PRZEŁOM W NAUCE Srogie limity napromieniowania z pól elektromagnetycznych telekomu 5G i poprzednich generacji

ECRR Non-Ionizing Radiation Risk Committee (ECNRR) Exposure Limits for 4G and 5G range radiofrequency radiation

Tłumaczenie Piotr Bein, 5.6.2019

[Zawarte w poniższym tłumaczniu zmiany względem dokumentu ECNRR autoryzował  Sekretarz Naukowy ECNRR, Prof. Dr Christopher Busby 5.6.2019. — PB]

Preambuła

Mając na uwadze, że:

 • Ramy praw człowieka niezbywalnie — moralnie i prawnie — uzasadniają niezwłoczne działania dla ochrony otoczenia na korzyść wszystkich ludzi.
 • Z praw człowieka, Państwa mają jasny obowiązek zapobiegać szkodliwym skutkom degradacji środowiska na korzystanie z tych praw oraz chronić obrońców  tych praw.
 • W dodatku firmy są odpowiedzialne za szanowanie praw człowieka, nieczynienie szkód i za należytą staranność w wykonywaniu swych działań.
 • Znaczna liczba spraw sądowych, narodowych konstytucji i prawodawstwa oraz międzynarodowych instrumentów uznaje bliski związek praw środowiskowych z prawami człowieka. Mimo to Państwa jeszcze powszechnie nie uznały prawa do czystego otoczenia, nie zdefiniowały jego brzmienia ani związanych powinności.
 • Międzynarodowe mechanizmy praw człowieka odniosły się do aspektów środowiskowych szeregu praw człowieka, w tym prawa do życia, wyznania oraz własności, zdrowia, wody, żywności i kultury. Czasem odniosły się bezpośrednio do prawa do zdrowego otoczenia, lecz głównie skupiły się na wymiarach środowiskowych praw bardziej rozpowszechnionych.
 • Wskutek badań naukowych od 1952 r. konsekwencje na prawa człowieka od napromieniowania jonizującego spowodowały prawodawcze odniesienie się przez szereg instrumentów w różnych krajach.
 • Badania takie trwają, prowadząc do zmian w definicji dawek dopuszczalnych w wyniku udostępniania danych epidemiologicznych i innych.
 • Masowy wzrost napromieniowania od urządzeń częstotliwości mikrofalowej, w tym systemy telefonii komórkowej i urządzenia związane, doprowadził do tego, że mają one oczywisty wpływ na zdrowie człowieka.
 • Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała fale radiowe z telefonii komórkowej jako możliwy kancerogen.
 • Już w 2011 r. Parlament Europejski opublikował w Rezolucji nr 1815 swą afirmację obaw o skutki napromieniowania nie-jonizującego niskiej częstotliwości.
 • Jeszcze żadne ciało naukowe nie zdefiniowało podstawych progów bezpieczeństwa  dla łącznych [ze wszystkich źródeł emisji] i kumulacyjnych [w czasie] dawek promieniowania nie-jonizującego w zakresie fal radiowych. 
 • Żaden Biznes ani Państwo nie opublikowały jeszcze naukowej oceny zagrożenia środowiska od takiego promieniowania.
 • Państwa nie opublikowały jeszcze żadnego UZASADNIENIA, że napromieniowywanie nie-jonizujące obywateli nie powoduje potencjału poważnych szkód na zdrowiu w przyszłości ani deterministycznych skutków na równowagę mentalną ludzi. 
 • Obecne progi bezpieczeństwa dla promieniowania o częstotliwości radiowej oparte są jedynie na zjawisku nagrzewania wody takimi falami.
 • Niedawne badania na gryzoniach jasno zidentyfikowały niepokojące skutki zdrowotne napromieniowania obecnie stosowanymi częstotliwościami fal radiowych.
 • Kilka opublikowanych badań na zwierzętach i owadach wiąże promieniowanie z telefonii komórkowej z niepłodnością i rozwojem płodu.
 • Zatem badania nad skutkami biologicznymi i zdrowotnymi ww. urządzeń są wystarczające, by wykazać ich oczywiste, obietywnie zmierzalne szkodliwe skutki (Dodatek C).
 • Proponuje się wprowadzenie technologii 5G, historycznie bezprecedensowej i epidemiologicznie nietestowanej, która zwiększy o więcej niż jeden rząd wielkości energię fotonową telekomunikacji na częstotliwościach radiowych.
 • Europejski Komitet Ryzyka od Promienowania Nie-jonizującego (European Committee on Non-Ionising Radiation Risk, ECNRR) opracował ramy kwantyfikacyjne wystawienia na działanie urządzeń częstotliwości radiowej i 12. grudnia 2018 r. opublikował wstępne wytyczne na 3-miesięczny okres dyskusji i komentarzy od zainteresowanych stron. 
 • Wszystkie komentarze uwzględniono przez ostatnie 5 miesięcy i włączono  w opracowanie poniższych wytycznych.

ECNRR proponuje następujące wytyczne dla wystawienia na działanie urządzeń o częstotliwości radiowej do 2 GHz i powyżej 2 GHz, w tym telefony komórkowe i stacje bazowe, wi-fi i wszelkie inne emitery fal radiowych.

 

Limity napromieniowania przez fale radiowe o częstotliwości do 2 GHz 

(emisje z telefonów komórkowych i anten bazowych, urządzeń wifi, laptopów, i-padów, inteligentnych liczników i wszelkich in. urządzeń o częstotliwości radiowej do 2 GHz)

1. Dorośli — do 50 Nrad na rok.

2. Dorośli — poniżej 0.14 Nrad na dobę.

3. Małolaty 12-19 lat — do 10 Nrad na rok. To samo sugerowane dla dorosłych potencjalnych rodziców.

4. Małolaty 12-19 lat — do 0.03 Nrad na dobę. To samo dla dorosłych potencjalnych rodziców.

5. Dzieci 6-12 lat — do 5 Nrad na rok.

6. Dzieci 6-12 lat oraz kobiety ciężarne — do  0.014 Nrad na dobę.

7. Dzieci poniżej 6 lat — zero wystawienia na promieniowanie, wszelkie nieuniknione napromieniowania utrzymane na możliwie najniższym poziomie.

8. Powyższe limity dotyczą wszystkich źródeł do 2 GHz, występujących w czasie określającym dawkę (godzina, doba, rok).

[W oryginale skopiowano powyższe limity w Tabeli 1, którą pomijam z tego powodu. — PB]

Podstawowe normy bezpieczeństwa dla napromieniowania falami radiowymi o częstotliwości powyżej 2 GHz

Energię fotonów promieniowania z fal radiowych powyżej 2 GHz definiuje współczynnik Q, równy danej częstotliwości promieniowania podzielonej przez częstotliwość 2 GHz. Odpowiadającą jednostką miary jest Nrep (Non-ionising Radiation Equivalent Person, równoważna osoba w promienowaniu nie-jonizującym). Dalsza definicja znajduje się w Dodatku.

Zatem S, równoważna dawka promieniowania nie-jonizującego, jest:

S = Q×E/E0

gdzie E0 jest dawką napromieniowania częstotliwością 2 GHz, zdefiniowaną przez pochłoniętą energię wyrażoną w kJ na 1 kg tkanki lub ciała.

Np. dawka równoważna (Nrep) dla napromieniowania z 5G o częstotliwości 100 GHz ma współczynnik Q = 100/2 = 50 i roczny limit napromieniowania dorosłego wynosi 1.0 Nrep.

Współczynniki Q i limity napromieniowania (roczne i dobowe) dla przykładowych częstotliwości pokazuje Tabela 2 dla grupy dorosłych. [Limity napromieniowania dla innych grup uzyskuje się, dzieląc przez Q limit zalecany dla danej grupy i częstotliwości do 2 GHz. — PB]

 

Tabela 2. Współczynnik Q, limity dawek (Nrep) i czasu napromieniowania DOROSŁYCH przez częstotliwości radiowe ponad 2 GHz 

Częstotliwość    Q      Nrep/rok    Dobowy limit minut: dla SAR 0.2 W/kg   dla SAR 0.08 W/kg
2                       1             50                                             12                                       30
6                       3             17                                               4                                        10
20                    10               5                                                1.2                                       3
100                   50               1                                         15 sekund                       37,5 sekund

Limity te stosuje się do emisji z telefonów komórkowych i anten bazowych, urządzeń wifi, laptopów, i-padów, inteligentnych liczników i wszelkich in. urządzeń o częstotliwości radiowej ponad  2 GHz.

Dawki oblicza się zatem dla celów wytycznych ECNRR jako sumę dawek z różnych emiterów:

Dawka = ΣSn

gdzie Sn jest równoważną dawką dla każdego z n źródeł.

[Bezpieczne limity dawek, pokazane w Tabeli 2 w jednostkach Nrep, należy porównywać z nagromadzeniem dobowym i rocznym  napromieniowania ze wszystkich źródeł emisji powyżej 2 GHz. — PB]

Ograniczenia metodologiczne i potrzeba światowej reformy systemowej

Model ECRR limitów dla dawek promieniowania nie-jonizującego (Nrad/ Nrep) bazuje głównie na badaniach raka u szczurów, skutkach  na bezpłodność i rozwój płodu u zwierząt oraz na badaniach na owadach. Obecny model nie ocenia potencjalnych skutków częstotliwości radiowych na dotąd niezbadane inne stany zdrowia czy skutki u in. istot, w tym zaburzenia neurologiczne u człowieka,  np. utrata pamięci, bezsenność.

Władze zdrowia niektórych rządów ostatnio powzięły kroki redukcji napromieniowania publiczności częstotliwościami radiowymi, regulując użytkowanie urządzeń bezprzewodowych przez dzieci i zalecając preferencyjne ogólne stosowanie urządzeń przewodowych. Należy to jednak robić w skoorynowanym międzynarodwym wysiłku, w ramach koncepcji  reformy bezpieczeństwa wobec promieniowania.

Od połowy ub. wieku żyjemy w szybko rosnących, sztucznych polach częstotliwości radiowych. Nadchodzą Internet Rzeczy, 5G i inne technologie eksperymentalne, które dodadzą do zagrożeń od fal radiowych — niewidzialnych i nie do uniknięcia przez osoby nie chcące dodatkowych dawek. Pilnie potrzeba prawnej globalnej reformy koncepcyjnej dla bezpiecznych norm napromieniowania falami radiowymi, poprzez ocenę zagrożenia na środowisko i otoczenie na podst. testów epidemiologicznych i doświadczeń na zwierzętach.

Za ECRR

Christopher Busby

Sekretarz Naukowy

 

Dodatek A. ECNRR

Nowy komitet ECNRR zostal wyłoniony z ECRR we wrześniu 2018 r. celem oceny i propozycji regulacji nt. ryzyka ze źródeł promieniowania nie-jonizującego, zwłaszcza z telefonów komórkowych. Nagromadziło się dosyć dowodów w ciągu ostatnich 20 lat, by wykazać  jednoznacznie, że napromieniowanie ze źródeł fal radiowych powoduje szeroki zakres poważnych uszczerbków zdrowia, w tym rak. ECNRR zna kilka proponowanych mechanizmów obiektywnego pomiaru skutku fal radiowych na komórkę i organizm, lecz obecnie nie uważa, aby konieczne było powiązanie zależności biologicznych z wynikami epidemiologicznymi. Kompletna znajomość  “mechanizmu” nie może być przeszkodą przeciwdziałaniu ewidentnym zagrożeniom dla zdrowia.

Komitet zaniepokoiło to, że żadna oficjalna organizacja nie pochyliła się nad dowodami z badań epidemiologicznych nad zwierzętami, ani nie było prób kwantyfikacji nagromadzających się dawek na wzór metodologii dla radiacji jonizującej. Obecną praktyką jest ograniczanie mocy telefonów komórkowych na podstawie SAR (Specific Absorption Rate, swoiste tempo pochłaniania energii)  ok. 1.6 W/kg. Norma ta pozwala na bardzo duże dawki, gdyż nie uwzględnia zachowań użytkowników, np. liczby i długości rozmów . Dawki takie, często otrzymywane nieświadomie (napromieniowywani są nieświadomi tego faktu), nigdy nie zostały uzasadnione.  

Wobec tego ECNRR opracowało metodę kwantyfikacji akumulujących się dawek. Służy temu nowa miara, Nrad (Non-ionising Radiation Absorbed Dose, pochłonięta dawka promieniowania nie-jonizującego). Jeden Nrad wg definicji jest energią częstotliwości radiowej pochłoniętą przez kg tkanki, wyrażoną w 1 kJ/kg. Wielkość ta zdefiniowana jest zatem jako energia przypadająca na jednostkę masy, podobnie jak dla jednostek promieniowania jonizującego, grej i rad.

Dawka nie-jonizująca (Nrad) = Energia (kJ) / masa tkanki (kg)

Dawka jest kumulatywna jak w przypadku promieniowania jonizującego. Komitet ocenił dowody, szczególnie te z niedawnych badań eksperymentalnych przez cały cykl życia gryzoni, przeprowadzonych w USA [1] i Italii [2] i niniejszym proponuje wstępne bezpieczne limity dawek 50 Nrad/rok dla dorosłych i 5 Nrad/rok dla dzieci w wieku 6 do 12 lat i kobiet w ciąży. Dla małolatów 12 do 19 lat, limit dawki wynosi 10 Nrad/rok i 0.03 Nrad/dobę. Limity te ustala się na podst. poniższego argumentu. Komitet przyjął zalecenia zainteresowanych stron zgłoszone podczas 5-mies. okresu.

Wg doświadczeń na gryzoniach, napromieniowywanie przez jeden rok w wys. 1.5 W/kg przy współczynniku wypełnienia impulsu 50% powoduje szeroki zakres typów raka i rozwój nowotworów łagodnych. Przekłada się to na skumulowaną dobową dawkę nie-jonizującą (Nrad) 64.8 kJ/kg i roczną dawkę 23650 Nrad.

Zgodnie z obiektywnym podejściem wczesnych fizyków zdrowia do oszacowania reakcji tkanki na wewnętrzne napromieniowanie jonizujące, Komitet proponuje przyjąć roczny limit dla dorosłych w wysokości 1/500 części dawki rocznej, jaka powoduje raka u gryzoni (23650 Nrad) w badaniach NIH [1]. W zaokrągleniu daje to 50 Nrad. Dla dzieci w wieku 6 do 12 lat i dla ciężarnych Komitet proponuje roczny limit w wys. 1/10 części limitu dla dorosłych, tj. 5 Nrad/rok i 0.015 Nrad/dobę.

Trzymany blisko głowy smartfon pracujący pełną mocą przy SAR równym 1 W/kg (większość telefonów ma obecnie SAR do 1.6 W/kg) daje użytkownikowi dawkę do 0.6 Nrad w rozmowie 10-minutowej. Wg danych ankietowych, przeciętne dobowe użytkowanie smartfona wynosi 2.3 do 3.5 godz. To znaczyłoby dawkę ok. 10 Nrad.

Komitet uważa, że dzieci poniżej 6 lat nie powinny mieć dostępu do telefonów komórkowych, a ich wystawienie na działanie innych urządzeń emitujących fale radiowe powinno być zredukowane jak najwięcej. 

Limity te muszą być zastosowane także do innych emiterów fal radiowych, w tym maszty wi-fi, laptopy, modemy wi-fi i inteligentne liczniki. Napromieniowania z  poszczególnych urządzeń należy dodać do siebie.

Po wstępnej ocenie ECNRR uwzględniło potencjalny wzrost zagrożenia od urządzeń pracujących na częstotliwościach radiowych powyżej 2 GHz.  Komitdet założył, że skutki biologiczne wyższych częstotliwości będą co najmniej proporcjonalne do odnośnych energii fotonowych E=Hν. Przez analogię do skutków promieniowania jonizującego (protony i cząstki alfa), ECNRR definiuje jednostkę  Nrep (Non-ionising Radiation Equivalent Person, równoważna osoba w promienowaniu nie-jonizującym), ze współczynnikiem Q do pomnożenia dawki dla 2 GHz. Q to dana częstotliwość podzielona przez 2 GHz. Założenie to może mylić się w kierunku zagrożenia, więc ECNRR zaleca niezwłoczne badania biologicznych skutków zakresu częstotliwości technologii 5G. Żadne urządzenie 5G nie może dostać pozwolenia operacyjnego, aż badania takie zostaną przeprowadzone i opublikowana zostanie ocena zagrożeń.

Dodatek B. Pomiar dawek w jednostkach Nrad

 

1. Jednostka dawki, Nrad odnosi się do zintegrowanej (kumulacyjnej w czasie i z wszystkich źródeł) absorpcji kilodżuli na kilogram żywej tkanki w jej punkcie najbardziej pochłaniającym napromieniowanie (hotspot, punkt zapalny).

2. Dawkę można oszacować używając SAR (W/kg). Regulacje telekomunikacji komórkowej ograniczają obecnie moc wyjściową aparatów telefonicznych na podst. SAR do maks. 1.6 W/kg. Producenci aparatów muszą zmierzyć to, gdy telefon znajduje się przy  pojemniku w kształcie głowy, wypełnionym wodą, co ma reprezentować żywą głowę w celu ograniczenia maks. mocy aparatu.

3. Limity te nie uwzględniają  kumulacji czasowej ani nagromadzenia promieniowania z wielu emiterów. 1 W = 1 dżul na sekundę, toteż 60-minutowa rozmowa oznacza 1×60×60 = 3600 dżuli energii pochłoniętej przez 1 kg głowy czy innej części ciała. Piszemy to 3.6 kJ (kilodżuli). Gdyby dorosły dziennie wykonywał 5 godzinnych rozmów, to tkanka pochłonęłaby 18 kJ na 1 kg głowy przy pełnej dozwolonej mocy aparatu.

4. Dla promieniowania jonizującego zakłada się, że skutki zdrowotne powoduje kumulacyjna czy zintegrowana dawka. Regulacje oparte są dawkach zintegrowanych w czasie z rozmaitych źródeł, a nie na limitach emisji typu SAR, obecnie stosowanych dla telefonu komórkowego. To tak, jakby nalegać, że ktoś może znosić bez przerwy napromieniowanie z izotopu cezu-137, aby tylko nie przekroczyć tempa otrzymywanej energii na sekundę. Jednostką promieniowania jonizującego jest 1 grej (Gy) = kumulowana absorpcja 1 J na kg tkanki. Jest możliwe, że jeśli promieniowanie nie-jonizujące wywołuje skutki biologiczne, to wynikają one również z uszkodzeń kumulacyjnych. Po prostu argument jest taki, że 5 rozmów przez telefon komórkowy powoduje 5 razy większe szkody biologicznie niż 1 rozmowa tejże długości.

5. Komitetowi ECNRR wydaje się dziwne, że promieniowanie nie-jonizujące reguluje się bez odniesienia do kumulacyjnej absorpcji, szczególnie zważywszy na fakt, że czas wystawienie na promieniowanie zmierza do 24 godz. na dobę przy rosnącej liczbie urządzeń, które nieustannie emitują promieniowanie mikrofalowe — wieże bazowe, anteny, inteligentne liczniki itd.

6. Dlatego Komitet opracował jednostki Nrad i Nrep jako narzędzia do ustanowienia limitów napromieniowania zintegrowanego, tj. kumulatywnego w czasie ze wszystkich źródeł.

7. Podczas gdy pomiary pól mikrofalowych należy wykonywać profesjonalną aparaturą, to nie ma jej dla ochrony przed promieniowaniem. Brak jej w lokalnej sprzedaży, drogo kosztuje online i na ogół trudno go nabyć publice. Dlatego Komitet sugeruje, by napromieniowanie w Nrad szacować za pomocą prostszej aparatury  pomiarowej pola elektromagnetycznego w miliwatach na metr kwadratowy.  Dzieląc tę wartość przez 10, otrzymujemy przybliżoną całkowitą absorpcję energii wchodzącej na głębokość ciała ludzkiego w mJ/kg/sekundę.

8. Przykład. Pomiar pola elektromagnetycznego 100 m od wieży telekomunikacyjnej daje 6 mW/metr kwadratowy. Dzieląc przez 10, otrzymujemy moc pola przechodzącego (jak w punkcie 7) przez sześcian o masie 1 kg (10 cm na 10 cm na 10 cm), czyli moc 0.6 mW pada na kwadratową płaszczyznę o boku 10 cm (łącznie 100 cm2). Przekłada się to na 0.6 mW (0.6 × 10-3 W), a na dobę  0.6×10-3×24×60×60 = 51.8 J/kg albo ok. 0.05 Nrad. Przez tydzień kumulacja do 0.35 Nrad, a przez rok do 127 Nrad. Co przekraczałoby limit zalecany przez ECNRR dla dorosłych i dzieci. 

9. Względy praktyczne. Użytkowanie telefonu komórkowego w odl. ok. 10 cm od głowy wiąże się z SAR ok. 0.2 W/kg, tj. ok. 1/5 części maks. mocy większości aparatów. Zależałoby to też od mocy sygnału w punkcie użytkowania. Na tym poziomie napromieniowania, rozmowa 1-godzinna kumuluje dawkę 0.2 × 3600 = 0.72 Nrad, co przekracza dobowy limit 0.2 Nrad dla częstotliwości do 2 GHz. Przy pełnej mocy nowego smartfona czas użytkowania blisko głowy należy utrzymać poniżej 12 minut na dobę. Trzeba zważać, by nie przekraczać limitów dawek o częstotliwościach do 2 GHz i trzymać telefon w wystarczającej odległości od ciała, żeby zredukować dawkę (Nrad) do możliwie najnioższej. W eksperymentach moc napromieniowania ze smartfona trzymanego 10 cm od głowy wynosiła ok. 25% tej z telefonu bezpośrednio przy głowie, a w odległości 20 cm — 2.5%. Pokazuje to, jak ważna jest odległość telefonu od ciała. Nie należy zatem nosić telefonu w kieszeni, zwłaszcza w spodniach przy jądrach i jajnikach.

 

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/