Dr Diana Wojtkowiak: KSIĄŻKA “ANTROPOLOGIA SYSTEMATYCZNA” / Book “Systematic Anthropology”

KSIĄŻKA ANTROPOLOGIA SYSTEMATYCZNA

STRESZCZENIE

Książka przedstawia nowe unikalne podejście do antropologii, opierające się na teorii Kategorii. Człowiek jest powiązany ze środowiskiem nie tylko poprzez znane fizyczne interakcje, ale też poprzez nieopisane dotąd naturalne pole torsyjne. Pole o szczególnej właściwości dwunastofazowości, które tworzy wokół Ziemi tzw. fraktal planetarny. A więc każdemu miejscu na Ziemi przypisane jest pole reprezentowane przez jedną lub kilka nakładających się faz pola regularnie rozłożonych na powierzchni Ziemi. Pole to oddziałuje na człowieka, który się urodził na danym terenie i tam wiedzie swój żywot. W ten sposób w znacznym stopniu zdeterminowane są jego cechy psychiczne, a w związku z tym również kultura jaką tworzy. W efekcie cechy etniczne opisywane przez etnografów reprezentują określony obszar terenu, a odpowiednio większy obszar związany jest z pojęciem narodu. W książce wyznaczono rozkład naturalnego pola torsyjnego, w odniesieniu do oddziaływań na psychikę człowieka określanego jako pole Kategorii, reprezentujący cały obszar Ziemi z dokładnością do kilkunastu kilometrów. Umożliwia to przewidywanie jakie cechy etniczne zastaniemy w określonym miejscu na Ziemi co istotne jest w działaniach politycznych, a dalej, wykorzystanie odmiennych wpływów tego pola na człowieka do umieszczania w możliwie najlepszych miejscach szpitali położniczych, sanatoriów, miejsc zamieszkania, wypoczynku, miejsc pracy twórczej czy nawet stref rozwoju przedsiębiorczości. Z istnienia tego pola wynikają też cechy filozofii i religii, które powstały na danym obszarze. Oznacza to, że nie możemy dowolnie przemieszczać idei i ludzi na inne obszary bez negatywnych skutków takiego postępowania.

Książka ta jest drugą z autorskiej serii Determinizm mającej w zamierzeniu pokazać całokształt naturalnych pól torsyjnych oddziałujących na istoty żywe i na zjawiska fizyczne. Poprzedni tom poświęcony został istnieniu zegara rozwojowego i wynikających z jego niewłaściwej pracy zaburzeń psychicznych, następny poświęcony będzie cykliczności istnienia okresów historycznych, a w mniejszej skali zjawisku mód.

//////////////////////////////////////////////////////////

Book by Dr. Diana Wojtkowiak: ANTROPOLOGIA SYSTEMATYCZNA (Systematic Anthropology)

SUMMARY

The book presents a new and unique approach to anthropology, based on the theory of Category. Humans are connected to their environemnt not just by means of known physical interactions, but also through yet undescribed natural torsion field. This field has a special property of twelve-phaseness, generated around the Earth by so called planetary fractal. A field represented by one or more phases, regularly distributed over the Earth and superimposed, is ascribed to every place on the Earth’s surface. The field affects a person who has been born at a given place and goes on living there. The person’s psychological traits are significantly determined this way, together with the culture that she or he creates. In effect, the ethnic characteristics that ethnographers describe represent a particular area, and a corresponding larger area is linked to the idea of a nation. The book sets up a distribution of the natural torsion field for the entire Earth’s surface with a precision of dozen or so km, relative to interactions with human psyche defined as a field of each Category. The categorisation makes it possible to predict the ethnic traits expected i a particular place on Earth, which is vital in political actions. It also helps utilize various effects of the field on humans in finding optimal locations for birth clinics, sanatoria, residential districts, recreational sites, places of creative work, or zones of entrepreurial development. Existence of this field also implies philosophy and religion characteristics that arose on a given territory. It means thjat we cannot arbitrarily move ideas and people out to ooutside the areas=, without having negative effects of such moves.

The book is second in the author’s series entitled Determinizm (Determinism) aiming to show the totality of natural torsion fields impacting living beings and physical phenomena. Previos volume has been dedicated to the existence of a developmental clock  and the psychic disorders resulting from its incorrect functioning. The next volume will be dedicated to cyclicality of historical periods, and in a smaller scale — to cycles of the fashion phenomenon.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/