Działania Ordo Iuris kwiecień 2016

Działania Ordo Iuris w kwietniu 2016 r.

Szanowny Panie,

bardziej niż kiedykolwiek wcześniej dostrzegamy dziś zapotrzebowanie na rzetelną i pogłębioną analizę zjawisk wywołujących w społeczeństwie skrajne emocje. Tylko precyzyjnie podane argumenty mogą wyciszyć niepotrzebny polityczny i medialny zgiełk, stwarzając atmosferę sprzyjającą konstruktywnej refleksji. Zachęcam do zapoznania się z informacjami o działalności Instytutu Ordo Iuris w ostatnim miesiącu.

Z wyrazami szacunku,

Marsze dla Życia i Rodziny w całej Polsce

„Każde życie jest bezcenne” – to hasło tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w 140 miastach w Polsce. Jest to okazja, aby potwierdzić to, w co wszyscy wierzymy i co leży u podstaw Rzeczpospolitej. Art. 18 Konstytucji RP mówi o tym, że definiują ją rodzina, małżeństwo i rodzicielstwo. Na każdym Marszu mówimy również o prawie do życia, które wraz z godnością człowieka jest prawem przyrodzonym, niezbywalnym i nienaruszalnym. Serdecznie zapraszamy do udziału w Marszu wraz z rodziną i przyjaciółmi!

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza “Stop Aborcji”

Eksperci Ordo Iuris przygotowali analizę aspektów prawnokarnych ochrony dziecka poczętego. Dokonali w niej rozróżnienia na realizowany przez Inicjatywę Obywatelską „Stop Aborcji” postulat „niekarania kobiet” oraz wywodzący się z socjalistycznego prawa karnego postulat „automatycznej bezkarności”, którego rzeczniczką była prokurator Helena Wolińska.

Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod projektem ustawy o pełnej prawnej ochronie życia, przygotowanego przez prawników Ordo Iuris. Do 6 lipca br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” musi przedłożyć przynajmniej 100 tys. podpisów, aby projekt trafił pod obrady Sejmu. Nasi graficy przygotowali cykl infografik i animacji, wyjaśniających szereg niejasności i fałszywych zarzutów kierowanych wobec projektu.

Działalność ekspercka i międzynarodowa

Instytut Ordo Iuris uzyskał status członka Platformy Praw Podstawowych przy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Akredytacja umożliwi uczestnictwo naszych ekspertów w pracach, projektach i dyskusjach odbywających się na forum Agencji. Dzięki temu będziemy mieli bezpośredni wpływ na formę proponowanych rozwiązań, kształtujących europejską politykę ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

Dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris, uczestniczyła w spotkaniu z Sekretarzem Generalnym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – Thorbjørnem Jaglandem. Ekspert Instytutu przedstawiła nasze stanowisko w kwestii poszanowania praw podstawowych i zwróciła uwagę na pilną potrzebę respektowania prawnych gwarancji ochrony życia dzieci, które przeżyły aborcję.

Karolina Dobrowolska, ekspert Instytutu, przygotowała analizę dokumentu Komisji Europejskiej pt. „List of actions by the Commission to advance LGBTI equality”. Dokument KE jest programem wytyczającym ramy działań Unii Europejskiej w zakresie „przeciwdziałania dyskryminacji i dąże nia do równouprawnienia” osób LGBTI.

W całej Europie ruszyła elektroniczna zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską (EIO) Mama, Tata i Dzieci. Jej celem jest określenie definicji małżeństwa i rodziny na potrzeby dokumentów unijnych. Projekt ten jeszcze przed rejestracją spotkał się z nieprzychylną opinią Komisji Europejskiej. Instytut Ordo Iuris wspiera inicjatywę, obsługując m.in. procedurę certyfikacyjną prowadzoną przez polskie władze.

Dr Tymoteusz Zych uczestniczył w I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, gdzie przedstawił projekt ustawy, która zwiększy samodzielność rad rodziców i nada im nowe uprawnienia. Wydarzenie odbyło się w Sejmie RP.

Prawnicy Centrum Monitoringu Wolności Religijnej i Wolności Sumienia Ordo Iuris złożyli do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport o przestępstwach z nienawiści na tle religijnym w Polsce w 2015 r. Przekazane informacje powinny zostać uwzględnione przez OBWE w corocznym opracowaniu o przestępstwach z nienawiści w Europie.

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami na temat prawnej ochrony życia w Republice Salwadoru, analitycy Instytutu opublikowali komentarz, w którym opisali rzeczywisty stan prawny w tym państwie. Na podstawie salwadorskich dokumentów określili faktyczny przebieg przywoływany ch przez media postępowań sądowych oraz przedstawili dane statystyczne dotyczące stosowania funkcjonujących tam przepisów.

Olaf Szczypiński, ekspert Instytutu, przeanalizował raport Agencji Praw Podstawowych nt. dyskryminacji grup LGBTI w Europie. Wykazał, że zawiera on wiele poważnych błędów metod ologicznych, a jego autorzy powołują się na badania socjologiczne, które nie są reprezentatywne. Zwrócił też uwagę, że w sposób nieścisły przywołali oni obowiązujące normy prawne i orzeczenia sądowe.

Karolina Dobrowolska, ekspert Instytutu, sporządziła opinię na temat projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Istotnym jej elementem jest z miana przepisów wprowadzających wymóg uzyskania recepty w celu zakupu pigułek „ellaOne”.

Nasi eksperci przedstawili swoje stanowisko na spotkaniu z członkami Komisji Weneckiej. Dotyczyło ono nowelizacji ustawy o policji (tzw. ustawy inwigilacyjnej). Instytut reprezentował Olaf Szczypiński.

Analitycy Instytutu przygotowali szczegółowe podsumowanie na temat raportu Sekretarza Generalnego Rady Europy pt. „Stan demokracji, praw człowieka i rządów prawa w Europie. Bezpieczeństwo imperatywem dla Europy”.

Nasi eksperci przygotowali analizy dokumentów dyskutowanych podczas prac komisji w Parlamencie Europejskim. Dotyczyły one kształtowania polityki rodzinnej państw członkowskich.

Interwencja procesowa

Po prawie dwuletnim procesie, Leszek Miller przyznał, że jego wypowiedzi pod adresem prof. Bogdana Chazana były krzywdzące i niezasłużone. Swoje przeprosiny opublikował na własny koszt za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej oraz na łamach papierowego wydania „Rzeczpospolitej”. Byłego dyrektora Szpitala im. Św. Rodziny reprezentowali mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski.

Sąd Okręgowy w Białymstoku uwzględnił zażalenie prawników Instytutu Ordo Iuris i przyznał, że dziecko w 39. tygodniu ciąży powinno być objęte pełną prawnokarną ochroną. W konsekwencji, uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku o umorzeniu postępowania karnego prowadzonego przeciwko lek arzowi. Rodzinę dziecka reprezentują mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski. O procesie informowały media.

Nasi prawnicy podjęli się obrony rodziny państwa Kołakowskich z Gdańska, którzy stanęli przed sądem pod zarzutem przeszkadzania w I Trójmiejskim Marszu Równości w maju 2015 r. Siedząc na drodze przejścia marszu, protestowali oni przeciwko treściom i hasłom wznoszonym przez manifesta ntów. Obrońcami pokrzywdzonych są mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski. Sprawą zainteresowała się prasa.

Przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju ruszył proces trójki obrońców życia oskarżonych o zniesławienie posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Gadowskiego. Obrony oskarżonych podjęli się prawnicy Instytutu: mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski.

Odbyła się kolejna rozprawa przeciwko Piotrowi Ikonowiczowi, który w lipcu 2014 r. w swoich wypowiedziach medialnych, nazwał prof. Bogdana Chazana m.in. „zwyrodnialcem”, „pomyleńcem”, „wcieleniem szatana”. Sprawa została wszczęta na skutek prywatnego aktu oskarżenia, wniesionego przez prawników Ordo Iuris. W charakterze pełnomocni ków występują mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski.

Prawnicy Ordo Iuris interweniowali przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie w sprawie pani Jolanty, ukaranej przez sąd grzywną za uniemożliwianie spotkań dzieci z ojcem, skazanym wcześniej za brutalne znęcanie się nad rodziną. Sprawę prowadzą mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka.

Prawnicy Ordo Iuris udaremnili próbę odebrania matce dziecka. Kurator zarzucał pani Paulinie niewywiązywanie się obowiązków rodzicielskich. Dowodem na to miał być rzekomy bałagan w mieszkaniu, szkolne problemy chłopca i brak współpracy oskarżonej z kuratorem. Sprawę prowadzili mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Bartosz Lewandowski i mec. Maciej Kryczka.

Ponadto

Na zaproszenie Instytutu, w Polsce gościł mec. Nikolas Nikas, amerykański prawnik, prezes Bioethics Defense Fund, ekspert w sprawach bioetycznych. Podczas swojej wizyty wygłosił on cykl wykładów dla studentów z Warszawy, Gdańska, Łodzi, Wrocławia i Krakowa.

Mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu, był jednym z prelegentów III Kongresu dla Życia i Rodziny, gdzie wypowiadał się na temat prawnych aspektów działań społecznych, omawiając konstytucyjne zasady stojące na straży interesów rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.

Dr Tymoteusz Zych przeprowadził warsztaty w ramach „Akademii Liderów Rzeczpospolitej”, które odbyły się na UMK w Toruniu. Tematem szkolenia było klasyczne rozumienie dobra wspólnego i jego zastosowanie w działalności publicznej.

Kacper Chołody, ekspert Instytutu, uczestniczył w sesji posterowej w ramach VII Międzynarodowej Konferencji im. Ks. Prof. Dr hab. Tadeusza Stycznia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematem tegorocznego spotkania były „Instytucje chroniące życie”, a autorem naszego plakatu, analityk Instytutu – Olaf Szczypiński.

W Salve TV mec. Jerzy Kwaśniewski omawiał założenia Inicjatywy Obywatelskiej „Stop Aborcji”.

Mec. Jerzy Kwaśniewski był gościem programu w Salve TV. Dyskutował w nim z Lidią Klempis, członkiem zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, na temat różnych koncepcji obrony życia.

Karina Walinowicz i Olaf Szczypiński, analitycy Instytutu, wystąpili z prelekcjami na konferencji nt. „Prawa sumienia a misja lekarza” w ramach XIII Gdańskich Spotkań z Etyką Lekarską.

Dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Instytutu, skomentowała na antenie amerykańskiej telewizji „EWNT” sytuację wokół inicjatywy ustawodawczej “Stop Aborcji”.

W „Informacjach dnia” w Telewizji Republika, dr Tymoteusz Zych wypowiedział się na temat przygotowanego przez Instytut Ordo Iuris projektu ustawy chroniącej tożsamość prawną małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Mec. Maciej Kryczka był gościem programu w Polsat News 2, poświęconego tematyce opieki państwa nad dziećmi oraz zjawiskiem ograniczania i pozbawiania praw rodzicielskich.

Powyższe działania mogliśmy podjąć jedynie dzięki pomocy naszych Darczyńców.

Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/