Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce oraz Instytutu Badań Stalinizmu i Patologii Władzy, zainicjował  w 1988 roku budowę   pierwszego  w Polsce i na świecie Pomnika Ofiar Stalinizmu, odsłoniętego   podczas uroczystości 17 września 1989 – w 50-tą rocznice agresji Związku Radzieckiego  na Polskę i   stojący od ponad 26 lata w centrum Wrocławia, dla uczczenia pamięci ofiar stalinizmu.
Dr Leszek Skonka

PRZYPISY
1/ Lista posłów Parlamentu Europejskiego sygnatariuszy apelu o ustaleniu dnia   23 sierpnia Światowym Dniem Pamięci Ofiar Stalinowskich i Nazistowskich
Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Maria Badia i Cutchet, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Adam Bielan, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Jorgo Chatzimarkakis, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Titus Corlăţean, Corina Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Den Dover, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Aldis Kušķis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Carl Lang, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Manuel Medina Ortega, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Philippe Morillon, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Vural Öger, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Nicolae Vlad Popa, Bernd Posselt, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Esko Seppänen, Adrian Severin, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Kyösti Virrankoski, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Iva Zanicchi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka

(2) Udział Żydów w tworzeniu zbrodniczego systemu sowieckiego

Stalinizm to  zbrodniczy żydo- bolszewizm opanowany od początku przez Żydów w Sowieckiej Rosji:

Rada komisarzy ludowych w czasie rewolucji 1917 –

Przewodniczący Ulianow, Lenin, Żyd.  Przy nim było 22 komisarzy ( ministrów) w tym 20 Żydów, 1 Ormianin, 1 Rosjanin; Komisariat wojny Przewodniczący Bronstein (Trocki), Żyd.  43 stanowiska w tym 35 Żydów, 7 Łotyszów  1 Niemiec; Komisariat spraw wewnętrznych Przewodniczący Zinowiew (Apfelbaum); Żyd, 62 stanowisk w tym 43 Żydzi, 10 Łotysze, 2 Niemcy, 2 Polacy, 3 Ormianie, 2 Rosjanie; Komisariat spraw zagranicznych Przewodniczący Cziczerin, Żyd; na 16 stanowisk 14 piastowali Żydzi,1 Łotysz, 1 Niemiec; Komisariat Finansów Przewodniczący Mierzwiński, Polak, Na 29 stanowisk 24 mieli Żydzi, 2 Łotysze, 2 Rosjanie, 1 Polak; Komisariat sprawiedliwości Przewodniczący Steinberg, Żyd, na 19 stanowisk 18 mieli Żydzi, 1 Ormianin; Komisja higieny Przewodniczący Dange Niemiec, na 5 stanowisk 4 piastowali Żydzi, 1 Niemiec; Komisariat ludowej oświaty Przewodniczący LŁunaczarski, Rosjanin; na 53 stanowisk 43 mieli Żydzi, 2 Niemcy, 2 Łotysze, 3 Finowie, 1 Węgier, 2 Rosjan; Komisja opieki społecznej Przewodniczący Lininn (Kniggisen) Żyd, na 6 stanowisk wszystkie objęli Żydzi; Komisja robocza Przewodniczący Żyd, na 8 stanowisk 7 objęli Żydzi 1 Niemiec; Sowieccy delegaci czerwonego krzyża Przewodniczący Sobelson (Radek) Żyd, na 8 członków wszyscy byli Żydami; Komisarze terenowi Przewodniczący Bronstein Żyd, na 23 stanowisk 21 objęli Żydzi, 1 Łotysz, 1 Rosjanin ;
Dziennikarze(dzienniki Pravda, Izwiestia, Finanse, Ludowa gospodarka) na 42 dziennikarzy było 41 Żydów i 1 Rosjanin;
Komisja śledcza w sprawie działalności pracowników państwowych starego reżymu Przewodniczący Murawiew, Rosjanin, na 7 stanowisk 5 mieli Żydzi, 2 Rosjanie;
Komisja śledcza w sprawie zabójstwa cara Mikołaja II Przewodniczący Swierdłow, Żyd, na 10 członków 7 było Żydami, 1 Ormianin, 2 Rosjanie;
Główna rada ludowej gospodarki Przewodniczący Rosjanin, na 54 stanowiska 43 mieli Żydzi 2 Łotysze, 5 Rosjanie 3 Niemcy, 1 Ormianin;
Moskiewskie biuro pierwszej rady delegatów robotniczych i żołnierskich Przewodniczący Kuntish, Żyd, na 23 stanowisk 19 mieli Żydzi, 3 Łotysze, 1 Ormianin;
Centralny komitet wykonawczy 4-go rosyjskiego zjazdu delegatów robotniczych i chłopskich przewodniczący Swierdłow, Żyd, na 34 członków komitetu 34 było Żydami;
Komitet centralny socjal – demokratycznej partii robotniczej Przewodniczący Bronstein (Trocki), Żyd, na 12 członków 10 Żydów, 2 Rosjan;
Komitet centralny socjal – demokratycznej partii mieńszewików Przewodniczący Dimand, Żyd, na 11 członków wszyscy byli Żydami;
Komitet centralny prawego skrzydła partii socjalistów rewolucjonistów Przewodniczący Adler (Kiereński) Żyd, na 15 członków 14 było Żydami, 1 Rosjanin;

Komitet centralny lewego skrzydła partii socjalistów – rewolucjonistów Przewodniczący Shitenberg, Żyd, na 12 członków 10 było Żydami 2 Rosjanami;

Podsumowując: wśród 514 stanowisk kadry kierowniczej w czasie rewolucji 437 stanowili Żydzi (85%), tylko 21 (4%) było Rosjanami

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/