Pozwana: partia polityczna PiS

Jacek Kwiatkowski                                                                                  Szczecin 18.05.2016r.                                                                                                                                                                                        ul. Potulicka 25/26                                                                                                                                     70-234 Szczecin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sąd Okręgowy w Warszawie

IV Wydział Cywilny                                                                                                                               Al. Solidarności 127                                                                                                                             00-898 Warszawa

Sygn. akt IV C 1061/15                                                                                                                                             

Powód: Jacek Kwiatkowski

Pozwana: partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź na Odpowiedź  na pozew pozwanej z dnia  15 marca 2016r.

Pozwana reprezentowana przez radcę prawnego Adriana Salus, przytoczyła wiele wyroków Sądu Najwyższego.  Przytaczając ostatni wyrok sama przyznała się do sprzecznego z zasadami współżycia społecznego, niewłaściwego zachowanie pozwanej wobec wyborców.

Ostatni przykład Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 października  2013., V CSK 482/12: „Bezprawnym jest zachowanie sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, ocena zaś braku bezprawności dokonywana jest według kryteriów obiektywnych.”

Pozwana nie reagowała na zgłaszane uwagi wyborcy. Głosowanie „na niby” posłów Prawa i Sprawiedliwości jest niebezpieczne dla państwa. Podważa autorytet sejmu, najwyższej instancji państwa, ustalającego prawa. Brak szacunku dla sejmu przyczynia się do tworzenia chaosu, powszechnego bezprawia i zagrożenia wojną domową. Szacunek dla prawa jest gwarancją świadomego przestrzegania prawa przez obywateli. Ale pozwana tego nie rozumie i nie chce rozumieć. Idzie w zaparte. Uważa, że glosowanie w sejmie „na niby” jest zgodne z prawem i zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Głosowanie „na niby”, prowadzone w sejmie przez posłów pozwanej jest całkowicie sprzeczne z nazwą pozwanej, Słowa: prawo, sprawiedliwość są podstawowymi wartościami etycznymi, na których oparte jest prawidłowe funkcjonowanie państwa. Pozwana powinna przestrzegać i stosować w praktyce prawo, sprawiedliwości, ale przy głosowaniu w sejmie „na niby” zadaje kłam swojej nazwie, i powinna nazwę zmienić na Nieprawość  i Niesprawiedliwość.

Przedstawiając powyższe nie kieruję się antypatią do pozwanej. Moje wystąpienie prawne ma na celu ostrzeżenie partii politycznych w Polsce, aby nie lekceważyły głosu wyborców, choćby to byli wyborcy mało ważni i nieznani.

W przypadku, gdyby pozwana zaprzeczyła wypowiedzi posła Kuźmiuka, że posłowie PIS głosowali „na niby”, wnoszę o przesłuchanie na tę okoliczność posła Kuźmiuka, adres doręczeń: Zbigniew Kuźmiuk, Radom, ul. Karłowicza 28.  

Jacek Kwiatkowski

Rozprawa w Sądzie Okręgowym W Warszawie

Al. Solidarności 127  sala 219

   02.06.2016  godz. 1340

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/